På Jobbet - Spinderihallerne

spinderihallerne.dk

På Jobbet - Spinderihallerne

Artiklen er skrevet af Lars Henrik Nielsen som er ansat iBIZ-ART med ansvar for HR udvikling.Derudover har han siden 1998 været freelancekonsulentog er i dag en brugt foredragsholder om blandt andetkreativitet og videndeling.Han er forfatter til flere bøger og artikler.Vidensdeling kanvære en stor udfordringDenne hastige og omfattendeudvikling kræver nye måder atarbejde på, nye måder at bedriveledelse, nye former for organiseringaf de menneskelige ressourcerog løbende fokus på, hvordanviden udvikles, deles og anvendes.Arbejdet med viden er derfor bleveten større og større udfordringfor alle organisationer, ledere ogmedarbejdere.Mange harprøvet kræftermed disciplinenat fåstruktureretog delt viden– mange udenden store succes.Ofte er resultatet blevetet nyt IT-værktøj eller enhensigtserklæring, derikke har gjort den storeforskel, når nyhedensinteresse har lagtsig.Det er for længstblevet naturligt, at skalvi for eksempel have et team tilat fungerer bedre, tager vi udgangspunkti vores forskelligheder,styrker og svagheder.Jeg har derfor ladet mig inspirereraf denne tilgang og indarbejdetden i forhold til hvordan vi kanangribe arbejde med viden.Den personligetilgang til videnLad os starte med et tankeeksperiment:Brug to minutter til at tænke over,hvordan du laver mad hjemme ikøkkenet.Vi kan forstille os madlavningensom en simpel produktionsprocesmed råvarer, værktøjer, proces ogresultat. Men vi kan også opfattemadlavningen som et stykke videnarbejde,da det er dig, din mådeat håndtere viden og erfaringerpå, der tegner sigfor en vigtig delaf forløbet (ogresultatet).Måske er dutypen, der prøverdig frem ud fra, hvaddu kan trylle frem fra hukommelseneller læser påemballagen til madvarerne.Nogle gange bliver det godt– andre gange fuldstændighåbløst. Det kan også være,du er typen, der altid skalfinde på noget nyt – eksperimenteremed nye krydderiereller råvarer. Eller hardu fuldstændig styr på alledine opskrifter, som er sat i mappereller gemt på computeren? samme måde som vi harpræferencer, erfaringer og ønskernår det gælder madlavning, erdet min påstand, at vi også haren personlig tilgang til atarbejde med viden.Eksempelvis har mange en analytisktilgang til arbejdet med viden.Det giver sig konkret udtryk ved,at angriber en ny opgave vedat inddrage relevant litteratur,dokumenter eller kollegers erfaringer.Eksisterende viden stykkessammen, analyseres og ud afdette opstår nye svar, ny viden, nyeløsninger. Det kan sammenlignesmed detektiven Sherlock Holmes,der søger og sammenstykkerviden (facts) og på denne mådeløser mysteriet.Andre har eksempelvis en merepraktisk tilgang til viden. Detbetyder, at man anvender denviden, der er til rådighed, prøversig frem og tilpasser løsninger udfra de erfaringer, der gøres. Somregel når den praktisk indstilledevidenmedarbejder også målet. Detvigtigste for praktikeren er, at dersker noget, at der handles.PÅ JOBBET 9/200937


Min videnprofilJeg har været med til at udvikle seks forskellige videnprofiler som, både pået seriøst og konkret niveau, tager fat i udfordringen at arbejde med videndelingog videnhåndtering. Værktøjet er stærkt teoretisk underbygget, menpå overfladen simpelt at bruge og nemt at huske fordi videnprofilerne erbeskrevet som forskellige dyremetaforer.Opfinderen- eksperimenterer sig til ny viden med kreativitet og idéer.Som egernet, der glad og ubekymret leger, spiser, og finder agern, som det gemmer til vinteren.Detektiven- analyser og søger i eksisterende viden med henblik på at opbygge ny viden.Som chimpansen, som er god til at abe efter og finde nye fremgangsmåder.Dokumentaristen- strukturerer og systematiserer viden, således at den er tilgængelig for andre.Som honningbier, der systematisk samler honning i tilgængelige og velordnede bikuber.Konsulenten- bringer kolleger sammen om at dele viden i en proces, således at også den tavse viden deles.Som når gæs flyver på træk og sørger for, at alle kommer med frem til måletLærlingen- sikrer sig, at den rette viden og kompetence er til stede, når arbejdet skal udføres.Som delfinen, der er god til at indlære og følge instruktioner.Praktikeren- udgangspunkt i den viden der er til rådighed, lægger vægt på aktivitet og prøver sig frem.Som musen, der når den har fået færten af ost, piler af sted uden tanke på eventuelle farer.38PÅ JOBBET 9/2009


Men hvordan kan videnprofilernebruges?Kendskabet til vores personlige videnprofilergiver os en række yderstrelevante oplysninger, eksempelvisom hvad vi motiveres af ivores arbejde med viden,og hvordan vi kommunikerer(videndeler) medhinanden.Konkret kanarbejdetmed videnprofilerneyde et overordentligtnyttigt bidrag tilen konstruktiv diskussionaf, hvordan afdelingen/virksomheden som helhed understøtterarbejdet med viden. Understøtterkulturen for eksempel ideerog kreativitet? Hvordan deles viden?Hvornår går det galt, når viden skalkommunikeres og formidle?Profiler kan bane vejen fornye løsninger en workshop afholdt i Vejle Kommunefor 25 ledere og medarbejderegav videnprofilerne en god forståelsefor, hvordan de enkelte deltagerehåndterede viden i dagligdagen.Videnprofilerne blev efterfølgendeanvendt til at identificere typiskeproblemer med videndeling, samtidigmed at nye løsninger kunneformuleres.Eksempelvisstoddet klart, at enmedarbejder medpræference som detektiv(som har et analytisk og søgendeforhold til viden) typisk vil kommunikererelativt omstændeligt, foreksempel med lange, gennemtænktenotater, som hun så forventer andrelæser og konstruktivt indoptager ideres adfærd.Men hvad sker der, når sådannedokumenter ”rammer”en medarbejder medpræference som praktiker(altså en medfokus på handling,eksperimenterendeog konkludere løsningerud fra egneerfaringer)?Der skersomregelingenting!Entenlæses notaterne,rapporterne medvidere kun hurtigt eller kun delvist -og forsvinder langsomt ned i bunkernepå skrivebordet, hvis ikke lidede er centrale, vigtige eller relevantlige her og nu.Læs mere inde påwww.biz-art.dkLøsningen på problemet lå ogsålige for: Hvis detektiven vil kommunikeremed en praktiker, skalbudskaberne serveres kort ogpræcist – helst face to face, hvortingene sker. Det er der intet nyti, det er blot rart at få gentaget ogendnu gjort mere nuanceretvia videnprofilerne.Som én deltagerudtaltepå seminaret i Vejle Kommune;”Videnprofilen har givet mig ny indsigti hvordan jeg som den tænksomme,analyserende og observerendechimpanse, bedre kan kommunikeremed mine kollegaer, og dermed ogsåvide hvor mange mus, der for længster pilet af sted efter osten”.Prøv selvHar du lyst til at prøve effekten afværktøjet af selv, så prøv på næste afdelingsmødeeller afdelingsseminarat bruge et par timer til at drøft jeresvidenroller.Du kan tage udgangspunkt i beskrivelserneovenfor (eventuelt suppleretmed beskrivelserne der kan hentespå www.kiwigroup.dk).Brug profilerne til at få drøftet hvilkeroller I har – hvilke muligheder ogstyrker videnprofiler giver – og hvordanI fremadrettetkan arbejde pånye mådermed videndelingogvidenhåndtering.PÅ JOBBET 9/200939

More magazines by this user
Similar magazines