Årsrapport 2012 - EG A/S

eg.dk

Årsrapport 2012 - EG A/S

EG-koncernens hovedtalI millioner DKK 2008 2009 2010 2011 2012ResultatopgørelseNettoomsætning 1.032,5 924,3 1.031,0 1.330,4 1.501,5Bruttofortjeneste 715,2 668,9 751,7 988,7 1.157,3EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 64,5 78,8 83,3 128,6 143,3Driftsmæssige afskrivninger 15,7 11,5 8,8 19,2 22,5EBITA, driftsresultat 48,8 67,3 74,5 109,4 120,8Afskrivninger, amortiseringer 18,6 11,8 12,9 30,0 53,5Indtægter fra frasolgte aktiviteter 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0EBIT, driftsresultat 30,2 58,8 61,6 79,4 67,3Finansielle poster, netto -0,3 6,4 1,2 -0,6 1,2Skat af årets resultat 8,3 14,8 17,0 20,2 20,0ATP, årets resultat 21,6 50,4 45,8 58,6 48,5NormaliseringerSalg af aktiviteter 0,0 -3,3 0,0 0,0 0,0Restruktureringsomkostninger mv. *1) 0,0 11,8 3,5 11,2 10,3Integrationsomkostninger opkøbte selskaber *1) 0,0 0,0 0,2 10,5 9,5Valutakursreguleringer 0,0 -3,5 -2,1 0,0 0,0Amortiseringer i forbindelse med opkøb 18,6 11,8 12,9 30,0 53,5Skat af normaliseringer -4,6 -4,2 -3,6 -12,9 -18,3Normaliseret resultat efter skat 35,6 63,0 56,7 97,4 103,5Normaliseret EBITDA 64,5 90,6 87,0 150,3 163,1Normaliseret EBITA 48,8 79,1 78,2 131,1 140,6Omsætning og vækstEBITA og margin (normaliseret)1.60035,0 %16012,0 %1.4001.2001.00030,0 %25,0 %20,0 %15,0 %14012010010,0 %8,0 %80010,0 %806,0 %6004002005,0 %0,0 %-5,0 %-10,0 %6040204,0 %2,0 %02008 2009 2010 2011 2012-15,0 %02008 2009 2010 2011 20120,0 %Nettoomsætning i mio. kr.OmsætningsændringNormaliseret EBITA, driftsresultat i mio. kr.EBITA i pct. af omsætning, normaliseretEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 3Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal


EG-koncernens hovedtalI millioner DKK 2008 2009 2010 2011 2012BalanceAktiver i alt 584,5 570,7 611,6 929,3 986,7Aktiekapital 72,8 72,8 71,0 71,0 71,0Egenkapital 353,7 259,3 306,4 390,1 441,0Netto arbejdskapital 181,3 132,7 146,2 175,1 178,4Rentebærende gæld, netto -131,3 -119,5 -101,2 5,4 -28,7PengestrømPengestrøm fra driftsaktivitet 111,6 161,2 22,7 157,3 153,8Pengestrøm fra investeringsaktivitet -27,9 -47,0 -60,9 -302,1 -135,4Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 6,0 -140,8 -0,3 0,7 -1,3Årets pengestrøm 89,8 -26,6 -38,6 -144,0 17,1InvesteringerMaterielle anlægsaktiver 12,9 6,0 -4,4 19,9 12,3Koncernens nøgletalOmsætningsændring 13,3% -10,5% 11,5% 29,0% 12,9%EBITDA i pct. af omsætning 6,2% 8,5% 8,1% 9,7% 9,5%EBITDA i pct. af omsætning, normaliseret 6,2% 9,8% 8,4% 11,3% 10,9%EBITA i pct. af omsætning 4,7% 7,3% 7,2% 8,2% 8,0%EBITA i pct. af omsætning, normaliseret 4,7% 8,6% 7,6% 9,9% 9,4%Afkast på egenkapitalen (ROE) 6,5% 14,2% 17,6% 19,1% 12,4%Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret 10,7% 17,8% 21,9% 31,8% 26,5%Egenkapital andel 60,5% 45,4% 50,1% 42,0% 44,7%Antal medarbejdere 904 836 909 1.116 1.270Resultat pr. aktie (EPS) 6,1 14,2 12,9 16,5 13,7Resultat pr. aktie (EPS) normaliseret 10,0 17,8 16,0 27,4 29,2*1) Baseret på intern rapporteringPengestrøm fra driftsaktivitetResultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret)180,0250,0%120,035,0 %160,0140,0120,0100,080,060,040,020,0200,0%150,0%100,0%50,0%100,080,060,040,020,030,0 %25,0 %20,0 %15,0 %10,0 %5,0 %0,02008 2009 2010 2011 20120,0%0,02008 2009 2010 2011 20120,0 %Pengestrøm fra driftsaktivitetPengestrøm fra driftsaktivitet, i pct. af EBITDANormaliseret resultat efter skat i mio. kr.Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseretEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 4Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal


Året, der gikBedste resultat nogensinde2012 blev et rekordår for EG-koncernen med det bedsteresultat i selskabets mere end 30-årige historie. Omsætningenrundede de 1,5 mia. kr., svarende til en stigning på 12,9 %,opnået gennem en blanding af akkvisitiv og organisk vækst.Indtjeningen (EBITA) var på 120,8 mio. kr. – en vækst fra 2011på 10,4 %.EG’s omsætningsmix, hvor en betydelig del af omsætningenkommer fra cloudløsninger og faste serviceaftaler, har medvirkettil den stigende bruttoavance og det gode resultat trodsmarkedsudviklingen og afmatning i enkelte af de brancher,som EG henvender sig til.I 2012 opkøbte vi norske NaviCom (nu EG NaviCom) og harherudover afholdt betydelige omkostninger til integration af8 selskaber opkøbt i 2011 og 2012. EG’s vækst er egenfinansieret,hvilket muliggøres af en stigende driftsindtjening og enreduceret pengebinding i arbejdskapital.Koncernstrukturer på plads for et styrket EGI 2012 er foretaget en række investeringer med henblik på atstyrke EG fremadrettet. Bl.a. kan nævnes:Etablering af Project Management Office, der på koncernniveauhar spidskompetencerne til at forhandle og drive de heltstore projekter sikkert frem. Målet er minimering af tab på enkeltprojekterog færre timer bundet i ikke rentable projekter, ogdermed en styrkelse af projektforretningen. Dette har alleredei skrivende stund bevist sin værdi.Investering i smart measuring, understøttet af Cognos somfælles business analytics platform, er rullet ud til de flesteenheder. Resultatet er gennemsigtighed og overblik overnøgle-KPI’er, som fx faktureringsgrad, pipelineudvikling ogprojektfremdrift, hvilket muliggør proaktiv ageren og løbendebenchmarking internt.Lean-funktionen internt i EG er udvidet markant i 2012, meddedikerede lean-ressourcer på plads i divisionerne Retail &Medie, Bygge & Anlæg, Produktion & Logistik samt Utility.Tidligere gennemførte lean-projekter i EG har vist markanteresultater på hhv. overskudsgrad, udnyttelsesgrad og debiteringsgrad.For at styrke produktudviklingen og høste synergier på tværsaf divisioner, er det besluttet at indføre fælles funktioner tilproduktudvikling og forretningsudvikling. Potentialet i formaf øget kvalitet i udviklingsarbejdet, central porteføljestyringog bedre planlægning af markedsintroduktioner forventes atvære ganske betydeligt.Strømlinet organisationEG har i de seneste år købt en række virksomheder. Arbejdetmed at integrere disse pågår stadigt og kommer til at varehele 2013 og 2014. Udestående synergier, der endnu ikke erhøstet, ligger bl.a. ved at flytte infrastrukturen fra de opkøbteselskaber til fælles it-platform, at inkludere dem fuldt i øvrigekoncernfunktioner som Finans, HR og Marketing, benytte EG’sdatagrundlag og erfaring til at strømline forretningen, samtat realisere den markedsmæssige upside i form af en styrket,fælles value proposition.I enkelte enheder er der i de seneste år investeret betydeligti strategisk turnaround. Strukturer er opdateret, ledelseslagetstyrket, og der et ryddet op i projektporteføljen. Disse inve-EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 5Ledelsesberetning Året, der gik


Året, der giksteringer betyder, at vi fremadrettet forventer, at alle enhederbidrager positivt til bundlinjen, hvilket i sig selv vil indebære enbetydelig styrkelse af koncernens resultat.Stort krydssalgspotentialeI 2012 har vi udbygget løsningsporteføljen med CRM. Samtidiger SharePoint-baseret videndeling blevet en del af detværgående løsninger. Yderligere er der foretaget ændringer iorganisationsstrukturen omkring vores hostingforretning, somer styrket og samlet organisatorisk.I 2012 har vi for alvor taget hul på forretningsmæssigt atudnytte fordelene ved at være ét EG. For kunderne giver detden fordel, at vi er med dem hele vejen og kan hjælpe dem medat realisere et større samlet gevinstpotentiale. For EG betyderdet et potentiale for en større andel af it-budgettet hos denenkelte kunde. Med vores store kunde- og løsningsporteføljeindebærer målrettet krydssalg et betragteligt vækstpotentiale,som vi er struktureret til at realisere.EG har en skarp profil baseret på værdiskabelse gennem branchefokus.Vi er markedsledende med specifikke løsninger til enrække brancher, som fx detailkæder, byggemarkeder, håndværkere,logistik, læger og advokater. Vi udbygger løbendepositionen som markedsleder i disse og andre brancher.Optimeret porteføljemixEG’s omsætningsmix indeholder betydelig omsætning fracloudløsninger, licensindtægter fra egen software og fasteserviceaftaler. Områderne er karakteriseret ved forudsigeligeomsætningsstrømme og en relativt høj bruttoavance.Vægtningen i mixet sikrer en solid bund i EG’s forretning og ermedvirkende til gode resultater, også i år hvor den generellemarkedsvækst er vigende.EG har i 2012 optimeret sin produktportefølje yderligere, såkontraktporteføljen af cloudløsninger og løbende serviceaftalerer øget til at udgøre en fortsat større andel af både omsætningog EBITA. Med fokus på den særskilte forretningsmodel,som resulterer i recurring revenue, forventer vi yderligere atøge denne del af porteføljen i 2013 og 2014.Samlet set er den relative del af mixet bestående af cloudløsninger,serviceaftaler, software og konsulentydelser øget seti forhold til hardware. Resultatet er en fortsat stigende bruttomargin,der er gået fra 74,3 % i 2011 til 76,9 % i 2012.Stærke partnerskaberEG er leverandøruafhængig. Dermed kan vi rådgive voreskunder ud fra deres behov uden at være låst til en bestemtteknologi. EG har stærke partnerskaber med en række leverandører,fx Microsoft, IBM, HP og SAP.En stor del af EG’s løsningsportefølje og kundebase er byggetop om Microsoft Dynamics’ platform. EG er en af de størsteMicrosoft Dynamics partnere set på verdensplan. Denneposition betyder, at vores samarbejde med Microsoft styrkesmåned for måned, hvilket viser sig bl.a. i et tættere samarbejdeomkring pipeline. Vi oplever, at der fra Microsofts side kvitteresfor partnerskabet, hvilket bl.a. resulterer i en fælles tilgang tiludvalgte større kundesager.I 2012 blev vi af IBM udnævnt til årets business analyticspartner.Begrundelsen er, at ”EG har forankret businessanalytics bredt i deres organisation og trækker på deres bredeindustrikompetencer. Samtidig har de arbejdet fokuseret påat tilbyde replikerbare brancheløsninger. Resultatet har væreten markant Cognos-forretning.” Dette illustrerer, at strategienmed at koble teknologiske kompetencer med branchevidenvirker, uanset vinklen det ses fra.» EG’s produktportefølje giver et fantastiskafsæt for at skabe kundeværdi og samtidiglevere solide finansielle resultater. «Leif Vestergaard, CEOHertil kommer EG’s betydelige udvikling og salg af egensoftware. Det gælder vores egenudviklede ASPECT4-platformmed løsninger til transport, tekstil, trælast samt logistik ogproduktion, og det gælder branche- og tillægsløsninger medegen IP baseret på standardplatforme fra fx Microsoft. Isærsidstnævnte vil blive styrket yderligere ved styrkelse af produkt-og forretningsudvikling.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 6Ledelsesberetning Året, der gik


Årets resultatFinansielle forhold• 12,9 % stigning i omsætning• 10,4 % stigning i indtjening (EBITA)• 7,4 % stigning i normaliseret EBITAKoncernen nåede i 2012 en samlet omsætning på 1.501,5mio. kr., hvilket er en stigning på 12,9 %. Omsætningsstigningener et resultat af såvel organisk vækst som opkøb. På trodsaf at visse af de brancher, EG henvender sig til, også i 2012 harværet præget af økonomisk afmatning og dermed afsmittendereduceret efterspørgsel efter løsninger fra EG.Gennem de senere år har EG haft større fokus på salg afcloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelserfrem for salg af hardware, og det har været medvirkende til enfortsat stigende bruttomargin. I 2012 andrager bruttomarginen77,1 % mod 74,3 % i 2011.Med en indtjening (EBITA) på 120,8 mio. kr. opnåede EG sitbedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, ogEG fik en indtjeningsmæssig fremgang på 10,4 % i forholdtil 2011. Normaliseret EBITA, reguleret for omkostningertil opkøb og restrukturering, andrager i 2012 140,6 mio. kr.(131,1 mio. kr.), svarende til en vækst på 7,4 %. Under de givnemarkedsforhold betragtes resultat som tilfredsstillende.Fremgangen fra 2011 til 2012 er bl.a. sikret ved organiskvækst inden for flere forretningsområder. Opkøb har også bidragetpositivt, men der er også forretningsområder, hvor denøkonomiske afmatning og investeringsmæssige tilbageholdenhedhos EG’s kunder har påvirket omsætning og indtjeningnegativt. Derudover har EG’s fokus på kun at sælge hardwaretil kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger, påvirket omsætningennegativt.NettoomsætningEG-koncernens omsætning udgør 1.501,5 mio. kr. (1.330,4mio. kr.), svarende til en vækst på 12,9 %. Omsætningsfremgangenfra 2011 til 2012 er positivt påvirket af opkøb af Navi-Com samt af, at thy:data indgår med 12 måneder i 2012 mod3 måneder i 2011. Inden for salg af hardware har der i 2012været en omsætningsnedgang på mere end 25 % i forhold til2011. Det skyldes EG’s bevidste valg om kun at have fokuspå de kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger. Eksklusivehardwaresalg har EG haft en omsætningsfremgang på 19,2%.Division Logistik & Produktion med brancheløsninger tilproduktions- og logistikkunder baseret på AX, NAV og ASPECT4 har i 2012 haft en omsætning på 391,3 mio. kr. (314,0 mio.kr.) og en omsætningsvækst fra 2011 på 25,6 %, som primærter skabt via opkøbet af thy:data, som i 2012 indgår med 12måneder mod 3 måneder i 2011.Division Bygge & Anlæg med hovedfokus på Trælast og Byg& Installation har i 2012 haft en omsætning på 320,6 mio. kr.(228,3 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2011 på 40,4 %,som er skabt via opkøbet af NaviCom i Norge.Division Retail & Medie, som bl.a. er Skandinaviens størsteleverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen ogDanmarks førende udbyder af specialiserede it-løsninger tilmediebranchen, har i 2012 oplevet en meget kraftig vækstinden for Dynamics AX til retail, mens det mere traditionelleproduktsalg også i 2012 har været ramt af den økonomiske afmatning.Omsætningen i 2012 har været 194,4 mio. kr. (201,5mio. kr.), svarende til et fald på 3,5 % i forhold til 2011.Division Utility, som leverer it-løsninger og service til forsyningsselskaberi Norden, har i 2012 haft en omsætning på132,5 mio. kr. (138,8 mio. kr.), svarende til et mindre fald iomsætningen på -4,5 %, som primært kan tilskrives internreklassifikation.Division SaaS & Infrastruktur, der bl.a. leverer egne brancheløsningertil udvalgte kundegrupper samt SaaS-løsninger ogdriftsservice til EG-koncernens kunder, har i 2012 haft enomsætning på 322,5 mio. kr. (319,6 mio. kr.) og en omsætningsvækstfra 2011 på 0,9 %, som dækker over en betydeligomsætningsvækst inden for cloudløsninger samt tilvækst iinfrastrukturløsninger, som er kommet via opkøbet af thy:data.Derimod har der været tilbagegang i omsætningen inden fortraditionelt hardwaresalg.Division Enterprise Solutions, der omfatter områderne PerformanceManagement, CR, SAP og Application Service, hari 2012 haft en omsætning på 84,5 mio. kr. (68,1 mio. kr.) ogen omsætningsvækst fra 2011 på 24,1 %, som er skabt viaorganisk vækst. Fra 2013 indgår SAP i Division Produktion& Logistik, og de øvrige forretningsområder indgår i DivisionSaaS & Infrastruktur.Division Public, som leverer it- og effektiviseringsløsninger tilstat og kommuner, har i 2012 haft en omsætning på 101,0mio. kr. (87,7 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2011 på15,2 %, som er skabt via organisk vækst.BruttofortjenesteKoncernens bruttofortjeneste er forøget fra 988,7 mio. kr. i2011 til 1.157,3 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på17,1 %. Den positive udvikling i bruttomarginen i procent afomsætningen er fortsat fra tidligere år, og bruttomarginenandrager 77,1 % i 2012 mod 74,3 % i 2011. Koncernens størrefokus på salg af cloud-løsninger, serviceaftaler, software ogkonsulentydelser frem for salg af hardware har været medvirkendetil en stigende bruttomargin i de senere år. Tilbage i2008 var EG’s bruttomargin 69,3 %.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 7Ledelsesberetning Årets resultat


Årets resultatResultatudvikling, EBITAEG-koncernens driftsresultat, EBITA, for 2012 udgør 120,8mio. kr. i forhold til 109,4 mio. kr. for den tilsvarende periode i2011, svarende til en fremgang på 10,4 %. EBITA-fremgangenskyldes en kombination af opkøb og forbedret lønsomhed i deneksisterende forretning. I vurderingen af EBITA-fremgangener der i 2012 indeholdt betydelige ressourcer, både kvantificerbareog ikke kvantificerbare, til opkøb og efterfølgendeintegration af de opkøbte virksomheder samt en internreorganisering af virksomheden. Normaliseret EBITA, reguleretfor omkostninger til opkøb og restrukturering, andrager i 2012140,6 mio. kr. (131,1 mio. kr.), svarende til en vækst på 7,2 %.Resultatudvikling EBITEG-koncernen realiserede i 2012 et EBIT på 67,3 mio. kr. iforhold til 79,4 mio. kr. i 2011. Reduktionen af EBIT i forholdtil 2012 skyldes, at amortiseringer udgjorde 53,5 mio. kr. mod30,0 mio. kr. i 2011. Selskabet har i 2012 valgt at nedskrivegoodwill på Utility-divisionen med 24,2 mio. kr.Normaliseret resultat efter skatNormaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultatefter skat reguleret for ekstraordinære forhold, som ikke kantilskrives den fortsættende driftsaktivitet, herunder salgaf aktiviteter, restruktureringsomkostninger, omkostningertil integration af opkøbte virksomheder og amortiseringer iforbindelse med opkøb.Normaliseret resultat efter skat andrager 103,5 mio. kr. i 2012mod 97,4 mio. kr. i 2011.Skat af årets resultatSkat af årets resultat består af aktuel skat på 25,9 mio. kr.,regulering af tidligere års skat med 0,5 mio. kr. og ændring iudskudt skat på -6,4 mio. kr., således at skat af årets resultatudgjorde 20,0m mio. kr. (20,2 mio. kr.). Skatteprocentenudgjorde således 29 % (26 %)PengestrømmeDer har været en fortsat stærk pengestrøm fra driftsaktiviteterpå 153,8 mio. kr. (157,3 mio. kr.), som skyldes en kombinationaf selskabets vækst samt reduktion af pengebindingi arbejdskapital. Arbejdskapitalen udgør 11,9 % (13,2 %) afomsætningen.EG har gennem kontinuerlig stramning af forretningsmodellensikret, at en stigende andel af driftsindtjeningen bliver konverterettil frit cashflow, som kan anvendes til opkøb af relevantevirksomheder eller gældsnedbringelse. Opkøb foretaget i 2012er finansieret via eget cashflow, Derudover er nettolikviderforøget med 32,8 mio. kr.at der er investeret mindre i opkøb af virksomheder i 2012i forhold til 2011. Af årets investeringer på 135,4 mio. kr.skyldes 24,7 mio. kr. køb af immaterielle aktiver, og investeringi materielle aktiver udgjorde 13,7 mio. kr. Hertil kommer køb afvirksomheder med 98,5 mio. kr.Pengestrøm fra finansieringsaktivitet udgjorde -1,3 mio. kr.mod 0,7 mio. kr. i 2011.Årets pengestrøm udgør 17,1 mio. kr. mod -144,0 mio. kr. i2011.ArbejdskapitalArbejdskapitalen udgjorde 178,4 mio. kr. (175,1 mio. kr.). Stigningenskyldes et stigende aktivitetsniveau. Ved udgangenaf 2012 udgjorde arbejdskapitalen 11,9 % af omsætningen,hvilket er en betydelig forbedring i forhold til 2011, hvorarbejdskapitalen udgjorde 13,2 % af omsætningen, og sammenlignetmed 2008, hvor arbejdskapitalen udgjorde 17,6 %af omsætningen. Forbedringen i arbejdskapitalen fra 2011 til2012 kommer hovedsaligt fra en reduktion af forfaldne debitorersamt en reduktion af beholdningen af handelsvarer.BalanceUltimo 2012 havde EG A/S en samlet koncernbalance på986,7 mio. kr. (929,3 mio. kr.). Stigningen i balancen skyldesprimært en forøgelse af goodwill som følge af tilgang afopkøbte virksomheder.Egenkapitalen var ultimo 2012 på 441,0 mio. kr. (390,1 mio.kr.).FusionerSom led i koncernens strategi om at reducere antallet af selskaberer datterselskabet EG Retail & Medie A/S med virkningfra 1. januar 2012 fusioneret ind i EG A/S.Begivenheder efter regnskabsårets afslutningI januar 2013 overtog EG A/S aktierne i svenske Unitail AB - enaf Sveriges mest succesfulde leverandører af managementkonsulentydelserog ERP-implementering inden for retail.Opkøbet indebærer en væsentlig udvidelse af EG’s svenskeaktiviteter, styrker vores position som førende it-leverandørtil retail-sektoren i Skandinavien og bidrager yderligere til EG’sførerposition inden for Dynamics i Europa.ForventningerEG forventer, at der i 2013 vil være fortsat fremgang i omsætningog indtjening.Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde -135,4mio. kr. (-302,1 mio. kr.). Reduktionen i forhold til 2011 skyldes,EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 8Ledelsesberetning Årets resultat


Når it blot eret redskabEG’s særkende er præcist tilpassede brancheløsninger,hvor teknologi, processer og organisation går op i enhøjere enhed. Magien sker, når vi hjælper vores kundertil et produktivitetsløft, der giver fornyet konkurrencekraft.Konkret kan det betyde forskellen mellemnedskæringer og ekspansion, der fortsat trækkerarbejdspladser til landet.Det er en fornøjelse at følge de mange konkreteeksempler på ansvarlige virksomheder, der trodsermindre optimale rammevilkår og tager ansvar for egenoverlevelse og succes. Det gør mig stolt af vores kunder,hver gang jeg ser resultatet i form af strømlinede,konkurrencedygtige organisationer.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 9Ledelsesberetning Om EG


DanmarksBedste®Arbejdspladser 2012DenmarkEG var i 2012 nummer fire på listen over Danmarksbedste it-arbejdspladser og nummer ti blandt Danmarksstore arbejdspladser. 135 virksomheder har deltaget iundersøgelsen Great Place to Work, som er en uvildigmåling af medarbejdertilfredsheden på danske arbejdspladser.Om det økonomiske rationale i tilfredse medarbejdereudtaler organisation bag undersøgelsen: ”Vi har i mangeår kunnet se, at Danmarks Bedste Arbejdspladser haren bedre afkastningsgrad end andre arbejdspladser iDanmark, og set med vores øjne er det ikke overraskende.Medarbejdere, som trives på deres arbejdsplads, ersimpelthen mere motiverede, og det er med til at skabeøget omsætning og vækst.”Sparringspartner til øget konkurrenceevneEG tænker og handler som en samlet koncern med divisioner,der fokuserer på de enkelte brancher og kompetenceområder.Det gør os til en seriøs partner, både ved de små løsningermålrettet fx håndværksmesteren og i de helt store it-projekter.Brancheløsninger med en lokal forankring og nærhed til kunderne– store som små – er fortsat kernen i EG’s DNA.Produktivitet som samfundsansvarProduktivitet i erhvervslivet er forudsætningen for voreslands samlede konkurrenceevne og for vores velfærdsmodel.Alligevel kan man sidde tilbage med en fornemmelse af, atpolitikere og organisationer famler for at finde svar på, hvordanvi kommer videre.Med EG’s brede forankring i en række centrale brancher ogtætte samarbejde med rigtig mange virksomheder ved vi, hvordanproduktiviteten helt konkret øges. Det gør os i stand tilat udfordre vores kunder og hjælpe dem med at hæve barrenyderligere og øge konkurrenceevnen.Med den viden følger et ansvar, som vi tager seriøst. Voresmere end 1.300 medarbejdere fordelt på over 20 lokationeri Skandinavien lever hver dag efter visionen ”adding value tobusiness”. For os betyder det konkrete produktivitetsforbedringerhos vores kunder til glæde for os alle.Leif VestergaardCEOEG A/S» Magien sker, når vi hjælper voreskunder til et produktivitetsløft, dergiver fornyet konkurrencekraft.Konkret kan det betyde forskellenmellem nedskæringer og ekspansion,der fortsat trækker arbejdspladsertil landet. «Leif Vestergaard, CEOEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 10Ledelsesberetning Om EG


FORRETNINGSUDVIKLINGForretningsudviklingProcesoptimeringPerformancemanagementBRANCHELØSNINGERBest practicesBranchevidenProcesrammerBranchesoftwareEG- og tredjepartssoftwareFuld integrationDRIFT OG INFRASTRUKTURCloudservicesIt ud af væggenOutsourcingIt, processer ogmedarbejdereInfrastrukturIt-infrastruktur, serviceog supportBrancheløsninger, der er med hele vejenBrancheløsninger har igennem mere end 30 år været omdrejningspunktethos EG. Vi tager et skridt videre og tænkerløsningerne hele vejen rundt om kunden – uanset om der ertale om større optimeringsprojekter med flere dimensioner ispil eller enkle løsninger til mindre virksomheder.Større optimeringsprojekterEG’s branchetilgang rækker hele vejen fra forretningsudviklingog procesforståelse til drift tilpasset de specifikke behov.Fundamentet bygger på branchespecifikke softwareløsninger,standardplatforme og best practice-processer. Herfra designervi den løsning, der giver den optimale gevinstrealisering.Stærk markedspositionEG har en særdeles stærk markedsposition inden for en rækkebrancher, bl.a. trælast, byg og installation, logistik, produktion,detailkæder, transport, medier, forsyning, advokat, boligadministration,læger, kirkegårde og den offentlige sektor.Vi har samlet vores ydelser under seks forretningsområder,som du kan stifte bekendtskab med på de følgende sider. Herfortæller divisionsdirektørerne om hver deres forretning, dertilsammen udgør EG.God fornøjelse med læsningen af EG’s årsrapport 2012.BRANCHELØSNINGFærdigpakkede brancheløsningerTil mindre virksomheder har vi medudgangspunkt i brancheviden ogbest practice-processer udvikletnøglefærdige brancheløsninger,hvor vi står for alt fra indledendekonfigurering til løbende drift. Detgiver mindre virksomheder mulighedfor at fokusere på forretningenfrem for it.EG benytter standardplatforme og –teknologierfra bl.a. Microsoft, IBM, HP og SAP. Størstedelenaf vores brancheløsninger er tilrettet ud frastandardplatformene Microsoft Dynamics AX & NAV,C5, XAL, SAP og vores egetudviklede ASPECT4.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 11Ledelsesberetning Om EG


Logistik & ProduktionEG Logistik & Produktion tilbyder itløsningerbaseret på brancheindsigttil virksomheder inden for logistik,produktion og engroshandel.Strømlinede processer og villighed til forandring er nødvendig,når forretningsgange skal optimeres. Sammen med kundenafdækker vi nuværende processer og analyserer, hvordande kan blive mere effektive. Vi har gennem mange åropbygget unik viden om best practice-processer og et solidtmetodeapparat til procesoptimering.Vi favner bredt, og det giver os friheden til at rådgive medudgangspunkt i kundens forretningsmæssige behov ogprocesser. Vi skal nok finde den teknologiske løsning, der bedstunderstøtter behovene. Vores brancheløsningerne er baseretpå Microsoft Dynamics AX, Dynamics NAV, SAP og ASPECT4.Vores konsulenter har mange års erfaring med logistik- ogproduktionsvirksomheder og samarbejder i teams for atsikre bedst mulig deling af viden. Vores samlede pulje afkompetencer er kundens sikkerhed for, at vi sammen finderog realiserer gevinstpotentialet. Det sikrer værdiskabendeløsninger.» Vi vil være de bedstetil at øge kundernesproduktivitet. «Bjarne Aarup, direktørLogistik & ProduktionEG Logistik & Produktion har fokuspå hovedområderne:• Proces-, projekt- ogordreproducerende virksomheder• Logistik• Transport• Tekstil• B2B-handel.2012 2011Nettoomsætning, mio. DKK 417,3 366,5Bruttofortjeneste, mio. DKK 350,2 298,0EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 12Forretningsområder Logistik & Produktion


Bygge & AnlægEG Bygge & Anlæg har dyb videnom udfordringer og muligheder i densamlede bygge- og anlægsbranche.Vi kender hverdagens arbejdsgange og understøtter forløbet,fra de første streger bliver slået på tegnebrættet, til enbygning bliver opført, renoveret eller revet ned. Med bestpractice-processer skaber vi et solidt it-fundament under densamlede branche. Vores dygtige medarbejdere og tilpassedeløsninger gør os til byggeriets it-leverandør.Håndværksvirksomhederne bruger ofte vores færdigpakkedebrancheløsninger på abonnementsbasis, hvor EG Bygge &Anlæg tager hånd om alt fra udvikling til drift og vedligehold.Ligeledes håndterer vi lønbogholderiet for mere end 1.300af branchens virksomheder. Løsninger, der giver kundernemulighed for at fokusere på forretningen frem for it.Til entreprenører og byggemarkeder som fx Ditas, XL-Byg,Silvan, Stark og jem & fix har vi omfattende løsninger, somer tilpasset behovet hos byggeriets kæder og koncerner.EG Bygge & Anlæg er repræsenteret i Danmark og Norge,senest styrket med norske EG NaviCom, der dækker bygge- ogindustriløsninger.» Vi er organiseretoptimalt – rundt omvores kunder. «Jørgen Møller, direktørEG Bygge & AnlægEG Bygge & Anlæg har fokuspå hovedområderne:• Byggemarkeder• Entreprenører• Håndværksvirksomheder• Installatører• Anlægsgartnere• Industri (Norge).2012 2011Nettoomsætning, mio. DKK 320,6 228,3Bruttofortjeneste, mio. DKK 256,8 180,3EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 13Forretningsområder Bygge & Anlæg


Retail & MedieEG Retail & Medie hjælper detailogmedievirksomheder til vækstgennem forretningsudvikling medit-løsninger som katalysator.EG Retail er fokuseret på detailvirksomheder. Vi hjælper voreskunder med at optimere hele værdikæden fra optimeringaf planlægning og vare- og sortimentsstyring til forsyning,salgskanaler, ledelsesrapportering og operationelle analyser.Det kombinerer vi med en landsdækkende service- ogsupportorganisation.De seneste versioner af vores branchespecifikke løsningerer baseret på AX for Retail og LS Retail, der begge bygger påMicrosoft Dynamics-platformen. Vores kunder tæller mere end80 detailkæder med tilsammen mere end 4.000 butikker ogover 15.000 kasseterminaler.EG Medie er specialiseret i annonce-, abonnements- ogproduktionsløsninger til medievirksomheder. Yderligereassisterer vi kunderne med optimering af kundestyring- ogrelationer (CRM) samt operationelle og strategiske analyserog rapportering. Brancheløsningerne er baseret på MicrosoftDynamics NAV og implementeret hos mere end 100 grafiskevirksomheder og mediehuse.» Vi hjælper detailkædernemed atoptimere forretningsprocessernepåtværs af kædekontorer,digitalesalgskanaler ogbutiksled. «Henrik R. Møller, direktørEG Retail & MedieEG Retail & Medie har fokuspå hovedområderne:• Detail- og handelsvirksomheder• Medie- og grafiske virksomheder.2012 2011Nettoomsætning, mio. DKK 194,4 176,8Bruttofortjeneste, mio. DKK 131,9 120,1EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 14Forretningsområder Retail & Medie


UtilityEG Utility har fokus på det nordiskemarked for energiforsyning.Forsyningsbranchen er præget af høj kompleksitet, skiftendepolitiske dagsordener og udvikling af et fælles nordiskslutbrugermarked. Vores kompetence bygger på et indgåendekendskab til forsyningsbranchen, og brancheløsningerneanvendes på tværs af grænser i Danmark, Norge og Sverige.Løsningerne dækker hele meter to cash-processen .Et stigende antal forsyningsvirksomheder vælger ateffektivisere den daglige drift ved at lægge udvalgte opgaverud af huset. EG Utility tager hånd om tilbagevendendeopgaver som fx fakturering og lønadministration. Dermed kanvirksomhederne koncentrere sig om deres kerneområder.EG Zynergy blev i 2012 lanceret som en samlet billing oghandelsløsning til forsyningsbranchen. Med det modulæredesign kan kunderne tilvælge de moduler, der understøtterderes forsyningsart og behov.Modulerne knytter sig til det standard ERP-system, somkunderne i forvejen har, fx AX eller SAP. Kunderne får dermeden fleksibel overgang fra deres nuværende system. Løsningenhar fokus på omstillingsparathed, effektiv handel med energi,god kundeservice og håndtering af store datamængder. EGZynergy driftes i skyen såvel som hos kunden.» Et komplekst marked,der går på tværs aflande, kræver agile,gennemtænkte itløsninger.«Bo Haaber, direktørEG UtilityEG Utility har fokus på hovedområderne:• Varme• El• Gas• Vand og afløb• Renovation• Bredbånd, herunder, tv, internet,telefon og mobil.2012 2011Nettoomsætning, mio. DKK 132,5 138,8Bruttofortjeneste, mio. DKK 117,2 117,2EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 15Forretningsområder Utility


PublicEG Public er 100 % dedikeret til denoffentlige sektor, både til stat ogkommuner.» Vi videreudviklervores løsninger i ettæt samarbejde medbrugerne. Det sikrerforretningsorienteredeløsninger tilpasset denoffentlige sektor. «Bo Haaber, direktørPublicEG Public har stærk brancheviden, der matcher de forskelligeforvaltninger og ministeriers udfordringer. ØkonomisystemetØS, digitale sagsbehandlingsløsninger, lovinformationog borgerrettede selvbetjeningssystemer er eksemplerpå områder, hvor løsningerne er fuldstændig tilpassetdagligdagen i den offentlige forvaltning.Vi ser det som vores opgave at gøre de offentligemedarbejderes arbejdsgange enklere og sikrere. Det kankun lade sig gøre, fordi vi forstår deres dagligdag, rutiner ogudfordringer fuldt ud. Vi bidrager med høj teknisk kompetenceinden for markedets førende it-teknologier og platforme.Vi tager ansvaret for at løse opgaven, uanset om det fx er enjustering i fagsystemerne, en ny onlineportal til effektiviseringaf processerne eller innovative digitaliseringsløsninger. MedEG-koncernens brede kompetencer i ryggen er vi en aktiv ogfleksibel partner, når det gælder innovation og værdiskabendeløsninger til det offentlige marked.EG Public har fokus på hovedområderne:• Lovinformation• Digitale sagsbehandlingsløsninger• Borgerrettede selvbetjeningsløsninger• Koncernøkonomi (ØS Indsigt)• Økonomistyring i staten og selvejendeinstitutioner.2012 2011Nettoomsætning, mio. DKK 101,0 87,7Bruttofortjeneste, mio. DKK 71,6 68,3EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 16Forretningsområder Public


SaaS & InfrastrukturEG SaaS & Infrastruktur levererfærdigpakkede online brancheløsninger,hvor kunden er i luften fra dag et.Flere og flere mindre og mellemstore virksomheder oplever,hvor nemt it kan være, når løsningen modsvarer branchensbehov, og der samtidig er taget hånd om driften. Vi tilbyderfærdigpakkede brancheløsninger til følgende brancher:• Læger – MedWin er et fuldt udbygget og brugervenligtlægesystem, der håndterer alle de administrative opgaver ien lægepraksis.• Bolig- og ejendomsadministratorer – EG Bolig benyttes afprivate og almene bolig- og ejendomsadministrationer i allestørrelser.• Advokater – med advokatsystemet AdvoPro er sagen sat icentrum. Det giver fuldt overblik over mødereferater, indberetningerog vigtige juridiske dokumenter.• Kirkegårde – driften af kirkegården bliver nemmere meden online it-løsning, der strukturerer administrationen afgravpladser og letter samarbejdet med kasserer, revision ogmenighedsråd.• Plantecentre – PlantSoft Detail er en komplet administrativløsning til alle størrelser havecentre. Systemet er enkelt ogbrugervenligt.• Bedemænd – Opus2i indeholder det, en bedemandsforretningkræver: komplet regnskab og budget, alle nødvendigeoplysninger til effektiv sagsstyring, journalisering, dødsanmeldelseog kørselsoversigter.» Én leverandør, derskaber værdi i heledin it-løsning. Detgiver effektivitet ogtryghed. «Christian Jensen, direktørSaaS & InfrastrukturBrancheløsningerne fraEG SaaS & Infrastruktur dækkerfærdigpakkede onlineløsninger til:• Advokat• Bolig• Læger• Kirkegårde• Plantecentre• Bedemænd.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 17Forretningsområder SaaS & Infrastruktur


TværgåendekompetencerEG SaaS & Infrastruktur har samlet detværgående kompetencer, der modsvarervirksomhedernes behov for overblik,styring og tryghed.Med løsninger inden for CRM, business analytics ogvidendeling er vi parat til at sparre med vores kunder omudviklingen af deres forretning. Når forretningsstrategi og-processer er optimerede, supplerer vi med udviklingsressourcerog den form for drift, der bedst passer denenkelte kunde. Alt sammen kombineret med omfattendeintegrationserfaring og skarpe kompetencer.De tværgående løsninger fra EG SaaS & Infrastruktur dækker:• Business analytics til bedre styring af virksomhedensbudgettering og konsolidering.• Videndeling gennem portaler og effektiv håndtering af dokumenterog e-mails, som giver det overblik, virksomhedernehar brug for.• CRM, der understøtter processen fra den første kontaktmed en mulig kunde til den endelige leverance og viderestyrkelse af relationen.• Global applikationsudvikling, der giver mulighed for atbenytte ressourcer fra fx Indien som en del af mixet. En attraktivmodel, hvor EG står for projektledelse og videnoverdragelse.• Infrastruktur & Drift, hvor vi tilbyder den driftsform, somkunden foretrækker – cloudbaseret, hostet eller egen drift– suppleret med specialistkompetencer, udstyr og support.EG SaaS & Infrastruktur har fokuspå hovedområderne:• Business Analytics• CRM• Videndeling baseret på SharePoint• Global Service Delivery• Drift & Infrastruktur.2012 2011Nettoomsætning, mio. DKK 380,8 359,7Bruttofortjeneste, mio. DKK 221,3 187,4EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 18Forretningsområder SaaS & Infrastruktur


ManagementConsultingEG Management Consulting fokuserer påprocesoptimering, organisationsudviklingog gevinstrealisering.Strømlinede processer giver højere produktivitet, mindre spildog øget konkurrencekraft. Hos EG Management Consultingarbejder vi sammen med kunderne om at identificere konkrekteforbedringsområder i deres værdistrømme og optimerearbejdsgangene.For at realisere gevinstpotentialet fuldt ud arbejder vi bådemed teknologi, processer og organisation. Det kan ske enten irene procesoptimeringsprojekter eller i reelle forandringsprojekter,der kræver større ændringer i både arbejdsprocesser ogorganisation.Forandringerne understøttes ofte af tilpassede brancheløsninger.Vores managementkonsulenter arbejder sammen medforretningskonsulenterne fra EG’s brancheenheder igennemimplementeringsforløbet for at sikre, at viden fra analysefasenindgår fuldt i den endelige løsning.» Strømlinede processer giverhøjere produktivitet, mindre spildog øget konkurrencekraft. «Ole Fritze, COOEG A/SVi tager vores egen medicinSådan arbejder EG med procesoptimeringinternt:• Ugentlige tavlemøder, hvor medarbejdere ogledere gennemgår KPI’er og handlingsplaner• Faste processer omkring ledelsesopgaverog rutiner som fx tidsregistrering• Løbende workshops til optimering afarbejdsprocesser.Resultaterne af indsatsen målt over enfemårig periode viser en tocifret stigning årfor år på hhv. overskudsgrad, udnyttelsesgradog debiteringsgrad. I samme periode stegmedarbejdertilfredshed.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 19Forretningsområder Management Consulting


Corporate GovernanceKoncernen er i kraft af sit ejerskab underlagt ”Retningslinjerfor ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse”, udstukket afDanish Venture Capital and Private Equity Association. Retningslinjernekan findes på DVCA’s hjemmeside www.dvca.dk.Det er EG A/S’ hensigt at følge retningslinjerne til fulde, hvordet er relevant for EG.Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er blandtandet selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægtersamt god praksis fra sammenlignelige virksomheder.Herudover monitorerer EG A/S’ ledelse løbende udviklingeninden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen,at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde,som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse medgældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarvbliver varetaget.Bestyrelsen har vedtaget en opdateret forretningsorden forbestyrelsen. Endvidere anvender bestyrelsen komiteer til særligeopgaver. Der er således nedsat Formandskomite, Revisions-og risikokomite, Opkøbskomite samt Vederlagskomite.Følgende bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i deenkelte komiteer:• Formandskomite: Lars Terney, Mogens Elsberg ogMichael Haaning• Revisions- og risikokomite: Jens Due Olsen (formand) ogChristian Jarnov• Opkøbskomite: Christian Jarnov• Vederlagskomite: Lars Terney og Mogens ElsbergBestyrelsenBestyrelsen består af i alt 8 medlemmer. 3 af repræsentanterneer udpeget af hovedaktionæren, 2 af repræsentanterneer uafhængige og 3 af repræsentanterne er valgt af EG’smedarbejdere. Nordic Capital Fund VII er repræsenteret ibestyrelsen ved Partner Lars Terney, Michael Haaning samtChristian Jarnov.Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsenfastlægger selskabets strategi og er en aktiv sparringspartnerfor selskabets ledelse.FormandskomiteFormandskomiteen mødes hver måned med selskabets ledelsegodkendt af bestyrelsen. Af årsplanen fremgår det, at det erkomiteens opgave at overvåge selskabets regnskabsaflæggelse,det interne kontrolmiljø samt fastsætte relationerog rammer for den eksterne revision. Faste procedurer erblevet etableret bl.a. med fokus på opdatering af regnskabsstandarder,gennemgang af poster der indeholder væsentligeregnskabsmæssige skøn, poster af engangskarakter m.v.Selskabet har etableret en funktion, som løbende overvåger,hvorvidt selskabets regnskabsguidelines og -politikker bliveroverholdt. Denne funktion rapporterer kontinuerligt til revisionskomiteen.MangfoldighedDet er EG’s mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnåen fornuftig repræsentation af kvinder, i både bestyrelsen ogi den øverste lederkreds, ud fra et ønske om at styrke virksomhedensalsidighed, samle kompetencer og skabe bedrebeslutningsprocesser. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmerer p.t. mænd, mens der blandt de medarbejdervalgtebestyrelsesmedlemmer er to kvinder og en mand.Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skalsupplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, kønmv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag tilbestyrelsesarbejdet i EG. Disse forhold vurderes, når der skalidentificeres nye kandidater til bestyrelsen, og indstillingen afkandidater vil altid ske med udgangspunkt i en vurdering af deenkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovenei EG og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.Det er i de kommende år målet at øge andelen af kvinder ilederkredsen til omkring 40 % og i bestyrelsen omkring 20 %.EjerforholdEG A/S er ejet af EG Holding A/S, som ejer 100 % af aktiekapitaleni EG A/S.EG Holding A/S er finansieret med en kombination af egen- ogfremmedkapital. Egenkapitalen har én aktieklasse, som ejesaf EDB Gruppen Holding A/S. Fremmedkapitalen består afseniorbankgæld. EG Holding A/S har i forbindelse med købet afaktierne i EG A/S optaget gæld i Nordea. Gælden vurderes sompassende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EG A/Sog er udelukkende seniorgæld med primært lang løbetid.RevisionskomiteDer afholdes 4-5 møder om året i Revisions- og risikokomiteen.Revisionsudvalgets arbejde blev fastlagt i en årsplan, som erEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 20Organisation og selskabsledelse Corporate governance


SamfundsansvarEG bestræber sig på at drive sin virksomhed på en forsvarlig mådeog ønsker at leve op til lovgivning i de lande og lokalsamfund, hvorder udøves virksomhed. EG arbejder med konkrete målsætninger påen række relevante områder, men der er ikke vedtaget en politik forsamfundsansvar i koncernens strategi og aktiviteter.For nærværende indeholder EG’s redegørelse for samfundsansvarderfor ikke oplysninger om de standarder, selskabet følger,hvordan EG omsætter politikker til handling, en vurdering afhvad EG har opnået samt forventninger til det fremtidigearbejde.EG ønsker at vise handling og retning gennem sin opbakningtil arbejdet med samfundsansvar og vil dermed forpligte sig tilat arbejde for FN’s globale standarder inden for menneske- ogarbejdstagerrettigheder, miljøforhold og korruptionsbekæmpelsepå områder, som er relevante for EG som skandinaviskvirksomhed.EG påvirker miljøet i forbindelse med eksempelvis opvarmningaf selskabets lokationer, i forbindelse med transport af selskabetsmedarbejdere og ved brug af printere og lignende. I dennesammenhæng er selskabet underlagt en række lovkrav i delande, hvor vi er repræsenteret, og disse lovkrav er opfyldt.EG bevæger sig stort set udelukkende på det skandinaviskemarked, som er karakteriseret ved ikke at have nævneværdigeproblemer med korruption.Der blev i 2011 etableret en central whistleblower-ordning,som giver alle medarbejdere i koncernen mulighed for anonymtat pege på visse situationer, hændelser eller omstændigheder,der forekommer forkerte og i strid med koncernensretningslinjer.Da det skandinaviske marked heller ikke er karakteriseret vedat have nævneværdige menneskerettighedsproblemer, har viikke fundet det nødvendigt at have en menneskerettighedspolitik.Ud over de lovmæssige krav forsøger vi at minimere de miljømæssigeimplikationer af transport mellem vores kontorer vedat benytte telefon- og videokonferenceudstyr i videst muligtomfang.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 21Organisation og selskabsledelse Samfundsansvar


RisikostyringI EG koncernen betragtes risikostyring som et væsentligt ognaturligt element i forbindelse med realisering af koncernensmål og strategi. De daglige aktiviteter, udmøntning af denfastsatte strategi og løbende udnyttelse af forretningsmulighedermedfører naturlige risici, hvorfor virksomhedenshåndtering af disse ses som en naturlig og integreret del afdet daglige arbejde og en måde at sikre stabil og sikker vækst.Følgende afsnit omfatter en ikke udtømmende beskrivelse afrisici forbundet med koncernens aktiviteter. Risikofaktorerneer inddelt i kommercielle risici og finansielle risici og listet ivilkårlig orden.EG SOX kontrollerEG’s risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsener etableret for at sikre, at den finansiellerapportering giver et retvisende billede uden væsentligfejlinformation i overensstemmelse med gældende lovgivning,standarder, anden regulering samt EG’s standardprocesser.Desuden er processen etableret for at sikre anvendelse af enhensigtsmæssig regnskabspraksis, og at udøvelsen af regnskabsmæssigeskøn efter omstændighederne er rimelige.EG har en proces, hvor væsentlige nøglekontrollers styrkerbliver evalueret og rapporteret til revisionsudvalget. Dettegiver øget transparens og ensartethed i det interne kontrolmiljø.Hos enkelte enheder, hvor alle nøglekontroller ikke erimplementeret grundet overgang til EG’s standardprocesser, erkompenserende kontroller blevet etableret, eller der arbejdespå at etablere dem i det omfang, det er muligt.Kommercielle risiciEG leverer it-konsulentydelser og programmering, software,drifts- og serviceaftaler samt i mindre omfang salg af hardware.EG er afhængig af evnen til at fastholde og tiltrække medarbejderemed særlige kompetencer og erfaringer for at kunnenå de forretningsmæssige mål.Med hensyn til konsulentydelser og programmering er EG megetafhængig af medarbejdernes faktureringsgrad – defineretsom den del af medarbejdernes tid, der anvendes på fakturerbareydelser. Faktureringsgraden for samtlige medarbejdereafhænger både af sammensætningen af personalet, og afhvorledes den enkelte medarbejder anvender sin tid. Der erderfor stor fokus på dette område.En ændring i faktureringsgraden på 1 procentpoint, målt påhele EG koncernen, vil give en ændring i bruttofortjenesten ogdermed EBITA før skat på 23 mio. kr.Anvendelsen af den enkelte medarbejders tid søges forbedretved at mindske sygefravær og personalegennemstrømning.Via en healthcare-ordning har EG gjort en indsats for at mindskesygefrekvensen mest muligt. Koncernen har i dag en sygefraværsprocentpå 2,3. EG har indført et trivselsprogram, somved hjælp af proaktive tiltag for alle medarbejdere skal øgemedarbejdernes generelle tilfredshed med deres arbejdsplads.Det blev bl.a. udmøntet i målingen ”Great Place to Work”, hvordet lykkedes at opnå en flot 4. plads blandt it-virksomheder.EG’s største enkeltudgift er gager. Næsten hele personalet eransat som funktionærer. Det er derfor ikke muligt på kort sigtat reducere størstedelen af EG’s udgifter. Denne usikkerhedsøges mindsket ved 2 forskellige tiltag. Dels søges en stor delaf EG’s indtægter lagt over i faste aftaler med et opsigelsesvarsel,der modsvarer det, der gælder for funktionærer. Ca. 40% af koncernens bruttofortjeneste stammer i dag fra dennetype aftaler. Dels søger EG via sine pipeline- og ordrebeholdningssystemerat skabe et godt overblik over det fremtidigeEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 22Risikostyring Risikostyring


Risikostyringbehov for personale, således at det via omorganisering, efteruddannelseog tilpasninger er muligt at matche dette i størstmuligt omfang.En anden risikoparameter er usikkerhed ved større kontrakter.EG søger via projektreviews og foranalyser at sikre, atfastpriskontrakter indgås med den korrekte prissætning. EGhar i 2012 etableret et PMO (Project Management Office),hvis primære formål er at styrke EG’s eksekvering i projekter,sikre en konsistent ”governance”-struktur omkring disse,samt at standardisere politikker, processer og metoder forprojektledelse på tværs af EG. PMO’et er kilde til vejledning,dokumentation og målinger i forbindelse med ”best practice”for portefølje- og projektledelse i EG, og baserer sine principperfor projektledelse, praksis og processer på faste metoder fraIPMA (International Project Management Association). Specieltfokusområde for PMO er projektets risikofaktorer, og hvordande bedst muligt mitigeres for EG såvel som vores kunder. Risikofaktorerneevalueres under salgsfasen, i forbindelse medoverdragelse til leverance, og milestensmæssigt i forbindelsemed et projekts fremdrift på en række områder som strategiske,finansielle, kvalitetsmæssige som leverancemæssigeparametre (inspireret af den international anerkendte risikostyringsmodelfra COSO).EG’s fremtidige succes, herunder muligheder for at sikrevækst, afhænger af evnen til fortsat at forbedre eksisterendeløsninger samt udvikle nye løsninger og produkter, tilpassetde nyeste teknologier og kundernes behov. Det vurderes, atselskabet, med den nuværende udviklingsindsats og opkøbsstrategi,kan fastholde sin førende position på markedet.Selskabets økonomiske resultat vil afhænge af aktivitetsniveauet,den økonomiske udvikling og lønudviklingen på detskandinaviske marked.It-risiciEG anvender it i betydeligt omfang og er eksponeret over fordriftsmæssige forstyrrelser eller brist i den etablerede sikkerhed.EG arbejder til stadighed med at videreudvikle it-sikkerhedfor også i fremtiden at sikre et højt niveau.Finansielle risiciSom ejet af EG Holding A/S er EG A/S omfattet af de risici,som er knyttet til EG Holding A/S’ gæld til Nordea. EG Holdingsgæld er i overensstemmelse med den lagte forretningsplan oglåneaftale med Nordea. For yderligere beskrivelse henvises tilregnskabet for EG Holding A/S.RenterisiciEG A/S’ likviditet er placeret som bankindskud med løbetidmindre end 3 måneder. Renteudgifterne i EG Holding A/S ervariable og afregnes i DKK. Renten har i 2012 været fastsatfor en måned ad gangen. EG Holding A/S har i henhold tillåneaftalen med Nordea mulighed for at fastlåse renten foren længere periode, såfremt dette måtte ønskes. Koncernenvurderer løbende strategi for fastsættelse af renteperiode.Valuta risiciEG’s omsætning er primært denomineret i DKK, men der er viaopkøb i Norge og Sverige stigende eksponering mod NOK ogSEK. EG er eksponeret for valutarisici på tre niveauer.For det første er der valutaudsving i forbindelse med omregningaf resultater i udenlandske datterselskaber på balancedagen.Virksomheden har valgt ikke at afdække disse risikotyper.Derfor kan koncernen på kortere sigt være påvirket af udsvingved omregning af resultatet i dattervirksomheder til danskekroner.Dernæst er der risiko forbundet med det løbende cash flow.Virksomheden afdækker ikke valutarisici på cash flow.Endelig er der valutarisiko forbundet med omregning af koncerninternemellemværender i udenlandsk valuta på balancedagen.Denne omregning indeholder en kursregulering, somikke afdækkes.Immaterielle aktiverGoodwill er allokeret på koncernens pengestrømsfrembringendeenheder (CGU = cash generating units). Parameter fornedskrivningstest er udvikling i indtjening, hvor der minimumen gang årligt gennemføres en værdiforringelsestest af denregnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver, på baggrundaf forventningerne til kommende års indtjening i den relevantecash generating unit.Forsikringsmæssige risiciEG tegner lovpligtige forsikringer samt de forsikringer, somvurderes at være relevante. EG Holding foretager med jævnemellemrum en gennemgang af forsikringerne sammen med enforsikringsspecialist.Investeringer og virksomhedsovertagelserSom led i EG’s strategi vurderes løbende muligheder foropkøb af virksomheder og nye investeringer i software. Størrevirksomhedsovertagelser og investeringer i softwareudviklingindebærer en række risici i relation til selve investeringsprocessenog den efterfølgende integration i EG’s organisation. Disserisici bliver vurderet og afdækket bedst muligt.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 23Risikostyring Risikostyring


Bestyrelsens ogdirektionens ledelseshvervBESTYRELSENLars Terney – FormandPartner, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capitals fondeBestyrelsesformand i EG A/SBestyrelsesformand i EG Holding A/SBestyrelsesformand i EDB Gruppen Holding A/SBestyrelsesformand i Bladt Holding A/SBestyrelsesformand i Bladt Industries A/SBestyrelsesformand i Bladt Industries Holding A/SBestyrelsesmedlem i NC Advisory A/SBestyrelsesmedlem i SM 370 – Østerbro A/SBestyrelsesmedlem i SDK Sport I ApSBestyrelsesmedlem i SDK Sport II ApSBestyrelsesmedlem i Sport Danmark A/SBestyrelsesmedlem i Sport Nordic Holding ApSCEO i GN NetcomNæstformand i EG Holding A/SBestyrelsesformand i Pensio A/SBestyrelsesmedlem i GlobeteamBestyrelsesmedlem i Johannes Fog FondenMogens Elsberg – NæstformandEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 24Bestyrelsen og direktionen Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv


Bestyrelsens og direktionens ledelseshvervBESTYRELSENJens Due OlsenBestyrelsesmedlem i EG Holding A/S, formand for revisionsudvalgetBestyrelsesformand i Perre.dk A/SBestyrelsesformand i KOMPAN A/S, formand for revisionsudvalgetBestyrelsesformand i Atchik-Realtime A/SBestyrelsesformand i Amrop A/SBestyrelsesnæstformand i NKT Holding A/S, formand for revisionsudvalgetBestyrelsesnæstformand i Bladt Industries A/S, formand for revisionsudvalgetBestyrelsesformand i AURIGABestyrelsesmedlem i Royal Unibrew A/SBestyrelsesmedlem i Cryptomathic A/SBestyrelsesmedlem i Industriens Pension A/S, medlem af investeringsudvalgetBestyrelsesmedlem i Heptagon Advanced Micro Optics Inc.,formand for revisionsudvalgetMedlem af Investeringskomitteen i LD Equity 2 K/SMichael HaaningPrincipal, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capitals fondeBestyrelsesformand i SDK Sport I ApSBestyrelsesformand i SDK Sport II ApSBestyrelsesformand i Sport Danmark A/SBestyrelsesformand i Sport Nordic Holding ApSBestyrelsesnæstformand i Kompan A/SBestyrelsesmedlem i EG A/SBestyrelsesmedlem i EG Holding A/SBestyrelsesmedlem i EDB Gruppen Holding A/SBestyrelsesmedlem i NC Telecom Holding A/SBestyrelsesmedlem i Intervare A/SBestyrelsesmedlem i Nemlig.com A/SBestyrelsesmedlem i Europris AS, NorgeBestyrelsesmedlem i Tokmanni Oy, FinlandDirector, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capitals fondeBestyrelsesmedlem i EG A/SBestyrelsesmedlem i EG Holding A/SBestyrelsesmedlem i EDB Gruppen Holding A/SBestyrelsesmedlem i Bladt Holding A/SBestyrelsesmedlem i Bladt Industries A/SBestyrelsesmedlem i Bladt Industries Holding A/SChristian JarnovEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 25Bestyrelsen og direktionen Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv


Bestyrelsens og direktionens ledelseshvervMEDARBEJDERVALGTEREPRÆSENTANTERDIREKTIONENBent MosgaardPartner, EG A/SBestyrelsesmedlem i EG Holding A/SDirektør Investment Holding A/SLeif VestergaardKoncerndirektørVaretager ikke andre ledelseshverv uden for EGCharlotte Kronborg BennetsenØkonomichef i EG A/SBestyrelsesmedlem i EG Holding A/SBestyrelsesmedlem i BUSCAR A/SBjarne AarupDirektør, EG A/SBestyrelsesformand i Danski A/SBestyrelsesmedlem i M3 Research A/SHanne MadsenTeam Manager, EG A/SBestyrelsesmedlem i EG Holding A/SLedelseshverv i datterselskaber, der er 100 % ejet af EG A/S,er ikke medtaget i oversigten.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 26Bestyrelsen og direktionen Bestyrelsens og direktionens ledelseserhverv


LedelsespåtegningBestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendtårsrapporten for 2012 for EG A/S.Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter InternationalFinancial Reporting Standards som godkendt af EU.Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes herudoveri overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav.Ledelsesberetningen udarbejdes ligeledes efter danske oplysningskrav.Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelseet retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver,passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt afresultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømmefor regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse enretvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernensaktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og afselskabets og koncernens finansielle stilling samt en beskrivelseaf de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, somselskabet og koncernen står over for.Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Herning, den 4. april 2013DirektionLeif VestergaardKoncernchefBestyrelseLars TerneyFormandJens Due OlsenChristian JarnovBjarne AarupMogens ElsbergNæstformandMichael HaaningHanne MadsenCharlotte Kronborg BennetsenBent MosgaardEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 27Påtegninger Ledelsespåtegning


Den uafhængige revisors erklæringerTil kapitalejerne i EG A/SPåtegning på koncernregnskab og årsregnskabVi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for EGA/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, deromfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance,egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunderanvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet.Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efterInternational Financial Reporting Standards som godkendt afEU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven.Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskabog et årsregnskab, der giver et retvisende billedei overensstemmelse med International Financial ReportingStandards som godkendt af EU og yderligere oplysningskravi årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for deninterne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejdeet koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Revisors ansvarVores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabetog årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vihar udført revisionen i overensstemmelse med internationalestandarder om revision og yderligere krav ifølge danskrevisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske kravsamt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad afsikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er udenvæsentlig fejlinformation.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis ertilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabetgiver et retvisende billede af koncernens og selskabetsaktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter ogpengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december2012 i overensstemmelse med International Financial ReportingStandards som godkendt af EU og yderligere oplysningskravi årsregnskabsloven.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen.Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg tilden udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne iledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabetog årsregnskabet.Herning, den 4. april 2013PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret RevisionspartnerselskabEn revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for atopnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabetog årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhængeraf revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentligfejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uansetom denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingenovervejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedensudarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab,der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udformerevisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten afvirksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endviderevurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige,samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabetog årsregnskabet.Claus Lindholm JacobsenStatsautoriseret revisorHenrik Berring RasmussenStatsautoriseret revisorEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 28Påtegninger Revisionspåtegning


Anvendt regnskabspraksisGenereltÅrsrapporten for EG A/S, der omfatter både årsregnskab formoderselskabet og koncernregnskab, aflægges i overensstemmelsemed internationale regnskabsstandarder (IFRS), somgodkendt af EU og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold tilårsregnskabsloven.Regnskabspraksis for handelsvarer er tilrettet. Handelsvarermåles til kostpris efter FIFO-princippet mod tidligere vejetgennemsnit. Ændringen har ikke beløbsmæssig indvirkningpå aktiver, forpligtigelser, den finansielle stilling, resultat ellerpengestrømme. Regnskabspraksis er i øvrigt ikke ændret.Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for atvære den primære valuta for koncernens aktiviteter og denfunktionelle valuta for moderselskabet.Standarder og fortolkninger der er trådt i kraft i 2012I årsrapporten for 2012 har EG-koncernen anvendt alle relevantenye og ændrede standarder samt fortolkninger, som ertrådt i kraft og godkendt af EU med virkning for indeværenderegnskabsperiode.Årlige forbedringer til eksisterende standarder og eksisterendefortolkningsbidragDer er udelukkende tale om mindre ændringer og præciseringer,der ikke har indvirkning på årsrapporten for indeværende år.Følgende standarder og fortolkninger er vedtaget af IASBog godkendt af EU, men har først ikrafttræden for detkommende regnskabsår og derfor endnu ikke implementeret:Kun nye og ændrede standarder samt fortolkninger med relevansfor selskabet kommenteres.IAS 1 – Presentation of Financial StatementsMedfører ændrede krav til præsentation af poster i anden totalindkomst.Poster, der skal recirkuleres til resultatopgørelsen,skal adskilles fra poster, der ikke recirkuleres.Vedtaget af IASB i juli 2011. Ændringen forventes ikke at fåvæsentlig indvirkning på årsrapporten.Følgende standarder og fortolkninger er vedtaget af IASB,men endnu ikke godkendt af EU og derfor endnu ikkeimplementeret:Kun nye og ændrede standarder samt fortolkninger med relevansfor selskabet kommenteres.IFRS 7og IAS 32 – Financial instruments disclosures/FinancialInstruments: PresentationÆndringen medfører vejledning samt yderligere noteoplysningerom modregningsadgang for finansielle aktiver og forpligtelser,hvor der er foretaget modregning i balancen.Ændringen forventes ikke at få væsentlig indvirkning påårsrapporten.IFRS 9 – Financial instrumentsAntallet af kategorier for finansielle aktiver reduceres til tokategorier: amortiseret kostpris og dagsværdi. Kategorien”disponibel for salg” ophører i forbindelse med denne ændring.Vedtaget af IASB november 2009.Dagsværdiændringer på finansielle forpligtelser, der henførestil dagsværdi, og som hidrører fra ændring i egen kreditrisiko,skal indregnes i anden totalindkomst.Vedtaget af IASB oktober 2010.Ændringerne forventes ikke at få væsentlig indvirkning påårsrapporten.IFRS 10 – KoncernregnskaberPræcisering af definitionen på kontrol over en anden virksomhed.Kontrol foreligger, når følgende forhold er opfyldt:• Bestemmende indflydelse over virksomheden• Risiko forbundet med eller ret til variable afkast• Evne til at anvende bestemmende indflydelse på virksomhedentil at påvirke afkast.Vedtaget af IASB maj 2011. Ændringen forventes ikke at fåindvirkning på årsrapporten.IFRS 12 – Oplysning om involvering i andre virksomhederOplysningskrav vedrørende ejerandele i andre enheder,herunder datterselskaber, fælleskontrollerede aktiviteter, fælleskontrolleredevirksomheder (joint ventures) og associeredevirksomheder.Vedtaget af IASB maj 2011. Ændrede oplysningskrav vil blivefulgt.IFRS 13 – Om måling af dagsværdiGenerel standard om opgørelsen af dagsværdi. Det grundlæggendeprincip er, at aktivet måles til dagsværdi, hvorimodforpligtelsen måles til det beløb, som en tredjepart kræver sombetaling for at påtage sig forpligtelsen.Vedtaget af IASB maj 2011. Ændringen forventes ikke at fåvæsentlig indvirkning på årsrapporten.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 29Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis


Anvendt regnskabspraksisIAS 27 –Consolidated and Separate Financial StatementsBestemmelserne vedrørende udarbejdelse og præsentationaf koncernregnskaber – konsolidering erstattes af IFRS 10.Vejledning vedrørende moderselskabsregnskaber reguleresuændret efter IAS 27.Vedtaget af IASB maj 2011. Ændringen forventes ikke at fåindvirkning på årsrapporten.IFRS 10, 11 og 12 – Præcisering i standardernePræcisering af datoen for første anvendelse af standarderne:Standarderne finder anvendelse den første dag i det regnskabsår,hvor standarderne implementeres.Ændringen forventes ikke at få væsentlig indvirkning påårsrapporten.Årlige forbedringer til fire eksisterende standarder og eteksisterende fortolkningsbidragDer er udelukkende tale om mindre ændringer og præciseringer,der ikke forventes ikke at få væsentlig indvirkning påårsrapporten.KoncernregnskabetKoncernregnskabet omfatter modervirksomheden EG A/S samtdattervirksomheder, hvori EG A/S direkte eller indirekte besiddermere end 50 % af stemmerettighederne eller på andenmåde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse.Ved vurdering af, om EG A/S har bestemmende eller betydeligindflydelse, tages højde for potentielle stemmerettigheder.Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag afmodervirksomhedens og dattervirksomhedernes regnskaberved sammenlægning af ensartede regnskabsposter. Dattervirksomhedernesregnskaber er indarbejdet efter koncernensregnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages elimineringaf koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser,interne mellemværender og udbytter samt af realiseredeog urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellemde konsoliderede virksomheder.Virksomheder, der ikke er tilknyttede virksomheder, men hvorkoncernen ejer mindst 20 % af stemmeretten eller på andenmåde har betydelig indflydelse, betragtes som associeredevirksomheder. De associerede virksomheders regnskaber erudarbejdet efter samme regnskabspraksis som EG’s regnskaber.Der foretages eliminering af urealiserede gevinster og tabpå transaktioner mellem EG og de associerede virksomheder iforhold til størrelsen af andelen i den associerede virksomhed.VirksomhedssammenslutningerNyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes ikoncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet henholdsvisstiftelsestidspunktet. Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt,hvor kontrollen over virksomheden faktisk opnås. Solgteeller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderederesultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet henholdsvisafviklingstidspunktet. Afståelsestidspunktet er det tidspunkt,hvor kontrollen over virksomheden overgår til tredjemand.Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede virksomheder.Ophørte aktiviteter præsenteres særskilt, jf. nedenfor.Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden,hvorved den tilkøbte virksomheds identificerbare aktiver,forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi påovertagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiverindregnes, såfremt de kan udskilles eller hidrører fra en kontraktligret, og dagsværdien kan opgøres pålideligt.Ved virksomhedssammenslutninger indregnes positive forskelsbeløbmellem kostprisen for virksomheden og dagsværdienaf de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser ogeventualforpligtelser som goodwill under immaterielle aktiver.Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse.Ved overtagelsen henføres goodwill til de pengestrømsfrembringendeenheder, der efterfølgende danner grundlag forværdiforringelsestest. Negative forskelsbeløb indregnes iresultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.Ved virksomhedssammenslutninger er den regnskabsmæssigeklassifikation fastholdt efter den hidtidige regnskabspraksis.Indregning er sket med udgangspunkt i kostprisfradraget medaf- og nedskrivninger frem til 31. december 1999. Goodwillafskrives ikke efter 1. januar 2000.Omregning af beløb i fremmed valutaFor hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættesen funktionel valuta. Den funktionelle valuta er denvaluta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori denrapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaerend den funktionelle valuta er transaktioner i fremmedvaluta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved førsteindregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagenskurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagenskurs og kursen på betalingsdagen, indregnes iresultatopgørelsen som en finansiel post.Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmedvaluta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagensvalutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursenEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 30Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis


Anvendt regnskabspraksispå tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståenindregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.Ved indregning i koncernregnskabet af udenlandske virksomhedermed en funktionel valuta forskellig fra EG A/S’præsentationsvaluta omregnes resultatopgørelserne tiltransaktionsdagens kurser og balanceposterne til balancedagensvalutakurser. Som transaktionsdagens kurs anvendesen gennemsnitskurs for de enkelte måneder, medmindre denvæsentligt afviger fra de faktiske valutakurser. I sidstnævntetilfælde anvendes faktiske valutakurser. Goodwill betragtessom tilhørende den pågældende overtagne virksomhed ogomregnes til balancedagens kurs. Kursforskelle, som er opståetved omregning af egenkapital ved årets begyndelse i virksomhedermed en anden funktionel valuta end EG A/S’ til balancedagensvalutakurs samt ved omregning af resultatopgørelserfra transaktionsdagens kurs til balancedagens valutakurs,indregnes direkte under egenkapitalen på en særskilt reservefor valutakursreguleringer.Kursreguleringer vedrørende langfristede tilgodehavender idattervirksomheder, der betragtes som tillæg til nettoaktivernei dattervirksomhederne, indregnes direkte på egenkapitalenunder en særskilt reserve for valutakursreguleringer.ResultatopgørelsenNettoomsætningNettoomsætningen omfatter faktureret salg af varer ogtjenesteydelser, såfremt levering og risikoovergang til køberhar fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kanopgøres pålideligt og forventes modtaget. Rabatter modregnesi nettoomsætningen, der opgøres ekskl. moms og afgifter.Nettoomsætningen omfatter desuden ikke-faktureredeindtægter vedrørende uafsluttede igangværende arbejder.Netto-omsætningen indregnes, når de samlede indtægter fraog omkostninger til det igangværende arbejde og færdiggørelsesgradenpå balancedagen kan opgøres pålideligt, og det ersandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, viltilgå koncernen.VareforbrugVareforbrug indeholder varer og tjenesteydelser som er leveretaf tredjepart.Andre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostninger omfatter operationelle leasingomkostningersamt omkostninger til distribution, salg, reklame,administration mv.Driftsmæssige afskrivningerDer foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering afaktivernes forventede brugstider, jf. beskrivelsen under ”Materielleaktiver”.Finansielle posterFinansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægterog -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinsterog -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioneri fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver ogforpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.Finansielle indtægter og omkostninger indregnesmed de beløb, der vedrører regnskabsåret.Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indtægtsføresi moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvorudbytte deklareres. I det omfang, udbytte overstiger den akkumuleredeindtjening efter overtagelsestidspunktet, indregnesudbytte dog som en nedskrivning på kapitalandelens kostpris.Skat af årets resultatÅrets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydningi udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del,der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalenmed den del der kan henføres til posteringer direkte påegenkapitalen.EG A/S er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder.Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattedeselskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.Selskaber, der anvender skattemæssige underskud fraandre selskaber, betaler sambeskatningsbidrag til moderselskabetsvarende til skatteværdien af de udnyttede underskud,mens selskaber, hvis skattemæssige underskud anvendes afandre selskaber, modtager sambeskatningsbidrag fra moderselskabetsvarende til skatteværdien af de ud-nyttedeunderskud (fuld fordeling). De sambeskattede selskaber indgåri acontoskatteordningen.PersonaleomkostningerPersonaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag,pensioner mv. til selskabets ansatte, herunder direktion ogbestyrelse.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 31Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis


Anvendt regnskabspraksisBalancenGoodwillGoodwill indregnes og måles ved første indregning somforskellen mellem kostpris for den overtagne virksomhedog dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser ogeventualforpligtelser, jf. beskrivelsen under ”virksomhedssammenslutninger”.Goodwill afskrives ikke, men testes minimum en gang årligt forværdiforringelse.Andre immaterielle aktiverAndre immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumuleredeaf- og nedskrivninger. Andre immaterielle aktivererhvervet som led i virksomhedssammenslutninger omfatterordrebeholdning, varemærker samt rettigheder, herunder program-og licensrettigheder, og indregnes til dagsværdi. Afskrivningerneforetages over den forventede levetid, som udgørmellem 2 og 5 år. Såfremt det skønnes fornødent, nedskrivestil en lavere genindvindingsværdi, jf. nedenfor.Ved virksomhedssammenslutninger foretages en vurdering afde overtagne kunderelationer. Værdiansættelsen er baseretpå fremtidige pengestrømme fra kunderelationerne, hvor devæsentligste forudsætninger er udvikling i driftsresultat førafskrivninger og skat, kundeloyalitet samt teoretisk beregnetskat og bidrag til andre aktiver. Kunderelationerne måles tilkostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.Kunderelationer afskrives lineært over den forventede levetid,som udgør 7-15 år. Kunderelationer nedskrives til en eventuellavere genindvindingsværdi, jf. nedenfor.LicensrettighederLicensrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumuleredeaf- og nedskrivninger. Licensrettigheder er erhvervet somled i virksomhedssammenslutninger til dagsværdi. Afskrivningerneforetages over den forventede levetid, som udgørmellem 2 og 5 år. Såfremt det skønnes fornødent, nedskrivestil en lavere genindvindingsværdi, jf. nedenfor.UdviklingsprojekterMindre udviklingsprojekter samt udviklingsprojekter, somer klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniskeudnyttelsesgrad, tilstrækkeligheden af ressourcer og etpotentielt fremtidigt marked eller anvendelsesmuligheder kanpåvises, aktiveres, såfremt koncernen har til hensigt at fremstille,markedsføre eller anvende projektet. Endvidere er det enforudsætning, at kostprisen kan opgøres pålideligt, og at der ertilstrækkelig sikkerhed for fremtidig positiv indtjening, efter atafskrivninger er foretaget.Der aktiveres kun den del af udviklingsomkostningerne, dervedrører nye produkter, nye værktøjer og ny teknologi. Omkostningertil vedligeholdelse og opdateringer af eksisterendeprodukter og programmer indregnes i resultatopgørelsen påafholdelsestidspunktet. Mindre udviklingsprojekter samt dendel af udviklingsprojekter, som direkte eller indirekte finansieresaf kunder, aktiveres ikke.Ved første indregning måles udviklingsomkostninger til kostpris,som væsentligst omfatter lønninger og gager, der direkteog indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over denvurderede økonomiske brugstid, som sædvanligvis udgør 2-5år. Udviklingsprojekter nedskrives til en eventuel lavere genindvindingsværdi,jf. nedenfor.Materielle aktiverGrunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andreanlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradragaf akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke pågrunde.Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostningerdirekte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktiveter klar til at blive taget i brug. Kostprisen på et samlet aktivopdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig,såfremt brugstiden for de enkelte bestanddele er væsentligtforskellig.Efterfølgende omkostninger, fx ved udskiftning af bestanddeleaf et materielt aktiv, indregnes i den regnskabsmæssigeværdi af det pågældende aktiv, når det er sandsynligt, atafholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele. Alleandre omkostninger til almindelig reparation og vedligeholdelseindregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen.Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af restværdiefter afsluttet brugstid. Restværdien er opgjort til det beløb,som aktivet ville kunne sælges til på balancedagen, hvis aktivethavde den alder og stand, som aktivet forventes at haveved udløb af brugstiden fratrukket afhændelsesomkostninger.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 32Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis


Anvendt regnskabspraksisDer foretages lineære afskrivninger baseret på følgendevurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdiherefter:BrugstidBygninger40 årIndretning af lejede lokaler5 år/bindingsperiodenTekniske anlæg, edb mv.3-5 årInventar mv.5 årBiler5 årDer afskrives ikke på grunde og kunstUnder indretning af lejede lokaler aktiveres de omkostninger,som investeres i lejemål for at gøre disse anvendelige til EGA/S’ formål.Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremtdenne er lavere end den regnskabsmæssige værdi, jf. nedenfor.LeasingkontrakterYdelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftalerindregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelleleasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser mv.Kapitalandele i associerede virksomhederKapitalandele i associerede virksomheder måles ved førsteindregning til kostpris og herefter under anvendelse af indreværdis metode, det vil sige den forholdsmæssige andel afden regnskabsmæssige indre værdi i disse virksomheder medtillæg af goodwill. EG A/S’ andel af de associerede virksomhedersresultat efter skat indregnes i resultatopgørelsen.Kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabetsårsregnskabKapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. Hvorkostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrivestil denne lavere værdi. Kostprisen reduceres med modtagetudbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening efterovertagelsestidspunktet.Værdiforringelse af langfristede aktiverGoodwill og andre langsigtede aktiver testes årligt for værdiforringelse.Langfristede aktiver, der ikke afskrives, testesendvidere for værdiforringelse ved indikatorer for værdiforringelse.Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelsesammen med de øvrige langfristede aktiver i denpengestrømsfrembringende enhed, hvortil goodwill er allokeret.Der nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen,såfremt den regnskabsmæssige værdi af de forventedefremtidige nettopengestrømme fra den pengestrømsfrembringendeenhed, som goodwill er knyttet til, er mindst lig med denbogførte værdi.Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun, i detomfang det er overvejende sandsynligt, at de vil blive udnyttet.Den regnskabsmæssige værdi af øvrige langfristede aktivervurderes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse.Når en sådan indikation er til stede, beregnes aktivitetensgenindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er denhøjeste af aktivitetens dagsværdi med fradrag af forventedeafhændelsesomkostninger eller kapitalværdi.Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssigeværdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringendeenhed overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringendeenheds genindvindingsværdi. Tab vedværdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under ”af- ognedskrivninger”. Nedskrivning af goodwill indregnes dog i enseparat linje i resultatopgørelsen.HandelsvarerBeholdningen består primært af indkøbte handelsvarer ogreservedele og opgøres efter FIFO-princippet. Kostpris forhandelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg afhjemtagelsesomkostninger.I tilfælde hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen,nedskrives til denne lavere værdi. Netto-realisationsværdienfor varebeholdninger opgøres som salgspris med fradragaf omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, ogfastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans ogudvikling i forventet salgspris.Tilgodehavender fra salgTilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi ogefterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarertil nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelseaf forventede tab.Igangværende arbejder for fremmed regningIgangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdienaf det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringerog forventede tab. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgradenpå balancedagen og de samlede forventedeindtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgradenfor et projekt fastsættes med udgangspunkt iEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 33Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis


Anvendt regnskabspraksisde anvendte ressourcer og de forventede samlede ressourcersammenholdt med en vurdering af stadet for det udførtearbejde.Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på deigangværende arbejder vil overstige de samlede indtægter,indregnes det forventede tab straks som en omkostning.Igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavendereller gældsforpligtelser afhængigt af nettoværdien afsalgssummen med fradrag af acontofaktureringer.Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse afkontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at deafholdes.Øvrige tilgodehavenderØvrige tilgodehavender måles ved første indregning tildagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, dersædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivningertil imødegåelse af forventede tabPeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatterafholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.VærdipapirerAktier og obligationer måles til dagsværdi på handelsdatoensvarende til børskurs for børsnoterede papirer og til en skønnetdagsværdi opgjort på grundlag af markedsdata samt anerkendteværdiansættelsesmetoder for unoterede værdipapirer.Forefindes ikke tilstrækkelige markedsdata til opgørelse afdagsværdi for unoterede værdipapirer, måles disse til kostpris.Ved første indregning klassificeres aktier og obligationer somenten handelsbeholdning eller disponibel for salg. Kursreguleringvedrørende handelsbeholdninger indregnes løbendei resultatopgørelsen under finansielle poster. Urealiseredekursreguleringer vedrørende aktier og obligationer klassificeretsom disponibel for salg indregnes direkte på egenkapitalen.Ved realisation overføres den akkumulerede værdireguleringindregnet på egenkapitalen til finansielle poster i resultatopgørelsen.Likvide beholdningerLikvide beholdninger består af indeståender i anerkendtebanker.EgenkapitalEgne aktierAnskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte af egneaktier indregnes direkte i overført resultat under egenkapitalen.Provenu ved salg af egne aktier henholdsvis udstedelse afegne aktier i EG A/S i forbindelse med udnyttelse af aktieoptionerføres direkte på egenkapitalen.UdbytteUdbyttet, som forventes udbetalt for året, indregnes som ensærskilt post under egenkapital. Ved vedtagelse på den ordinæregeneralforsamling (deklareringstidspunktet) indregnesudbytte som en forpligtelse.Reserve for valutakursreguleringValutakursregulering for datterselskaber med en funktionelvaluta, der er forskellig fra EG A/S’ præsentationsvaluta, føresdirekte på egenkapitalen under reserve for valutakursregulering.Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringenindregnes valutakursregulering i resultatopgørelsen.Reserve for valutakursregulering er nulstillet pr. 1. januar2004.Hensatte forpligtelserHensatte forpligtelser indregnes, når koncernen, som følge afen begivenhed indtruffet før balancedagen, har en retlig ellerfaktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgivesøkonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.Hensatte forpligtelser måles til ledelsens skøn over detbeløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfris. Vedmålingen foretages tilbagediskontering, såfremt dette har envæsentlig effekt på målingen af forpligtelsen.Garantiforpligtelser indregnes i takt med salget baseret påafholdte garantiomkostninger i tidligere regnskabsår.Omkostninger til omstrukturering indregnes som forpligtelse,når en detaljeret, formel plan senest på balancedagen er offentliggjortover for de berørte personer. Ved overtagelse afvirksomheder indregnes hensættelser til omstruktureringer iden overtagne virksomhed alene i beregningen af goodwill, nårder på overtagelsestidspunktet eksisterer en forpligtelse forden overtagne virksomhed.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 34Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis


Anvendt regnskabspraksisPensionsforpligtelserKoncernen har indgået bidragsbaserede pensionsaftaler medhovedparten af koncernens ansatte. Forpligtelser vedrørendebidragsbaserede pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsenover den periode de optjenes, og skyldige indbetalingerindregnes i balancen under anden gæld.Skyldig skat og udskudt skatAktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skatindregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtigeindkomst reguleret for betalte acontoskatter. Ved beregning afårets skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatserog -regler. Udskudt skat indregnes efter den balanceorienteredegældsmetode af midlertidige forskelle mellemregnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver ogforpligtelser.Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigetskattemæssigt underskud, måles til denværdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten vedudligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning iudskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatseri de respektive lande, der med balance-dagenslovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventesudløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge afændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.Finansielle forpligtelserGæld til kreditinstitutter mv. indregnes ved lånoptagelse til detmodtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.I efterfølgende perioder indregnes de finansielleforpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliseredeværdi ved anvendelse af den effektive rente, således atforskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnesi resultatopgørelsen over låneperioden.Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salgOphørte aktiviteter er væsentlige forretningsområder ellergeografiske områder, der enten er solgt, eller i henhold til ensamlet plan er bestemt for salg.Resultat af ophørte aktiviteter præsenteres som en særskiltpost i resultatopgørelsen bestående af driftsre-sultat efterskat for den pågældende aktivitet og eventuelle gevinstereller tab ved dagsværdiregulering af salg af aktiver tilknyttetaktiviteten.Langfristede aktiver og grupper af aktiver, som er bestemt forsalg, herunder aktiver tilknyttet ophørte aktiviteter, præsenteressærskilt i balancen som kortfristede aktiver. Forpligtelserdirekte knyttet til de pågældende aktiver og ophørte aktiviteterpræsenteres som kortfristede forpligtelser i balancen.Langfristede aktiver bestemt for salg afskrives ikke, men nedskrivestil dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger,såfremt denne værdi er lavere end den regnskabsmæssigeværdi.PeriodeafgrænsningsposterUnder periodeafgrænsningsposter, der er indregnet underpassiver, indgår modtagne betalinger vedrørende indtægteri de efterfølgende år. Periodeafgrænsningsposter måles tilkostpris.PengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter denindirekte metode og viser pengestrømme for året fordelt pådriftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet,årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelseog slutning.Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separatunder pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet. Ipengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørendekøbte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømmevedrørende solgte virksomheder indregnes frem tilsalgstidspunktet.Pengestrømme i en anden valuta end den funktionelle valutaindregnes i pengestrømsopgørelsen ved anvendelse af gennemsnitligevalutakurser for månederne, medmindre disseafviger væsentligt fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunkterne.I sidstnævnte tilfælde anvendes de faktiskevalutakurser for de enkelte dage.Pengestrømsopgørelsen kan ikke alene udledes af det offentliggjorteregnskabsmateriale.Pengestrømme fra driftsaktivitetPengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultatreguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapitalsamt betalt selskabsskat.Pengestrømme fra investeringsaktivitetPengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalingi forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle ogfinansielle langfristede aktiver.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 35Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis


Anvendt regnskabspraksisPengestrømme fra finansieringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringeri størrelse eller sammensætning af aktiekapital, køb og salg afegne aktier, optagelse af og afdrag på langfristet gæld samtudbytte til aktionærerne.LikviderLikvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer meden restløbetid på købstidspunktet på mindre end 3 måneder,som uden hindringer kan omsættes til likvide beholdninger, oghvorpå der alene er ubetydelig risiko for værdiændringer.Anvendelse af skøn og estimaterFor at udarbejdelsen af EG A/S’ regnskab er i overensstemmelsemed IFRS, kræves brug af skøn og estimater, der hareffekt på de rapporterede beløb for aktiver og forpligtelserhenholdsvis indtægter og omkostninger på balancedagen.Selvom disse skøn er baseret på ledelsens bedste kendskab tilnuværende begivenheder og tiltag, kan det aktuelle resultatvære anderledes end disse skøn.A/S har inddraget de offentligt kendte vurderinger af fremtideni sine værdifastsættelser, men der vil naturligvis være enrække usikkerheder knyttet hertil.Udskudt skatLedelsens vurdering kræves ved fastlæggelse af indregning afudskudte skatteaktiver. EG A/S indregner udskudte skatteaktiver,såfremt det er sandsynligt, at der vil være tilstrækkeligskattepligtig indkomst til stede i fremtiden til udnyttelse af demidlertidige forskelle. Ledelsen har blandt andet på baggrundaf historiske realiserede overskud og godkendte budgettertaget den fremtidige skattemæssige indkomst i betragtningved vurdering af, om de udskudte skatteaktiver vil kunneindregnes.Ledelsen anser skøn og estimater under følgende poster somværende væsentlige for årsrapporten:• Indregning af indtægter• Udskudt skat• Hensættelser.Indregning af indtægterVed indregning af indtægter på projekter med lang løbetidanvendes IAS 11 vedrørende entreprisekontrakter. Indregningenaf indtægter er i kraftigt omfang afhængig af de opgjortefærdiggørelsesgrader.Fastlæggelse af færdiggørelsesgrader på entreprisekontrakterbaseres på skøn og estimater over fremtidige omkostninger –alt overvejende resttidsforbrug til færdiggørelse af projekter.Sådanne skøn er usikre. Ledelsen foretager skøn og estimaterpå baggrund af individuelle vurderinger af de enkelte projektersamt løbende opfølgning på projekterne med det formål atidentificere afvigelser fra kendte skøn og estimater. Resultaterneaf den individuelle vurdering og løbende opfølgninganvendes tillige til hensættelser til tab på projekter.Immaterielle aktiverVærdien af de immaterielle aktiver afhænger af den fremtidigeforretningsudvikling inden for en lang række områder, specieltinden for retail og MBS. Ud over forhold, der kan påvirkes af EGA/S, har også den fremtidige forretningsstruktur, den økonomiskeudvikling samt den teknologiske udvikling betydning. EGEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 36Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis


DefinitionerEBITDA (Earnings Before Interest, Tax Depreciations and Amortisation)Primært resultat før driftsmæssige afskrivninger.Normaliseret EBITDAÅrets EBITDA korrigeret for restruktureringsomkostninger og integrationsomkostninger for opkøbte virksomheder.EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation)Primært resultat før amortisation (afskrivninger på immaterielle aktiver erhvervet via opkøb eller forretningsovertagelse).Normaliseret EBITAÅrets EBITA korrigeret for restruktureringsomkostninger og integrationsomkostninger for opkøbte virksomheder.Netto arbejdskapital:Opgøres som: (Handelsvarer + Tilgodehavender fra salg + Igangværende arbejder for fremmed regning – Leverandørgæld).Rentebærende gæld, netto:Opgøres som: (Gæld til pengeinstitutter + Medarbejderobligationer – Likvide beholdninger).Omsætningsændring%-ændring i nettoomsætning i forhold til sidste år.Afkast på egenkapitalen (ROE)Årets resultat i % af egenkapitalen 31. december året før.Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseretNormaliseret resultat efter skat i % af egenkapitalen 31. december året før.Egenkapital andelEgenkapital i % af aktiver i alt.Antal medarbejdereOmregnet til gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede i regnskabsperioden.Resultat pr. aktie (EPS)Årets resultat i forhold til det samlede antal udstedte aktier fratrukket egenbeholdning af egne aktier.Resultat pr. aktie (EPS) normaliseretNormaliseret resultat efter skat i forhold til det samlede antal udstedte aktier fratrukket egenbeholdning af egne aktier.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 37Regnskabspraksis Definitioner


ResultatopgørelseKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 20111 Nettoomsætning 1.501,5 1.330,4 708,2 596,5Vareforbrug 344,2 341,7 247,4 207,6Bruttofortjeneste 1.157,3 988,7 460,8 388,92 Personaleomkostninger 814,9 677,5 355,6 285,7Andre eksterne omkostninger 199,2 182,6 62,7 59,7EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 143,3 128,6 42,5 43,53 Driftsmæssige afskrivninger 22,5 19,2 10,7 10,0EBITA, driftsresultat 120,8 109,4 31,8 33,53 Afskrivninger, amortiseringer 53,5 30,0 4,7 1,8EBIT, driftsresultat 67,3 79,4 27,0 31,7Udbytte 0,0 0,0 27,0 0,04 Andre finansielle indtægter 2,4 1,4 1,8 0,95 Andre finansielle omkostninger 1,2 2,1 1,2 1,8PTP, resultat før skat 68,5 78,8 54,7 30,86 Skat af årets resultat 20,0 20,2 7,5 8,2ATP, årets resultat 48,5 58,6 47,2 22,6Valutakursregulering, udenlandske dattervirksomheder 2,3 0,1 0,0 0,0Årets totalindkomst 50,8 58,7 47,2 22,6Som foreslås fordelt således:Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0Overført fra/(henlagt til) overført resultat 50,8 58,7 47,2 22,6Fordelt totalindkomst 50,8 58,7 47,2 22,6Forslag til resultatdisponering (DKK pr. udestående aktie)Foreslået udbytte pr. aktie 0,00 0,00 0,00 0,0021 Totalindkomst pr. aktie, overført fra/(henlagt til) egenkapitalen 14,32 16,53 13,29 6,3721 Totalindkomst pr. aktie (EPS) 14,32 16,53 13,29 6,37EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 38Koncernens regnskab Resultatopgørelse


Balance – aktiverKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 2011AKTIVER7 Goodwill 328,3 263,2 118,2 43,18 Andre immaterielle aktiver 184,7 190,4 28,7 11,19 Licensrettigheder 26,2 38,1 0,4 0,510 Færdiggjorte udviklingsprojekter 16,1 14,5 10,7 10,111 Udviklingsprojekter under udførelse 28,0 13,0 11,3 5,9Immaterielle aktiver 583,3 519,1 169,2 70,812 Grunde og bygninger mv. 18,1 18,7 18,1 5,813 Indretning af lejede lokaler 2,3 2,7 0,8 1,114 Tekniske anlæg, edb mv. 18,2 14,5 5,8 5,515 Inventar mv. 3,7 5,6 0,9 0,916 Biler 1,6 3,2 0,0 0,1Materielle aktiver 43,8 44,7 25,6 13,417 Aktier i dattervirksomheder 0,0 0,0 460,6 477,018 Kapitalandele i associerede virksomheder 0,1 0,1 0,0 0,0Finansielle aktiver 0,1 0,1 460,6 477,0Langfristede aktiver 627,3 563,9 655,3 561,3Handelsvarer 13,9 19,2 12,9 5,1Tilgodehavender fra salg 234,9 239,9 110,2 103,819 Igangværende arbejder for fremmed regning 17,5 15,8 5,5 8,1Selskabsskat 0,0 0,9 0,0 0,020 Øvrige tilgodehavender 21,9 20,7 12,4 8,4Periodeafgrænsningsposter 22,4 22,8 10,9 8,8Tilgodehavender 296,6 300,1 139,1 129,1Værdipapirer 0,0 0,2 0,0 0,2Likvide beholdninger 48,9 45,8 3,8 3,2Kortfristede aktiver 359,5 365,4 155,9 137,6Aktiver 986,7 929,3 811,2 698,9EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 39Koncernens regnskab Balance


Balance – passiverKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 2011PASSIVER21 Aktiekapital 71,0 71,0 71,0 71,0Overført resultat 370,0 319,1 288,9 229,6Egenkapital 441,0 390,1 359,8 300,622 Udskudt skat 61,1 64,3 30,3 21,9Medarbejderobligationer 12,2 14,6 9,7 11,8Langfristede forpligtelser 73,3 78,9 40,0 33,7Gæld til pengeinstitutter 5,5 35,2 7,8 45,7Medarbejderobligationer 2,5 1,4 2,5 1,4Rentebærende kortfristede forpligtelser 7,9 36,6 10,2 47,1Leverandørgæld 87,8 99,8 52,9 57,2Gæld til tilknyttede virksomheder 78,7 65,0 189,2 144,823 Hensættelse til garantier 0,5 0,4 0,5 0,4Selskabsskat 9,9 0,0 2,3 1,524 Anden gæld 235,6 209,9 128,2 96,925 Periodeafgrænsningsposter 52,0 48,6 28,0 16,8Ikke rentebærende kortfristede forpligtelser 464,5 423,7 401,1 317,6Kortfristede forpligtelser 472,4 460,3 411,3 364,6Forpligtelser 545,7 539,2 451,4 398,3Passiver 986,7 929,3 811,2 698,926 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser27 Nærtstående parter28 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer29 Finansielle instrumenterEG A/S ÅRSRAPPORT 2012 40Koncernens regnskab Balance


EgenkapitalKoncern Aktie- Overført ForeslåetI millioner DKK kapital resultat udbytte I altEgenkapital 1. januar 2011 71,0 235,4 0,0 306,4Årets totalindkomst 0,0 58,7 0,0 58,7Øvrige reguleringer 0,0 0,0Tilførsel af aktier 25,0 25,0Egenkapital 31. december 2011 71,0 319,1 0,0 390,1Årets totalindkomst 0,0 50,8 0,0 50,8Øvrige reguleringer 0,1 0,1Egenkapital 31. december 2012 71,0 370,0 0,0 441,0I det overførte overskud indgår følgende poster, som ikke er disponible for udbytte:1. jan Bevægelse 31. dec Bevægelse 31. decI millioner DKK 2011 2011 2011 2012 2012Kursregulering på værdipapirer 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4Kursregulering datterselskaber 0,7 0,1 0,8 2,3 3,1Herudover udgør værdien af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Moderselskab Aktie- Overført ForeslåetI millioner DKK kapital resultat udbytte I altEgenkapital 1. januar 2011 71,0 181,3 0,0 252,2Årets totalindkomst 0,0 22,6 0,0 22,6Øvrige reguleringer 0,7 0,7Tilførsel af aktier 25,0 25,0Egenkapital 31. december 2011 71,0 229,6 0,0 300,6Årets totalindkomst 0,0 47,2 0,0 47,2Reguleringer ved fusion 12,1 12,1Egenkapital 31. december 2012 71,0 288,9 0,0 359,8I det overførte overskud indgår følgende poster, som ikke er disponible for udbytte:1. jan Bevægelse 31. dec Bevægelse 31. decI millioner DKK 2011 2011 2011 2012 2012Kursregulering på værdipapirer 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 41Koncernens regnskab Egenkapital


PengestrømsopgørelseKoncernModerselskabSpec. I millioner DKK 2012 2011 2012 2011Pengestrømme fra driftsaktivitetEBIT, driftsresultat 67,3 79,4 27,0 31,7Afskrivninger 76,0 49,0 15,6 11,8Fortjeneste/tab ved salg af aktiver 0,0 0,2 -0,1 0,0Kursreguleringer mv. 2,1 0,1 0,0 0,0Varebeholdninger ændret med 5,3 4,2 4,6 3,6Tilgodehavender ændret med 18,9 11,5 28,0 37,0Kortfristet gæld mv. ændret med -1,1 35,6 51,2 121,0Pengestrømme fra drift før finansielle poster 168,5 180,0 126,4 205,2Indtægter fra værdipapirer 0,7 0,0 0,7 0,0Renteindbetalinger og lignende 1,7 1,4 1,2 0,9Renteudbetalinger og lignende -1,2 -2,1 -1,2 -1,8Pengestrømme fra ordinær drift 169,7 179,3 127,1 204,3Betalt selskabsskat -15,9 -22,0 -4,3 -0,1Pengestrømme fra driftsaktivitet 153,8 157,3 122,9 204,2Pengestrømme fra investeringsaktivitetKøb af immaterielle aktiver -24,7 -19,5 -12,2 -12,9Salg af immaterielle aktiver 0,0 0,0 0,0 12,1Køb af materielle aktiver -13,7 -25,4 -4,1 -13,9Salg af materielle aktiver 1,4 5,5 0,8 0,0Salg af værdipapirer 0,1 0,0 0,1 0,0Tilførsel af aktier 0,0 25,0 0,0 25,01 Aktivitetsopkøb og køb af kapitalandele -98,5 -287,8 0,0 0,0Udbytte 0,0 0,0 27,0 0,0Investeringer i associerede virksomheder m.m. 0,0 0,1 -98,5 -305,5Pengestrømme fra investeringsaktivitet -135,4 -302,1 -87,0 -295,3Pengestrømme fra finansieringsaktivitetLangfristet gæld afdraget med -1,3 0,7 -1,3 0,7Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -1,3 0,7 -1,3 0,7Årets likviditetsforskydning 17,1 -144,0 34,6 -90,4Likvide beholdninger 1. januar 10,6 114,0 -42,5 34,01 Likvider i forbindelse med køb af aktiviteter og fusion 15,7 40,6 4,0 13,92 Likvide beholdninger 31. december, netto 43,4 10,6 -3,9 -42,5EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 42Koncernens regnskab Pengestrømsopgørelse


PengestrømsopgørelseKoncernModerselskabSpec. I millioner DKK 2012 2011 2012 20111 Aktivitetsopkøb, køb af kapitalandele og fusionImmaterielle aktiver 108,1 309,1 97,2 15,4Materielle aktiver 1,2 11,6 13,3 0,7Varebeholdninger 0,0 0,3 12,5 0,0Tilgodehavender 16,3 94,4 37,9 2,5Udskudt skat -10,3 -44,7 -5,5 -2,4Egenkapital -0,2 0,0 -12,1 -0,7Medarbejderobligationer 0,0 -2,5 -0,4 0,0Selskabsskat -2,7 -4,2 -0,4 -0,4Kortfristet gæld -29,6 -116,9 -31,4 -3,3Anskaffelsessum i alt 82,8 247,2 111,0 11,8Heraf likvide beholdninger 15,7 40,6 4,0 13,9Fusion 0,0 0,0 -115,0 -25,7Kontant anskaffelsessum 98,5 287,8 0,0 0,0Den driftsmæssige effekt er angivet i note 7.2 Likvide beholdninger 31. december, afstemning til balancenLikvide beholdninger jf. balancen 48,9 45,8 3,8 3,2Gæld til pengeinstitutter jf. balancen 5,5 35,2 7,8 45,7Likvide beholdninger 31. december, netto 43,4 10,6 -3,9 -42,5EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 43Koncernens regnskab Pengestrømsopgørelse


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 20111 NettoomsætningVaresalg 575,0 563,3 278,5 252,3Service 926,5 767,1 429,8 344,2Nettoomsætning 1.501,5 1.330,4 708,2 596,5Af omsætningen udgør entreprisekontrakter 217,7 85,8 67,7 67,12 PersonaleomkostningerAntal medarbejdere (gns.) 1.270 1.116 581 451Samlede personaleomkostningerLøn og gager 725,8 597,6 307,6 246,9Pensioner 74,9 65,8 41,7 34,6Andre omkostninger til social sikring 14,2 14,1 6,3 4,2Personaleomkostninger 814,9 677,5 355,6 285,7Vederlag til bestyrelse og direktionBestyrelse 1,2 0,7 1,2 0,7Direktion 4,2 3,0 4,2 3,0Bestyrelse og direktion 5,3 3,7 5,3 3,7Direktionen har et forlænget opsigelsesvarsel på 6 måneder. Hertil kommer fratrædelsesgodtgørelse på 2-6måneder. Koncernen anvender kun bidragsbaserede pensioner.3 Af- og nedskrivningerUdviklingsprojekter 8,1 7,5 6,3 5,9Grunde og bygninger mv. 0,5 0,6 0,5 0,0Indretning af lejede lokaler 0,9 0,9 0,5 0,3Tekniske anlæg, edb mv. 9,2 7,4 3,2 3,0Inventar mv. 2,9 1,8 0,3 0,6Biler 0,8 0,8 0,1 0,2Øvrige 0,0 0,2 -0,1 0,0Driftsmæssige afskrivninger 22,5 19,2 10,7 10,0Nedskrivning af goodwill 24,3 0,0 0,0 0,0Afskrivninger, amortiseringer 29,1 30,0 4,7 1,8Af- og nedskrivninger 76,0 49,2 15,5 11,8EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 44Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 20114 Andre finansielle indtægterObligationsrenter og aktieudbytter 0,1 0,0 0,1 0,0Kursreguleringer 0,5 0,0 0,5 0,0Nettoindtægter af værdipapirer 0,6 0,0 0,6 0,0Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 0,2 0,4Renteindtægter fra banker 0,2 0,7 0,0 0,0Kursreguleringer 0,1 0,1 0,0 0,1Øvrige renteindtægter 1,4 0,5 0,9 0,4Andre finansielle indtægter 2,4 1,4 1,8 0,95 Andre finansielle omkostningerRenteomkostninger til tilknyttede virksomheder 0,0 0,3 0,3 0,6Renteomkostninger til banker 0,5 0,8 0,2 0,7Kursreguleringer 0,1 0,1 0,0 0,0Øvrige renteomkostninger 0,7 1,0 0,5 0,5Andre finansielle omkostninger 1,2 2,1 1,2 1,86 Skat af årets resultatSkat af årets skattepligtige resultat 25,9 23,1 4,2 7,2Regulering af skat tidligere år 0,5 0,0 0,5 0,0Regulering af udskudt skat -6,4 -2,9 2,9 1,0Skat af årets resultat 20,0 20,2 7,5 8,2Årets effektive skatteprocentSelskabsskatteprocent i Danmark 25,0 25,0 25,0 25,0Udbytte og nedskrivning af kapitalandele, netto 0,0 0,0 -12,3 0,0Ikke fradragsberettigede goodwillafskrivninger 8,8 0,0 0,0 0,0Anden ikke skattepligtig indkomst og ikke fradragsberettigedeudgifter0,2 0,9 0,2 1,6Skatteværdi af ikke aktiverede underskud -5,3 -0,1 0,0 0,0Forskel i skatteprocent Norge og Sverige -0,2 -0,2 0,0 0,0Regulering af skat tidligere år 0,7 0,0 0,9 0,0Årets effektive skatteprocent 29,2 25,6 13,8 26,6EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 45Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 20117 GoodwillKostpris 1. januar 337,8 206,9 93,6 88,6Reklassificeringer 20,8 0,0 0,0 0,0Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 69,1 130,8 75,0 4,9Kursregulering 0,3 0,0 0,0 0,0Kostpris 31. december 428,0 337,8 168,6 93,6Nedskrivninger 1. januar -74,6 -64,1 -50,4 -50,4Regulering ved fusion, køb, salg og omfordeling -0,4 -10,5 0,0 0,0Årets nedskrivninger -24,3 0,0 0,0 0,0Kursregulering -0,3 0,0 0,0 0,0Nedskrivninger 31. december -99,7 -74,6 -50,4 -50,4Regnskabsmæssig værdi 31. december 328,3 263,2 118,2 43,1Goodwill testes minimum én gang årligt for værdiforringelse af den regnskabsmæssige værdi. Bestyrelsen harbesluttet at nedskrive goodwill på Utility med DKK 24,3 mio. Testen af goodwill på de øvrigeforretningsområder har ikke givet anledning til nedskrivninger.Værdien af immaterielle aktiver vurderes hvert år på basis af forventningerne til kommende års indtjening iden relevante cash generating unit (CGU). Hvis værdien af CGU'en væsentligt overstiger denregnskabsmæssige værdi af aktiverne, fastholdes disse. Alternativt gennemgås detaljerede budgetter ogforretningsplaner for de følgende år, og CGU'ens værdi beregnes på nutidsværdien af fremtidigepengestrømme.Til beregningen anvendes koncernens kalkulationsrente, der fastsættes ud fra den aktuelle kassekreditrenteog forventningen til dennes udvikling samt egenkapitalforrentningskravet, der fastsættes ud fra risikoprofilen.Aktuelt udgør den anvendte rente før skat 12,5 %.EG's samlede goodwill er fordelt således på forretningsområder:Logistik & Produktion 89,2 70,1 12,7 12,6Bygge & Anlæg 128,6 58,9 30,5 30,5Retail & Medie 75,0 77,1 75,0 0,0Utility 0,0 21,7 0,0 0,0SaaS & Infrastruktur 11,7 11,7 0,0 0,0Public 23,8 23,7 0,0 0,0328,3 263,2 118,2 43,1Den samlede omsætning og EBITA fra årets opkøb har bidraget med en omsætning på DKK 113,1 mio. ogEBITA på DKK 14,0 mio.I januar 2013 overtog EG aktierne i svenske Unitail AB. Unitail AB forventes i 2013 at bidrage med enomsætning på ca. DKK 21 mio. og EBITA på ca. DKK 5 mio.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 46Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 20118 Andre immaterielle aktiverOrder backlogKostpris 1. januar 1,5 1,5 1,0 1,0Regulering ved fusion 0,0 0,0 0,5 0,0Kostpris 31. december 1,5 1,5 1,5 1,0Af- og nedskrivninger 1. januar -1,5 -1,5 -1,0 -1,0Regulering ved fusion, køb, salg og omfordeling 0,0 0,0 -0,5 0,0Af- og nedskrivninger 31. december -1,5 -1,5 -1,5 -1,0Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,0 0,0 0,0 0,0KunderelationerKostpris 1. januar 182,4 71,1 13,3 15,3Regulering ved fusion 0,0 0,0 28,3 10,0Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 38,4 111,3 0,0 0,0Afgang til kostpris 0,0 0,0 0,0 -12,0Kostpris 31. december 220,8 182,4 41,6 13,3Af- og nedskrivninger 1. januar -23,9 -12,9 -2,2 -6,1Regulering ved fusion, køb, salg og omfordeling 0,0 0,0 -8,0 -0,2Årets afskrivninger -15,7 -11,0 -2,7 -1,0Af- og nedskrivninger solgte aktiver 0,0 0,0 0,0 5,1Af- og nedskrivninger 31. december -39,6 -23,9 -12,9 -2,2Regnskabsmæssig værdi 31. december 181,2 158,5 28,6 11,1EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 47Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 20118 Andre immaterielle aktiver - fortsatVaremærkeKostpris 1. januar 6,7 2,9 0,0 0,0Regulering ved fusion 0,0 0,0 2,9 0,0Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 1,1 3,8 0,0 0,0Kostpris 31. december 7,8 6,7 2,9 0,0Af- og nedskrivninger 1. januar -3,1 -1,9 0,0 0,0Regulering ved fusion, køb, salg 0,0 0,0 -2,5 0,0Årets afskrivninger -1,4 -1,2 -0,4 0,0Af- og nedskrivninger 31. december -4,5 -3,1 -2,9 0,0Regnskabsmæssig værdi 31. december 3,3 3,7 0,0 0,0Andre immaterielle aktiverKostpris 1. januar 54,2 21,7 20,2 20,2Reklassificeringer -27,9 0,0 0,0 0,0Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 0,0 34,0 0,0 0,0Afgang til kostpris 0,0 -1,5 0,0 0,0Kostpris 31. december 26,3 54,2 20,2 20,2Af- og nedskrivninger 1. januar -26,0 -21,5 -20,2 -20,0Regulering ved fusion, køb, salg og omfordeling 0,0 -1,7 0,0 0,0Årets afskrivninger -0,2 -4,3 0,0 -0,2Af- og nedskrivninger solgte aktiver 0,0 1,5 0,0 0,0Af- og nedskrivninger 31. december -26,2 -26,0 -20,2 -20,2Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,1 28,2 0,0 0,0Regnskabsmæssig værdi 31. december i alt 184,7 190,4 28,7 11,1Minimum én gang årligt gennemføres en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi afimmaterielle aktiver, hvilket ikke har givet anledning til nedskrivninger.Værdien af immaterielle aktiver vurderes hvert år på basis af forventningerne til kommende års indtjening iden relevante cash generating unit (CGU). Hvis værdien af CGU'en væsentligt overstiger denregnskabsmæssige værdi af aktiverne, fastholdes disse. Alternativt gennemgås detaljerede budgetter ogforretningsplaner for de følgende år, og CGU'ens værdi beregnes på nutidsværdien af fremtidigepengestrømme.Til beregningen anvendes koncernens kalkulationsrente, der fastsættes ud fra den aktuelle kassekreditrenteog forventningen til dennes udvikling samt egenkapitalforrentningskravet, der fastsættes ud fra risikoprofilen.Aktuelt udgør denne anvendte rente før skat 12,5 %.Andre immaterielle aktiver er væsentligst allokeret til følgende forretningsområder: Produktion & Logistik,Bygge & Anlæg, Retail & Medie, Utility, SaaS & Infrastruktur samt Public.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 48Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 20119 LicensrettighederKostpris 1. januar 77,9 40,4 6,7 16,8Regulering ved fusion 0,0 0,0 15,4 0,7Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 0,0 37,5 0,0 0,0Afgang til kostpris 0,0 0,0 0,0 -10,8Kostpris 31. december 77,9 77,9 22,1 6,7Af- og nedskrivninger 1. januar -39,9 -25,2 -6,2 -12,7Regulering ved fusion, køb, salg og omfordeling 0,0 0,0 -14,0 0,0Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 0,0 -1,1 0,0 0,0Årets afskrivninger -11,8 -13,6 -1,6 -0,5Af- og nedskrivninger solgte aktiver 0,0 0,0 0,0 7,1Af- og nedskrivninger 31. december -51,7 -39,9 -21,7 -6,2Regnskabsmæssig værdi 31. december 26,2 38,1 0,4 0,5Licensrettigheder består af rettigheder til forskellige branche- og standardløsninger, som er erhvervet iforbindelse med opkøb af virksomheder.10 Færdiggjorte udviklingsprojekterKostpris 1. januar 51,9 28,3 29,1 18,9Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 0,0 12,3 0,0 0,0Tilgang til kostpris 2,9 6,1 0,0 6,7Overført fra udviklingsprojekter under udførelse 6,8 5,2 6,8 3,8Afgang til kostpris 0,0 0,0 0,0 -0,3Kursregulering 0,2 0,0 0,0 0,0Kostpris 31. december 61,8 51,9 35,9 29,1Af- og nedskrivninger 1. januar -37,4 -22,6 -19,0 -13,2Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 0,0 -7,3 0,0 0,0Årets afskrivninger -8,1 -7,5 -6,3 -5,9Af- og nedskrivninger solgte aktiver 0,0 0,0 0,0 0,1Kursregulering -0,2 0,0 0,0 0,0Af- og nedskrivninger 31. december -45,7 -37,4 -25,2 -19,0Regnskabsmæssig værdi 31. december 16,1 14,5 10,7 10,1EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 49Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 201111 Udviklingsprojekter under udførelseKostpris 1. januar 13,0 4,8 5,9 4,8Tilgang til kostpris 21,8 13,3 12,2 6,2Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -6,8 -5,2 -6,8 -3,8Afgang til kostpris 0,0 0,0 0,0 -1,4Regnskabsmæssig værdi 31. december 28,0 13,0 11,3 5,9Indregnede færdiggjorte og igangværende udviklingsprojekter omfatter udvikling og test af brancheløsningersamt indføring af ERP-system i EG Koncernen.Ledelsen har gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af indregnedeudviklingsomkostninger. Det vurderes, at genindvindingsværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi pr.31. december.Vurderingen af genindvindingsværdien er baseret på kapitalværdiberegninger, som er fastlagt ved anvendelseaf forventede nettopengestrømme og en diskonteringsfaktor før skat på 12,5 %.12 Grunde og bygninger mv.Kostpris 1. januar 24,3 19,2 5,9 0,8Regulering ved fusion 0,0 0,0 13,5 0,0Regulering ved køb, salg og omfordeling -2,5 0,0 2,5 0,0Tilgang til kostpris 0,0 5,1 0,0 5,1Kostpris 31. december 21,8 24,3 21,8 5,9Af- og nedskrivninger 1. januar -5,6 -5,0 0,0 0,0Regulering ved køb/tidligere års af- og nedskrivninger 2,4 0,0 -3,1 0,0Årets afskrivninger -0,5 -0,6 -0,5 0,0Af- og nedskrivninger 31. december -3,7 -5,6 -3,7 0,0Regnskabsmæssig værdi 31. december 18,1 18,7 18,1 5,813 Indretning af lejede lokalerKostpris 1. januar 11,9 7,3 4,5 3,9Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 0,5 4,5 1,3 0,0Tilgang til kostpris 0,3 0,8 0,0 0,6Afgang til kostpris 0,0 -0,8 0,0 0,0Kursregulering 0,2 0,0 0,0 0,0Kostpris 31. december 12,9 11,9 5,8 4,5Af- og nedskrivninger 1. januar -9,2 -6,1 -3,4 -3,0Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger -0,3 -3,1 -1,2 0,0Årets afskrivninger -0,9 -0,9 -0,5 -0,3Af- og nedskrivninger solgte aktiver 0,0 0,8 0,0 0,0Kursregulering -0,1 0,0 0,0 0,0Af- og nedskrivninger 31. december -10,6 -9,2 -5,0 -3,4Regnskabsmæssig værdi 31. december 2,3 2,7 0,8 1,1EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 50Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 201114 Tekniske anlæg, edb mv.Kostpris 1. januar 47,1 25,5 10,6 0,7Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 0,1 7,4 0,4 2,1Tilgang til kostpris 13,0 18,4 3,8 7,7Afgang til kostpris -0,9 -4,3 -0,9 0,0Kursregulering 0,2 0,0 0,0 0,0Kostpris 31. december 59,4 47,1 13,9 10,6Af- og nedskrivninger 1. januar -32,5 -19,6 -5,1 -0,4Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 0,3 -5,7 -0,1 -1,7Årets afskrivninger -9,2 -7,4 -3,2 -3,0Af- og nedskrivninger solgte aktiver 0,3 0,2 0,3 0,0Af- og nedskrivninger 31. december -41,2 -32,5 -8,1 -5,1Regnskabsmæssig værdi 31. december 18,2 14,5 5,8 5,515 Inventar mv.Kostpris 1. januar 29,4 15,6 8,9 8,3Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 6,0 12,8 3,6 0,0Tilgang til kostpris 0,4 1,2 0,2 0,8Afgang til kostpris -1,8 -0,2 -1,8 -0,2Kursregulering 0,3 0,0 0,0 0,0Kostpris 31. december 34,3 29,4 10,9 8,9Af- og nedskrivninger 1. januar -23,8 -14,2 -8,0 -7,4Tilgang i forbindelse med virksomhedssammenslutninger -5,4 -7,8 -3,5 0,0Årets afskrivninger -2,9 -1,8 -0,3 -0,6Af- og nedskrivninger solgte aktiver 1,8 0,0 1,8 0,0Kursregulering -0,3 0,0 0,0 0,0Af- og nedskrivninger 31. december -30,7 -23,8 -10,0 -8,0Regnskabsmæssig værdi 31. december 3,7 5,6 0,9 0,9EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 51Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 201116 BilerKostpris 1. januar 6,4 5,5 1,6 0,8Regulering ved køb, salg og omfordeling 0,1 4,5 0,6 0,9Afgang til kostpris -2,2 -3,7 -1,4 0,0Kostpris 31. december 4,4 6,4 0,8 1,6Af- og nedskrivninger 1. januar -3,2 -3,5 -1,5 -0,8Regulering ved køb, salg og omfordeling -0,1 -1,3 -0,5 -0,6Årets afskrivninger -0,8 -0,8 -0,1 -0,2Af- og nedskrivninger solgte aktiver 1,4 2,3 1,3 0,0Af- og nedskrivninger 31. december -2,8 -3,2 -0,8 -1,5Regnskabsmæssig værdi 31. december 1,6 3,2 0,0 0,117 Aktier i datterselskaberKostpris 1. januar 0,0 0,0 588,5 308,6Fusion med datterselskab 0,0 0,0 -115,0 -25,7Årets tilgang 0,0 0,0 98,5 305,5Kostpris 31. december 0,0 0,0 572,0 588,5Nedskrivninger 1. januar 0,0 0,0 -111,5 -111,5Nedskrivninger 31. december 0,0 0,0 -111,5 -111,5Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,0 0,0 460,6 477,0EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 52Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 201118 Kapitalandele i associerede virksomhederKostpris 1. januar 0,1 0,2 0,0 0,0Regulering ved køb, salg og omfordeling 0,0 -0,1 0,0 0,0Kostpris 31. december 0,1 0,1 0,0 0,0Op- og nedskrivninger 1. januar 0,0 0,0 0,0 0,0Regulering ved køb, salg og omfordeling 0,0 0,1 0,0 0,0Udloddet resultat 0,0 -0,1 0,0 0,0Op- og nedskrivninger 31. december 0,0 0,0 0,0 0,0Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,1 0,1 0,0 0,019 Igangværende arbejder for fremmed regningIgangværende arbejder til salgsværdi 70,1 55,5 46,9 36,0Acontofaktureringer til kunder -52,7 -39,7 -41,4 -27,9Igangværende arbejder for fremmed regning 17,5 15,8 5,5 8,1Koncern: I salgsværdien for igangværende arbejder for fremmed regning indgår omkostninger med DKK 43,5mio. (2011: DKK 38,0 mio.)Moderselskab: I salgsværdien for igangværende arbejder for fremmed regning indgår omkostninger med DKK31,6 mio. (2011: DKK 22,9 mio.)20 Øvrige tilgodehavenderDeposita 9,9 10,3 6,7 5,3Andre tilgodehavender 12,0 10,4 5,8 3,1Øvrige tilgodehavender 21,9 20,7 12,4 8,4EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 53Koncernens regnskab Noter


NoterNote I millioner DKK Antal aktier a DKK Aktiekapital21 AktiekapitalAktiekapitalen består af 3.548.938 20 71,0KoncernModerselskabI millioner DKK 2012 2011 2012 201122 Udskudt skat vedrørende følgende posterImmaterielle aktiver 65,2 65,4 13,5 7,2Materielle aktiver -5,2 -5,3 -3,4 -4,1Kortfristede aktiver 7,7 6,4 8,3 6,9Periodeafgrænsningsposter, passiver -1,4 -2,2 0,0 0,0Genbeskatningssaldo -5,1 0,0 11,9 11,9Hensættelse til udskudt skat 61,1 64,3 30,3 21,9Herudover har koncernen et ikke-aktiveret udskudt skatteaktiv på netto DKK 4,9 mio. angående aktiviteter iNorge og Sverige. Skatteaktivet forældes ikke.Skatteaktivet er ikke aktiveret, idet selskabernes resultater endnu ikke berettiger hertil. Udskudt skatforventes at forfalde efter 12 måneder.23 Hensættelse til garantierHensættelse 1. januar 0,4 0,3 0,4 0,3Yderligere hensættelser i perioden 0,5 0,4 0,5 0,4Anvendt af primohensættelsen -0,4 -0,3 -0,4 -0,3Hensættelse 31. december 0,5 0,4 0,5 0,4EG yder 12 måneders garanti på egne programmer. Hensættelsen vedrører denne garanti.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 54Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 201124 Anden gældSkyldige feriepenge 102,3 95,4 50,6 38,2Skyldig moms 25,1 21,1 7,8 6,3Skyldig A-skat 9,5 7,1 0,0 0,0Andre skyldige omkostninger 98,7 86,2 69,9 52,4Anden gæld 235,6 209,9 128,2 96,925 PeriodeafgrænsningsposterPeriodiserede kundebetalinger 51,3 47,8 27,6 16,4Øvrige periodiseringer 0,7 0,8 0,4 0,4Periodeafgrænsningsposter 52,0 48,6 28,0 16,826 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelserEG's uopsigelige lejeforpligtelser forfalder:Inden for 1 år 41,4 34,7 23,9 17,6Mellem 1 og 5 år 63,5 31,9 29,4 20,6Efter 5 år 10,7 3,5 0,0 3,5Lejeforpligtelser 115,6 70,1 53,3 41,7Bankgarantier og øvrige kautioner 0,0 0,3 0,0 0,0Øvrige leje-/licensforpligtelser 0,7 0,3 0,0 0,0Eventualforpligtelser 116,3 70,6 53,3 41,7EG's udgifter til leje- og leasingaftaler udgjorde i 2012 DKK 34,7 mio. (2011 DKK 27,2 mio.). Lejeforholdenevedrører husleje og operationel leasing af firmabiler. Opgørelsen omfatter minimumsydelser ved normal brug.Herudover har EG de normale forpligtelser, der følger af selskabets salgs- og leveringsbetingelser.Moderselskabets udgifter til leje- og leasingaftaler udgjorde i 2012 DKK 20,9 mio. (2011: DKK 17,6 mio.).EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 55Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 201127 Nærtstående parterEG A/S har følgende nærtstående parter med bestemmende indflydelseEG Holding A/S, København KØvrige nærtstående parterEG's nærtstående parter omfatter tilknyttede samt associerede virksomheder og selskabernes bestyrelse,direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer.Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser.Øverste moderselskab er Cidron Celestial Limited, JerseyTransaktioner med nærtstående parterDatterselskaber - Hardware 0,0 0,0 3,8 2,7Datterselskaber - Serviceydelser mv. 0,0 0,0 17,2 18,7Salg til nærtstående parter 0,0 0,0 21,0 21,4EG Holding A/S - Serviceydelser mv. 0,0 0,1 0,0 0,1Datterselskaber - Hardware 0,0 0,0 0,1 0,6Datterselskaber - Serviceydelser mv. 0,0 0,0 17,9 7,4Køb fra nærtstående parter 0,0 0,1 18,0 8,1Tilgodehavende fra nærtstående parter udgør på balancedagen DKK 0,0 mio. (2011: 0,0), mens gæld udgørDKK 78,7 mio. (2011: 65,0). Transaktioner er gennemført på armslængdevilkår.Herudover har der ikke i årets løb - bortset fra koncerninterne transaktioner, der er elimineret ikoncernregnskabet og normale ledelsesvederlag - været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion,ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter.Gæld hos nærtstående parter, moderselskaber 78,7 65,0 78,7 65,0Gæld hos nærtstående parter, datterselskaber 0,0 0,0 110,6 79,8Gæld hos nærtstående parter 78,7 65,0 189,3 144,8Transaktioner er gennemført på armslængdevilkår.Aktionærer over 5 % af den samlede aktiekapitalEG Holding A/S, København K 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %28 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorerDe samlede honorarer til de generalforsamlingsvalgte revisorer udgør:PwCLovpligtig revision 1,3 1,3 0,6 0,6Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0,1 0,1 0,0 0,1Skatterådgivning 0,1 0,1 0,0 0,1Andre ydelser end revision 1,8 0,7 0,9 0,3I alt 3,3 2,1 1,6 1,0EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 56Koncernens regnskab Noter


NoterNoteI millioner DKK29 Finansielle instrumenterKreditrisikoEG udsættes for kreditrisiko på tilgodehavender og indeståender i pengeinstitutter. Den maksimalekreditrisiko svarer til den regnskabsmæssige værdi.Der vurderes ikke at være kreditrisici forbundet med likvide beholdninger, da der kun samarbejdes medanerkendte pengeinstitutter med god kreditrating. Der sker løbende opfølgning på alle tilgodehavender,væsentligst tilgodehavender fra salg.Den forfaldne saldo på tilgodehavender fra salg fordeles således:Koncern Ikke for- 0-30 31-90 > 9031. december 2012 falden dage dage dage I altTilgodehavender fra salg 156,4 57,9 18,4 15,2 247,8Nedskrevet -13,0Nedskrevet værdi 234,9Koncern Ikke for- 0-30 31-90 > 9031. december 2011 falden dage dage dage I altTilgodehavender fra salg 175,3 52,5 9,5 10,1 247,4Nedskrevet -7,5Nedskrevet værdi 239,9Moderselskab Ikke for- 0-30 31-90 > 9031. december 2012 falden dage dage dage I altTilgodehavender fra salg 80,9 22,9 5,3 5,1 114,1Nedskrevet -3,9Nedskrevet værdi 110,2Moderselskab Ikke for- 0-30 31-90 > 9031. december 2011 falden dage dage dage I altTilgodehavender fra salg 84,3 15,6 2,1 5,1 107,2Nedskrevet -3,4Nedskrevet værdi 103,8Hver enkelt udestående impairment testes i overensstemmelse med firmaets debitorpolitik. Hvis der opstårusikkerhed om en debitors evne eller vilje til at betale et tilgodehavende, vurderes fordringen somrisikobehæftet, og der foretages nedskrivninger til afdækning af denne risiko. Hensættelser til færdiggørelseaf projekter er ikke medregnet her, men hensat separat og fratrukket i igangværende arbejder.LikviditetsrisikoEG's finansielle beredskab består af likvide beholdninger, trækningsrettigheder samtmedarbejderobligationer.Vilkår for likvide beholdninger og trækningsrettigheder vurderes løbende minimum én gang årligt.Medarbejderobligationer er lovgivningsmæssigt bundet i 5 år fra udstedelsesåret. 1. udstedelse var i 2007.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 57Koncernens regnskab Noter


NoterNoteI millioner DKK29 Finansielle instrumenter - fortsatForfaldsoversigt koncern31. december 2012 0-1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år I altMedarbejderobligationer 2,5 5,2 7,0 0,0 14,6Gæld til pengeinstitutter 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5Gæld til tilknyttede virksomheder 78,7 0,0 0,0 0,0 78,7Leverandørgæld 87,8 0,0 0,0 0,0 87,8Anden gæld 235,6 0,0 0,0 0,0 235,6Finansielle forpligtelser 410,0 5,2 7,0 0,0 422,2Likvide beholdninger 48,9 0,0 0,0 0,0 48,9Tilgodehavender fra salg 234,9 0,0 0,0 0,0 234,9Igangværende arbejder for fremmed regning 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5Øvrige tilgodehavender 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9Finansielle tilgodehavender 323,1 0,0 0,0 0,0 323,1Netto 86,9 5,2 7,0 0,0 99,1Forfaldsoversigt koncern31. december 2011 0-1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år I altMedarbejderobligationer 1,4 2,5 12,2 0,0 16,0Gæld til pengeinstitutter 35,2 0,0 0,0 0,0 35,2Gæld til tilknyttede virksomheder 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0Leverandørgæld 99,8 0,0 0,0 0,0 99,8Anden gæld 209,9 0,0 0,0 0,0 209,9Finansielle forpligtelser 411,2 2,5 12,2 0,0 425,8Likvide beholdninger 45,8 0,0 0,0 0,0 45,8Tilgodehavender fra salg 239,9 0,0 0,0 0,0 239,9Igangværende arbejder for fremmed regning 15,8 0,0 0,0 0,0 15,8Øvrige tilgodehavender 20,7 0,0 0,0 0,0 20,7Finansielle tilgodehavender 322,2 0,0 0,0 0,0 322,2Netto 89,0 2,5 12,2 0,0 103,6EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 58Koncernens regnskab Noter


NoterNoteI millioner DKK29 Finansielle instrumenter - fortsatForfaldsoversigt moderselskab31. december 2012 0-1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år I altMedarbejderobligationer 2,5 4,0 5,7 0,0 12,2Gæld til pengeinstitutter 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8Gæld til tilknyttede virksomheder 189,2 0,0 0,0 0,0 189,2Leverandørgæld 52,9 0,0 0,0 0,0 52,9Anden gæld 128,2 0,0 0,0 0,0 128,2Finansielle forpligtelser 380,6 4,0 5,7 0,0 390,3Likvide beholdninger 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8Tilgodehavender fra salg 110,2 0,0 0,0 0,0 110,2Igangværende arbejder for fremmed regning 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5Øvrige tilgodehavender 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4Finansielle tilgodehavender 132,0 0,0 0,0 0,0 132,0Netto 248,6 4,0 5,7 0,0 258,3Forfaldsoversigt moderselskab31. december 2011 0-1 år 1-2 år 2-5 år > 5 år I altMedarbejderobligationer 1,4 2,5 9,3 0,0 13,1Gæld til pengeinstitutter 45,7 0,0 0,0 0,0 45,7Gæld til tilknyttede virksomheder 144,8 0,0 0,0 0,0 144,8Leverandørgæld 57,2 0,0 0,0 0,0 57,2Anden gæld 96,9 0,0 0,0 0,0 96,9Finansielle forpligtelser 346,0 2,5 9,3 0,0 357,7Likvide beholdninger 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2Tilgodehavender fra salg 103,8 0,0 0,0 0,0 103,8Igangværende arbejder for fremmed regning 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1Øvrige tilgodehavender 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4Finansielle tilgodehavender 123,5 0,0 0,0 0,0 123,5Netto 222,5 2,5 9,3 0,0 234,3Alle pengestrømme er ikke diskonterede og omfatter forpligtelser ifølge indgåede aftaler.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 59Koncernens regnskab Noter


NoterKoncernModerselskabNote I millioner DKK 2012 2011 2012 201129 Finansielle instrumenter - fortsatMarkedsrisikoFakturering til ind- og udland sker primært i DKK. Valutarisikoen på tilgodehavender anses for uvæsentlig.Køb af ydelser i udlandet sker i fremmed valuta, primært EUR. Valutarisikoen på køb af varer ogtjenesteydelser anses for uvæsentlig.Koncern: EG's valutarisici består herudover af tilgodehavender/(gæld), likvide midler og nettoinvesteringer iudenlandske datterselskaber, henholdsvis NOK 50 mio. og SEK -1 mio. EG anvender ikke finansiellekontrakter til afdækning af valutarisici.Moderselskab: EG's valutarisici består herudover af tilgodehavender/(gæld), likvide midler og investeringer iudenlandske datterselskaber, henholdsvis NOK 16 mio. og SEK -8 mio. EG anvender ikke finansiellekontrakter til afdækning af valutarisici.RenterisiciVærdipapirbeholdningAktier 0,0 0,2 0,0 0,2Koncernens renterisiko er knyttet til nedenstående poster, hvor seneste tidspunkt for forfald er anført:NominelKoncern 0-1 år 1-5 år > 5 år rente, pct.Likvide beholdninger 48,9 0,0 0,0 0-0Gæld til pengeinstitutter -5,5 0,0 0,0 2-3Medarbejderobligationer -2,5 -12,2 0,0 2-4Rentebærende aktiver og gæld i alt, netto 40,9 -12,2 0,0NominelModerselskab 0-1 år 1-5 år > 5 år rente, pct.Likvide beholdninger 3,8 0,0 0,0 0-0Gæld til pengeinstitutter -7,8 0,0 0,0 2-3Medarbejderobligationer -2,5 -9,7 0,0 2-4Rentebærende aktiver og gæld i alt, netto -6,4 -9,7 0,0EG har kun variabelt forrentede lån.KapitalstyringUdbyttet fastsættes ud fra et ønske om altid at have tilstrækkelig likviditet i EG til at møde potentielle kravsamt under hensyntagen til en optimering af afkastet i EG og dets moderselskab.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 60Koncernens regnskab Noter


NoterNoteI millioner DKK30 IncitamentsprogrammerFor at tiltrække og fastholde direktionen og andre ledende medarbejdere er denne gruppe blevet tilbudt enaflønning baseret på kompetencer, arbejdsopgaver og værdiskabelse, som det ligeledes ses isammenlignelige selskaber. En gruppe af de ledende medarbejdere har haft mulighed for at deltage i etaktieinvesteringsprogram, som har til formål at sikre, at direktionen og aktionærerne har de samme kortesåvelsom langsigtede interesser.Ordningen er en egenkapitalbaseret ordning. Antal warrants pr. 31. december 2012 udgør 80.917. Der erikke tildelt eller udnyttet warrants i 2012.Hver warrant giver ret til at købe 1 aktie med nominel værdi på DKK 1,0 til kurs 10,628 + 12% pr. år -hvilket derved svarer til DKK 106,28 pr. aktie + 12% p.a. Køberetten kan som hovedregel alene gøresgældende ved salg af virksomheden. Warrants er udstedt over en periode fra 1. januar 2010 til 30. august2011. De udstedte warrants er tegnet til markedskurs på udstedelsestidspunktet, hvorfor der ikke indregnesomkostninger på ordningen.EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 61Koncernens regnskab Noter


KoncernstrukturEG NeoProcess A/SCVR 27 91 25 67EDB Gruppen Holding A/SCVR 31 59 88 50100 %CTEK A/SCVR 10 04 05 23100 %Dynaway A/SCVR 25 30 91 03EG Holding A/S (Cidron IT)CVR 31 59 90 83EG Data Inform Hjørring A/SCVR 12 51 41 74100 %EG Sverige ABCVR 556164-5648EG A/SCVR 84 66 78 11100 %EG Norge ASCVR 959 642 834Unitail AB (Overtaget 1/1 2013)CVR 556666-0428EG Utility A/SCVR 66 23 42 15EG Kommuneinformation A/SCVR 24 25 69 01EG Retail ASCVR 948 168 898EG NaviCom ASCVR 983 781 233EG A/S ÅRSRAPPORT 2012 62Koncerninformationer Koncernstruktur


EG har kontorer i hele SkandinavienEG A/SIndustrivej Syd 13 C7400 HerningTlf. +45 7013 2211Fax +45 7013 2299DANMARKBallerup, Herning (hovedkontor), Hjørring, Holbæk, Kolding, København, Odense,Skanderborg, Thisted, Aalborg og AarhusNORGEBergen, Gjøvik, Mandal, Molde, Oslo, Sandefjord, Sandnes og TrondheimSVERIGEMalmø, Mölndal, Stockholm, Örebro og Östersund.EG www.eg.dk

More magazines by this user
Similar magazines