Side 263 - Kapitel 10

jv.somet.dk

Side 263 - Kapitel 10

\

268 tr'orsonin'gens Aand'

Stand til at styre deres ogne Anliggender laa. en fo'r-

.-uuttig Muaae, a[ligevel Joger at blande sig. i andres

Sager og stvre andres Anliggender, hvorved de roraar-

*n'.r .tir liortmd? t uercJ tnablldskhed dommer dc

"t?* "n "frat"r om anclres Affeerer, sksnt ile viser- sig

i"fal"iaig u[lue.]ige til at 'ordne deres egnc' Ilr dette

ikrke {l,esn paa 'et usunclt 'Sincl, en vis Grad af Sinilsr"n.l-

fi"d"t vj ikke de samme Tegn' skont mere ud-

,rket, hos nrsten alle dem' hvis Sindslorvirring hrr

ir"rJt .n saadan Gratl, at ile maa intlosperres paa en

Si"Assygdansiattt Inttbitrtlskhed, Lys't til-Bifalcl samt

Fruet'.,-d gsr Hoved aarsagerne bii Sin d ssygilommene hos

,le

" f-ieste-af dem, der er indespemet paa Stndssygeonttutt."n.,

og i'tle ovlrige ltiifdlde skyldes Vanviililet

rif.f.""t "tt. flesaitelse af onile Aantler' Ilvis vi besoger

err Sinclssygeanstalt, vil vi finde, at nogle af

Pa'tienierne levet i'den Forestilling' at de et meget rige'

und". *out, at de er Konger, Dronninger, adelige eller

fyrsteUge Personer. og de er derlor meget stolte og

,'-ti"a[;gu og bliver let f ornermetle' Andre synes' at

a" f,u" "*l*t denstand for store Ur'etferdighetler' og. tle

inaUla.t sig, at ingen verdsetterdem tilstreekkeligt'

ui A"t"t Veiner forioger paa at faa dem af Vejen af

Frvgt for cleres Indflydelse eller for at skjule deres

.#3 f un." eller for ut hiod"" tlem i at erhverve sig

.n Forrn.,.. Andre gaar i stadig Angst, fortli de in'd'

biltler sig, at alle Mennesker staar tlem efter Livet' at

hele Ver"iien er gal, og at de selv elde eneste, som er

ved suntl Fornuft; eller de tror, at Gutl er imod dem,

og at 'ile er hjemfaldne til evig Pine, f ortli ile har be:

giaet - utilgivelige "b1ot SYnder. "Yderligheder

Att aut[. er at Sin'dst'ilsta n'de og

Karaktertrek, som en opmerksom lagttager kan se om

siE hv,er Dag. Verden og dens Aantl metl dens 'iErgerri"shed

oe slolfhed, dens Overtro. Vildfa rel s'e og Frvgt

er"esnet'til at forverre Menneskers Sindstilstand: og

son Folge rlerai fin'der vi, at Tilfelde af riilprmget

l,)l str,ntlt Sind,s Aand, 269

Vanvid siadig for',ekommer hyppigere over hele den

c,iviliserede Verden.

Hvad disse behover, ja, hvad vi alle behover, er et

sundt Sind. Dog er 'del endriu ikke dcn Tid, da al'Ie

Xlenneskeslegtens Sygctrornme mavel paa Sindet sour

paa Legemet slial helbr.edes al den stor,e Lage; den Tid

vil forst komme, naar Tusindaarsriget er blevet fuldt

oprettet, og ilebte Rige kan ikke opr''etbes og dets frelse.nde

og velsiglende Gerning ,ikke begynde, for den

lreslemte Tid er kommel. imi'dlertid faar dog don udvalgte

Evangeliemenrighed nu a f sin Herre o! gennem

hans Oril hans hellige Aand, hans sunde Sinds Aand,

som ogsaa er Faderens Sincl elter Aand. Og i samme

l,'orhold som ethvert Med]em udnyttcr sine Privilegier

i ctrenne Henseenrle ,vil han'blive hjulpet over de mentale

og fysiske Vanskeligheder, som vi har tilfalles med

hele den ovrige Verden. I Rom. 12, 3 leser vi: ,Jeg

siger til enhver iblandt eder, at han ikke skai tenke

hojere om sig selv, end han bor tenke, men tenke med

Betanksomhed fikke efter Kodet, men efter sin nve

Naturl. efter sorn Gud tildelte enhver Troens lfaal.o

Ilange maa he.le cleres Liv igennem kempe imod deres

llilbojelighed til at or.ervur.dere dem selv og krmpe

for at faa et sundt Sinds A,and mecl Hensyn til deres

egne Evner. Men i dette Arbejde m,erl at bekrnpe

d,eres Stoithed faar cle lIjalp af 'Mesterens Ord, som

lvder: ,Salige er de sagtmodige; bhi d,e skal arve Jor-

'len": ligeledes l'aar de Hjalp af Aposlelens Ord. sorrL

erklmrer, at ' Grrd staa r de h'oifrrdige istoltel imod,

inen 'cle ydmyge giver han Naadeu. uYdmyg eder derfor

un'der Guds veldige Haand, for at han i sin Tid

maa ophoje ed€r.

More magazines by this user
Similar magazines