12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

brs.dk

12068 Beredskab / tryk - Beredskabsstyrelsen

4. REGNSKAB / PERSONALE16Endelig ses det, at Beredskabsstyrelsen i 2003 harafholdt udgifter for 512,5 mio. kr. svarende til et merforbrugpå 8,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes,at Beredskabsstyrelsen har afholdt udgifter i relationtil Akt 19 10/10 2001 og Akt 60 12/12 2001, der finansieresaf opsparing fra tidligere år.bevillingsafregningog akkumuleretresultatBevillingsafregning: 16.61.01. RedningsberedskabetNettoudgifter2003 priser (mio. kr.) Lønsum Øvrig drift i altKilde: Bevillingsafregning 2003,statens budgetsystem, tabel 10150.1. Bevilling (B+TB) 256,6 176,0 432,62. Regnskab 247,1 183,3 430,43. Årets overskud 9,5 -7,3 2,24. Evt. overskud som bortfalder - - -5. Akkumuleret overskud primo 2002 21,4 3,8 25,26. Dispositionsmæssige omflytninger -8,8 8,87. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2003 22,2 5,3 27,4Akkumuleret resultat 2000-2003Løbende priser (mio. kr.) 2003 Årets resultat 2002 2001 200027,4 2,2 25,2 38,4 13,1Ultimo 2003 er der et akkumuleret overskud på 27,4mio. kr. Af overskuddet er 9,2 mio. kr. knyttet til Akt 1910/10 2001 og Akt 60 12/12 2001, 6,1 mio. kr. er knyttettil aktiviteter i relation til den politiske aftale omredningsberedskabet efter 2002, mens 7 mio. kr. erknyttet til projekt til indførelse af digital forvaltning.Hertil kommer, at der vil blive afsat et beløb til påtrængendebygningsvedligeholdelsesarbejder i 2004.Endvidere ses det, at der er overført 8,8 mio. kr. fraløn til finansiering af merforbrug på øvrig drift på16.61.01.10. Almindelig virksomhed, jf. Budgetvejledning2001 punkt 2.6.5.Årets resultat fordelt på hovedopgaver (eksklusiv indtægtsdækket virksomhed)2003 priser (1.000 kr.) Indtægter Udgifter Resultat1) Afstemning mellem SCR-regnskabetog Navision Stat-regnskabetskyldes, at konteringenaf indtægter varierer mellem deto regnskabssystemer. En uddybningheraf fremgår af omslagettil årsrapporten, hvor fordeling afudgifter på hovedformål er vist.Kilde: Navision Stat. Bemærk attallene er eksklusiv overskuddetpå indtægtsdækket virksomhedpå 2,8 mio. kr.Driftsopgaver 15.583 286.656 271.073Styrelsesopgaver 1.371 83.514 82.143Øvrige opgaver 116 27.288 27.172Hjælpefunktioner 21 4.168 4.147Generel ledelse og administration 2.345 50.465 48.12016.61.01.50 Risikovurdering mv. - 546 546Korrektion mellem SCR og Navision Stat 1) 1.096 1.096I alt 20.532 453.733 433.201Bevilling (Netto) 432.600Resultat (Netto) -601

More magazines by this user
Similar magazines