12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

brs.dk

12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

4. REGNSKAB / PERSONALE15Driftsresultat: 16.61.01. Redningsberedskabet2003 priser (mio. kr.) FL+TB 2003 Forbrug 2003 DifferencedriftsresultatBevilling 432,6 419,2 13,4Opsparing fra 2002 (ekskl. Akt 19 og 60) 4,8 4,8Resultat (ekskl. Akt 19 og 60) 437,4 419,2 18,2Akt 19 og 60 (opsparing fra 2002) 20,4 11,2 9,2Samlet resultat (inkl. Akt 19 og 60) 457,8 430,4 27,4Beredskabsstyrelsen fik i 2003 et samlet mindreforbrugpå 18,2 mio. kr. Årsagerne hertil er følgende:• Beredskabsstyrelsen Nordsjælland blev afviklethurtigere end forudsat.• Der blev i 2003 afsat 7 mio. kr. til gennemførelse afprojekt til indførelse af digital forvaltning i 2004.• Et videreførelsesbeløb på 6,1 mio. kr. i relation tilden politiske aftale om redningsberedskabet efter2002, hvoraf de 4,5 mio. kr. skyldes et mindreforbrugi forbindelse med risikovurdering i detkommunale redningsberedskab mv. Mindreforbrugetpå 4,5 mio. kr. er i overensstemmelsemed det planlagte, idet uddannelsesvirksomhedenisær vil ligge i perioden 2005-2006.Videreførelsesbeløbet er således i høj grad knyttet tilkonkrete projekter i perioden 2004-2006. Beredskabsstyrelsenhar i 2003 afholdt udgifter på 11,2 mio. kr.til styrkelse af redningsberedskabet som led i opfølgningenpå terrorangrebene i USA, jf. Akt 19 10/10 2001og Akt 60 12/12 2001. Korrigeres herfor er det samledeforbrug i 2003 på 430,4 mio. kr. svarende til et samletvidereførelsesbeløb ultimo 2003 på 27,4 mio. kr.For en mere uddybende redegørelse for forbruget påaktstykkerne, se sidst i dette afsnit.Driftsregnskab: 16.61.01. Redningsberedskabet 1) Budget 2003driftsregnskabLøbende priser (mio. kr.) Regnskab 2003 FL+TB Difference Regnskab 2002 Budget 2004Udgifter 512,5 504,3 8,2 505,0 486,1Heraf løn 247,1 256,6 -9,5 246,3 251,4Indtægter 82,1 71,7 10,4 83,1 73,8Resultat, brutto -430,4 -432,6 2,2 -421,9 -412,3Bevilling (netto) 432,6 432,6 - 408,7 412,3Resultat (netto) 2,2 - 2,2 -13,2 -1) Udarbejdet efter de almindeligeregnskabsprincipper, deranvendes i staten.Udgiftsbaseret regnskab.Kilde: Regnskab for virksomhed.I 2003 havde Beredskabsstyrelsen et samlet mindreforbrugpå 2,2 mio. kr. i forhold til nettodriftsbevillingenpå 432,6 mio. kr. Mindreforbruget kan forklaresved en hurtigere afvikling af beredskabscentret iHillerød end forventet. Mindreforbruget svarende til0,4 pct. af bruttodriftsudgiften giver ikke anledning tilyderligere regnskabsmæssige forklaringer, jf. Rigsrevisionensbrev af 13. november 2003 vedrørende oplysningertil bevillingskontrollen for finansåret 2003.Af tabellen fremgår endvidere, at Beredskabsstyrelseni 2003 havde indtægter på 82,1 mio. kr., svarendetil en merindtægt på 10,4 mio. kr. i forhold tilFinanslov 2003. Årsagen hertil er bl.a. følgende:• En indtægt på 1,0 mio. kr. i relation til indsatsen iIrak.• En indtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende salg afmateriel i forbindelse med lukningen af beredskabscentreti Hillerød.• En indtægt på 3,9 mio. kr. i forbindelse med olieforureningsindsatsenved Grønsund i 2001. For enuddybning heraf se nedenfor.Herudover har diverse ekstraordinære indtægter i2003, herunder overskud på den indtægtsdækkedevirksomhed, medvirket til forskellen mellem budgetog regnskab.

More magazines by this user
Similar magazines