32. årgang · Nr. 1 · Januar 2004 - lundens.net

lundens.net

32. årgang · Nr. 1 · Januar 2004 - lundens.net

2Redaktørens sideSå gik den måned og vi har taget hul på et nyt år. Juleudsmykningener så småt ved at blive taget ned igen, rundt om iLunden. Lidt ærgerligt, for det bliver så mørkt. Næ, må vi såbede om noget mere sne, så børn og vi barnlige sjæle kankomme ud og kælke. Den smule der er faldet, kan vi jo ikkebruge til noget.Jeg vil minde jer om, at det er fastelavns søndag, den 22. februar.Se mere om det på side 23 i bladet.Vi takker endnu engang for alle jeres løsninger og indlæg tilbladet. Det er VIGTIGT, at I overholder deadline tidspunktet.Kommer der noget efter kl. 16.00, kan vi ikke garantere at detkommer med i bladet, før måneden efter.Rigtig god fornøjelse med årets første blad, og godt nytår til jeralle.I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende demsom vedhæftet fil til min mail-adresse:cs@lundens.netPå gensyn i februarConniNæste deadline:Onsdag den 4. februar kl. 16.00


Johns klumme – januar3Alle beboerne i Lunden ønskeset rigtig godt nytår. Håberat alle er kommet godtind i år 2004.Der er kommet et nyt TV ogradioudbud den 7. januar2004. Der er omdelt en nyprogramnøgle.Der er indgået forlig mellemregeringen og Dansk Folkepartii forbindelse med finansloven2004. Man viliværksætte en forsøgsordning,hvor et antal kommunereller boligafdelinger fårmulighed for at købe deresbolig. Loven skal nu udarbejdes,hvilket vil ske i løbetaf foråret. Vi vil vende tilbagenår der er noget nyt.Der var et møde om vold ogkriminalitet den 30. oktober2003. Ved mødet deltog repræsentanterfra boligafdelingerneved stranden,Brøndby Strand Nærpoliti ogdiverse afdelinger af Brøndbykommune. Konklusionenvar, at kriminaliteten varfaldende. Der havde i alt været15 tyverier i lejlighedermod 17 i 2002 i hele BrøndbyStrand området. Biltyveriernei Daruplund og Resenlundvar desværre gået opfra 5 til 10. Der er ingenbander i området, men desværremange uopdragne ungemennesker. Hvilket jodesværre giver en vis utryghed,men det pointeres, at degodt kan opføre sig ordentligover for politiet.Afdelingsbestyrelsen havdemøde i slutningen af november,med forretningsfører oginspektør, samt rådgivendeingeniør og arkitekter om renoveringog helhedsplan. Herfik afdelingsbestyrelsen lidtaf et chok.Jens Nielsen fra WissenbergA/S indledte mødet med atoplyse:At firmaet havde gennemgåetbebyggelsen og konstatereten lang række mangler ogskader. Hele bebyggelsenblev gennemgået på Overheads,og rådgiverne havdetaget boreprøver af betonenog været rundt og kikke.At der er tale om byggeskader(betonskader), som ses ilyset af en lang række erfa-


inger med Larsen & Nielsenbyggeri fra den periode, hvorafdeling 157 er opført. Detblev fastslået, at det er typiskLarsen & Nielsen byggerifra 70`erne, hvor alt forfalderi løbet af de næste 10 år,hvis vi ikke sætter drastiskind nu.At på trods af, at afdelingenfremstår som en meget velholdtbebyggelse, hvordriftspersonalet har gjort deresarbejde optimalt, talermeget for, at der skal ske enomfattende renovering for atrette op på de skader, der erbegyndt at vise sig.At meget taler for at vi nu erinde i et tiår, hvor skadernevil eskalere, hvis der ikkebliver taget hånd om demmed det samme.Jens Nielsen gennemgik deskader han havde kunnetkonstater udefra, herunder:Fundet alvorlige skader i betonelementernepå facaderne(karbonatisering).Nået frem til, at vandrør ogfaldstammer er ved at tæresvæk.4Konstateret, at badeværelsernesgasbetonvægge afskallerog dermed er grobundfor skimmelsvamp.Kan anbefale, at kloakkenefterses.At altanerne bør undersøges,selvom der ingen synligeskader er.At dørene skal tjekkes forbrandsikkerhed.At eternitbeklædningen iparterreetagen skal asbestregistreres.At affaldshåndteringen skalgennemtænkes i forbindelsemed renoveringen.Jens Nielsen sluttede sin redegørelseaf med, at konstatere,at afdelingen står overfor en så omfattende renovering,at Landsbyggefondenskal inddrages inden fremsendelseaf den foreløbigehelhedsplan.Det blev besluttet:At rådgiverne foretager yderligereundersøgelser og i førsteomgang ser bort fra detøkonomiske omfang.At næste skridt derefter er atklarlægge, hvilke dele af


genopretningen, der er tvingendenødvendigt at gøre nogetved.At der derefter tages fat påafklaring af, hvilke ønskerbeboerne, afdelingsbestyrelsen,organisationsbestyrelsenog regionskontoret derudoverhar.At Rådgiverne udarbejder etoplæg til en realistisk tidsplanog et overslag over omkostningernefor de bygningsfysiskeundersøgelserog udredninger, der skal tilfor at udarbejde en foreløbighelhedsplan, fx med henblikpå at få lavet de nødvendigeprøver og for at klarlægge omhele omfanget af skaderne ermedregnet.At Lejerbos byggeafdelingskal involveres i det videreforløb omkring udarbejdelsenaf den foreløbige helhedsplan.Der holdes et møde i slutningenaf januar 2004 hvor:Status over, hvordan rådgivernesundersøgelsesarbejdeer forløbet.5Afklaring af, hvad det ermest nødvendigt at gøre nogetved.Kommentarer fra afdelingsbestyrelsen,regionskontoretog Lejerbos byggeafdelingen.Afklaring af, hvad der skaltages med i den foreløbigehelhedsplan.Afklaring af det videre forløbi udarbejdelsen af den foreløbigehelhedsplan, herunderbeboerinformation.Rollefordelingen i de videreforløb mellem afdelingsbestyrelsen,organisationsbestyrelsen,regionskontoret,Lejerbos byggeafdeling, WilhelmLauritzen A/S, WissenbergA/S og PKEConsult.Det var en stor overraskelsefor afdelingsbestyrelsen. Detvender helt om på det videreforløb, men vi må afvente ogse og tage tingene, som dekommer.Det betyder bl.a. at hele bebyggelsenskal ”pakkes” ind.MangehilsenerJohn


Læserbrev ang. tørrerumAfstemning om nedlæggelseaf tørrerum.Forleden dag fik vi en løbeseddelfra bestyrelsen vedr.nedlæggelse af et tørrerum ihver blok.Fint nok, men fremgangsmåden,dermed menes formuleringenpå løbesedlen:"har du indsigelser mod,at bestyrelsen nedlæggeret tørrerum i din blok, såskal du aflevere sedlenmed din underskrift indenden ....",er under al kritik, faktisk viljeg gå så vidt, som at kaldedet manipulerende.Jeg har selvfølgelig afleveretmin seddel og protesteretmod nedlæggelsen, men vednærmere eftertanke, ja, såburde jeg have smidt sedleni skraldespanden, for medden formulering, så er der joingen tvivl om resultatet.Prøv at forestille jer, at formuleringenhavde været:"støtter du bestyrelsensønske om nedlæggelse afet tørrerum i din blok, såskal du aflevere sedlen,forsynet med underskrift6inden den........",hvad ville resultatet af undersøgelsenså være?Jeg er helt overbevist om, atresultatet ville blive lige stikmodsat og tørrerummeneville ikke blive nedlagt.Vi bruger tørrerummenemeget. I vores lejekontraktstår anført, at vi har adgangtil tørrerum, så jeg erspændt på, hvad bestyrelsenvil stille op, den dag,der er flere familier, der viltørre tøj i rummene.Vil man så inddrage demigen fra de beboere, der harfået dem tildelt?????Jeg vil foreslå bestyrelsen,at man foretager en ny undersøgelse/afstemning.God Jul og Godt Nytår.Med venlig hilsenKjeld KrachtD. 49


7Svar fra bestyrelsen på læserbrev:Det var ud fra ønske om etekstra depotrum begrundet ide mange på venteliste, oghenvendelser fra nogle beboere,at bestyrelsen fremkommed forslag om nedlæggelseaf det ene tørrerum på detekstraordinære afdelingsmødeden 4. november 2003.Forslag blev fremlagt af bestyrelsenmed den overbevisning,at vores tørrerumblev meget lidt brugt. Vi vilfra bestyrelsen pointere, atder i alle blokke stadig bliveradgang til et tørrerum.Det blev pålagt bestyrelsenpå omtalte afdelingsmøde, atundersøge brugen af tørrerum.Med henvisning til referatetfra det ekstraordinæreafdelingsmøde, medtaget iLundexpressen, nr. 10, december2003. Der står i referatet”Der var en del modstandi salen mod nedlæggelsen,og det blev afgjort, atbestyrelsen vil undersøgenærmere, hvilke tørrerumder ikke bliver brugt. Dettevil ske ved, at der udsendeset brev til alle blokkene, ogde enkelte beboere kan sågøre indsigelse, hvis tørrerummenebliver brugt megeti blokken.”Det Kjeld Kracht kalder manipulerende,er en beslutningtaget på det demokratiskafholdte ekstraordinæreafdelingsmøde. Den formuleringKjeld Kracht i stedet foreslårtil tekst, kan bestyrelsenikke tage stilling til. Bestyrelsenhar udført, hvadder blev den pålagt til dettebrev på det ekstraordinæreafdelingsmøde.Kjeld Kracht nævner lejekontraktenskrav om tørrerum.Bestyrelsen har kontrolleretderes egne kontrakter og ikkefundet noget krav på tørrerum.Bestyrelsen finder, atet tørrerum i de fleste blokkevil dække behovet og samtidigvil vi glæde flere beboeremed et ekstra depotrum. Bestyrelsentilstræber en fornuftiganvendelse af de ekstraarealer, vi har her i Lunden.Med venlig hilsenPå Bestyrelsens vegnePreben Chr. Hansen


8AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLEhar åbent hver onsdag kl. 13 – 16 samt søndage kl. 11 – 14.Kom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maskine,strikke, læse eller fremstille dine egne ting.Vi har kondicykel, spil, legetøj, blade, bøger, tidsskrifter,samt meget smukke postkort til alle begivenheder.KOM IND – nyd en kop kaffe og få en hyggesludder.På gensyn iAktivitetsklubbenDaruplund 5– SMID IKKE VÆK –Hvem gemmer på hvad?Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik,gryder, potter, pander m.m.- -Strikkegarn og stof til syningRING TIL ULLA PÅ TLF.: 43 73 65 36SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNEVenlig hilsenAKTIVITETSKLUBBENDaruplund 5


9TV- og Radio kanaler i LundenHerunder kan du se ændringerne i kanaludbudet i Lunden. Ændringerneer sket den 7. januar 2004. Du kan også se hvilke tv- og radiokanaler,der er tilgængelige fra den 7. januar 2004.NRK1 Ny kanal Kanal S29 367,25 MHzZDF Ny kanal Kanal S32 391,25 MHzARD Flytter til Kanal S10 168,25 MHzLokal-tv Flytter til Kanal S31 383,25 MHzTV4 Flytter til Kanal 42 639,25 MHzTCM Nu 24 timer Kanal 61 791,25 MHzCartoon Nu 24 timer Kanal 50 703,25 MHzVH1 Flytter til Kanal 49 695,25 MHz - kl. 00-05Private Blue Ny kanal Kanal 49 695,25 MHz - kl. 00-05CNBC Ny kanal Kanal 68 847,25 MHz - kl. 06-12TV-KANALERNavn Kanal FrekvensARD S10 168,25TvDanmark 2 5 175,25TV2 Norge 6 182,25Lokal-tv ** 7 189,25DR2 9 203,25DR1 10 210,25TV2 11 217,25InfoKanalen S11 231,25Sverige 1 S13 245,25Sverige 2 S14 252,25Norge 1 S29 367,25Lokal tv S31 383,25ZDF S32 391,25Video 33 567,25Selector 41 631,25TV4 Sverige 42 639,25TV 3+ 43 647,25ØnskeKanalen 44 655,25TV3 45 663,25VH1 / Private Blue 49 695,25Cartoon 50 703,25TV5 51 711,25Fox Kids / Hallmark * 52 719,25MTV Europa 54 735,25Discovery 55 743,25CNN 57 759,25BBC World 58 767,25BBC Prime 59 775,25TCM 61 791,25TvDanmark 1 62 799,25Viasat Sport 63 807,25Eurosport 64 815,25dk4 65 823,25TV2 Zulu 66 831,25Animal Planet 67 839,25CNBC/National Geographic * 68 847,25RADIOKANALERNavnFrekvensLokalradio ** 87,7BBC World Service 88,4Lokalradio ** 88,9Lokalradio ** 89,4NDR 1 90,1Lokalradio ** 90,6Lokalradio ** 91,2Sverige P1 92,2Sverige P4 92,7Sverige P3 93,5Lokalradio ** 94,5Lokalradio ** 95,2Radio 100FM 96,1P2 Musik & Kultur 97,0Lokalradio ** 97,7Sverige P2 98,2Lokalradio ** 98,8Klassisk Radio 99,4Sky Radio 100,5DR P1 101,5DR P4 / Regional Radio 102,7DR P3 103,2DR Klassisk 103,9Lokalradio ** 104,5RTL Oldies 105,0Radio 2 105,7Lokalradio ** 106,6NDR 3 107,2Lokalradio ** 107,6*) Deler frekvens.**) Lokale sendetilladelser afgør hvilke tv- og radioprogrammerder skal sendes i det pågældendeområde.


10Lundens BankospilMånedensAvisudklipaf H.F.Her er datoerne for LundensBankospil, for foråret 2004 iSelskabslokalerne, Daruplund69 – 71.Dørene åbnes klokken13.00, og vi starter klokken14.00. Der vil være opslag iopgangene ca. en uge før.Søndag den 8. februarSøndag den 7. martsSøndag den 4. aprilVi håber at se rigtigt mangeaf jer, til en hyggelig eftermiddag.-----------------------------------------Akuttelefon:Blæksprutte åbner dåseEn blæksprutte i en zoologiskhave i Tyskland har lærtsig, hvordan man åbner dåsermed rejer efter at haveset, hvordan dyrepassere hargjort det under vandet.Den fem måneder gamlehunblæksprutte ”Frida” åbnerdåserne, ved at pressesin krop mod låget og holdefast på dåsens sider med sinesugekopper, hvorefterhun vrider kroppen, så lågetgår af.”Frida” åbner dåser med rejerfor offentligheden i HellabrundZoo to gange omugen.60 63 99 53Må kun bruges i nødstilfælde.Kilde: Berlingske Tidende


11Børnequizzen(For børn som ikke er fyldt 16 år)Navn:________________________Adresse_________________Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den4. februar 2004, klokken 16:00.1. Præmie: 50,00 kr. Løsning: ______________________2. Præmie: 30,00 kr.3. Præmie: 20,00 kr.Held oglykke.


12Voksen opgaveKan du løse denne opgave rigtig, er du med i lodtrækningenom: Første præmie: 2 flasker vin og 2. præmie: 1 flaske vin.Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den4. februar 2004 klokken 16:00Held &lykkeNavn:________________________________Adresse:________________________


13Lejerbo afdeling 157Referat frabestyrelsesmøde 14/2003tirsdag den 2. december 2003Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen,Preben Hansen, Gurli Ibsen, Mogens Nielsen og BirtheKetterle.Afbud fra: Ingen.Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt.1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskrevet.Pkt. 2 Regnskab2-1 Regnskab for 2002 – 2003. Første udkast blev gennemgået.Revideret udgave følger.2-2 Budget for 2004 – 2005. Første udkast blev gennemgået.Revideret udgave følger.Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet3-1 TDC meddeler, at der kommer et nyt TV og radioudbudden 7. januar 2004. Der vil bl.a. være en udvidet ogforbedret grundpakke.3-2 Best.møde i Hjemmesideforeningen blev taget til efterretning.3-3 Web-nyt 8 er udkommet og blev taget til efterretning.3-4 Referat fra Antenneforeningens generalforsamling medbudget og regnskab blev taget til efterretning.Pkt. 4 Hobbyrum/sikrings- og kælderrum4-1 Brev om nedlæggelse af tørrerum – som vedtaget på detekstraordinære afdelingsmøde – udsendes til beboerne i


14de respektive blokke med besked om at indsende eventuelleindsigelser inden den 22. december.Pkt. 5 Husdyr5-1 intetPkt. 6 Kontorvagter6-1 Kontorvagt den 11. november 20036-2 Kontorvagt den 25. november 2003De to kontorvagtskemaer blev gennemgået og taget tilefterretning.6-3 Kontorvagt den 6. januar 2004 – JF.6-4 Kontorvagt den 20. januar 2004 – HS.Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser7-1 Ekstraordinært afdelingsmøde. Referatet blev taget tilefterretning.7-2 Ældre-Caféen – generalforsamling. Bestyrelsen blevgenvalgt. Referatet blev taget til efterretning.7-3 Booking af selskabslokaler. Beboer har anmodet ommulighed for at booke selskabslokalerne online og betaleover homebanking.Dette blev diskuteret, og forslaget blev droppet, da detvil give yderligere administration for bestyreren, og derkan jo heller ikke underskrives kontrakt over nettet.Der er i forvejen en god service med åbningstid hvermandag, og hvis man ikke skulle kunne nå det, kanman ringe og få løst problemet på anden vis. Betalingskal dog ske i kontorti-den.7-4 Datoer for bankospil 2004-2005. De foreslåede datoerblev godkendt og vil blive offentliggjort i Lundexpressen.7-5 Indflyttermøde den 27. nov. Forløb godt. Der deltog 14voksne og 3 børn. Fremover holdes der indflyttermøde imarts og september.7-6 Referat fra Lejerbo Hovedbestyrelsesmøde blev taget tilefterretning.


157-7 Lejerbos fremtidige rolle i det boligsociale blev drøftetpå møde den 27. august 2003. Der er mange aspekterat tage hensyn til. Først og frem-mest skal der alleredei byggefasen projekteres lokaler, hvilket ofte bli-ver”sparet” væk. Der skal være plads til konsulenthjælpmed mulighed for at ”undervise” beboere af anden etniskherkomst i at bo i en almen bolig. Kommunerneskal fastholdes i deres del af ansvaret og økonomien.Det kræver et samarbejde mellem alle parter i lokalsamfundet.Et meget fyldestgørende referat blev tagettil efterretning.7-8 Partnerskabsaftalen blev underskrevet i beboerhuset”Tranen” den 20. november med deltagelse af afdelingsformænd,Forretningsførere, Kommunalbestyrelsesmedlemmer,Byudvalgets formand og Borgmester KjeldRasmussen. Enkelte beboere fra Lunden deltog også.Der søges en projektkoordinator (beboerrådgiver) ansat.7-9 Forsøgsordning om salg af almene boliger. Det er besluttet,at aftale om salg af almene boliger skal gøresfrivillig. Der er indgået forlig mellem regeringen ogDansk Folkeparti i forbindelse med finansloven 2004.Man vil iværksætte en forsøgsordning, hvor et antalkommuner eller boligafdelinger får mulighed for at købederes bolig. Målet med forsøget er at:• Købe boligen, som så får status som ejerbolig.• At skaffe penge til yderlig byggeri.• At lade de tilbageværende lejere blive boende påuændrede vilkår og sørge for, at de ikke vil bliverdårligere stillet i forhold til ejer7-10 Referat fra De 9 møde den 10. nov. 2003 blev taget tilefterretning7-11 Referat fra Byudvalget den 20. nov. 2003 blev taget tilefterretning.7-12 Evaluering af Byudvalget 1994 – 2003 blev taget til efterretning.7-13 Rapport ”Projekt ny viden” blev taget til efterretning.7-14 Referat fra møde om vold og kriminalitet den 30. oktober 2003. Ved mødet deltog repræsentanter fra boligaf-


16delingerne ved stranden, Brøndby Strand Nærpoliti ogdiverse afdelinger af Brøndby kommune. Konklusionenvar, at kriminaliteten var faldende. Der havde i alt været15 tyverier i lejligheder mod 17 i 2002 i hele BrøndbyStrand området. Biltyverierne i Daruplund og Resenlundvar desværre gået op fra 5 til 10. Der er ingenbander i området, men desværre mange uopdragne ungemennesker. Hvilket jo desværre giver en vis utryghed,men det pointeres, at de godt kan opføre sig ordentligover for politiet.• Gaderøverier var faldet fra 5 til 2.• Den grove vold fra 1 i 2002 til 0 i 2003. Voldssagernebegås fortrinsvis af danskere.• Alt i alt et pænere billede, men rygterne er de værstei forhold til, om beboerne føler sig trygge.7-15 Referat fra møde i Kvarterløft/Kvarterhuset blev tagettil efterretning.7-16 Julekort fra Lejerbo.Pkt. 8 Varmemestersager8-1 Møde den 25. november med forretningsfører og inspektørsamt rådgivende ingeniør og arkitekter fra VilhelmLauritzen A/S og konsulent fra PKE Consult omrenovering. Hele bebyggelsen blev gennemgået påOverheads, og rådgiverne havde taget boreprøver af betonenog været rundt og kikke. Vores beton har det ikkeså god. Der skal tages flere prøver i løbet af de næste2 måneder, og så vil der blive holdt møde igen i januarfor at lave en handlingsplan for renoveringen.Der blev nedsat en tilsynsgruppe bestående af John,Glenda, Preben og Mogens. Næste møde med Lejerbom.fl. er den 27. januar 2004.Det blev fastslået, at det er typisk Larsen & Nielsenbyggeri fra 70`erne, hvor alt forfalder i løbet af de næste10 år, hvis vi ikke sætter drastisk ind nu. Det var lidtaf et chok, men forretningsføreren tog det rimeligt roligt,så vi må jo afvente og se og tage tingene, som dekommer.


178-2 Inspektionsrapport om legepladsen blev forelagt. Dervar en del fejl og mangler, der skal udbedres, men ikkenoget livsfarligt. Legepladsudvalget vil holde møde i begyndelsenaf det nye år.8-3 Forbruget af vand, el og varme blev gennemgået.8-4 Varmefordeling. Preben arbejder videre med BrøndbyFjernvarme om beregning af rumafgiften og har anmodetom et afklarende møde.Uden for dagsordenen: Der udarbejdes annonce for antagelseaf hjælp til tømning om søndagen af containerei de store opgange.8-5 Miljørepræsentantskabets Bydelsgruppe for BrøndbyStrands møde den 26. november. Preben deltog ogpunktet om Hovedstien opprioriteres.8-6 Fyrretræer ved blok 3 og 4. Der er udarbejdet en planover fældningen til godkendelse.8-7 Rengøring af opgange. Beboer er utilfreds med, at derspildes på væggene ved skakterne, som ikke bliver fjernetaf rengøringsfolkene. Dette fjernes kun ved hovedrengøring.Beboerne skal selv gøre rent efter sig, hvisde spilder.8-8 Betalingssystem i vaskeriet. Der arbejdes på det i ITafdelingeni Lejerbo.8-9 Skrænt mod Maglelund. Der er udarbejdet Landinspektørkortaf Brøndby Kommune, og det ligger til godkendelse.8-10 Køkkenkværne. Lejerbo foreslår, at vi i forbindelse medrenoveringen kikker lidt på opsætning af køkkenkværnei lighed med afdeling i Ishøj. Birthe har forespurgt,om der er noget til hinder herfor. Det er der umiddelbartikke i Bygningsreglementet, men de 30 db (støjgrænse)skal overholdes. Om der bliver noget med kloakkerne,kan først undersøges, når vi indsender ansøgning,da det ikke er umiddelbart tilgængeligt materiale.Drøftes på næste bestyrelsesmøde.8-11 ”Operation mærkning”. Birthe har undersøgt sagen vedpolitiet og indhentet materiale fra et uvildigt firma. Derer mange måder at gøre det på, men primært vil det ik-


18ke kunne lade sig gøre at lade en kuffert gå på omgang,da hver beboer skal have printet en plade. Det vil forhver enkelt beboers vedkommende kunne gøres for 450kr. pr. lejemål. Man kan gratis i 48 timer låne en kufferthos politiet i Albertslund mod underskrift og afhentning.Her kan også fås gratis naboovervågningsskilte,hvilke vi vil forsøge at få fat i, men ellers bliverforslaget fra en beboer droppet. Beboeren er tilskrevet.8-12 Forsøg på hærværk og indbrud på varmemesterkontoretligger hos politiet. Foto overgivet til Politiet.8-13 Resenlund SFO, Resenlund 20 er blevet opsagt afBrøndby Kommune, da børnene bliver overflyttet tilLangbjergskolen. Der er ingen umiddelbar interesse frakommunen om at anvende lokalerne, men vi arbejdervidere med det.8-14 Strøm til klubber i blok 8 og 9 er udført. Kontakter skalomlægges i Lundeklubben. Alternativt tilbud til Hyggeklubbenindhentes.8-15 Snerydning ved altansiderne (klubbernes indgangsside).Af nogle klubber var det foreslået, at der skulleryddes her. Det blev diskuteret, og man blev enige om,at der ved flere klubber kun kan håndryddes, og detmå klubberne selv klare.8-16 Forbrug af varme fra fjernvarmen. Der forelå skemaover det samlede salg af fjernvarme i året 2002/2003.Skemaet, som viser fordeling af salget opdelt i grupper,blev taget til efterretning.Pkt. 9 KlagerIngen.Pkt. 10 Ansøgninger10-1 Club Bacchus ansøger om maling. Blev godkendt.10-2 Ældre-Caféen ansøger om tilskud blev godkendt.Næste møde afholdes tirsdag den 13. januar 2004.Refereret ved Birthe Ketterle


19Leif og gamle OleTekst: Jakob FällingFoto: Kenn ThomsenBanko: Ensomme ældre eret stort problem, blandtandet i Brøndby Strand.Vi mødte en mand, dergør noget ved det-Hallo. Kan I høre mig?-Neeeej.-Kan I høre mig nu? Er detrigtigt, I ikke kan høre mig?Nå, rigtig hjerteligt velkommen!Højttaleren er stablet op påen stol og giver et blødt ekko,når Leif Refdahl talerned i mikrofonen. Foranham sidder en flok på cirka30 ældre, klar medbankoplader, kaffekopper,cigaretter, askebægre og etpar enkelte dåsebajere. Forsamlingener ikke større,end at højttaleranlæggetburde være overflødigt. Menalderen trykker, og hørelsener jo ikke, hvad den har været.Klokken er 13.00 og deter tid til det månedlige bankospili Ældrecaféen i Daruplund(Lejerbo afd. 157).Naturlige årsagerHistorien om Ældrecaféenstarter tilbage i 1991. Det erdokumenteret i den sirligescrapbog, med billeder fraførste måned til i dag.Formand og kasserer LeifRefdahl forklarer om billederne.Ind i mellem, er etpar mindeord om medlemmer,som er faldet bort.“Farvel Christian. Og tak formange gode minder”, stårder på et stykke pap ved etaf billederne.


20Ja, det var ikke meningen,at Leif skulle have væretkasserer. Men den forrigedøde, og så var der ikke andretil at overtage tjansen.Sådan er det vist i Ældrecaféen.Her melder man sigsjældent selv ud, men falderfra af naturlige årsager.Leif Refdahl er selv 82 år.Og han brænder stærkt for,at gøre noget for de svageældre.Ensomhed slider-Vi mødes hver torsdag, bådetil hygge, banko og “seriøse”foredrag. At sidde alenekan være meget slemt. Hvisman er ensom, uden børn,ja, der er næsten ikke nogetværre. Hvis jeg bare skullesidde og glo på flimmerkassen,kunne de godt køre migpå Nordvang efter 14 dage.Så ville der ikke være nogetved livet mere.Derfor har Refdahl startetældrecaféen, som en lille,varm revolte mod tingenestilstand.-Man går jo forbi hinandenpå trappen og siger goddag.Men folk kommer ikke hinandenved. Der er ikke nogen,der snakker med hinanden.Med rod i caféen, har LeifRefdahl og de fem andre aktivisterlavet om på det. Deresnumre på bebyggelsensinterne telefonnetværk er engenvej til medicin eller lægebesøgfor dem, der ikkekan køre selv. De tager ogsåi supermarkedet for dem,der mangler noget.-Er der et rullegardin, der ernede, kontakter vi personen.Vi kender folk, og vifølger op på det, hvis ikke vihar set dem i nogen tid.And og brune kagerDet nye netværk giver medlemmernenyt indhold i livet.Ud over aktiviteterne fårde nemlig en større bekendtskabskreds.-Førhen tog det folk 25 minutterat gå i Prima. Nu tagerdet halvanden time, forman møder så mange. Såskal man lige have en snak.Og måske skal man ogsåinvitere på kaffe, forklarerLeif Refdahl.Selv bruger Refdahl ogsåmeget tid i supermarkederne.Men det er for at shoppebillige præmier til arrangementerne.-Første spils præmier er enpakke brune kager på førsterække, en pose kaffe på torækker og en and på hele


21pladen. Der er fem spil, forklarerLeif Refdahl og læserop af præmielisten.Som man kan se af fremmødeti dag, er caféens arrangementerpopulære. Julefrokostenugen efter ermåske det mest populære.Her er 34 af 35 medlemmertilmeldt. Den sidste er lovligtundskyldt. Han har ligefået ny hofte.Leif Refdahl roder i denstribede stofpose og finderdet første nummer frem.Han læser det op og giverdet videre til næstformanden,der checker numreneaf. Bankospillet er i gang.Og så skulle vi hilse at sige,at det ikke var “cirka 30”medlemmer, der var mødtop. 31 af klubbens 35, heltpræcist.Dette bringes med tilladelsefra Vestegnen, fra lørdagden 20. december 2003.Strandens GenbrugSalg af smykker, tøj, sko m.m.Tranumparken 3 A2660 Brøndby StrandÅbent:Mandag + onsdag + fredag kl. 10:00 – 14:00Tirsdag + torsdag kl. 10:00 – 16:00


22TV3 og 3+ uden afbrydelserFejl hos VIASAT har skabt problemer med modtagelsen afTV3 og 3+Som du måske har lagt mærke til, har der de sidste par månederværet problemer med sort skærm, når du ville se TV3 eller3+. Det problem er heldigvis nu løst, så du igen kan glædedig over at se TV3 og 3+ - uden afbrydelser.Fejlen fundetDer er for nylig blevet foretaget noget arbejde på VIASAT'suplink i Stockholm, og det kan være grunden til de små udfald.Svenskerne har nemlig også oplevet problemer på bådeUPC og ComHem, selvstændige SMATV net og DTHmodtagere.Men takket være software fra Tandberg er modtagerneblevet ændret, og du bør ikke få problemer fremover.Hvis der en anden gang opstår lignende problemer, kan du læseom det i en rulletekst på de berørte kanaler.Vær god ved dine fødderHar du svært ved at få tid hos en fodterapeut?Så prøv Klinik for Fodterapi i VallensbækVallensbæk Stationstorv 37 – Tlf. 61 79 99 97• Vi har ingen ventelister• Handicapvenlig klinik• Bus 131, 136, 300s og S-tog lige til døren• Gode parkerings muligheder• Vi laver også udebehandlinger• Sene åbningstider tirsdag og onsdagBettina og MetteStatsautoriserede fodterapeuter


23FastelavnAfdelingsbestyrelsen holder tøndeslagning på Langbjergskolen,for Lundens børn, der er mellem 0 - 12 år og deresforældre/bedsteforældre/søskende:Søndag den 22. februar 2004, kl. 10.00 - ca. 12.00i F1 - F3, gymnastiksalen.Der vil være præmier til kattekonger og kattedronninger,samt til 3 udklædte børn, udvalgt af en dommerkomité.Tønder til: 0 – 7 år8 – 12 år13 – 100 årDer vil være tønder til alle, alt efter hvor mange der tilmeldes.Børn kun i følge med voksne.På billetten der koster 10,00 kr. er der:(Gratis adgang for voksne)1 sodavand, 1 fastelavnsbolle og 1 godtepose.Der er mulighed for at købe øl, vand, kaffe og the.Salg af billetter fra afdelingskontoret, D. 29:Tirsdag den 3. februar kl. 18.00 – 19.00Søndag den 8. februar kl. 14.00 – 15.00Vi glæder os til at se rigtig mange udklædte børn.Med venlig hilsenFestudvalget


24Brøndby FjernvarmeSom det fremgik af novembernumretaf Brøndby-Ekspressen,afholdtes der møde mellemEnergistyrelsen og BrøndbyFjernvarme den 20. oktober,om ændring af vedtægterne.indsat af Brøndby kommune.Lad os håbe, at den kommendegeneralforsamling vil godkendeafgørelsen, så over 8 årstil tider heftig verbal debat erslut.Efterfølgende sendte fjernvarmensbestyrelse et brev til Styrelsen,med forslag om bestyrelsenssammen-sætning,hvoraf det fremgik at bestyrelsenforeslog, at forbrugerkategorierneindustri og boligselskaberhver får et ekstra medlemaf bestyrelsen.Nu har Energistyrelsen vedbrev af 4. december 2003,sendt et brev til BrøndbyFjernvarmes advokat, hvorman meddeler, at forslaget ansesfor at være i overensstemmelsemed afgørelserne i sagen.Dette betyder, at BrøndbyFjernvarmes bestyrelse efterden kommende generalforsamlingbestår af 2 medlemmer,der repræsenterer de små forbrugere(parcelhuse) 2 medlemmer,der repræsenterer industrienog 3 medlemmer, derrepræsenterer boligselskaberne.Desuden 2 medlemmer3 bestyrelsesmedlemmer tilboligselskaberne betyder teoretisk,at de to store boligselskaber,BKB og Tranemosegård,hver får 1 bestyrelsesmedlemog ”de små” får 1medlem. – Det er en fordelingjeg på Lejerbo Brøndbys vegnegik ind for, ved et møde mellemboligselskaberne i januar1998. Jeg håber, at organisationerneuanset tidligere udtalelser,vil godkende afgørelsenog i så fald er det BKB, derskal udpege det tredje medlem,da de 2 nuværende repræsentererTranemosegård og ”desmå”. Nu, da jeg har ”ordet”,vil jeg godt benytte lejlighedentil at ønske et godt nytår til allei Lunden og tak for jeres aktivemåde at være på igennemmange år både lokalt og pålandsplan.Frederik BøgeskovOrganisationsbestyrelsesmedlem


Flere computere på Lundens Internet25I takt med at flere og flere husstande får mere end en computer,opstår der det problem at de kun kan have en computerkoblet til nettet ad gangen. Dette selvom computerne er forbundetvia en switch eller hub (en slags fordeler stik til computere).Her i Lunden får hver brugernavn nemlig kun en IP adresse,og den gives til den første computer der tændes, og logges pånettet.Du skal i stedet købe en Router, den får så den tildelte IPadresse og uddeler så andre IP adresser til dine computere.Man kan få Routere i mange forskellige prisklasser, men jegkan anbefale bl.a. en der hedder D-link enten model 604 eller804. Model 604 koster ca. 350 kr. og er meget nem at sætteop, hvis man følger vejledningen. Du kan købe den på nettetvia www.edbpriser.dk eller hos Computercity på hovedvejen iGlostrup.Nedenfor kan du se hvordan den sættes op.God fornøjelse og godt nytårHelge


26Sadolin Glostrupv/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/SHovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 GlostrupTlf. 43 96 05 3715 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer.25 % rabat på lagertapet.Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varersamt tilbudsvarer!(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden)KØBMANDENLUNDENS MINIMARKEDDaruplund 17Mandag – fredag: kl. 7:30 – 18:00Lørdag: LUKKETSøndag: kl. 8:00 – 18:00Hver dag – Frisk morgenbrød,Aviser, Friske mælkeprodukter,Dybfrosne grøntsager, Kød og Kylling ogmeget mere.Vi har alt til rimelige priser


27Lundens selskabslokalerDaruplund 71Leje: Kr. 800,- / Depositum: kr. 500,-Rengøring: Kr. 250,-Lejen af lokalerne er gældende fra udlejningsdagenkl. 12:00 til efterfølgende dag kl. 09:30.Ønsker man at disponere over lokalerne dagen før ellerdagen efter, koster dette yderligere kr. 200,- i leje.Udlejning af lokaler til reception:Leje:250,00 kr.Rengøring:250,00 kr.Depositum:500,00 kr.Leje i antal timer:6 timerTidsrum på dagen: Efter klokken 12:00Dage der kan lejes:Mandag – torsdag(Der tages forbehold for prisændringer)Udlejning kun til beboere i LundenUdlejning:Glenda JensenTelefon 43 53 98 76Træffes bedst efter kl. 18.30 tirsdag - fredagTræffes hver mandag i selskabslokalerne mellemkl. 18:30 og 19:00.


28Lyrik GulveGulvafslibning – Vinyl – LinoleumRicky JørgensenTybjergparken 75, 2.mf • 2660 Brøndby Strand℡ 40 46 59 55Pensionist i LundenHar du hørt om ”Ældre-Caféen”?Samlingsstedet for pensionister ogefterlønsmodtagere boende i Daruplundog Resenlund. “Ældre Cafeen” er en foreningdirekte under afdelingsbestyrelsen iLejerbo afd. 157.Vi er ca. 33 medlemmer, der mødes hvertorsdag fra kl. 13 til kl. 17 i selskabslokalerne,Daruplund 71 til hyggeligt samvær, samt ind imellem forskellige arrangementer af enten oplysende ellerfestlig karakter.Kaffe er gratis – øl og vand kan købes til yderst rimeligepriser. Kontingentet er 20 kr. pr. måned.Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hosformanden Leif Refdahl, Daruplund 51, 3. mf.,tlf. 43 54 40 06. Mail: leif.refdal@lundens.net


29BørnesidenPræmierneDecember 2003❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀Månedens heldige vindereblev:1. præmie / 50 kr.Jonas DueDaruplund 592. præmie / 30 kr.Cecilie EghorstDaruplund 173. præmie / 20 kr.Katarina LundquistDaruplund 27Løsning:Tallet i den sidste kasseskal være: 9Tillykke til vinderneVoksensidenPræmierneDecember 2003❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀Månedens heldige vindereblev:2 fl. Vin:Jens NedergaardDaruplund 67og1 fl. Vin:Helle EghorstDaruplund 17Tillykke til de heldige☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺Præmierne kan afhentes påafdelingskontoret, tirsdag ilige uger mellem 18.00 og19.00 inden 1½ måned.Løsning:Summen i felt modsathinanden skal gi’ 60. Så5 er det manglende tal.Præmierne kan afhentespå afdelingskontoret i åbningstiden,tirsdag i ligeuger, mellem kl. 18 – 19.Præmierne skal være afhentetinden 1½ måned.


30TELIA KUNDECENTERDer skal ringes til TELIA på følgende telefon hvis der erfejl på telefonlinien, internet eller på mobilen, eller manønsker hjælp til noget vedrørende ovennævnte.88 30 40 60Derefter trykker man:1 – for fejl på fastnet-telefonen2 – for fejl/hjælp på internet3 – for fejl på mobilenHar man problemer med adgangskoder og lign. til logonog e-mail så ring på tlf. 75 64 17 34. Bemærk at derkun er betjening mellem kl. 8 og 16.Maler Steen ApSv/ Steen JørgensenRiggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 022660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02


31VittighederPoul: Når min arm er blevet opereret, kan jeg så spille tennis?Lægen: Sagtens.Poul: Alle tiders, for det har jeg ellers aldrig kunnet.Det var mange år siden, at en ung dame med en baby på armenkom ind til den lokale slagter og sagde, at han var barnetsfar. Hun havde spurgt ham, hvad han ville gøre ved det,og han havde lovet hende gratis slagtervarer, indtil drengenblev 18 år.Det accepterede hun.I mange år kom drengen hver uge for at hente slagtervarer, ogen dag sagde han: "I morgen fylder jeg 18 år.""Det ved jeg, svarede slagteren, jeg har ventet længe på dennedag. Når du komme hjem med denne pakke, så sig til hende,at det er den sidste, hun får gratis, og se så hendes ansigtsudtryk."Drengen gik hjem og fortalte, hvad slagteren havde sagt, ogmoderen svarede: "Gå hen til slagteren igen min dreng og fortælham, at jeg også har fået gratis brød og mælk, gratis købmandsvarerog gratis tøj til dig" og se så hans ansigtsudtryk...Den forbipasserende kastede en femmer i den blindes hat,men ramte ved siden af, så mønten trillede hen ad fortorvet.Den nåede dog ikke langt, før den blinde slog kloen i den.- Jeg troede ellers, De var blind, sagde den glade giver.- Mellem os sagt, det er jeg ikke, lød svaret. Jeg passer barebutikken for min kammerat, mens han er i biografen.Husets teenagedatter kommer hjem ud på de lyse timer:- Det var nok sjovt i aftes?- Hvorfor tror du det?- Der er hul på din venstre strømpe.- Ja, og?- Da du tog af sted, var det den højre.


32VittighederPå vej gennem kontoret stødte direktøren på en ung fyr, dersad med benene oppe på bordet og næsen begravet i en frokostavis.- Undskyld jeg forstyrrer, sagde direktøren ironisk, men hvadfår de i løn ?- 18.500 kroner om måneden, lød svaret.- Vil de være venlig at gå ud i bogholderiet og hente en månedsløn. Og så vil jeg ellers ikke se Dem for mine øjne mere - hersidder man ikke og hænger i arbejdstiden!Den unge mand skyndte sig at smutte, og direktøren fik fat ikontorchefen. - Hvordan kan De se i gennem fingre med denslags slendrian ? spurgte han.- Har De smidt ham ud ? udbrød kontorchefen. Han er jo sletikke ansat her. Han kom for at reparere kaffemaskinen!Tyven troede, at huset var tomt og mørkt, da han pludselighørte en stemme:"Jeg kan se dig, og Jesus kan se dig!"Han skyndte sig ned bag en sofa, men stemmenlød igen: "Jeg kan se dig, og Jesus kan se dig!"Det lød som et barn, tænkte tyven og vovede atlyse rundt i stuen med sin lommelygte. Lyset faldt på et stortbur, og nu lød det igen fra papegøjen: "Jeg kan se dig og Jesuskan se dig!""Årh, rend mig!" sagde tyven og rejste sig op, "Jeg er da ikkebange for en dum papegøje!""Næh," sagde papegøjen, "Måske ikke for mig, men Jesus errottweileren henne i døren!".En tigger gik op til den velklædte dame, der shoppede i Magasin,og sagde: "Jeg har ikke spist noget i fire dage."Hun kiggede på ham og svarede: "Bare jeg havde din viljestyrke."


33OpståedeskaderI forbindelse med opståedeskader uden for normalarbejdstid, samt lørdag/søndagog helligdage,kontaktes varmemesteren(tlf. 43 73 99 82), en ejendomsfunktionæreller etbestyrelsesmedlem (60 6399 53), der kan rekvirereret firma.Andre kontakter:Kommunen(manglende vandeller brud)tlf. 43 28 24 70Fjernvarmen(manglende varme)tlf. 43 45 20 60TDC Kabel tv(manglende tv-signal)tlf. 80 80 40 50Falck(ved vandskade mm.)tlf. 70 24 45 10Abon.nr. 11 17 77 77OBS! - Må kun rekvireresi nødstilfældeVarmemesterMogens NielsenKontor ved vaskeriet:Resenlund 18Gårdmænd:Dan Wiinblad, D. 69, 3.Henning Maj, D. 17, 3.Bore- & banketiderDer må kun bores og bankespå følgende tidspunkter:Mandag – fredag:Kl. 09:00 – 19:00Lørdag:Kl. 09:00 – 14:00Man må ikke bore og bankepå søn- og helligdage!Maskiner kan lejes på varmemesterkontoret:Depositum: Kr. 50,-Leje pr. døgn: Kr. 10,-Ved fraflytningaf lejemålEt medlem af afdelingsbestyrelsenkan, såfremt detteønskes, deltage i forbindelsemed syn af lejligheden.Henvendelse tilafdelingsbestyrelsen


34Vaskeriets normale åbningstiderMandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00samtlørdag, søndag og helligdageKl. 07:00 – 17:00Installation afVaskemaskineDer er med Vvs-firmaetByens Varme indgået følgendeaftale:Montering af nyinstallation:Kr. 1.750,- + moms.Montering af eksisterendeinstallation:Kr. 1.300,- + momsArbejdet kan bestilles påtelefon 36 78 28 30Lejerbo RegionskontorNdr. Fasanvej 220, 3 sal2200 København NKontortid:Mandag – torsdag:Kl. 10:00 – 12:00 og13:00 – 15:00Fredag:Lukket for henvendelserDer forefindes elevatorTelefon: 38 38 04 38(Direkte nummer)Kimmie HansenCykler, barnevogne og klapvognem.m. må ikke anbringes i indgangspartierog i opgange!!!Det er ikke tilladt beboerne, atsætte deres fodtøj uden forlejemålets hoveddør!!!


TømmermændeneWolfgang LandgrafD. 53AktivitetsklubbenUlla ThøgersenD. 3FormeringsklubbenBente SchreiberD. 11Kontoret 3. th.Bent MadsenD. 7Klub AdriaticSnezana BarbacaD. 53HyggeklubbenAllan SimonsenD. 33Hobby og FritidWalther GasbjergD. 31Aktiv 31Palle BengtsonD. 35LundeklubbenHanne IlsvardD. 67Club BacchusJohn ChristiansenD. 69MøbelklubbenBriddie RasmussenD. 39Lundens KlubberBlok1Blok2Blok3Blok3Blok5Blok7Blok7Blok7Blok8Blok8Blok9Gør det selv klubbenOle RohdeD. 37Klub OasenHenning A. JensenD. 47Klub 51Per HansenD. 49HyggestuenReinhard ForslundD. 49Klub 53Frank LundstrømD. 53Klub VennerDragan StojanovicD. 45Klub 89Niels HusumD. 55CichlideklubbenMorten NielsenD.65Hobbyklubben 2Boy HenriksenD. 65Lundens VennerHanne IlsvardD. 67Lundens HåndarbejdsklubGlenda JensenD. 35Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14Formand Leif Refdahl, D. 51Blok9Blok9Blok10Blok10Blok10Blok11Blok11Blok12Blok13Blok14Blok16


DET ER DA RART AT BO I LUNDEN*****************************************************************************Redaktionen:Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand.Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2Mail: cs@lundens.netBud: Oliver Hansen, Daruplund 69Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk.Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navneller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt.Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve.Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening.Lejerbo Afdeling 157Daruplund 29, 2660 Brøndby StrandTelefon 43 53 99 53 • Fax 43 53 59 51 • Giro 397-7706Mail: lunden@lundens.netHjemmeside: www.lundens.netAkut telefon: 60 63 99 53Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00Formand: John Frimann, Daruplund 63, 1.thMobil 29 72 00 30 • Mail: jf@lundens.netNæstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 61Mail: hs@lundens.netSekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67Mail: birthe.ketterle@lundens.netBest.-medlem: Glenda Jensen, Daruplund 35Mail: gje@lundens.netBest.-medlem: Preben Hansen, Daruplund 15Mail: pch@lundens.net------------------------------------------------------------------------Varmemester: Mogens NielsenKontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 18:00- 19:00Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82Fax 43 53 59 51Mail: varmemesteren@lundens.net

More magazines by this user
Similar magazines