35. årgang · Nr. 8 · Oktober 2007 - lundens.net

lundens.net

35. årgang · Nr. 8 · Oktober 2007 - lundens.net

5Indvielse af motionspladsogstartskud til Brøndby i bevægelseKom og vær med når Borgmester Ib Terp indvier Motionspladsen ogskyder Brøndby i bevægelse i gang. Det sker:Mandag d. 8. oktober kl. 10-11 på Motionspladseni Esplanadeparken ved siden af multibanen ud for Tranumparken.Indvielsen vil ske til rytmerne fra Jersie Jazzband og samtidig vil dervære et væld af sportslig underholdning: tai chi-opvisning, instruktion iat gå stavgang og selveste danmarksmesteren i frisbee vil underholde.Man kan også tage en tur på motionspladsen under kyndig vejledningaf én af vores instruktører. Derefter vil der være lidt godt og sundt tilganen. Alle er velkomne.Brøndby i bevægelse eren uge fyldt med mulighederfor at få rørt sig.Mange foreninger, værestederog klubber åbnerdørene og inviterer indenfor.De mange aktiviteterer nærmere beskreveti den vedlagtefolder.Motionspladsen i Esplanadeparkenkan benyttesaf alle. Man kan træne hele kroppen, både ryg, mave, hofter, ben ogarme og herved få styrket musklerne, få en bedre balanceevne og blivemere smidig. Motionspladsen er også velegnet til opvarmning eller udstrækninginden og efter stavgang eller gymnastik, eller man kan slå etsmut forbi på indkøbsturen.For yderligere information om Brøndby i bevægelse kontakt Perle Mac-Donald (tlf.: 4328 2307) og om Motionspladsen kontakt Anne Larsen(tlf.: 4328 2093).Med venlig hilsenKvarterløftsekretariatet


Prisreguleringpr. 1. januar 20081. januar 2008 regulerer TDC Kabel-TV priserne med 1,41 %svarende til den almindelige prisudvikling. Stigningen svarertil udviklingen i nettoprisindekset fra juli 2006 til juli 2007,opgjort af Danmarks Statistik.ProgramreguleringKanal 5, TV3, TV3+ og TV 2 Charlie hæver priserne på derestv-kanaler, hvilket resulterer i en samlet prisstigning på 5,16kr. inkl. moms.6TDC Kabel TV er efter lange forhandlinger nået frem til en aftaleom levering af TV 2 SPORT, og har dermed sikret en fortsatlevering af kanalen, også efter 1. januar 2008. I har kunnetse TV2 SPORT siden 11. april i år, hvor kanalen erstattedeViasat Sport 1 i kabelnettet på en midlertidig aftale. Aftalen ernu permanent, og med TV2 SPORT er I sikret mere end 3.000timers dækning om året af danske og internationale sportsbegivenheder.Med aftalen får I også adgang til kommendesportsbegivenheder, der sendes i HD-kvalitet.Prisreguleringen fra programleverandørerne betyder følgendestigning på programpakkerne:Mellempakken stiger med 5,16 kr. inkl. moms pr. måned.Fuldpakken stiger med 26,13 kr. inkl. moms. pr. månedRegulering af KODA og COPY-DAN1. januar 2008 reguleres KODA og COPY-DAN tarifferne med1,41 % som følge af den almindelige prisudvikling. Endvidereskal der betales afgift til COPY-DAN for TV2 SPORT, og KODAvederlagreguleres ekstraordinært med 18 %.


8BørneopgaveKun for Lundens børn under 15 årNavn: _______________________________Adresse: _______________Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den6. november, klokken 16:00.1. Præmie: 50,00 kr.2. Præmie: 30,00 kr.3. Præmie: 20,00 kr.Held & lykke


VoksenopgaveKun for beboere i LundenKan du løse denne opgave rigtigt, er du med i lodtrækningen om:Første præmie: 2 flasker vin og anden præmie: 1 flaske vin.9Løsningen skal afleveres på kontoret, D. 29, SENEST onsdagden 6. november klokken 16:00.Navn: _____________________Adresse:____________________________


10Lejerbo afdeling 157Referat frabestyrelsesmøde 7/2007mandag den 3. september 2007Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen,Kenneth Due, Finn Nielsen, Mogens Nielsen og BirtheKetterle.Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden ogunderskrift af referat1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt.1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskrevet.1-3 Flytning af bestyrelsesmødet den 4. marts 08: flyttettil mandag den 3. marts 2008.Pkt. 2 Regnskab2-1 Budgetkontrol 1. okt. 2006 – 29. aug. 2007 blev gennemgået.2-2 Regnskab for Lundens Venner: Et klækkeligt overskud.Pkt. 3 Kontorvagter3-1 Kontorvagt den 26. juni 2007 blev gennemgået afFinn.3-2 Sager fra Akut-telefonen: Sprungne sikringer, hvilketbevirkede, at komfuret ikke virkede.Utæt udtag fra vaskemaskine.Vand på væg, når overbo tager bad.Utæt køkkenvask.Komfur, der springer propperne.Stoppet afløb.


11Stoppet Afløb i køkkenvasken.Utætte vinduer i stuen på grund af megen regn.Fyldte kælderrum på grund af regn. Falck blev tilkaldt.Vandindtrængen i stue mellem væg og loft på grundaf utæt facadesamling.Hærværk på dørtelefon i blok 4.Mangel på varmt vand i blok 3.Tlf. og data virkede ikke i blok 3.3-3 Spørgeskema – fraflytningTilbagelevering af skemaer fra fraflyttede beboere.Stort set positive.Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr4-1 Køleanlæg i serverrum er etableret.4-2 Afdelingskontorets computer har fået ny Harddisk.4-3 EDB-anlæg på varmemester- og afd.kontor. Der etableresfællesserver, så man ikke behøver at lagre filerm.m. mere end et sted.4-4 Husdyrhold i lejemål i blok 2: Lejer flytter.Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser5-1 Altankonkurrence 2007 er afviklet og præmier uddelt.5-2 Tur til BonBon-Land var igen en succes med deltagelseaf 69 børn og 75 voksne.5-3 Lejerbo tur for formænd går til Bornholm den 13.september.5-4 Åbent hus i Lejerbos nye domicil: Ingen deltagelseherfra.5-5 Referat fra Lejerbos hovedbestyrelse d. 15. maj blevtaget til efterretning.


125-6 Referat fra De 9 møde den 18. juni 2007. Der er problemermed paraboler i PAB 8, da der kommer flereog flere. Man har anmodet kommunen om at udpegeideelle placeringer.Efter adskillige klager over, at bus 166 ikke overholderkøreplanen, er der indgået et samarbejde mellemGentofte og Gladsaxe kommuner om at forsøge atfinde flaskehalse på ruten. Der kommer ny S-togplanden 23. september, hvorefter S-togene vil køre i 10minutters drift i dagtimerne og ændrede minuttal,hvilket også vil påvirke Buskøreplanerne.Røde Kors er ved at udarbejde en plan for tømning afoverfyldte containere.5-7 Endelig tilsagn til ”Herfra og videre” er kommet fraLandsbyggefonden.5-8 Referat fra De 9 møde den 13. aug. Ny Partnerskabsaftaletræder i kraft den 1. januar 2008.5-9 Høringssvar til kommunen på kommunens Trafikhandlingsplanfra de 9 indeholder primært problemerpå Strandesplanaden, og man anmoder om at få udførtens hastighedsbegrænsning på 50 km/t. samt atfå lavet foranstaltninger, så hastigheden overholdes,få etableret cykelstier samt fortov på den del, hvor detendnu ikke er sket, samt at få etableret buslommer.5-10 Status 2001-2007 på kvarterløft kan ses i gennemsyn.5-11 Afslutningsarrangement for kvarterløft. Invitation tilafslutningsarrangement den 28. september 2007 forde involverede parter5-12 Invitation til opfølgning på Imagekursus er udsendttil de involverede.


13Pkt. 6 Varmemestersager6-1 Lundens helhedsplan vil blive gennemgået den 12.september 2007 for beboerne. Der vil blive afholdtmøde med borgmester Ib Terp den 5. september2007. Vores rådgivere prøver at få et møde medLandsbyggefonden i nærmeste fremtid. Der skal formentligudarbejdes en ny lokalplan for området til afløsningaf dele af byplanvedtægt nr. 12 a.6-2 Varmeregnskab 2006-2007 er uddelt til regulering påhuslejen den 1. september 2007. Der er penge retur.6-3 HF-I- / HPF-I relæ i kælder m.m. skal opsættes indenudgangen af september 2008. Der skal søges dispensationfor afventning af opsætning i Boilerrum indtilrenoveringen.6-4 Sikringskælder i blok 1, oversvømmelse. Der opsætteshøjvandslukkere i sikringsrummene i blok 1, 5 og15. I blok 1 foreslås det at afmontere toiletter og vaske.Det tages op til den kommende budgetforhandling.Blok 8 og 10 må vente, da problemerne her ikkeer så store.6-5 Revision af råderet, husorden og vedligeholdelse. Udvalgsarbejdetunder Lejerbo Brøndby fortsætter medJohn og Preben som medlemmer.6-6 Prisregulering på trapperengøring. Kreditnota modtaget.Det undersøges, om vi skal udskifte til privatrengøring.6-7 Orientering fra Lejerbo om VM2-system. Særnummeraf Nyhedsavisen er fremsendt, da der har været endel rygter og historier om Varmemestersystemet VM2.6-8 Status på forskønnelse af hjørne ved Resenlund 6 ervedtaget udsat til renoveringen.6-9 Problemer med skolebørn ved købmanden. Brev fraafdelingsleder Pernille Grunwald, som beklager elevernesdårlige opførsel, men pointerer, at det er forældrenesansvar, når eleverne forlader skolen i frikvartererne.Hun vil dog få SSP-læreren til at foretage


14stikprøvebesøg i en periode og bede den opsøgendemedarbejder Zahid om at bakke op om indsatsen. Visender mail til skolen, når der er lavet hærværk.6-10 Sagsbehandler i udlejningsafdelingen. Lejerbo rykkesfor navn på sagsbehandleren for afd. 157.6-11 Råderetssag i blok 4 er prøvekørt.6-12 Affald & Service i Brøndby Kommune. Årskalender ermodtaget.6-13 Fjernpriser for 2007/08 – uændret. Blev taget til efterretning.Pkt. 7 Klager7-1 Problemer i blok 9 blev behandlet.Pkt. 8 Ansøgninger- IngenNæste møde mandag den 1. oktober 2007Refereret ved Birthe Ketterle


Afdelingsbestyrelsen - Lejerbo afd. 15715Referat fra orienteringsmødeonsdag den 12. september 2007 kl. 18:30på LangbjergskolenTil stede: Beboere fra 73 lejemål.Afdelingsformand John Frimann bød velkommen til beboerne, tilmedlemmer af Boligorganisation Lejerbo Brøndbys bestyrelse,Asmus Sørensen (afd. 90 Gildhøj) og Poul-Erik Traulsen (afd. 94Dammene). John Frimann præsenterede panelet, som bestod af:Arkitekt Peter Tybrind fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS,landskabsarkitekterne Peter Holst og Martin E. Andersen frafirmaet Peter Holst, Plan og Landskab, Ingeniør Jens Nielsen fraWissenberg samt projektleder Carsten Bai og forretningsførerKurt Kristensen fra Lejerbo.Pkt. 1. Valg af dirigent.Bent Madsen blev valgt.Pkt. 2. Orientering og status vedr. helhedsplanen for”Lunden”.På baggrund af den udsendte byggeavis ”Lundeavisen Nr. 2”gennemgik arkitekt Peter Tybrind projektet og gav en orienteringom facader, tilbygning på taget samt tage.Der kom herefter en del spørgsmål fra salen.Der blev spurgt om vinduespartierne blev mindre ved renoveringen.Svaret var nej.Der blev spurgt om hvorfor man igen kom med forslag om tagboliger.Det havde været oppe for nogle år siden, og der blevdet nedstemt.


16En beboer var bekymret for de flade tage, der ville komme påden nye tagetage. Arkitekten mente ikke, at det var noget problemnu om dage p.g.a. tagpappets kvalitet og at der skal væreen hældning.John Frimann svarede om tagboligerne, at det var ca. 20 årsiden at det havde været oppe, var godt klar over, at det varblevet nedstemt dengang. Men dette er et helt nyt projekt, hvorAfdelingsbestyrelsen vil foreslå, at det bliver seniorboliger fxfra 55+. Der vil blive trappetårn med elevator og trappe i denene ende af blokken og flugttrappe i den anden ende af blokken.En beboer var ikke tilfreds med fremgangsmåden med åbningaf vinduer på altanerne, men arkitekten udtalte, at det udsendtemateriale kun var et oplæg, og det ville blive ændrethen ad vejen efter beboernes ønsker.En beboer var bekymret for materialet på dørene på altanernepå tagboligerne, om det ville blive lettere materialer, f.eks.krydsfiner. Der blev svaret, at der selvfølgelig ville blive brugtanerkendte døre.En beboer var bekymret for isoleringen på tagene, hvilket derblev svaret på, at isoleringsstandarden i dag var betydelig bedre,end da husene blev bygget.En beboer var bekymret for de flade tage med deraf følgendevandskader og skimmelsvamp.En beboer spurgte, hvem tagboligerne ville blive udlejet til,hvortil John Frimann svarede, at Afdelingsbestyrelsen idé var,at de skulle bebos af alderskvoten 55 år og opefter, og Lundensbeboere ville få fortrinsret ved førstegangsudlejningen.En beboer mente, at ventilationen i bebyggelsen ikke var godnok.En beboer ville gerne vide, hvad de nye boliger ville koste, ogom elevatorerne også kunne bruges af de øvrige beboere. Huslejenkan ikke oplyses, da det ikke er projekteret. Elevatorenvil kun gå mellem stuen og 4. sal.En beboer foreslog, at der i lighed med den allerede udførteventilation i altandørene, skulle udføres ventilation i samtligerum.


16En beboer ville vide størrelsen på altanerne i boligerne samthvordan med betonen. Der blev svaret, at altanerne her villevære samme størrelse som de nuværende, og betonen vil blivepakket ind i 30 cm isolering, hvilket vil spare på varmeregningen.En beboer spurgte efter nyt ventilationsanlæg samt opsamlingaf regnvand til brug for toiletterne. Svaret var, at kloakafledningsafgiftenvil stige betydeligt, hvis vi bruger regnvand tilskyl, og for øvrigt kræver det store opsamlingstanke i kældrene,hvilket vores bebyggelse ikke er projekteret til.En beboer mente, at vi skulle bibeholde de røde tage og ikkehave flade tage.En beboer ville vide, om huslejen på tagboligerne kommer tilat belaste de nuværende huslejer. Svaret var, at indtægten vedhuslejerne her gerne skulle hjælpe til med finansieringen afdriftsomkostningerne og til renoveringen på længere sigt.En beboer var interesseret i, hvor plads til P-pladser og kælderrumskulle skaffes fra. Der blev svaret, at når vi kommer tilplanen over de grønne områder, så er det tegnet ind i planen,men man havde tænkt sig nogenlunde som de nye, der er lavetved blok 2 og 3. Med hensyn til kælderrum var der ikke tagetstilling til det.En beboer spurgte til finansieringen af køkkener, gulve m.m.Svaret var, at det var taget med i ansøgningen til Landsbyggefonden.John pointerede, at der vil være store fordele ved at bygge tagboliger,da mange ældre herved kunne blive boende i Lundenog have fordel af elevatorerne. Tagboligerne får selvstændigehuslejer, og fællesudgifterne vil blive fordelt på samtlige lejemål.En beboer var bekymret for elevatorstøj i gavlboligerne. Svaretvar, at elevatortårnet ikke vil blive gjort fast til den eksisterendeblok.Forretningsfører Kurt Kristensen udtalte sig meget positivt ombyggeriet og bedyrede, at bebyggelsen efter renoveringen vilhenstå lige så flot som Havnefronten i København.


16Der var ikke flere spørgsmål, og afdelingsformanden ville gernedrage en konklusion, og han fornemmede at der var få beboerei forsamlingen der var negativt indstillet over for tagboliger.Spurgte endvidere om man skulle fortsætte arbejdet. Der varrigtig mange, der klappede ….Orientering om de grønne områder.Peter Holst og Martin E. Andersen gennemgik projektet for degrønne områder.Der skal forhandles med Brøndby Kommune om udarbejdelseaf en lokalplan for området. Højene omkring blok 4, 5, 7 og 8vil blive fjernet.En beboer foreslog nedlæggelse af Strandesplanaden på dennordlige side mod bebyggelsen, men der blev svaret, at det harvi tidligere søgt om, og hvad med Brøndby Fjernvarme?En beboer foreslog, at man skulle nedlægge alle de hegn, derstår rundt omkring i bebyggelsen, især mellem parkeringspladserneog de grønne områder, hvilket vil give mere plads ogmere luft.En beboer spurgte, om man nu får de samme eksperter, nårder har været licitation. Der blev svaret, at det får man formentligtikke, men det er ikke helt ualmindeligt, at man ”skifterhånd”. Vi vil lægge det fremlagte udkast til grund for detvidere arbejde. Det er afdelingsbestyrelsens mening, at vi ogsåvil trække på de nuværende rådgivere.En beboer udtalte, at de eksisterende fyrretræer er irriterende,da de sviner meget på bilerne med både nåle, kogler og harpiks.Mange synes det var nogle flotte planer for de grønne områder.Orientering om den fortsatte procedure og tidsplan.Ingeniør Jens Nielsen orienterede herefter om den fortsatteprocedure og gennemgik tidsplanen for projektet fra år 2004til forventet afslutning i 2012.


18En beboer spurgte herefter til huslejestigningen, og om lejlighederneherefter overhovedet vil kunne lejes ud, samt om køkkenerog badeværelser er med i helhedsplanen.Ingeniør Jens Nielsen svarede, at der i den kommende huslejeogså ville blive taget politisk hensyn, således at man også skalkunne udleje lejlighederne efter en renovering. Vi venter stadigpå en endelig udmelding fra Landsbyggefonden.John svarede også, at vi har fået 2,7 mio. kroner til imødegåelseaf huslejestigninger, og vi har skaffet 25 % selvfinansiering.Vi håber, at det vil blive taget med i beregningerne, at der i voresbebyggelse gennemsnitlig er flere pensionister end i denøvrige del af kommunen.Den foreløbige tidsplan tages med et stort forbehold:År 2008Indgåelse af kontrakt med totalrådgiver.Helhedsplanen færdiggøres. Renoveringsarbejderne og økonomifastlægges.Besluttende beboermøde med helhedsplan og den afledte økonomiinkl. huslejekonsekvens. Under forudsætning af beboernesgodkendelse - Skema A indsendes til myndighederne.År 2009Myndighederne godkender skema A.Renoveringsarbejderne projekteres af Totalrådgiver.År 2010Renoveringsarbejderne udbydes til entreprenørprissætning(EU-licitation).Besluttende beboermøde for godkendelse af det prissatte renoveringsprojekttil udførelse, samt huslejekonsekvens.Skema B indsendes til myndighedernes godkendelse.Skema B godkendes og byggeriet sættes i gang.Beboermøde om de praktiske ting i forbindelse med renoveringen.År 2011Renoveringsarbejderne påbegyndes og udføres.


År 2012Renoveringsarbejderne afsluttes.20År 2013Byggeregnskabet afsluttes og skema C indsendes til kommunensgodkendelse.Byggeperioden er beregnet til ca. 2 år.John takkede for beboernes deltagelse og lovede, at der hen ad vejenvil blive holdt orienterende møder, samt at beboergrupper vilblive inddraget efter behov.Refereret ved Birthe KetterleSign.Bent MadsenDirigentSign.John FrimannAfdelingsformandYouSee – Kabel TVFejl på tv-signalerneHvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater,så skal du selv ringe til YouSee og fejlmelde på telefon 80 80 40 50Mail: tvsupport@yousee.dkDøgnet rundtRegningerProblemer med regninger fra YouSee, så kontakt regningsservicemellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon: 80 80 40 44Ændring af programpakkerØnsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte:YouSee Kabel TV, Strandlodsvej 30, 0900 København CMail: kundeservice@yousee.dkFax: 80 80 40 88Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax


21LISTE OVER TILBUD I KOMMUNENBækkelundKettehøjvej 32660 Brøndby StrandTlf. 43 28 29 11Kontaktperson: Claus Helbert PedersenRosenlundKettehøjvej 52660 Brøndby StrandTlf. 43 28 29 11Kontaktperson: Claus Helbert PedersenTranemosegårdBygaden 352605 BrøndbyTlf. 43 63 05 09Kontaktperson: Christian GrauBotræningen – StrandkollegietDyringparken 22660 Brøndby StrandTlf. 23 41 95 82Kontaktperson: Marianne Dan KraghSejlerhusetStrandporten 92660 Brøndby StrandTlf. 20 44 41 03Kontaktperson: Axel NielsenVærestedetTybjergparken 22660 Brøndby StrandTlf. 20 34 39 89Kontaktperson: Tigane CharifTranens DrengeTranenTranumparken 3 A2660 BrøndbyTlf. 26 78 25 51Kontaktprson: Wassiam KaroumPigeklubbenTybjergparken 22660 Brøndby StrandTlf. 29 45 50 91Kontaktperson: NimetSatellittenTjørnevangen2660 Brøndby StrandTlf. 21 48 85 21Kontaktperson: MoroSkoletilbud 8.-10. klasseSkoletilbud 6.-7. klasseSkoletilbud 8.-10. klasseFritidstilbud for alle børn og unge iBrøndby fleksibel åbningstid.Fritidstilbud for 16-25 årige åben hveraftenFritidstilbud for 10-16 årige drengeMandag-fredag kl. 17-22Fritidstilbud for piger 12-20 årigeMandag, tirsdag, onsdag kl. 11-17Fritidstilbud 10-18 årige


22KØBMANDENLUNDENS MINIMARKEDDaruplund 17Åbningstider:Mandag – fredag: kl. 7:30 – 18:00Lørdag LUKKETSøndag: kl. 8:00 – 18:00Hver dag – Frisk morgenbrød,aviser, friske mælkeprodukter,grøntsager, kød, kylling og meget mere.Vi har alt til rimelige priserVi vasker trapper hver onsdag.Det vil være til stor hjælp, hvis måtterne tages ind.På forhånd tak for venligheden. Besøg vores hjemmesidewww.aaren.dkMed venlig hilsenAnders Andersen’s RengøringRugvænget 42630 TaastrupTlf. 43 99 99 99


23Lundens selskabslokalerDaruplund 71Leje: Kr. 1000,- / Depositum: kr. 500,-Rengøring: Kr. 250,-Lejen er gældende 2 dage: første udlejningsdag fra 12.00,den anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 9.30.Ønsker man at disponere over lokalerne dagen efter, kosterdet yderligere 200,00 kr. i leje.Udlejning af lokaler til reception:Leje:250,00 kr.Rengøring:250,00 kr.Depositum:500,00 kr.Leje i antal timer:6 timerTidsrum på dagen: Efter klokken 12:00Dage der kan lejes: Tirsdag – torsdag(Der tages forbehold for prisændringer)Udlejning kun til beboere i LundenUdlejning:Glenda JensenTelefon 43 53 98 76Træffes bedst efter kl. 18.30 tirsdag - fredagTræffes hver mandag i selskabslokalerne mellemkl. 18:30 og 19:00.Mail: selskabslokalerne@lundens.net


24ÆldreCaféenDaruplund 19 - 21(indgang fra altansiden)er for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Lunden.Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00, hvorder altid vil være bestyrelsesmedlemmer tilstede – dog ikke ijuni, juli og august måned - men de andre dage står lokalernetil fri benyttelse for medlemmerne, som har ønsket at få udleveretnøgle.Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der er lotteriden 3. torsdag i måneden – dog ikke i juni, juli og augustmåned. Herudover prøver vi at få et foredrag, der har almeninteresse.De øvrige torsdage, er der rafling, kortspil og som noget nyt efterat have fået egne lokaler med køkken, er der mulighed forat lave en middag mod egenbetaling til de medlemmer, somønsker at deltage, og hvad der ellers har medlemmernes interesse.Der er gratis kaffe, og drikkevarer kan købes til yderst rimeligepriser.Det månedlige kontingent er kr.: 25,00Der afholdes fødselsdagsfest, skovtur og julefrokost.Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos formanden:Inger SimonsenTlf.: 43 54 23 78Mail: ims@lundens.net


25ÅBNINGSTIDER: ONSDAG KL. 15:00 – 18:00AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLEKom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maskine,strikke, læse eller fremstille dine egne ting.Vi har blade, tidsskrifter, postkort, samt mange sjove ogspændende ting.KOM IND – se hvad vi har gang i og få en hyggesludder.På gensyn iAktivitetsklubbenDaruplund 5– SMID IKKE VÆK –Hvem gemmer på hvad?Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik,gryder, potter, pander m.m.- -Strikkegarn og stof til syningRING TIL ULLA PÅ TLF.: 43 73 65 36SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNEVenlig hilsenAKTIVITETSKLUBBENDARUPLUND 5


26Lyrik GulveGulvafslibning – Vinyl – LinoleumRicky Jørgensen℡ 40 46 59 55Sadolin Glostrupv/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/SHovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 GlostrupTlf. 43 96 05 3715 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer.25 % rabat på lagertapet.Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varersamt tilbudsvarer!(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden)


BørnesidenPræmierneSeptember 2007Månedens heldige vindereblev:1. præmie / 50 kr.Carina WagnerDaruplund 71, 3.th.2. præmie / 30 kr.Mads JørgensenResenlund 4, 1.th.3. præmie / 20 kr.Mia DueDaruplund 59, 2.tv.Løsning:Der bor en bager i NørregadeTillykke til vindernePræmierne kan afhentespå afdelingskontoret i åbningstiden,tirsdag i ligeuger, mellem kl. 18 – 19.Præmierne skal være afhentetinden 1½ måned27VoksensidenPræmierneSeptember 2007Månedens heldige vindereblev:2 fl. Vin:H. NielsenDaruplund 17, 2.th.og1 fl. Vin:Birgit SchmidtDaruplund 23, 1.th.Tillykke til de heldigePræmierne kan afhentes påafdelingskontoret, tirsdag ilige uger mellem 18.00 og19.00 inden 1½ måned.Løsning:


28A+ kundeserviceEr der fejl på internettet eller telefonen, kontaktkundeservice på:Telefon: 69 12 12 12Eller brug nedenstående link og udfyld kontaktformularen:www.aplus.dk/kontaktÅbningstider: Mandag – fredag kl. 09.00 – 22.00Lørdag, søndag & helligdage kl. 12.00 – 20.00Maler Steen ApSv/ Steen JørgensenRiggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 022660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02


29OpståedeskaderI forbindelse med opståedeskader uden for normalarbejdstid, samt lørdag/søndag og helligdage, kontaktesvarmemesteren (tlf.43 73 99 82), en ejendomsfunktionæreller etbestyrelsesmedlem (60 6399 53), der kan rekvirereret firma.Andre kontakter:Kommunen(manglende vand ellerbrud)tlf. 43 28 24 70Fjernvarmen(manglende varme)tlf. 43 45 20 60YouSee Kabel tv(manglende tv-signal)tlf. 80 80 40 50DONG(manglende lys)tlf. 72 10 20 30Falck(ved vandskade mm.)Tlf. 70 10 20 30Abon.nr. 20 13 51 90OBS! - Må kun rekvireresi nødstilfældeVarmemesterMogens NielsenKontor ved vaskeriet:Resenlund 18Gårdmand:Dan Wiinblad, D. 69, 3.Bore- & banketiderDer må kun bores og bankespå følgende tidspunkter:Mandag – fredag:Kl. 09:00 – 19:00Lørdag:Kl. 09:00 – 14:00Man må ikke bore og bankepå søn- og helligdage!Maskiner kan lejes påvarmemesterkontoret:Depositum: Kr. 50,-Leje pr. døgn: Kr. 10,-Ved fraflytningaf lejemålEt medlem af afdelingsbestyrelsenkan, såfremtdette ønskes, deltage iforbindelse med syn aflejligheden.Henvendelse tilAfdelingsbestyrelsen


30Vaskeriets normale åbningstiderMandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00samtlørdag, søndag og helligdageKl. 07:00 – 17:00Lejerbo UdlejningGl. Køge Landevej 262500 ValbyAKUT-TELEFON60 63 99 53Må kun brugesi nødstilfældeKontortid:Mandag – torsdag:Kl. 10:00 – 15:00Telefontid:Mandag – torsdag:Kl. 10:00 – 15:00Fredag kl. 10:00 – 12:00Direkte tlf.: 38 12 10 94Cykler, barnevogne og klapvognem.m. må ikke anbringes i indgangspartierog i opgange!!!---------------------------------------------------------------------Det er ikke tilladt beboerne atsætte deres fodtøj uden forlejemålets hoveddør!!!


Lundens KlubberTømmermændeneKenneth LandgrafD. 3AktivitetsklubbenUlla ThøgersenD. 3FormeringsklubbenJørn RasmussenD. 11Kontoret 3. th.Bent MadsenD. 7HyggeklubbenAllan SimonsenD. 33Hobby og FritidWalther GasbjergD. 31Aktiv 31Tina LundquistD. 27MotionsklubbenJes DambmannR. 4LundeklubbenJette TruesenD. 41Club BacchusGunnar HansenD. 39MøbelklubbenBriddie RasmussenD. 39Blok1Blok2Blok3Blok3Blok7Blok7Blok7Blok7Blok8Blok8Blok9Gør det selv klubbenGrete ChristensenD. 45Klub OasenHenning A. JensenD. 47Klub 51Per HansenD. 49HyggestuenHenning MajD. 35Klub 53Frank LundstrømD. 53Klub VennerStanoje GligoricR. 2Klub 89Niels HusumD. 15CichlideklubbenMorten NielsenD.65NatteravneneD.63HobbyklubbenBoy HenriksenD. 65Lundens HåndarbejdsklubGlenda JensenD. 47Ældre-Caféen –– Blok 5 – D. 21Formand Inger Simonsen, D. 69, 3. mf..Blok9Blok9Blok10Blok10Blok10Blok11Blok11Blok12Blok12Blok13Blok16


DET ER DA RART AT BO I LUNDEN**************************************************************************Redaktionen:Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand.Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2Mail: redaktionen@lundens.netBud: Stephanie Alstrup Irsdal, Resenlund 12Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk.Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navneller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt.Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve.Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening.Lejerbo Afdeling 157Daruplund 29, 2660 Brøndby StrandTelefon 43 53 99 53 • Fax 43 53 59 51 • Giro 397-7706Mail: lunden@lundens.netHjemmeside: www.lundens.netAkut telefon: 60 63 99 53Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00Afdelingsformand: John Frimann, Daruplund 63, 1.thMobil 29 72 00 30 • Mail: jf@lundens.netKasserer: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.thMobil 20 92 26 16 • Mail: pch@lundens.netSekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.thBestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.thBestyrelsesmedlem: Kenneth Due, Daruplund 59, 2.tv------------------------------------------------------------------------Varmemester: Mogens NielsenKontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 17:30- 18:00Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82Fax 43 53 59 51Mail: varmemesteren@lundens.net

More magazines by this user
Similar magazines