36. årgang · Nr. 8 · oktober · 2008 - lundens.net

lundens.net

36. årgang · Nr. 8 · oktober · 2008 - lundens.net

Johns klummeVores EU-udbud på en totalrådgivertil vores renoveringhar været i gang et godtstykke tid. Der er 7 firmaerder har været prækvalificerettil at afgive bud på rådgiverrollen.Lunden har valgtRådgivende ingeniører JørgenWessberg A/S, Herlev somtotalrådgiver, herunder til atudføre totalprojekteringen,som forventes at vare en goddel af 2009.Interesserede kan se mereom Lundens kommende renoveringpåwww.lundens.net /renoveringVores beboergrupper hardiskuteret en sammenlægning.Forslaget er begrundeti, at de to grupper har stortsammenfald af medlemmer,samt den synergi der ligger iat kunne holde fælles møder.Der er mange renoveringsmæssigesammenfald hvorskillelinjen er i en gråzone,eksempelvis vinduer, hoveddør,udsugning mm.I anledning af LejerboBrøndbys jubilæum fik mannogle penge. Disse er delt udtil afdelingerne til indkøb afnogle ting til de grønne områder.Afd. 157 har indkøbten granitelefant, et fuglebadsamt 1 bænk. De er opsat ibedet ved selskabslokalerne,som trængte til renovering.Dispensation for opsætningaf postkasseanlæg har væretigennem en turbulent behandling,men er nu endelighavnet det rigtige sted –nemlig hos Færdselsstyrelsen.Opsætning af postkasserskal være gennemført indenudgangen af 2009. Vihar endnu ikke fået svar.Der kan søges dispensationfor afhentning af sin postnede i opgangen i samarbejdemed Social- og sundhedsforvaltningi forbindelse med,at bevægelseshæmmede ogandre handicappede ikkekan hente posten.Vi søger beboere der er interessereti at stå for voresbankospil. Kontakt undertegnedefor at høre nærmere.Se annonce inde ibladet.Mange hilsenerJohn


7Er der nogle der vil hjælpe medLundexpressen ????Redaktionen vil gerne havehjælp snarest. Man vil indgåi redaktionen og hjælpe medat trykke Lundexpressen engang om måneden.Hør nærmere hos Conni på43 54 67 82 eller hos Johnpå mobil 42 54 00 30Hvem har en trehjuletrød cykel med lad, derskal smides ud, ellersælges meget billigt? Såvil jeg gerne overtageden. Den skal bruges tilHalloweenfest og mågerne være godt brugt.Ring til Conni efter 16.00på: 43 54 67 82Læserbrev:Til gårdmændeneDen 14./9. havde jeglukket mig selv ude. Såsatte jeg mig lidt vedvandstatuen i det dejligesolskinsvejr. Jeg havdetid til, at se mig omkringog hvor bliver man skuffet.Det kan vi simpelthenikke være bekendt.Det er et sted, hvormange går forbi hverdag, så forhåbentlig skersnart noget.Venlig hilsenBodil Sørensen, D. 25Ny mailadresse:Ved en fejl blev der i sidstenr. skrevet forkert mailadressepå John Frimann.Den rigtige er:formand@lundens.net


8BRØNDBY JAZZKLUBDer er 3 arrangementer i oktober:Søndag den 12. oktober 2008, kl. 14:00 – 17:00 er dersøndagsmatinè i Kulturhuset Kilden på Nygårds Plads 31, ogWichmanns Dream Team spiller en masse god traditioneljazzmusik.Musikerne er: Ole Wichmann (trommer), Finn ”Misser” Olsen(Banjo og sang), Jesper Koch (Sopransax), Ole Olsen (bas).Der er gratis adgang. Der kan købes kaffe, kage samt diversedrikkevarer.Søndag den 19. oktober kl. 15.00 i Kulturhuset KildenJazzkoncert med Louis Armstrongs klarinettist Joe Muranyi.Joe ledsages af Scandinavian Rhytm Boys med Michael Bøvingsom orkesterleder.Joe Muranyi var med i Louis Armstrongs All Stars orkesterfra 1967 til 1971 og er den sidste aktive af trompetkongensmusikere.Billetter: 120 kr. - kan købes i Kulturhuset Kilden(Tlf. 4328 2055) og på Brøndby-Bibliotekerne.Caféen åbner kl. 14.00.Fredag den 24. oktober kl. 20 oo spiller Copenhagen WashboardFive i Rheumhus, Albjergparken 4, Brøndby Strand.Der er spisning kl. 18 oo . Spisebilletter skal købes i forvejenpå www.Brondbyjazzklub.dk.


Beboergruppen for ’lejligheder’Tommy Rex Mortensen bøddeltagerne velkommen tilmødet den 9. september ogvelkommen tilbage eftersommerferien. Indledte medat fortælle at han havde stilletByggeudvalget forslag omat sammenlægge de to grupperfor hhv. Bygninger ogLejligheder til en fællesgruppe. Forslaget er begrundeti at de to grupper harstort sammenfald af medlemmer,samt den synergider ligger i at kunne holdefælles møder – der er mangerenoveringsmæssige sammenfaldhvor skillelinien er ien gråzone, eksempelvis vinduer,hoveddør, udsugningmm. Desuden vil en fællesgruppe blive større, hvilketvil være en fordel i det langeforløb vi skal igennem.Byggeudvalget bifaldt forslaget,hvilket en enig Lejlighedsgruppeogså gjorde.Dermed var der ingen grundtil at gå videre med dagsordenen,da det blev besluttetat afvente Bygningsgruppensmøde tirsdag den 16. septemberhvor gruppen ogsåskulle tage stilling til en9eventuel sammenlægning.Bliver sammenlægningen enrealitet, vil Byggeudvalgetsnarest indkalde til fornødnemøder – herunder omstruktureringaf Talsmand M/K ogReferent rollerne.Beboergruppe forbygningerLilian bød velkommen tilmødet den 16. september oggav ordet til John.John oplyste, at det nye EUudbud på en totalrådgiver,var bud afgivet i går d. 15.september. Der er 7 prækvalificerede.John har fået en invitationfra afd. 154, Ølby Lyng. Dehar fået stillet 20 lejemål tilrådighed for genhusning.Når de er godt i gang medrenoveringen, kan vi tage påbesøg.John har talt med Borgmesterenomkring eventuel ændringaf lokalplan. Det kanmåske klares med en beboerafstemning.


10Vedr. tidligere forslag omsolvarme i Brøndbyøster,kunne John oplyse at de ikkeer gået i gang endnu, menat de ville sende oplysningerom projektet.Eventuel sammenlægningaf beboergrupper:Der var enighed om at sammenlæggegrupperne. Lilianmente der så skal en stramdagsorden ved møderne.Jørgen mente der burde oprettessmå arbejdsgrupper/underudvalg,i den nyestore gruppe.Brøndby Strands boligsociale arbejdeudvides fra årsskiftetBrøndby Strands boligsocialehelhedsplan Herfra og Videretrådte i kraft i sommeren2007 med indsatsområdernebørn og unge, netværk ogimage. Senere blev der ansøgtom en tillægsbevilling tilden oprindelige ansøgning.Denne er nu bevilliget ogtræder i kraft fra årsskiftet.Det betyder, at beboerrådgiverenbliver ansat i Herfra ogVidere og indsatsområderneudvidet til også at dækkebeboerrådgiverens arbejdsfelter.Det drejer sig blandtandet om: At styrke det lokalenetværk, ældreområdet,beskæftigelse og integration.Helhedsplanen Herfra og Viderefinansieres af Landsbyggefonden,BrøndbyKommune og De 9, som eren sammenslutning af ni boligafdelingeri BrøndbyStrand, der har indgået enpartnerskabsaftale. NetværksKontoreti BrøndbyStrand koordinerer Herfra ogVideres aktiviteter.NetværkskontoretNetværksKontoret afholdersit første netværksmøde lørdagd. 25. oktober 2008 iCafé 13, Kisumparken 2 iBrøndby Strand. Overskrifterneer: Den almene sektorsudfordringer, samarbejdetmellem boligafdelingerne ogkommunen samt rekrutteringaf frivillige. Der er to oplægsholdere:seniorforskerLars Engberg fra SBI og An-


11ders Jacobsen, konsulentved Center for Frivilligt SocialtArbejde. Dagen sluttes afmed tre workshops, hvordeltagerne kan komme medderes ideer til det videre arbejdeog hvilke udfordringerde ser.Der er blandt andet inviteretkommunalpolitikere og embedsmænd,bestyrelserne fraDe 9 boligafdelinger, repræsentanterfor de fem boligselskaber,samt frivillige fraboligområdet.Er du med i en forening elleren klub, så sæt kryds i kalenderenonsdag d. 26. november2008.NetværksKontoret invitereralle foreninger med relationtil Brøndby Strand, der ergodkendt af Brøndby Kommune,samt de lokale klubberog foreninger i De 9 til enforeningsaften.- Kultur og Idrætschef GertFabrin, Brøndby Kommune,fortæller blandt andetom, hvordan foreningernekan bruge det nye kulturhusog hvad planerne ermed det- Et medlem af Kultur-Weekends Støtter fortællerom, hvordan endnuflere foreninger kan brugeKulturWeekend aktivt- NetværksKontoret ønskerideer til nye aktiviteteri boligområdetsamt en diskussion af,om og hvordan netværkenekan gavne hinanden.Desuden fortællesder om De Frie Midlerog imagearbejdetVittighedEn mand kommer ind i enbagerforretning og siger: ”Jegvil gerne købe 4 rundstykker.”Ekspedienten (som er endame) siger: ”Vi har ellers 6for en 10er”'”Jamen så pyt med rundstykkerne.”En mand får en telefonopringningfra sin læge, og lægensiger:"Jeg har en dårlig og enendnu værre nyhed.""Giv mig den dårlige først.",svarer manden."Du har kun 24 timer tilbageat leve i.", informerer lægen."Hvad kan være værre enddet?", spørger manden."At jeg prøvede at få fat pådig hele dagen i går."


12BørneopgaveKun for Lundens børn under 15 årNavn: _______________________________Adresse: _______________Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST onsdag den5. november, klokken 16:00.1. Præmie: 50,00 kr.2. Præmie: 30,00 kr.3. Præmie: 20,00 kr.Held oglykke


13VoksenopgaveKun for beboere i LundenKan du løse denne opgave rigtigt, er du med i lodtrækningen om:Første præmie: 2 flasker vin og anden præmie: 1 flaske vin.Løsningen skal afleveres på kontoret, D. 29, SENEST onsdagden 5. november klokken 16:00.Held oglykkeNavn: __________________________Adresse:_____________________


14Lejerbo afdeling 157Referat frabestyrelsesmøde 8/2008Tirsdag den 2. september 2008Til stede: John Frimann, Preben Hansen, Glenda Jensen,Kenneth Due, Mogens Nielsen, Søren Gyldsø og BirtheKetterle.Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden ogunderskrift af referat1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt.1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskrevet.Pkt. 2 Regnskab2-1 Budgetkontrol 1. okt. 2007 – 25. aug. 2008 ser pænud. Blev taget til efterretning.Pkt. 3 Kontorvagter3-1 Kontorvagt den 10. juni 2008 blev gennemgået.3-2 Kontorvagt den 24. juni 2008 blev gennemgået.3-3 Kontorvagter i efteråret 2008 blev fordelt.3-4 Sager fra Akut-telefonen blev gennemgået: Vandledningssprængningved blok 4 gav vand i tunnel.Beboer i blok 16 klager over okkergult vand.Stoppet afløb i toilet i blok 13.Vindue i Daruplund 27 – hoveddør smadret.Formentlig falsk opringning kl. 5.30 om morgenen. Ingensvarede ved tilbageringning.Indbrud i Daruplund 19 samt spild af hvid maling. Polititilkaldt. Det var kl. ca. 16.30 om eftermiddagen.


15Pkt. 4 Udvalg – IT, Hobby-/kælderrum, Husdyr4-1 Vores domæne ”lundens.net” er fornyet for 9 år. Udløberherefter den 31. oktober 2017.4-2 Driftsforstyrrelser på telefonerne i løbet af august månedblev taget til efterretning.4-3 Husdyr – registrering af hunderacer. Alt er registreret.4-4 Campingvogn ved D.21 på P-pladsen. Ejeren har fåeten henstilling om omgående at fjerne den, da det er istrid med Husordenen.4-5 YouSee Digitalt TV. Invitation til Afdelingsbestyrelsentil Informationsmøde den 17. september 2008.Pkt. 5 Møder, referater og meddelelser5-1 Altankonkurrence. Reception afholdt den 7. august2008.5-2 Indflyttermøde den 23. september 2008 for nyindflyttedebeboere. Preben, Birthe, Kenneth og John deltager.5-3 Tur til BonBon-Land forløb planmæssigt. 147 personerdeltog. 19 personer sørgede selv for transport.5-4 Lundens venner, bankospil, Lundedag. Bankospil i oktoberaflyses. Der kommer en meddelelse i Lundekspressen.Lundedag i august blev ligeledes aflyst p.g.a.for få tilmeldinger. Det gav et underskud på ca. 13.000kr. til musik og underholdning. Der afholdes revisionsmødemed Lundens Venner.5-5 Lokaler til fastelavn den 22. Feb. 2009 på Langbjergskolener bestilt.5-6 Lokaler til afd.møde den 10. marts 2009 på Langbjergskolener bestilt.5-7 Referat fra Lejerbo hovedbestyrelse d. 15/5 2008 blevtaget til efterretning.5-8 Referat fra Lejerbo Repræsentantskabsmøde d. 15/52008 blev taget til efterretning.5-9 Referat fra Lejerbo hovedbestyrelse d. 24/6 2008 blevtaget til efterretning.


165-10 Afdelingsbestyrelsens værktøjskasse er blevet udformetpå en CD-rom, som indeholder alt fra opgaver til reglerom husdyrhold og beboerklagenævn. Den kan hentespå www.Lejerbo.org.5-11 Fyraftensmøde den 30. okt. 2008 på Scandic Sydhavnen.Preben, John, Glenda og Birthe deltager. Kursetden 26.11.2008 er herefter aflyst.5-12 Referat fra De 9 møde den 16. juni 2008Der skal sendes meddelelse til kommunen, når der blivergivet et afslag på opsætning af parabol. Vi anmoderom kommunalt brev, når en ulovlig opsætning anmeldesmed kopi til ”De 9”.Ejendomskontorerne skal huske at klage til kommunen,når der ikke bliver hentet storskrald m.m.”De frie midler” søges hovedsageligt af foreninger af denældre generation. Det skal af Netværkskontoret udbredesblandt de unge..Ønske om maling af højhusene i takt med fjernvarmeskorstenen.Ske i samarbejde med kommunen.I forbindelse med påsatte brande i kælderrum har detværet svært at få kontakt med politiet. Politimand fraLokalpolitiet siger, at Brøndby Strand er et fredeligt område,og at bydeles derfor ikke har så høj prioritet.Han gør opmærksom på, at det ikke er mange steder,hvor et arrangement som KulturWeekend kan afholdeshelt uden nogen form for ballade.5-13 Referat fra De 9 møde den 11. aug. 2008.Opsætning af postkasser blev behandlet. Lunden harsøgt dispensation indtil renovering. Ingen svar endnu.Der kan søges dispensation for afhentning af sin postnede i opgangen i samarbejde med Social- og sundhedsforvaltningi forbindelse med, at bevægelseshæmmedeog andre handicappede ikke kan hente posten.5-14 Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn vedr. tillægsansøgningtil ”Herfra og videre”.


175-15 Status for ”Herfra og videre” pr. juni 2008 blev taget tilefterretning.5-16 Nyhedsbrev fra ”Herfra og videre” juli 2008 giver en orienteringom de forskellige aktiviteter, der er sat i værk.5-17 Børnenes Rejsebureaus sommerkoloni er afholdt. Referatfølger.5-18 Netværksmøde lørdag den 25. oktober 2008 i Cafe 13.Pkt. 6 Varmemestersager6-1 Lundens helhedsplan – totalrådgiver. Afleveringsfristden 15.9. Prøver at få det fremskyndet. Ifølge tidsplanenstarter vi renoveringen den 30. april 2010.6-2 Referater fra beboergruppemøder kan ses på hjemmesiden.De to grupper foreslås slås sammen, da der kuner 5 personer, der ikke deltager i begge grupper. De 2fastlagte møder i september opretholdes.6-3 Selskabslokalerne – Ny bestyrer søges. Ansøgningsfristden 26.9..08. John og Preben er i ansættelsesudvalg.6-4 Varmepenge for 2007-2008 er udbetalt.6-5 Dispensation for opsætning af varmemålere er søgt påny.6-6 Gave fra Lejerbo Brøndbys jubilæum. Der er indkøbt engranitelefant, et fuglebad samt 1 bænk. Det opsættes ibedet ved selskabslokalerne, som trænger til renovering.6-7 Kås-tal. Statistik over sammensætningen af befolkningsgruppernei de enkelte boligområder set i forholdtil kommunen som helhed.6-8 Affaldstakster 2009 er steget voldsomt.6-9 Åbning af plankeværk ved blok 9 er effektueret.6-10 Hærværk med strømkasser ved blokkene. John har taltmed formanden i Maglelund samt Lokalpolitiet, somhar lovet at holde et kraftigt øje med de unge.6-11 Udskiftning af toilet i blok 9. Beboerne skal henvendesig til varmemesteren.


186-12 Indbrud i kælderrum i blok 9. Beboer foreslår omstillingaf låse, så hver opgang har nøglekode.. Det kandesværre ikke fungere, da beboernes kælderrum liggerfordelt mellem flere opgange.6-13 Ældre-Cafeen, opsætning af markise. Ansøgning videresendestil Lejerbo med OK fra afdelingsbestyrelsen.6-14 Trapperengøring fungerer uden væsentlige klager.6-15 Disp. for opsætning af postkasseanlæg har været igennemen turbulent behandling, men er nu endelig havnetdet rigtige sted – nemlig hos Færdselsstyrelsen.6-16 Opdateret affaldshæfte er kommet fra kommunen.6-17 Brøndby Fjernvarme – regnskab taget til efterretning.Pkt. 7 Klager7-1 Klage over beboer i blok 12. Sagen følges op.Pkt. 8 AnsøgningerIngen.Refereret ved Birthe KetterleH U S K- at pakke dit køkkenaffaldind i en pose inden du smiderdet i affaldsskakten


19Boligselskabernes Landsforening og din boligafdelingBoligselskabernes Landsforening, også kaldet BL, er en interesse-og brancheorganisation, der repræsenterer både beboereog boligselskaber i de almene boliger, der findes i Danmark.Her bor omkring en million af hele Danmarks befolkning. BLer inddelt i 11 kredse. Den øverste myndighed er repræsentantskabet,og medlemmerne vælges fra både boligafdelingerog boligselskaber.Brøndby Strand tilhører kreds 9 og er godt repræsenteret i BL.Formanden er Allan Nielsen fra Tranemosegård, og desuden 5af de 25 kredsrepræsentanter herfra, nemlig Joan Pedersen fraBrøndby Boligselskab, Dorthe Larsen og Else Wienholtz fraTranemosegaard, samt Ole Frank Larsen og Poul Brix Andersenfra Brøndby Almennyttige Boligselskab.- De beboervalgte afdelingsbestyrelser er noget enestående forDanmark og en tradition, som vi ønsker at holde fast i. Det erogså enestående, at beboerrepræsentanterne gennem BLs repræsentantskabhar indflydelse på de mål, som BL har forhvordan udviklingen af den almene sektor bør være i årenefremover. Kreds 9 er meget aktiv og vi stiller mange kritiskespørgsmål til landsrepræsentantskabsmøderne, der foregår togange om året, siger Ole Frank Larsen og Brix Andersen, sombåde er kredsrepræsentanter og landsrepræsentanter i BL. –Vi holder 5 til 7 møder om året, samt et weekendmøde, hvor viplanlægger næste års arbejde. Et målene for de kommende årer at have et godt samarbejde med kommunerne, og det har viallerede opnået her i Brøndby.BLs bestyrelse har ansvaret for det løbende arbejde. I bestyrelsensidder både repræsentanter for boligselskaber og kredsformændfra de 11 kredse. Der er netop sket et formandsskiftei bestyrelsen, den nye formand er Palle Adamsen, som tidligerevar direktør for Lejerbo.BL er en af de parter, som altid bliver hørt af politikerne, førder ændres i lovgivningen på boligområdet. Derfor mærkerman som beboer mest til BLs arbejde på langt sigt.Du kan finde flere oplysninger om Boligselskabernes Landsforeningpå www.bl.dk.


Nogle af BLs mål for det almene boligbyggeri er:- at undgå ghettoisering- at fremme en bæredygtig udvikling- at udvikle beboerdemokratiet- at udvikle samarbejdet med kommunerne yderligere20Landsbyggefonden er en fond under BoligselskabernesLandsforening. Her kan man søge midler til vedligeholdelse afalmene boliger og boligsociale projekter. Det er herfra midlernetil renovering af Lunden kommer. Midlerne er også med til atfinansiere helhedsplanen Herfra og Videre, som er et boligsocialtprojekt i Brøndby Strand, der løber indtil 2012.Norsk Besøg i Brøndby Strand60 norske politikere, embedsmænd, samt ansatte i lokale sekretariateri boligområder havde valgt Brøndby Strand som etaf de steder, hvor de ville hente inspiration til arbejdet medområdefornyelse i Oslo. De var især interesserede i Kvarterløftog også Brøndby Kommunes videre planer for bydelen. Besøgetfandt sted d. 23. september og strakte sig over en hel dag. Omformiddagen fortalte Pia Blådal, der er tidligere projektleder iKvarterløft Brøndby Strand, om processen fra start til slut,samt om organiseringen og beboerinddragelsen. Derefter visteejendomsinspektør Jan Bernhard rundt i de grønne områder iRheumpark, og det vakte stor beundring hos gæsterne. Overfrokost fortalte Trine Lawson fra Teknisk Forvaltning omBrøndby Kommunes planer for et nyt bydelscentrum og ombeboerinddragelsen i høringsperioden. Til slut fortalte Kulturog Idrætschef Gert Fabrin om tankerne bag udformningen afdet kommende kulturhus og dets anvendelse. Han sluttedemed at fortælle, at udformningen af det nye kulturhus er inspireretaf kulturhuset i Asker lidt uden for Oslo.Besøget blev arrangeret i samarbejde med sekretariatslederAnette Hestlund, fra NetværksKontoret. NetværksKontoret koordinereraktiviteterne i Brøndby Strands nye helhedsplanenHerfra og Videre.


21FALCKLejerbo afd. 157 Lunden harsit eget Falck abonnementsnr.Lundens abonnementsnummerer:20 13 51 90GenbrugsbutikkenUlsøparken 6, st.Der er åbent:mandag – fredag fra kl.10.00 – 17.00Vi mangler frivillige, derkunne tænke sig at hjælpe ibutikken.Er det noget for dig, så kigned i åbningstiden.En del af overskuddet går tilBørnenes Rejsebureau.Lundens kopiserviceHar du brug for at få taget fotokopier af sange eller lignende,er det muligt at benytte afdelingskontorets kopimaskine.Tirsdage i lige uger mellem kl. 18:00 og 19:00.Pris pr. stk. 1 kr.


22– Kabel TVFejl på tv-signalerneHvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater,så skal du selv ringe til YouSee og fejlmelde på telefon 80 80 40 50Mail: tvsupport@yousee.dkDøgnet rundtRegningerProblemer med regninger fra YouSee, så kontakt regningsservicemellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon: 80 80 40 44Ændring af programpakkerØnsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte:YouSee Kabel TV, Strandlodsvej 30, 0900 København CMail: kundeservice@yousee.dkFax: 80 80 40 88Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller faxKØBMANDENLUNDENS MINIMARKEDDaruplund 17ÅbningstiderMandag – fredag: kl. 7:45 – 18:00Lørdag: LUKKETSøndag: 8:00 – 18:00Alle helligdage og skolefridage: kl. 8:00 – 18:00Hver dag – Frisk morgenbrød,aviser, friske mælkeprodukter,grøntsager, kød, kylling og meget mere.Vi har alt til rimelige priser


23Lundens selskabslokalerDaruplund 71Leje: Kr. 1000,- / Depositum: kr. 500,-Rengøring: Kr. 250,-Lejen er gældende 2 dage: første udlejningsdag fra 12.00,den anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 9.30.Ønsker man at disponere over lokalerne dagen efter, kosterdet yderligere 200,00 kr. i leje.Udlejning af lokaler til reception:Leje:250,00 kr.Rengøring:250,00 kr.Depositum:500,00 kr.Leje i antal timer:6 timerTidsrum på dagen: Efter klokken 12:00Dage der kan lejes: Tirsdag – torsdag(Der tages forbehold for prisændringer)Udlejning kun til beboere i LundenUdlejning:Glenda JensenTelefon 43 53 98 76Træffes bedst efter kl. 18.30 tirsdag - fredagTræffes hver mandag i selskabslokalerne mellemkl. 18:30 og 19:00.Mail: selskabslokalerne@lundens.net


24Ældre-CaféenDaruplund 19 - 21(indgang fra altansiden)Ældre-Cafeen er for førtidspensionister, efterlønnere og pensionister og alle er velkommen.Vi kunne virkelig godt tænke os, at personer af anden etnisk baggrund vil deltage i detsociale liv i Ældre-Cafeen, altså alle er velkommen.Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00, hvor der altid vil være bestyrelsesmedlemmertilstede – dog ikke i juni, juli og august måned - men de andre dagestår lokalerne til fri benyttelse for medlemmerne. ”Når flaget er sat, er der nogen i lokalerne.”Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der er lotteri den 3. torsdag i måneden– dog ikke i juni, juli og august måned. Herudover er der forskellige arrangementer,som der betales ekstra for. Der er gratis kaffe, og drikkevarer kan købes tilyderst rimelige priser.Der er lærebøger til undervisning i internet, office programmerne m.v.Det månedlige kontingent er kr.: 30,00Vi holder fødselsdagsfest, skovtur, julefrokost og diverse andre arrangementer i løbet afåret, alt afhængig af medlemmernes ønsker.Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos formanden:Inger SimonsenTlf.: 43 54 23 78Mail: ims@lundens.net


25ÅBNINGSTIDER: ONSDAG KL. 15:00 – 18:00AKTIVITETSKLUBBEN – KLUBBEN FOR ALLEKom ind i vores hyggelige lokaler, hvor du kan sy på maskine,strikke, læse eller fremstille dine egne ting.Vi har blade, tidsskrifter, postkort, samt mange sjove ogspændende ting.KOM IND – se hvad vi har gang i og få en hyggesludder.På gensyn iAktivitetsklubbenDaruplund 5– SMID IKKE VÆK –Hvem gemmer på hvad?Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik,gryder, potter, pander, legetøj, samt småmøbler.- -Strikkegarn og stof til syningRING TIL ULLA PÅ TLF.: 43 73 65 36SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNEVenlig hilsenAKTIVITETSKLUBBENDARUPLUND 5


26Brøndby Strand GulvserviceGulvafslibning – Vinyl – LinoleumJørgensen℡ 40 46 59 55Sadolin Glostrupv/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/SHovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 GlostrupTlf. 43 96 05 3715 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer.25 % rabat på lagertapet.Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varersamt tilbudsvarer!(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden)


BørnesidenPræmierneSeptember 2008Månedens heldige vindereblev:1. præmie / 50 kr.Sarah Ponn HansenResenlund 4, 3. tv.2. præmie / 30 kr.Rasmus WagnerDaruplund 71, 3. th.3. præmie / 20 kr.Marcus ChristiansenDaruplund 35, 2. tv.Løsning:27VoksensidenPræmierneSeptember 2008Månedens heldige vindereblev:2 fl. Vin:Peter ThøgersenDaruplund 3, 1. th.og1 fl. Vin:Else LarsenDaruplund 69, 2. mf.Tillykke til de heldigePræmierne kan afhentes påafdelingskontoret, tirsdag ilige uger mellem 18.00 og19.00 inden 1½ måned.Løsning:Tillykke til vindernePræmierne kan afhentespå afdelingskontoret i åbningstiden,tirsdag i ligeuger, mellem kl. 18 – 19.Præmierne skal være afhentetinden 1½ måned


28Maler Steen ApSv/ Steen JørgensenRiggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 022660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02


29OpståedeskaderI forbindelse med opståedeskader uden for normalarbejdstid, samt lørdag/søndag og helligdage, kontaktesvarmemesteren (tlf.43 73 99 82), en ejendomsfunktionæreller etbestyrelsesmedlem (60 6399 53), der kan rekvirereret firma.Andre kontakter:Kommunen(manglende vand ellerbrud)tlf. 43 28 24 70Fjernvarmen(manglende varme)tlf. 43 45 20 60YouSee Kabel tv(manglende tv-signal)tlf. 80 80 40 50DONG(manglende lys)tlf. 72 10 20 30Falck(ved vandskade mm.)Tlf. 70 10 20 30Abon.nr. 20 13 51 90OBS! - Må kun rekvireresi nødstilfældeVarmemesterMogens NielsenKontor ved vaskeriet:Resenlund 18Gårdmand:Dan Wiinblad, D. 69, 3.Bore- & banketiderDer må kun bores og bankespå følgende tidspunkter:Mandag – fredag:Kl. 09:00 – 19:00Lørdag:Kl. 09:00 – 14:00Man må ikke bore og bankepå søn- og helligdage!Maskiner kan lejes påvarmemesterkontoret:Depositum: Kr. 50,-Leje pr. døgn: Kr. 10,-Ved fraflytningaf lejemålEt medlem af afdelingsbestyrelsenkan, såfremtdette ønskes, deltage iforbindelse med syn aflejligheden.Henvendelse tilAfdelingsbestyrelsen


30Vaskeriets normale åbningstiderMandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00samtlørdag, søndag og helligdageKl. 07:00 – 17:00Lejerbo UdlejningGl. Køge Landevej 262500 ValbyAKUT-TELEFON60 63 99 53Må kun brugesi nødstilfældeKontortid:Mandag – torsdag:Kl. 10:00 – 15:00Telefontid:Mandag – torsdag:Kl. 10:00 – 15:00Fredag kl. 10:00 – 12:00Direkte tlf.: 38 12 10 94Cykler, barnevogne og klapvognem.m. må ikke anbringes i indgangspartierog i opgange!!!---------------------------------------------------------------------Det er ikke tilladt beboerne atsætte deres fodtøj uden forlejemålets hoveddør!!!


Lundens KlubberTømmermændeneKenneth LandgrafD. 3AktivitetsklubbenUlla ThøgersenD. 3FormeringsklubbenJørn RasmussenD. 11Kontoret 3. th.Bent MadsenD. 7HyggeklubbenAllan SimonsenD. 33Hobby og FritidWalther GasbjergD. 31Aktiv 31Tina LundquistD. 27MotionsklubbenJes DambmannR. 4LundeklubbenJette TruesenD. 41Club BacchusGunnar HansenD. 39MøbelklubbenBriddie RasmussenD. 39Blok1Blok2Blok3Blok3Blok7Blok7Blok7Blok7Blok8Blok8Blok9Gør det selv klubbenGrete ChristensenD. 45Klub OasenHenning A. JensenD. 47Klub 51Per HansenD. 49Hyggestuen????????D. XXKlub 53Frank LundstrømD. 53Klub VennerStanoje GligoricR. 2Klub 89Niels HusumD. 15CichlideklubbenMorten NielsenD.65NatteravneneD.63HobbyklubbenBoy HenriksenD. 65Lundens HåndarbejdsklubGlenda JensenD. 47Ældre-Caféen –– Blok 5 – D. 21Formand Inger Simonsen, D. 69, 3. mf..Blok9Blok9Blok10Blok10Blok10Blok11Blok11Blok12Blok12Blok13Blok16


DET ER DA RART AT BO I LUNDEN**************************************************************************Redaktionen:Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand.Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2Mail: redaktionen@lundens.netBud: Amanda Bødkergaard Hansen, Daruplund 69Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk.Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navneller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt.Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve.Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening.Lejerbo Afdeling 157Daruplund 29, 2660 Brøndby StrandTelefon 43 53 99 53 • Fax 43 53 59 51 • Giro 397-7706Mail: lunden@lundens.netHjemmeside: www.lundens.netAkut telefon: 60 63 99 53Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00Afdelingsformand: John Frimann, Daruplund 63, 1.thmobil 42 54 00 30 • Mail: formand@lundens.netKasserer: Preben Hansen, Daruplund 15, 3.thmobil 20 92 26 16 • Mail: pch@lundens.netSekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.thBestyrelsesmedlem: Glenda Jensen, Daruplund 47, 2.thBestyrelsesmedlem: Kenneth Due, Daruplund 59, 2.tv------------------------------------------------------------------------Varmemester: Mogens NielsenKontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 17:30- 18:00Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82Fax 43 53 59 51Mail: varmemesteren@lundens.net

More magazines by this user
Similar magazines