Blad #1 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Blad #1 - Gråsten Sejlklub

Ihr Folkeboot-Partner im NordenIm nassen Elementtrocken bleiben!Am Industriehafen 4D - 24937 FlensburgTel. +49 (0) 461 - 1 77 27 0Fax +49 (0) 461 - 1 77 27 33www.fys.de · info@fys.demo - fr 9.00 - 18.00sa 9.00 - 13.00Beratung ist Me(e)hr-wert!Flensburger Yacht-ServiceIhr kompetenterYachtausrüstervon A - Z:Wir haben für Sie:All-Wetter-BekleidungNeoprenanzügeÖlzeugSchuhe, Gummi- und SeestiefelSchwimmwestenUnd für Ihr Boot:Bootsfarben, -lacke und MalerzubehörBeschläge und BlöckeEpoxy ReparaturspachtelReinigungsmittel rund ums BootMotorenzubehörTauwerkZeising4


Du er altid velkommen til et besøgAdventure Medie - se indhold på hjemmesiden7


Alt med kursiv er relevante oplysninger fra vedtægterneORDINÆR GENERALFORSAMLINGONSDAG DEN 20 MARTS 2013 KL. 19.00 I KLUBHUSET8DAGSORDEN:1. Valg af dirigent.2. Valg af referent3. Beretning.4. Forelæggelse af regnskab og budget.5. Fastsættelse af kontingent og indskud.6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer.7. Forslag til vedtægtsændringer.Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinæregeneralforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 1.1.2013og skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.Evt. forslag skal optages på dagsordnen.Forslag fra medlem – ændring af § 2 pkt. 2§ 2 pkt. 2 i dag:GS´s formål er som dansk sejlklub at fremme interessen for sejllads, godtsømandsskab og navigation og at varetage opgaver af fælles interesse forklubbens medlemmer.Medlem foreslår § 2 pkt. 2 ændret til:GS`s formål er at dygtiggøre medlemmerne i sejlads, sømandskab og navigation,og varetage opgaver af fælles interesse for klubbens medlemmer,samt udbygge kammeratskabet.8. Indkomne forslag.Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingensafholdelse. Evt. forslag skal optages på dagsordenen.9. Valg til bestyrelsen og suppleantPå ulige årstal vælges kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvisSejlads-, Bro-, Klubhus- og Juniorudvalg.Bestyrelsesposter: Nuværende medlem:Kasserer Bent Bryning (modtager genvalg)Sejladsudvalgsformand Niels Goosmann (modtager genvalg)Broudvalgsformand Ole Rick (modtager genvalg)Klubhus-udvalgsformand Frede Nielsen (modtager genvalg)Juniorudvalgsformand Henrik Markussen (modtager genvalg)10. Valg af revisor og revisorsuppleant1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år)Nuværende medlem:Revisor Hans Peter Novrup (modtager genvalg)Revisorsuppleant Ikke besat11. Eventuelt.Den endelige dagsorden kan ses/læsesi vinduet i klubhuset samt på GS hjemmesidesenest 10. marts 2013.


KLUBHUSUDVALGETSå er der atter gået et år.I året 2012 blev den lille gang malet ogder blev sat nyt loft op.En del vinduer og fordøren blev malet.Der blev lagt nye fliser på terrassen til storglæde for os alle.Da vi har en god og pæn klub med godefaciliteter, valgte vi i år, at blive et parweekender i egen havn. Det medførte atvi hyggede os med andre fra klubben.Ser frem til år 2013 med mangesolskinstimer.SmudiSENIORTEAMETS JULEFROKOSTder var mødt 29 op, havde en hyggelig frokost med godt spisning, pakkefest, sang ogharmonikaspil.Hilsen fra Anker11


Indbydelse tilGS - AFTENKAPSEJLADSER 2013Første sejlads: onsdag d. 1. maj, og her efter hver onsdag til og med d. 11 september.Der er ingen sejladser i ugerne 28, 29, 30 og 31, (Sommerferie).Sidste sejlads om onsdagen afholdes d. 11. septemberKlubmesterskabet afholdes lørdag d. 14 septemberSejladsbestemmelser:Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program.Respittider & pointberegning:Iht. DS kapsejladsregler og klubbens ”Sejladsbestemmelser for Aftenkapsejlads 2013”og ”Sejladsbestemmelserne for klubmesterskab 2013”.Kan afhentes i klubhuset fra tordsag d. 25. april.Respittider & pointberegning:Vil være angivet i ”Sejladsbestemmelser for Aftenkapsejlads 2013” og ”Sejladsbestemmelsernefor klubmesterskab 2013”.Præmier:Vil være angivet i ”Sejladsbestemmelser for Aftenkapsejlads 2013” og ”Sejladsbestemmelsernefor klubmesterskab 2013”.Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 22. april):1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Niels Goosmann, Skippergade1, 6320 Egernsund,eller send tilsvarende oplysninger til E-mail: Niels.Goosmann@Gmail.com2. Indsæt 475,- kr. på registrerings nr. 8010 konto 0000219809 i Sydbank. Husk atanføre dit navn samt certifikat nr.Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel.Venligst overhold tilmeldingsfristen det letter arbejdet for kapsejladsudvalgetganske betydeligt!Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt!-------------------------------------------------------------------------------------------------------TilmeldingtilGS - Aftenkapsejladser2013Bådens navn: _____________________Certifikat nr.:______________________Skipper:__________________________TLF:____________________________E-mail:___________________________Type:____________________________Sejl nr.___________________________Adr._____________________________Mobil:___________________________Dommer/køkkentjans: Helst d.________________________________________Dato/underskrift14


KEGNÆS JOLLE PÅ UDFLUGTPå rette tid og sted !Natten til fredag den 27. juli 2012 blevvores Kegnæs jolle med påhængsmotor,fiskegrej og redningsveste stjålet frakysten ved Brunsnæs. – Den var klar til atskulle på fisketur fredag morgen.På jollen er påhængsmotoren forsynetmed Hillock låsebeslag og hængelåspå dammen. I dammen er gemt en GPSsender.Sikke noget bøvl jeg nu skulle i gang med,anmeldelse til politi og forsikring, kunnejollen findes? o. s. v..Nu var det spændende om GPS senderenkunne fortælle noget? - Det viste sig atGPS senderen, havde sendt sidste gang,lidt over midnat torsdag aften og varderefter død.(I hukommelsen - torsdag eftermiddagblev der set en stor og en mindre bådsammen, øst for Brunsnæs!?)Da vi mandag formiddag, var i Sønderborg– Fik vi en telefonisk oplysning om, atden GPS-sendemast der havde modtagetdet sidste signal fra GPSén stod på SydAls og havde en radius på ca. 5 km. Jollenmå således have været i dette område lidtover midnat torsdag aften! Hvilket tyderpå at de har taget jollen noget før endantaget.En indskydelse! - vi kunne da lige køre tilHøruphav for at se ind i Lillehav. –Det var lidt over middag, solen skinnedeog vinden var i vest, lige ind i Lillehav.Der lå en del for anker i læ af Kegnæs. Detvar begrænset hvad vi kunne se af Kegnæsjoller der inde! – En kikkert havde vi joikke med.På havnen sad der nogle lokale fiskere ogsnakkede - jeg kunne jo lige spørge om dehavde set noget til en traditionel Kegnæsjolle med en Yamaha påhængsmotor – formin havde jeg lige mistet.De skulle lige have hukommelserne påplads! – nej, der var ingen der var bekendtmed noget i den retning!.”Vent nu lige lidt ” var der en der udbrød! –Da jeg var ude at ”kajakke” om morgenen,lå der omme ved Vibæk Vandmølle - indei noget siv, en jolle, der kunne ligne enKegnæs jolle!Det lød da interessant, hvor er så VibækVandmølle? – følg landevejen til Skovby,så er der skilt til Vibæk Vandmølle. Jamentak for det!, så prøver vi at køre der om.Fra havnen i Høruphav kan man ikke seVibæk Vandmølle, idet den ligger gemtbag en lille pynt.Da vi kom ned til stranden ved VibækVandmølle med udsigt til Kegnæs, kunnevi til den ene side se en mand, der stodved sin knallert med mange plastikposer,sådan lidt afsides! - et mærkeligt sted atstå! Til den anden side kunne vi se, at der inoget siv, vest for bæk udløbet, lå en jolleder meget vel kunne ligne vores Kegnæsjolle.Vi gik om til jollen – (forbi et lille klondikeaf skure m.m.) vores jolle - var rippet foralle løse genstande, dammen var tømt,men påhængsmotoren var der endnu.Den var bakset op bag nogle store sten ogbundet til en træstub i strandkanten, - såden var ikke sådan at få i vandet igen..15


Knallertmanden havde set vi var vedjollen!Nå! - men hvordan fik vi nu jolle derfrao. s. v., vi ringede efter hjælp. Min konekørte op til landevejen for at mødesmed hjælperne – jeg blev tilbage i skjultafstand til ”knallertmanden”!Han kørte nu om til skurene, var inde attage waders på og gik om til jollen, hvadhan foretog sig der kunne jeg ikke rigtigse. Da vi kom tilbage med hjælpernebekræftede han, at var omme ved jollen!Først senere blev vi opmærksom på, at deri den gennemgående bræddebolt i Hillocklåsebeslaget var filet to parallelle spor –altså forsøg på at få påhængsmotoren afjollen.Det var en meget speciel oplevelse atsnakke med ”knallertmanden”, hansstemmeføring var meget nervøs. - Hvemder har taget jollen til Vibæk Vandmølle,er der ikke svar på.Vores hjælpere kom med en benzintankder passede til motoren, samt div. tovværk.Vi fik jollen søsat og sejlet til Høruphav,hvor den dagen efter blev trailet hjem.Politiet forklarede ved anmeldelse affundet af jollen, at de ikke kunne foretagesig noget, medmindre vi havde noget påfersk gerning – det havde vi ikke - !Hvor heldig har vi lov at være? - Det eraltså vigtig at være - På rette tid og sted!Det var dejligt at få jollen tilbage igen,selv om det var forbundet med bøvl.Senere på sommeren var vi sejlendetil Høruphav, her mødte vi tilfældigkajakmanden der havde set jollen i sivene,han fik naturligvis hele historien og - taktil.Hans Peter”X-tra Dejle”16


Vi har netop været en tur nede på havnenfor at se til vores båd, og hvor er det skønt atkomme derned denne vinter og se hvilkenfin system bådene står i i år. Det er virkeligen fornøjelse at gå en "runde" dernede.Stor ros til pladsudvalgsformanden forhans store engagement/planlægningmed at få pladsen til at se ryddelig ogvelkommen ud.ROSERSamtidig skal der også lyde en stor ros ogtak til hele bestyrelsen, som gør et kæmpestykke arbejde året rundt, for at vi alle kanføle os godt tilpas i klubben.Sejlerhilsen til alle i GS fraCarpe Diem (comfortina 32)Godt nytårRita & Bent PedersenFLODSKIPPER-KURSUSAabenraa Sejlklub og FTLF (Foreningen Til Langtursejladsens Fremme)arrangere flodskipperkursus - lørdag den 23. februar 2013 kl. 10-16.Kurset gælder i h.t. CEVNI kravene for færdsel på Europas indre vandveje.Deltagerforudsætning: som minimum skal du have et duelighedsbevis, hvor såvel denteoretiske som den praktiske prøve er bestået.Deltagerantal: Minimum 12 deltagere.Forplejning: Medbring madpakke. Der bydes på 1 øl/vand & kaffe/the.Tilmelding: Medlemmer af FTLF www.ftlf.dk eller mail. Medlemmer af AabenraaSejlklub: Skriftligt til FTLF’s sekretariat, gerne på mail: ftlf@ftlf.dk. Deltagergebyretbetales til konto 9570-6756026, Danske Bank. Tilmelding senest 14 dage før kursus afhensyn til udsendelse af kursusmateriale.Yderligere information: Torben Jensen, tlf. 6021956917


SvanemærketVi er medspiller, nårmiljøhensynet vægtes!IHLE grafisk produktion,Broager er Svanemærket.Den nordiske miljømærkningbetyder at miljøhensyn fornaturen og for de menneskerder skal arbejde med tryksagener helt i top.Du behøver ikke sejleverden rundt for at findedet rigtige trykkeri...IHLE Grafisk ProduktionStoregade 23 • DK - 6310 BroagerTlf.:Uforpligtende74 44 11 00tilbud• E-mail:gives!ihle@ihle.dkIHLE Grafisk ProduktionStoregade 23 · 6310 BroagerTlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55E-mail:ihle@ihle.dk818


KLUBMESTERSKABfor seniorer 2012Klubmesterskabet for seniorer blev afviklet d. 15 september 2012.Der blev afviklet 3 sejladser, 2 up/down og 1 respit sejlads.Vejret var rimeligt, sol få byger og rigeligt med vind (8- 17 m/s).KLUBMESTER 2012 blev:Bent Rasmussen Zoom-Out Dufour 34 HR2. pl. Bertel Kümpel I Kluk, Folkebåd3. pl. Poul Fribo i X-Dream, X 99Løbsvindere:1. Løb: Bertel Kümpel I Kluk, Folkebåd2. Løb: Poul Erik Rinkovski i Anna Kristina, Nordship 8083. Løb: Gunnar Petersen i Pegasus, Granada 274. Løb: Anker Hansen Blåhvalen, Grinde5. Løb: Jens Lorenzen i Risk It, Elvstrøm 326. Løb: Bent Rasmussen i Zoom-Out, Dufour 34 HR7. Løb: Poul Fribo I X-Dream, X 99En stor tak lyde til SuperBrugsen i Ulsnæs Centret, som igen i årsponseret alle præmier til klubmesterskabet.Sejladsudvalget vil gerne sige tusind tak til alle de der har hjulpettil, ved afvikling af aftenkapsejladserne.Den 26 september blev der afholdt evalueringsmøde vedr.den forgangene sæson, der kom rigtig mange gode forslag tilforbedringer og nye tiltag til næste sæson.Sejladsudvalget vi her i løbet af vinter månederne bearbejde disseindkommende forslag.Tak for en god sæson, vi ses næste år.SEJLADSUDVALGET19


Nyt frajuniorafdelingenVintertræning for optimistjoller i GSGråsten Sejlklub er i denne vinter vært forkredsens vintertræning for optimistjoller ogselvom det i kredsen for tiden er lidt småtmed A- og øvede B-optimister, har vi alligevelformået at samle 12 optimistsejlere bredtrepræsenteret fra kredsens sejlklubber til dettearrangement, hvor sejlerne mødes 6 lørdage (3gange før og 3 gange efter jul) i løbet af vinterhalvåret2012-2013 til nogle lærerige træningsdagepå vandet.Den sidste træningslørdag inden jul var den1. december og den skulle selvfølgelig ståi julens tegn og på indbydelsen var der daogså annonceret med præmie til den flottestjuleudsmykkede jolle. Og det kan nok være,at sejlerne og deres forældre tog denne udfordringalvorligt! Joller med alskens julepyntstod denne råkolde lørdag formiddag til søs ogpå vandet kunne der høres et pænt udvalg afjulens melodier, da enkelte joller ud over almindeligjulepynt, ligeledes var forsynet medpynt, der kunne give lyd fra sig og én havdesågar et mindre stereoanlæg om bord, derlet kunne overdøve trænerens instruktioner.Heldigvis var der i den lette sydøstenvind ikkeden store risiko for at skulle vende bunden ivejret på jollerne, hvilket nok ville have pilletpynten af de flot udsmykkede joller.Broanlægget var fuldstændig ryddet for bådedenne lørdag og det benyttede træneren sig afved at lægge nogle mærker helt inde i havnen,så sejlerne fra en startlinie uden for havnenskulle krydse rundt mellem broer og pæle ogselvfølgelig respektere vigereglerne overforhinanden.I klubhuset duftede der også af jul, da de forfrosnesejlere kom ind efter nogle timer påvandet og blev belønnet med en stor portionlækker risengrød. Kl. 13 gik det så løs på vandetigen; men desværre var vinden aftaget ensmule og desuden blev den efterhånden skiftendeog drejede derefter om i sydvest for tilsidst næsten helt at forsvinde. For at holde varmenpå det kolde vand blev sejlerne af og tiludsat for alternative opgaver af træneren og deskulle således bl.a. lave armbøjninger i jollen.Efter den afsluttende evaluering af dagens udfordringerblev såvel sejlere som forældre budtpå æbleskiver, varm kakao og kaffe og dagensluttede med præmieuddeling, hvor samtligesejlere havde gjort sig fortjent til en tidlig julegave.Næste træningslørdag afholdes den 23. februar2013 – hvis vandet vel og mærke er flydende.Sejlerhilsen - Bent20


Vi passer godt på din bil...SALG - SERVICE - LEJEFORHANDLING AFGAFFELTRUCKSUlsnæs 44 - 6300 Gråsten - Tlf.: 74 65 19 20www.graastentruck.dkKøb & salg af nye ogbrugte bilerService og reparation af allebiler. Speciale: VW - Seat -SkodaService ogreparation afalle bilmærker-også indenfor garantiperiodenSejersbæk Biler ApS Biler ApSNederbyvej 2 · 6300 2 • Gråsten 6300 GråstenService PartnerTlf. 7465 2220 · Mobil 4036 2270Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270Malermester Klaus Blaske NielsenSundsnæs 6C, 6300 GråstenTeleon 74 65 02 42Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13Ved aflevering af denne annonce,gives 15% rabat på alle HempelsprodukterGælder i hele 2013 og kun modaflevering af annoncenWWW.RAMBOLL.DK21


COMPACT DIESLERHOLD DIG TILVOLVO PENTA- DEN HOLDER TIL DIG..!Nyt pengeinstitut?OPGRADER DIN BÅD OG FÅFORDELENE VED EN NY VOLVOPENTA MOTORFå vind i sejlene- og luft i økonomien!DriftsikkerhedStørre sejlkomfortLet tilgængeligereservedeleLandsdækkendeservicenetHøj gensalgsværdipå bådenwww.volvopenta.dkVolvo Pentasserie af Compact Dieslerdækker effektområdet13-75 HkHOLM MARINE ApSBøjskovskov Nybølnorvej 1816 DK-6400 · DK-6310 SønderborgBroagerTlf. +45 40406590 · www.soeholmmarine.dkTlf. +45 74 65 40 90 Mobil +45 40 40 65 9022


GRÅSTEN SEJLKLUBS 10 BUD- Følg klubbens vedtægter.Måske kan du ikke se meningen medreglerne eller er direkte uenig - mendet er dem der udgør klubben og er ennødvendighed for at den kan fungere.- Udfør din arbejdspligt uden vrøvl.Din arbejdskraft er en af årsagerne til atpriserne kan holdes på et niveau hvor allekan være med. Samtidig oplever du at væredel af et behageligt fællesskab.- Vær miljøbevist på land og vand.Tænk på vores børn. Og overholdesmiljøreglerne ikke kan både du og klubbenblive pålagt meget høje udgifter til bøder ogoprydning af forurening.- Vær en del af klubben ved at deltage idens arrangementer.Der sker ikke noget i klubben med mindreat der er medlemmer der møder op - detgælder også dig.- Respektér- og tal pænt til- og om andre.Klubben er et sted hvor medlemmer skalkunne dele deres sejlsportsinteresse ogvære lige uanset status.- Følg anvisninger fra udvalgene.Formanden for udvalgene er valgt til, efterbedste evne og overbevisning, at varetageen del af klubben men den dertil krævedebemyndigelse. Følg derfor anvisninger ogsåselv om du måske ikke er enig.- Hold klubben pæn og rydelig.Flyder der noget affald, så saml det op -også selv om det ikke er dig der har tabt det.- Vis hensyn og behandl klubbens grej somdit eget.Klubbens ejendele er også medlemmernesejendele. Bliver der ødelagt noget måpengene tages ud af den pulje derfinansierer arrangementerne.- Vær behjælpelig og giv en håndsrækninghvor der er behov.Næste gang er det måske dig der har behovfor hjælp.- Giv plads til andre.Pladsen i klubben er begrænset hvilketkræver medlemmernes forståelse.Vær villig til at vige hvis pladsen skalbruges under stævner eller søsætning ogoptagning af både.Vend skiltet på grønt hvis du planlægger atovernatte ude.23


Optagning - Søsætningsamt vinteropbevaring af både op til 28 t.NYT - NYT - NYTVi er nu forhandler af Selva påhængsmotor lige fra 2 - 250 HK, samt Selvasprogram af gummibåde.Alle former for motor service udføresDøgn Tankning af Marinediesel(ingen bio-tilsætning) med kort.Kontant salg i normal åbningstid:Man - Tors 7,00 til 17,00Fredag 7,00 til 14,00Forhandling af Hempels og International farver,Ved køb over 1.000 kr. gives 15% rabatForhandling af Palby Marine og Watski ProdukterToftvej 9 • DK-6300 Gråsten • tlf.: +45 40 96 60 92www.skibsvaerfttoft.dk • skibsvaerfttoft@gmail.comIhle grafisk produktion, BroagerFont: Gabriola - Steg fare Pantone 2718 U

More magazines by this user
Similar magazines