Side 263 - Kapitel 10

jv.somet.dk

Side 263 - Kapitel 10

274 l,'t)rs(lItIl1qP x .lalI(L

Ilt sun.fl,t Sin,ds A and

zt5

og udvikle de r,llere og sandere

i deres fa-Idne

!.lementer

N"atur untlergrav€r dti mange filfetrde- deres Karakt-er,

os naar tle dir, forlader de Verden med en svagere Ka-

"ikber. end de havtle, da ile blev Iodt, og saaledes efterlader

de ofte en hel Del Svaghetler i Arv til deres Efterkom,mere.

Medens Guds Ord og dets hellige Aancl paa' d€n ene

Sirle holtler vort Begei efter jor'disk Rigdom i Tsmme

og lprer 6s, sl ,PJngogridskheden er en Rocl ti1 alt

oidt" (1 Tim. 6, 101, fuskyiier tlet os paa anden

-den

Side motl den antlen Yderlighed - Slovhetl og f-''igeevldiehed

- idet Guds Ord lerrr, at enhver skal l*gg€ -

Vegt"paa tlet, som er gotlt for alle Menneskers Aasyn,

.*ri'ig.p"u at drage Omsolg for sine egne.- Ap-ostelen

s;qs; iVer ikke Iunkne i eders Iver; va'r braudende i

Ainden; tjen llerrpn.u (Rom. 12, 11-) 'S'a'aletles

.bevar€s

de. der har llerr'ens Aand, mod at tilbringe Livet

m,ed at samle sig Skatte, som ingen virkelig Vertli har'

De bevares ogsaa rnod den usuncle Slovhed og opmuntres

ti1 at vere 6nergiske i alt, hvad der er godt, og s9m

kan vare til Gavn for Menneskeslagten' og som kan faa

Guds Bifal,cl og godkentles 5e111 ,gjort imod Herlenu,

og som ,clerfoi vil faa sin rigelige Belonning i clet

evise Liv.

iet sunile Sincls Aantl ser i det nunrerende Liv Lejl,igheder

til at opnaa Karakter-Iigdomrne og til^ at

sa:mle sig Skatte, som rhverken 'MsI el1er Rust kan fortarr,

anen som vil vetlvare - nernlig evige Glacler.

Dette erikke saaledes at f orstaa, at det sunde Sinils

Aand faar os til at leVe. i Fremrti'den og forsomme det

nuverende. Den faar os netop tril at leve viseligt i dette

Liv vecl at holde os clet fremtidige for Oje.

Det suntle rSinds Aand udvicler og ucldyber alle Karakterens

gode Sicler. Den hjalper enhver, som er besjetret

af den, iil at betragte sa'avel srg selv _som

sine

faklne Medmenn€sker paa rette Maade, og den giver

ham saaletles storre Medfolelse. Ilan forstaar, at hans

r.gct Silil og Legeme er beskadiget ved lralclet, og at

han selv har baade Naade og Vejledning behov, ligesom

ogsaa hele MenneSkeslegten er fordervet og behover

Metlfslel,se og vejledende lljelp. Og ef'terhaanden som

han lerer at rette Manglerne og Ujevnhederne i sit

eget Sind, faar han m€r€ og m,ere Medfolelse med audre.,

som ikke har denne retledende l{jrlp, et sundt Sinds

Aand, og som ikke kan opnaa den, fordi Modstanderer,,

, clenne Verdens ,Gutl(, f orblinder dem, der ihke tror,

for at Guds Godheds Lys, som lyseli Jesu Kristi Aasyr.,

ikke skal ski,nne i deres lljerter og bringe dem det

sunde Sinds Aand. - 2 Kor. 4,4.

I samme Forhold som han uclvikles i denne Ssnnerudkaarelsens

hellige Aand som en ,ny Skabning I

I(ristus Jesus*, bliver han vetl dens Virksomherl efterhaantlen

mere taalmorli.g, mealfolend€, rdel'nr-oriig og

kerlig - mere lig Gud. Og disse gode Karaktertrak

vil ilrke alene paavirke hans ydre llandlinger, men

ogsaa hans Ord og Tanker. I samme Forhold som

hans hellige Sind misbilliger enhver uhcederlig og uerlig

Handl,ing, misbilliger det ogsaa ethvert ueerligt eller

uhederlig't Ord, hvad enten tlisse skriver sig fra Yen

eller tr'jende; ja, endog enhver uret eller uvenlig Tanke

rnisbiliiger det.

Et sundt Sinds Aand vil efterhaanden sikkert gore

-lBgtefellen iil en bedre ,iEgtefe1le, X'ad,eren til en bedre

X'actrer, .Sonnen tii en bedre ,Son, Moctreren ti1 en bedre

Moder og Datteren til en bedre Datter; thi Grundlaget

{o4 alle Tanker, Ord og llandlinger er ikke lengere

Selviskhed, rnen Karlighed. Den, der har det sunde

Sinds Aanrl, den hellige Aancl, Karlighedens Aand, vil

i samme Forhold, som han bliver opfyldt af den, blive

m,indre ornfindtlig med Ilensyn til sine egne Privilegier,

Rettighetler og Fortrin og vil 'iage mere Hensyn

til andres Rettigheder, Folelser og Onsker. Herrrens

Vilje maa han naturligvis stiile i forste Rekke; men

nrst efter tlet at behage I{erren vil han ogsaa snske at

More magazines by this user
Similar magazines