Side 263 - Kapitel 10

jv.somet.dk

Side 263 - Kapitel 10

272 Forson'in qens A and

gotle Frugter; og den virker efter Karlighedens Principper,

miitrens den jordiske -i0rgemighed derimod el

selvisk.

Det Menneske, eorn ikkc lertgere tragter eftcr tfsse

folfengelige, jorcliske Srnaating, mell som i derfor

sssir dlt himmelske, er sikkert derved blevet meget

.Stedet

betlre -i Stantl bil at bruge el sund Domrnekraft rned

Ilensyn tii alle Anliggender, som angaar det. nae-rverende

Liv, fordi han se" pau dem fra et forholtlsvis

upartisk Standpurrkt. Rigtignok er hatr i Verilen og

ei nodt til at live os derforlil at skaffe sig det notlventlige

paa eu somielig og haderlig Ma'ade I men dn

han itr.t'e har overdrgvne Begeringer efier jordiske

Ting, er han i satnme F'orthold fri for clet Tryk, som

C eriis'hetHeerrlighed og Hovmod loror med sig. og

bedre"i Stanci tit ai tanke og handle ret og vise Medfolelse

og Kerfighed Tnod all€. Dett'e sunde Sinds

Aancl, deine beclre Dsmmekraft, som derr erfarne kristne

er kommet i Besicldelse af, rnaa ikke rogneq som hans

jordiske eller kodelige S'ind i forbedret Stand, men

'som

et ngt Sind, der er avlet i ham ovenfra ved Guds

Orcls , storste og dyrebare Forjettelseru. (2 Pet. 1' 4')

Dette suncle Sind, sorn er Guils hellige Aand i ham,

biiver ham saaledes paa enhver Maaile til lljrlp og

Fordel. Og jo hojere han elsker Ilerren og hans Retferclighetl,:clesto

hurtigere vil han 'blive helt opfyldt

af ilette nye sunde Sind, den hellige Aan'd.

Mester.en stillede engang tlet Sporgsmaal: ' H'vad

lran et Menneske give til Vederlag for si'n Sjal fsit

Vesen, 'sin {f ilvarelse]?n (Mait. 16, 26.) Et Menneske

med et sundt Sincl vil ikke selge det mest vardifulde,

han eier fsit Va'sen l, for noget som helst - hverken for

Rigddm, Beromm,elie eller Rang. Belragter vi imidlertid

Menneskene i Almindeiighed, saa ser r-i, at cle

' handler paa moclsat Maacle, hvilket beviser, at de er r

en sve Sindstilstanal. Selv de, der anerkendes som de

lNt sundt Sind,s Aancl 273

visesbe i Verden, spilder deres Anstrengelser paa noget,

der ikke kan tilfr'edsstille dem, nemlig paa at ophobe

sig Rigd,omme, i Kamp for -,i0re, ,Samfundsstilling, i

forfrengelig Ptangen og i syndige Fornojelser. Al1e,

som har et sundt Sinds Aand, kan,indse. at selv om der

ikke faniltes noget frenrtidigt I-,iv, saa vilde alligevel

en saadan Levernaade vare hojst uklog. Flertallei til-

}ringer dette Liv mecl at skabe sig en Stilling, hvor de

blot 4ran nyde - og,saa lagger de sig ned og dor uden

rrt have opnaaet, hvad de sogt€. Den Rigitrom eller del

Rerommelse, som de efterlader sig, vil snart {orsvinde

eller ogsaa blive staaende som et Mindesrrarke om tleres

l)aarskab, Regcrlighed og usunde Sind.

Verdens Liv, blot'bei som det er for fornuftige Forrnaal

og fornuftig -iErgerrighed, er, som Apostelen ka,-

tler det, en >,tom [frugteslos] Vandel, som vrar overl

cveret fra Fredreneu. (1 Pet. 1, 18.) Den Skik ai

arbejde for uverdige og vendilose Formaal er nedarvet.

Menneskene giver sig ikke lfid til selv at overveje, men

Iolger tankdlost i deres X'redres Sp,or. Apostelen viser

os imidlertid, at Forandringen a f vort -Liv har sin

Grund der,i, at vi er kommet til at se, at ,ti er genlost

rndcl Kristi dyrebare Blnd. Vi har gennem Naadens

Ord lert at kende, at Verdens Vej ,er tom, og at alle,

som gaar paa denne Vej, gor det, {ordi de ledes af deres

gennem X'aldet fordarvede og usunde Sind. Og naar

vi har hort om det storre Kob, inilvier vi o,s rned Giede

til ham, som genloste os, og modtager hans Aand, et

sundt Sinds Aand.

Naalman ser paa det nuvrer,ende Liv fra den helliEe

-tands Standpunkt, saaledes som det er fremstillet i dit

hellige ,Ord, ser yi, at det er en Skoletid, en tr'orbererlelse

til et fremtidigt Liv for alle dem, der ,ser Seir,sprisen

og horer 'Kaldeto. Dog kan kun de, hvis Forstands

Ojne er opladte, og som kan

'lingene,

se til Buncls i

forstaa, hvor uklog Flertallets Ferd er; thi

langt fra at tojle deres selvislie Tilbojeligheder og dyrke

v18

More magazines by this user
Similar magazines