Ideforslag 1 helhedsplan Trongårdsarealerne fra COBE - Lyngby ...

ltk.dk

Ideforslag 1 helhedsplan Trongårdsarealerne fra COBE - Lyngby ...

Skolegården

Illustrationsplan 1:1000

DTU

Dyrehavegårds jorder

Sportsplads

P-plads K-Nord

Letbanestop

Hestefold

Frugthave

Vandhave

Motionssti

Køkkenhave

Erhverv

Gårdhave

Urtehave

Sansehave

Fælleshaver

Plejehjemmet

og Trongårdskolen

Køkkenhave

Trongårdsskolen

Stenhave

Motionslegeplads

Vidensstriben

Lokal

regnvandsopsamling

P-plads

Plejehjemmet

Plejehjemmet

Dufthave

Kæmpeskak

Petanque

Aktivitetsstrøg

Cykelforbindelsen

Aktivitetscenter

Sludre-hjørne

Aktivitetspladsen

Vidensparken

Erhverv/

DTU

Vådeng

Ny Børneinstitution

Bjerget SFO Tronen

Klatrestativ

Legeplads

Vendeplads

Trongårdsvej

Eventyrsskoven

Basket

arena

Skovbørnehaven P-plads

“Dyrehaven” Nye institutioner

Trongårdsskolen

Trongårdsparken

Ældreboliger

Ældrekollektiv

Ældreboliger

Legeplads på volden

Ældreboliger

Letbanestop

Letbanen

Trongårdsarealet - centralt i regionen Bymæssige potentialer Landskabelige potentialer

Trongårdsarealet udgør sammen med resten af Dyrehavegårdens jorder en

af fingrene i fingerplanen og på “loop-city” projektet. Det er udlagt til

Vi har derfor set vores hovedopgaver som

Med den planlagte letbane bliver området med et slag stationsnært, og i

Samtidig er det vigitgt at bibeholde de åbenlyse kvaliteter af rekreativ

grøn lomme centralt i Lyngby Tårbæk kommune. Det fremstår i dag som

byformål i 2005.

1) anbefale en placering af det kommende institutionsbyggeri, og

den langsigtede byudvikling mener vi at dette faktum bør tages alvorligt.

karakter, som stedet besidder i dag.

agerbrug og beskrives af beboerne som et idyllisk sted hvor årstidernes

2) at formulere en vision for området.

Derfor skal der i planen sikres mulighed for at der på sigt kan bygges re-

Byudvikling og nærheden til det grønne skal være et kvalitetsmål, som

skiften kan opleves. Denne status bliver dog udfordret af det kommende

Men hvordan skal området udvikles så man bevarer nogle af de kvalite-

lativt tæt i nærheden af de kommende lebanestationer, og at nærheden til

bevares både i de tidlige og de sene faser af den langsigtede byudvikling

letbanebyggeri, der forudser et stop ved DTU på den anden side af Hel-

ter det har i dag, og samtidig styrker Lyngby-Tårbæk kommunes grønne

Sammen vil dette kunne indgå i en ny helhedsplan for Trongårdsarealet.

den førende vidensinstitution DTU udnyttes ved at lægge op til synergier

af Trongårdsarealet.

singørmotorvejen. Derved bliver hele Trongårdsarealet stationsnært.

profil? Gennem årene er der flere gange blevet oprettet institutioner på

mellem funktioner på begge sider af motorvejen.

Trongårds-arealet, senest skovbørnehavens bygning. Nu planlægger det at

Men for at kunne formulere en vision for Trongårdsarealet, er det vigtigt

Det er et bærende princip at der skal investeres langs letbanen for at få

placere et plejecenter. For at forhindre en fejlplacering, der kunne være i

at forstå hvad visionen er for hele bydelen - hvad er visionen for Dyreha-

investeringen i letbanen til at løbe rundt. Trongårdsarealet ligger på en

vejen for en senere udvikling af området, skal visionen for Trongårdsarea-

vegårdens jorder, hvad sker der på sigt på den vestlige side af motorve-

let ses i et større perspektiv.

jen?

Helsingør

Helsingborg

Trongårdsarealet

(DTU)

Lyngby-Taarbæk

Vidensbyen

Kommende letbane

København

Lund

Trongårdsarealet

Malmø

Letbane

Trongårdsarealet som del af vidensbyen

Trongårdsarealet som en del af Dyrehavegårds jorder


Kollegie

Kollegieskoven

Kollegie

Trongårdsarealet

Området set fra sydvest

Øresund

Stedet i dag

Området omkring Trongårdsarealet har stort potentiale, med gode bolig -

områder, attraktive grønne områder som Dyrehaven og Danmarks Tek -

niske Universitet, og i tillæg god infrastruktur. Men det er netop denne

infrastruktur, specielt Helsingørmotorvejen, der er den store udfordring.

Motorvejen adskiller Trongårdsarealet fra Lyngby centrum og DTU, og

skaber en del problemer med støj og kødannelser. Disse udfordringer skal

enhver vision for området løse.

De nærmeste naboer til projektområdet er Trongårdsparken og Hvide -

gårdsparken. Begge områder består af enfamiliehuse bygget i starten af

60’erne og står overfor en udskiftning af beboerne. Et nyt plejehjem og

eventuelle ældreboliger vil kunne gøre de ældre beboere i området i stand

til at blive i deres lokale kvarter i den tredje alder, mens skolen, skov -

børnehaven og en eventuel ny daginstitution vil profitere af nytilflyttede

børnefamilier. DTU har i dag et samarbejde med K-Nord og i fremtiden

måske med det nye plejecenter omkring velfærdsteknologi.

I dag passerer mange cyklister og andre bløde trafikanter området i østvestgående

retning gennem tunnellen under Helsingørmotorvejen. Denne

forbindelse vil blive endnu vigtigere i fremtiden, når letbanen øger antal -

let af bløde trafikanter. Vi ser den som den vigtigste akse i en fremtidig

udvikling af området.

Furesø

Mølleåen

Dyrehaven

Dtu

Institutioner

Dyrehavegård

68dB

78dB

63dB

58dB

Bagsværd Sø

Lyngby centrum

Boligblokke

Parcelhuse

Funktioner

Støj og trafikale udfordringer

7 strategier for fremtidens Trongårdsareal Placering af plejecenteret Bedre sammenhænge

På plancherne vil vi redegøre for de udviklingsstrategier vi anbefaler for

3) Tredobbelt støjhåndtering

6) En ny park til Lyngby!

I hvidbogen kommer mange forskellige holdninger om placering af nyt

2) At placere plejehjemmet langs Trongårdsparken er en mulighed, på

Området bærer præg af, at det er planlagt på bilens præmisser; den

gårdsparken, der skal servicere den nye bebyggelse. I fremtidige udbyg -

Trongårdsarealet.

Støjen skal håndteres på alle niveauer for at gøre byen rar at færdes og

I sidste ende kan god planlægning af Trongårdsarealet give noget tilbage

byggeri til udtryk. Det står altså klart, at ikke alle kan få deres specifikke

denne måde vil den dog være adskilt fra skolen af en vej.

kommende oprettelse af letbanen forskyder denne vægtning. Vi vil derfor

ningsfaser vil der blive etableret nye stikveje fra denne vej.

leve i.

til hele Kommunen - en ny park.

ønsker opfyldt, da nogle af dem er indbyrdes modsatrettede. Dem der

opgradere forbindelsen over til den kommende letbanestation fra øst. I

Et nyt lyskryds ved indkørslen fra Klampenborgvej vil øge trafiksikkerhe -

1) Placering af plejehjemmet

ikke blev spurgt er (af gode grunde) plejehjemmets fremtidige beboere.

3) Vi foreslår derfor placeringen vest for skolen og i direkte forlængelse af

forbindelse med denne sti forestiller vi os en ny bilfri aktivitetsplads som

den og samtidig løse problemet med indkørslen til Hvidegårdsparken.

Placeringen skal ske på en sådan måde, at det ikke ligger “ude på en

4) Synergi og aktive byrum

7) Fasedelingen

Vi mener dog, at det ud fra de kriterier, at de ældre beboere skal kunne

den. På den måde kan der nemmest opstå synergier mellem de forskel -

det nye hjerte på Trongårdsarealet.

mark” men i stedet kan være kimen til en mere bymæssig udvikling af

Nyt byggeri der måske i området noget tilbage i stedet. Der er store po -

En fasedeling der tager højde for både det planlægningsmæssig rigtige

være en del af livet og ikke bo “ude på en mark” kan pege på gode mulig -

lige aldersgrupper i området. Denne placering forudsætter, at børnehaven

Samtidig foreslår vi at lukke for gennemkørslen fra Trongårdsvej til Tron -

bydelen.

tentialer for synergier i Trongårdsarealet.

og politisk mulige. Omend visionen er tænkt som helhed, er det vigtigt at

heder.

og SFO-klubben flyttes syd for det nye plejehjem. Skolebørnene har nem -

Der er blevet udtrygt bekymring over, at nye bebyggelser i Trongårds -

gårdsparken ved den eksisterende parkeringsplads, ved at gøre begge veje

hver fase kan fungere for sig selv.

mere ved at gå et stykke end gangbesværede beboere af plejehjemmet,

arealet vil forøge det trafikkaos der herrsker på Trongårdsvej når børnene

til blinde veje.

2) Bedre sammenhænge

5) Lyngby vokser sammen

1) Umiddelbart er det eneste sted hvor der i dag er støjfrit nok det

og derved opstår der et godt mix i stedet for at der er en by for gamle og

afleveres eller hentes i skolen.

Dette gør vi for at forhindre en øget gennemkørsel gennem området, for at

Det er afgørende at have tilgængeligheden for bløde trafikanter i bagho -

Letbanens potentiale skal tages alvorligt og fortætning ved stationerne et

nordøstlige hjørne af Trongårdsarealet. Dér ville de ældre dog netop være

en for unge. Sammen kan de nye institutionsbebyggelser skabe nogle

skabe en sikrere skolevej for børnene og en bilfri og sikker aktivitetsplads

vedet når infrastrukturen planlægges - for at skabe bedre sammenhæng i

bæredygtigt paradigme vi tilslutter os.

isoleret på en mark. De vil ikke kunne se børnehavebørnene lege, og

støjbeskyttede fælles byrum imellem sig.

Derfor foreslår vi at etablere en ny tilkørsel fra Klampenborgvej til Tron -

ved de nye institutioner.

Lyngby og for at få maksimal udnyttelse af letbanen.

synergier mellem aktivitetshuset og andre institutioner besværliggøres.

Gravhøjens beskyttelsesradius gør desuden at denne placering altid vil

være en isoleret bygning.

Gravhøj

Beskyttelseslinie

Plejehjem

Aktivitetscenter

SFO

Børnehaver

Nærum

/ Helsingør

Stiforbindelse

Gravhøj

Beskyttelseslinie

SFO

Plejehjem

Gravhøj

Beskyttelseslinie

SFO

Børnehaver

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter

Børnehaver

1. rigtig placering af plejehjem

Dtu

/ Lyngby

Cykelforbindelse

Plejehjem

Dyrehaven

/ Klampenborg

7. Fasedelingen

samarbejder med

bruger

bruger

samarbejder med

erhvervsakademiet nord

nyt kollegie dyrehavens

i vandtårnet skovbørnehave

samarbejder med

trongårds skolen

p.t. kun 600 elever,

vil få glæde af udskiftnin -

gen i parcelhuskvartererne

bruger

bruger

Gentofte

/ København

2. Bedre sammenhænge

OPTION 1 OPTION 2

Ny tilkørsel

Fase 1

Fremtidige udvidelsesmuligheder

bruger

samarbejder med

glædes ved

glædes ved

dyrehavegårdens motionssti

jorder

lokal regnvandshåndtering

glædes ved

bruger

tilflyttere med børn

Plejehjem

Gravhøj

Beskyttelseslinie

Nærum

/ Helsingør

Stiforbindelse

6. En ny park til Lyngby

nyt plejehjem og

ældreboliger

med aktivitetscenter mm.

bruger

fortunen boligforeninger

oprettet ‘60-’61,

stor udskiftning på vej

de ældre beboere

der gerne vil blive i området

Aktivitetscenter

SFO

Børnehaver

Erhverv

Ældreboliger

Kollegie

Plejehjem

Aktivitetscenter

Motionssti

Sportsplads

3. Lyngby vokser sammen

SFO

Børnehaver

Dtu

/ Lyngby

Cykelforbindelse

Fælles aktivitetsstrøg

Grillpladsen

Aktivitetspladsen

Dyrehaven

/ Klampenborg

5. Tredobbelt støjhåndtering

4. Synergi og aktive byrum

OPTION 3

Bløde trafikanter

Gentofte

/ København


dyrehavens

Fotostandpunkt ved stiforbindelsen, set fra vest mod øst

Fotostandpunk, området set fra syd ad Trongårdsparken

Tredobbelt støjhåndtering

Synergi og aktive byrum

Lyngby vokser sammen

En ny park til Lyngby!

Støjen er den største udfordring i en fremtidig udvikling af Trongårdsarea - Grundlæggende er der tre tilgange til støjhåndtering:

En by består ikke kun af bygninger og rummene imellem dem, men

2. Dobbelltudnyttelser af rum og faciliteter som skolens svøm -

På sigt bør der være mere byudvikling i området. Vi mener man

Mens ældreboligerne med fordel kan etableres langs Trongårdsparken

En forbedret støjvold og støjskærmende bebyggelse mod Helsingør -

og mere bymæssige. Det samme gælder for de grønne rum: Trongårds -

let.

1. tiltag i bygningen,

også af beboere og relationerne imellem dem. Nye bygninger og be -

mehal og aula, plejehjemmets aktivitetscenter, osv.

skal tage letbanens potentiale alvorligt, men fortætning og etab -

i nærheden af aktivitetscenteret, forestiller vi os kollegiebyggeriet i og

motorvejen vil frigøre et nyt rekreativt rum i Lyngby-Tårbæk. Mens

arealet udvikler sig fra mark til mere urban park. Stadig grøn, men med

2. tiltag i planen og

boere skal kunne bidrage med noget ny til det eksisterende fælles -

leringen af Lyngbys “vidensby” vil nok i første omgang foregå

omkring vandtårnet som en “kollegieskov”.

Trongårdsarealet i dag er støjplagede marker der kun kan nydes

flere mennesker og aktiviteter. Fra hundeluftningen og hesteridning til

I dag er området for støjbelastet til overhovedet at kunne bygge på områ -

3. ekstra tiltag

skab for at blive taget i mod med åbne arme. Vi har derfor lagt vægt

3. Fælles aktive uderum som den eksisterende sportsplads,

mest på den vestlige side af Helsingørmotorvejen.

med øjnene, vil fremtidens park være for alle sanser og for alle i

løberuter, grillfester, legebjerg og solbadning. Samtidig opretholdes den

det uden særlige forholdsregler.

på at placere den nye bebyggelse på en måde, så det skaber nogle

nye fælles haver, petanque-bane og løberute. LAR-projekt

En sidste fase i udbyggelsen af Trongårdsarealet vil så være, når vi -

Kommunen. Vi har valgt at kalde den nye park “vidensparken” som

grønne forbindelse fra nord til syd der kan indgå i en ny grøn cykelrute fra

På grund af problemets størrelsesorden skal alle tre tilgange tages

støjbeskyttede uderum den ikke har for sig selv men deler med sine

og landbrug der kan indgå i børnenes undervisning og even -

På Trongårdsarealet foreslår vi en bebyggelsesstruktur der er

densbyen breder sig til den østlige side af motorvejen og der etableres

et modstykke til vidensbyen der etableres på den anden side af

Nordsjælland til København.

Udsigten til, at udviklingen af arealet kommer til at foregå over en lang

i brug. Tiltag på bygningsniveau kan være særlig støjisolering som

naboer.

tuelt DTUs forskning.

tilpasset skalaen i Trongårdsparken, men tættere enheder der

erhvervsbyggeri på støjvolden.

motorvejen. Navnet peger på nærheden til DTU og mulig etablering

årrække og i små skridt, gør det svært at argumentere for store investe -

dobbelte glasfacader mod støjen, gårdrum, integrerede støjmure osv.

kan skabe støjbeskyttede uderum. Kollegier og ældreboliger

På den måde vil det ikke længere være motorvejen der som mental og

af grøn teknologi til demonstrationsformål.

På Dyrehavegårdens jorder mod nord derimod fortsætter agerbruget,

ring up front, selvom det ville give mening først at investere i en forbedret

På den måde håber vi at fremme synergieffekter, som der er nogle

4. Sidst men ikke mindst den synergi der opstår bare ved

/-bofællesskaber er blot to mulige boformer der kan bidrage til

fysisk bariere adskiller de forskellige brikker af kommunen. I stedet vil

måske i fremtiden i samarbejde med DTU. Det kan udvikle sig til et slags

støjvold.

Tiltag på byplansniveau kan være at placere bebyggelse og beplant -

gode potentialer for.

bare at nyde andres tilstedeværelse. Børnehavebørnene der

at bryde områdets monokultur af enfamiliehuse. Samtidig kan

erhvervs- og vidensbyggeri, institutioner og beboelser ligge rundt om en

Vores forslag er at et LAR-projekt til lokal regnvandsopsamling

central park med landbrug, hvor byen vokser rundt om denne særlige

ning på en måde der skaber afskærmede gader og pladser. Derudover

glæder sig over Dyrehavegårdens heste, nytilflytterne der

det være med til at holde beboere i området, der ellers måtte

ny fælles park, vidensparken.

indgår i planlægningen af parken, som del af en bæredygtig

lomme i Lyngby. “Urban farming”, hvor ikke landbruget er flyttet ind i

Derfor skal al ny bebyggelse have støjbeskyttede uderum som gårdhaver

kan byggeri der kan tåle støjbelastning som f.eks. erhvervsbyggeri

1. Samarbejder på viden mellem DTU og K-Nord, mellem K-Nord

glædes ved at se årstidernes skiften og de ældre der glæder

være flyttet væk.

strategi for det nye byggeri og som et lærelandskab der bruges af

byen men omvendt. Området gøres tilgængeligt med en ny løberute langs

osv. der muliggør et støjfrit udendørs ophold. De valgte typologier i vores

placeres mod motorvejen for at forhøje støjvolden.

og Trongårdsskolen, Trongårdsskolen og Børnehaverne. Forsk -

sig over at se de unge vokse op.

skolen og børnehaven. I takt med, at Lyngby-Tårbæk vokser mere

markskellene.

vision danner ikke kun indre gårdrum, men også afskærmede offentlige

Ekstra tiltag dækker over nødvendige investeringer der kan tilføjes

ning i velfærdsteknologier i det nye plejehjem.

sammen med København bliver områder der før var forstad mere

rum, for at fremme møder indbyggerne imellem.

landskabelig merværdi, såsom støjvolde og -skærme.

Plejehjem

Samlingssal

Gymnastiksal

Bibliotek

Scene

Motionssti

Sportsplads

Fælles aktivitetsstrøg

Plejehjem

Aktivitetscenter

Kollegie

Aktivitetscenter

SFO

Børnehave

Festsal

Svømmehal

Grillpladsen

Aktivitetspladsen

SFO

Børnehaver

Erhverv

Ældreboliger

TILTAG I BYGNINGEN:

Dobbeltfacader og gårdrum

holder støjen ude

TILTAG I PLAN EN:

Der bygges tæt mod motorvejen, med de

funktioner der kan tåle mest støj,

erhverv, kontorer mm.

Deling af ressourcer og faciliteter

Byrum der samler

Nye bebyggelser tilpasset i skala

Nye funktioner

Vidensparken

Lar og vådeng skaber biodiversitet

samarbejder med

samarbejder med

bruger

bruger

erhvervsakademiet nord

nyt kollegie

i vandtårnet skovbørnehave

samarbejder med

trongårds skolen

p.t. kun 600 elever,

vil få glæde af udskiftnin -

gen i parcelhuskvartererne

bruger

bruger

bruger

glædes ved

glædes ved

dyrehavegårdens motionssti

jorder

glædes ved

bruger

tilflyttere med børn

samarbejder med

nyt plejehjem og

ældreboliger

med aktivitetscenter mm.

bruger

lokal regnvandshåndtering

fortunen boligforeninger

oprettet ‘60-’61,

stor udskiftning på vej

EKSTRA TILTAG:

Støjskærm, støjvold

Synergi med lokalområdet

de ældre beboere

der gerne vil blive i området

Tæt by - tæt på naturen

Stier i det grønne og sammenhæng mod nord


Trongårdsskolen

Perspektiv fra det grønne område mellem plejecenteret og DTU

Planudsnit 1:500 af byrumsforløb mellem plejecenter, SFO, daginstitution og Trongårdsskolen

Mulighed for fasedeling over tid

Sportsplads

Hestefold

Frugthave

Boliggruppe

Vandhave

Fællesstue

Køkkenhave

Fælleshaver

Plejehjemmet

og Trongårdskolen

Bibliotek og

fordybning

Urtehave

Gårdhave

Køkkenhave

Sansehave

Væksthus

Køkkenhave

Fællesstue

Lokal

regnvandsopsamling

Stenhave

Fælles

musik og hyggerum

Kæmpeskak

Motionslegeplads

Mulighed for udvikling i særskilte etaper

Fase 1 er placeringen af et plejehjem med aktivitetscenter og en børneinstitution.

Fase 2 er udbyggelsen af Trongårdsarealet. Ældreboliger etableres som gårdbebyggel -

I fase 3 kan vidensbyen brede sig til Trongårdsarealet. Erhvervs og Universitetsbyggeri

P-plads

Plejehjemmet

Entré

Plejehjemmet

Dufthave

Petanque

Skolegården

Sammen med omlægningen af skovbørnehaven og SFO’en skaber de en støjskær -

met plads - et fælles aktivitetsrum - mellem institutionerne. Den ligger på aksen til

den kommende letbanestation og bliver kernen i den nye bydel. En ny tilkørsel fra

Klampenborgvej løser den ekstra trafik der måtte komme, og både Trongårdsparken og

Trongårdsvej gøres til blinde veje ved den nye plads, for at forhindre gennemkørsel og

ser langs Trongårdsparken, Kollegieskoven etableres ved Vandtårnet og plejehjemmets

anden fase tilføjes mod nord.

I det grønne påbegyndes LAR-projektet og løberuten etableres.

På den anden side af motorvejen kommer letbanestationen og vidensbyen begynder at

vokse i de stationsnære områder.

etableres på volden. Den ekstra støjbeskyttelse skaber en ny støjfri oase for kommu -

nen, vidensparken.

Omend visionen er tænkt som helhed, er det vigtigt at hver fase kan fungere for sig

selv. De ikke udbyggede områder skal fortsætte med at opretholde deres nuværende

forbedre vilkårene for de bløde trafikanter.

funktion.

Aktivitetsstrøg

Aktivitetscenter

Motionssti

Cykelforbindelsen

Sludre-hjørne

Aktivitetspladsen

Ny vej

etableres til

plejehjemmet

Plejehjem

Fase 1

Aktivitetscenter

Plejehjem

Fase 2

Kollegier

Ny vej

etableres

Klatraskulptur

Støjvolden

forstærkes

SFO

Børnehaver

Trongårdsvej

blokeres

Nye adgangsveje

Vidensparken

etableres

Cykelparkering

Lar-projekt

begyndes

Ældreboliger

Erhverv på og

langs volden

Vådeng

Grupperum

Mooncar-bane

Nyt lyskryds

etableres

Ny Børneinstitution

Bjerget

SFO Tronen

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Bålplads

Sandkassen

Klatrestativ

Cykelparkering

Vendeplads

Trongårdsvej

Legeplads

Chillout

zone

Basket

arena

Eventyrsskoven

Skovbørnehaven

“Dyrehaven”

P-plads

Nye institutioner

Trongårdsskolen

Private haver

Trongårdsparken

COBE

More magazines by this user
Similar magazines