Brugervejledning til Absalon Underviser - itslearning

itslearning.com

Brugervejledning til Absalon Underviser - itslearning

Brugervejledning tilAbsalonUnderviserKøbenhavns Universitets e-læringssystemVersion 1.5 • februar 2008 • IT LEARNING CENTER • DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET© JOHNNY CARLSEN, ITMEDIA & ANITA MONTY, ANDRES JENSEN OG RICHARD LØVLUND, IT LEARNING CENTER


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETVelkommen til AbsalonAbsalon er det nye webbaserede læringssystem, som bliver det fælles virtuelle samlingspunktfor studerende og undervisere ved hele Københavns Universitet. Absalon giver brugerne mulighedfor, at de daglige undervisningsaktiviteter suppleres med vidensdeling og kommunikationved brug af systemets redskaber.Siden januar 2007 er Absalon startet op ved bl.a. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og DetJuridiske Fakultet, og i juli 2007 blev systemet indført ved Det Humanistiske Fakultet og DetSamfundsvidenskabelige Fakultet. Absalon vil i vidt omfang erstatte de platforme, der tidligereer blevet benyttet i undervisningsmiljøerne, såsom UVP, SIS-K samt Punkt KU’s grupperumtil undervisningsbrug.Som studerende tilmelder man sig sine kurser i Absalon, hvor underviseren har lagt pensumplanog litteraturliste samt kursusmateriale og opgaver ud. Ydermere tilbyder Absalon ogsåmuligheder for andre virtuelle aktiviteter som fx oprettelse af virtuelle projektrum, lagringsmulighedfor filer, diskussionsfora, interne beskedfunktioner, ePortfolio etc. etc..Absalon er et system, hvor man ikke er afhængig af at skulle sidde foran sin egen computer,hver gang der logges på. Dette giver både studerende og undervisere mulighed for at organisere,strukturere og supplere de traditionelle undervisningsaktiviteter på hvilken som helst computer.Så længe den er tilsluttet internettet. Muligheden for at oprette særlige projektrum tilopbygning af studiegrupper er medvirkende til at skabe en uafhængighed i forhold til tid ogsted. Her kan de studerende selv tilrettelægge indhold og udveksling af kursusmateriale udover de undervisningsaktiviteter, hvor tid og sted er fastlagt.Ved brugen af Absalon vil de studerende og underviserne opleve muligheden for en lettereinteraktion i forhold til det tidslige aspekt, herunder løbende opdatering af kursets pensumplan,redigering af litteraturliste i form af fx aktive links, supplerende artikler, oplysninger omaflysninger eller relokationer af kurser etc..God fornøjelse!1


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETIndholdsfortegnelseVelkommen til Absalon 1Indholdsfortegnelse 21. Adgang til Absalon 3Macintosh Safari 42. Opbygning af Absalon 5Hovedside 5Fag 5Projekter 6Kalender 6Beskeder 6ePortfolio 6Søg 6Bibliotek 7Mine indstillinger 7Skift indstillinger 8Tilpas it’s learning 8Beskeder 93. Fag 10Kursusliste i Absalon 10Kursusrummets hovedside 11Kursusrummets opsætning 11Tilføj mappe 12Administrer mappetilladelser 12Generelle funktioner i kursusrummet 13Tilføj lektion 14Rediger lektion 14Tilføj opgave 15Opgavestatus 15Omorganiser mappe 16Administration af kursusrummet 17Administrer status og opfølgning 18Resumé 18Opgaverapport 19Statusrapport 19Personlig rapport 20Administrer deltagere 21Administrer gruppe 21Administrer fagindstillinger 22Administrer indstillinger for bedømmelse 22Administrer sendestatusser 23Proxyværktøjer 23Lektionsplanlægning 24Egenskaber 25Filer 26Oversigt 27Undervisningsplaner 27Opslagstavle 27Opgaver 28Foretrukne 29Nye og redigerede elementer 294. Projekter 30Tilføj projekt 30Projektrummets hovedside 31Projektrummets opsætning 31Tilføj deltagere 31Tilføj grupper 33Projektindstillinger 335. Beskeder 34Beskeder – hovedside 34Kontakter 34Beskedindstillinger 35Ny besked 35Link til filer 36Aktive links 366. ePortfolio 37Om mig 38Blog 39Portfolioer 40Ændringer af indstillinger 41Vis min ePortfolio 42Mine filer 43Kopier fra ekstern enhed 43Kopier fra mappe 447. Bibliotek 458. Søg 469. Nye funktioner i Absalon 462


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET2. Opbygning af AbsalonHovedsideEfter login vises Absalonsystemets hovedside. Øverst på siden stårbrugerinformationer (Blå rektangel), hvor brugernavn, antal brugeresamt hjælp- og log af-funktion vises.I topmenuen (Rød rektangel) findes ni funktionsfelter, hvor hvert feltgiver adgang til forskellige funktioner i Absalon. Under de følgendesider gives en kort beskrivelse af funktionerne.Site-map-baren (Grøn rektangel) viser, hvor i Absalon du befinder sig.I kolonnen til venstre (Gul rektangel) vises navigationstræet i Absalon.Under ”Hovedside” viser træet, hvilket fakultet du har relation til samtet link til studieinformationen www.sis.ku.dk. Indholdet ændres afhængigaf, hvilken funktion du beskæftiger dig med. Fx kan du navigerei læringsrummet via denne menu, når du er under ”Fag”.Oversigten (Grå rektangel) viser publicerede nyheder, abonnementer,foretrukne blandt dine tilmeldte fag samt de projekter, du som brugerhar oprettet eller er tilmeldt.FagHer vises en liste over de kurser eller kursusrum, du underviser i, ellerhar tilmeldt dig. Du tilmelder dig kurser under ”Søg i fagkataloget”(Rød rektangel). De relevante kurser ved Det Humanistiske Fakultet eropstillet således: HUM, årstal og semester (07E: E for efterårssemesterog F for forårssemester), institut og kursets titel.5


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETProjekterProjekter er en slags grupperum, som alle brugere har adgang til atoprette og efterfølgende invitere andre til at deltage i. De kan fx benyttesaf studerende og undervisere til studiegrupper eller andre relevantegrupper, hvor deltagere kan tilføjes og kursusmaterialer udveksles.KalenderUnder ”Kalender” kan du tilføje aktiviteter i de tilknyttede kurser.Denne funktion er på nuværende tidspunkt ikke fuldt udviklet. Det kanderfor ikke anbefales, at du bruger den.BeskederDette er Absalons interne elektroniske postfunktion. Her kan du sendebeskeder til de øvrige brugere i Absalon, men du kan ikke sende beskedertil adresser udenfor systemet. Beskeder kan viderestilles til din@hum.ku.dk e-mailadresse ved at klikke på ”Beskedindstillinger” (Blårektangel) og klikke i cirklen ud for ”Ja, videresend til e-mail-adressen imin profil (xxxxxx@hum.ku.dk)”. E-mailadressen, der henføres til, er e-mailadressen, som er angivet i ”Skift indstillinger” under ”Mine indstillinger”,herom senere under afsnittet”Beskeder”.ePortfolioePortfolio er en samling af portfolioer, fx bedømmelsesportfolioer ogprivate portfolioer, der ligger i Absalon. Disse kan offentliggøres som enenhed på internettet på samme måde som en hjemmeside. For mereinformation, se under afsnittet ”ePortfolio”.SøgHer får du adgang til at søge efter tekst på dine egne sider, personer iAbsalon eller søge direkte på internettet med flere søgemaskiner på engang.6


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETSkift indstillingerSom tidligere nævnt under ”Beskeder” administrerer du e-mailadresse,telefonnummer og andre personlige oplysninger under ”Skift indstillinger”.Vælger du at modtage e-mails om kurser eller projekter, du ertilmeldt, vil disse blive sendt til den e-mail, du har angivet.Indbakken for beskeder i Absalon er som udgangspunkt indstillet til atblive videresendt til den e-mail, som er angivet i din profil under ”Skiftindstillinger”.Efter at have udfyldt div. felter med oplysninger, kan du klikke på ”Viskontoindstillingerne” (Rød rektangel), hvorved et vindue vises medoplysningerne (Grøn rektangel). Informationerne i dette vindue er,hvad andre brugere vil se i tilfælde af at de søger dig i Absalon.Brug altid @hum.ku.dk adressen, da denne viser relationen til universitetet.Du kan få videresendt mails til anden e-mailadresse i PunktKU under ”E-post”.Tilpas it’s learningUnder ”Tilpas it’s learning” er der mulighed for at redigere tekniskeAbsalonindstillinger, fx sprog, tid, editor etc..8


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETVed ”Vælg præsentationen af træet i fag og projekter” kan du vælge mellemto former for fremvisning af navigationstræet: ”Hele navigationstræet”og ”Forenklet navigationstræ” (Blå rektangel). Ved valg af førstnævnte,vises en menu over alle mapper og deres indhold i fx et kursusrum.Ved sidstnævnte vises kun indholdet af en valgt mappe.Du har mulighed for at vælge, hvilket ”tekstbehandlingsprogram” du vilanvende ved redigering af tekster i Absalon. Dette gøres ved ”Vælg teksteditor”(Rød rektangel).• ”Enkelt editor” er en simpel editor, der ikke giver mulighed for atformatere teksten. Det anbefales ikke at vælge denne.• Ved brug af Windows vælg ”ActiveX” i tilfælde af, at der ikke erinstalleret Java på den pågældende PC.• Ved brug af Mac OS, vælg ”Java applet”. Klik på gem efter valg afeditor.BeskederUnder ”Beskeder” (som kaldes ”Skift indstillinger” når siden åbnes) kandu aktivere beskeder via e-mail og sms, blive informeret om nyheder, nyeopgaver i de tilmeldte kursusrum, abonnementer (under ”Hovedsiden”)og opslagstavler (under ”Fag” og ”Projekter”).I tilfælde af, at du ønsker at få oplysninger om ovenstående i form afsms-beskeder eller e-mails, skal du markere felterne under ”E-mail” og”SMS”, i rækken ”Dine beskeder”(Rød rektangel). Derefter aktiverestjenesterne, i rækken ”Tilgængelige beskeder” (Blå rektangel)9


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETKursusrummets hovedsideNår et kursusrum er blevet oprettet af Absalons administratorer, vil rummet fremtræde medganske få oplysninger. Som underviser, skal du som minimum, før semesterstart, lægge undervisningsplan,litteraturliste og praktiske oplysninger ud i rummet til de studerende. I kolonnentil venstre vises navigationstræet i Absalon, som er opdelt i tre menuafsnit:Øverst findes linket, der fører tilbage til kursusrummets hovedside (Rød rektangel).Det næste menuafsnit indeholder funktioner til administration og indstillinger af kursusrummet(Blå rektangel).I nederste afsnit vises, hvilke elementer, der er opsat i kursusrummet (Grøn rektangel).Oversigten (Grå rektangel) viser i dette tilfælde opsætningen af undervisningsplaner, opgaver,opslagstavle, foretrukne og nye og redigerede elementer.Følgende beskrivelser følger underviserens arbejdsprocedure ved opstart af et kursusrum:Opsætning af kursusrummet, administration og indstillinger af kursusrummet samtopsætningen af oversigten.Kursusrummets opsætningSelve opsætningen af kursusrummet sker ved at klikke på det grønne plus-ikon under denmappe, du ønsker at tilføje et element (Rød rektangel). Herefter vises oversigten over deelementer du har mulighed for at tilføje. Elementernes funktioner står beskrevet ud for hver afdem. Klik på det element du ønsker at tilføje.11


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETTilføj mappeVed tilføjelse af mappe:0. Klik på det grønne plus-ikon1. Klik derefter på ”Tilføj mappe”2. Udfyld ”Titel” og ”Beskrivelse”3. Hvis mappen er aktiv i en tidsbegrænset periode, markér ”Angiv tidsinterval” ogindstil tidsintervallerne for perioden4. Klik på ”Gem”, og mappen vises i kursusrummetEfter at have klikket på ”Gem” skifter skærmbilledet til ”Udført!”, hvor du får mulighed for atføje et element til mappen samt definere, hvilke elementer, der kan føjes til mappen. Ydermerekan du administrere og tilpasse tilladelser i mappen.Administrer mappetilladelserUnder ”Administrer mappetilladelser” (Rød rektangel) kan du vælge, hvem der kan se ogdeltage samt, hvem der kan føje nye elementer til mappen. Du kan også få vist en detaljeretoversigt over de aktuelle tilladelser, du har tildelt fx studerende og gæster i kursusrummet.Under denne oversigt har du mulighed for at redigere tilladelser pr. deltager samt tilladelse pr.gruppe. Oprettelsen af grupper omtales senere under afsnittet ”Administration af kursusrummet”.I tilfælde af at du fx underviser flere hold under det samme kursus, kan du oprette forskelligemapper, hvor du tildeler tilladelser pr. gruppe/hold. Deltagerne på fx Hold 1 vil dermed kunkunne se og deltage i mappen ”Hold 1” udover elementer lagt i kursusrummet til alle:12


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET1. Klik på ”Vælg, hvem der kan se og deltage i mappen”2. Markér ud for ”Vælg blandt” (Rød rektangel) om hvorvidt du ønsker at tildeletilladelser til ”Deltagere” eller ”Grupper”3. Markér felterne ud for de deltagere eller grupper du ønsker at give tilladelser til at se ogdeltage i mappen4. Klik ”Tilføj”5. Klik ”Gem”Ovenstående procedure gentages under ”Vælg, hvem der kan føje nye elementer til mappen”.Generelle funktioner i kursusrummetNår du arbejder i kursusrummet er følgende funktioner gennemgående:– som ovenfor beskrevet.– hvilket giver dig mulighed for at redigere i det valgte element: Titel,beskrivelse, tidsintervaller, filer etc..– denne funktion fjerner de valgte elementer eller deltagere frakursusrummet.– det grønne plus-ikon i hhv. navigationstræet og mappensfunktionsrække, hvor du kan føje elementer til kursusrummets mapper.13


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETTilføj lektionVed tilføjelse af ny lektion:1. Klik på det grønne plus-ikon2. Klik derefter på ”Tilføj lektion”3. Markér ”Opret ny(t)”4. Klik ”Næste”5. Udfyld ”Titel”, ”Nøgleord” og ”Beskrivelse” under ”Oplysninger om lektion”6. Klik på ”Gem”, og mappen vises i kursusrummetEfter at have klikket på ”Gem” skifter skærmbilledet til ”Udført!”, hvor du får mulighed for atredigere lektionsindholdet (”Gør det muligt at redigere lektionsindholdet”) samt administrereog tilpasse tilladelser i mappen (”Administrer tilladelser for lektion”) fx hvem, som skal kunnelæse lektionen.Rediger lektionVed at bruge muligheden for at redigere lektionsindholdet, kommer skærmbilledet ”Redigerlektion” frem. Her redigerer du lektionens indhold, tilføjer afsnit, sider, spørgsmål og indsættermedieelementer (Rød rektangel). Ved tilføjelse af en lektion med fx tre afsnit i kursusrummet:1. Klik på rediger-ikonet2. Udfyld ”Titel” og ”Tekst”3. Klik på ”Gem”4. Klik på ”Tilføj et nyt afsnit” og gentag punkt 1 til 4Klik ”Skift grafikskabelon” for at skifte tema/udseende. Klik derefter på ”Eksempel”. Her viseslektionen rent grafisk før du udgiver den i kursusmappen ved ”Udgiv lektion” (Blå rektangel).Når du vil udgive lektionen får du mulighed for at gemme lektionen i dit bibliotek, uden at dettrækker på kapaciteten i ”Mine egne filer” under ”ePortfolio”14


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETTilføj opgaveVed tilføjelse af en opgave:1. Klik på det grønne plus-ikon2. Klik derefter på ”Tilføj opgave”3. Udfyld ”Titel” og ”Tekst”4. Klik på rullegardinet ud for ”Deadline” og angiv denne.5. Er opgaven ”Obligatorisk”? ”Ja” eller ”Nej”6. Hvis opgaven er aktiv i en tidsbegrænset periode, klik ud for ”Aktiv” og angivtidsinterval7. Under ”Filer” har du mulighed for at overføre relevante filer til opgaven8. Ved brug af bedømmelse, har du mulighed for at bestemme, hvilken karakterskala, derskal benyttes9. Klik ”Gem”, og opgaven vises i mappen i kursusrummetOpgavestatusNår du har klikket på ”Gem” vises opgaven i den pågældende mappe i kursusrummetsnavigationstræ. Ved at klikke på opgaven vises status over de studerendes svar samt dinerettelser af deres svar. Du skal indstille bedømmelserne til at være ”Tilgængelige” (Blårektangel). Dette gør at den enkelte studerende kan se dine rettelser. Ved rettelse af opgaver:1. Klik ”Vis” ud for den pågældende opgave (Rød rektangel)15


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET2. Læs svaret3. Klik på rullegardinet ud for ”Status” og angiv status4. Klik på rullegardinet ud for ”Bedømmelse” og angiv bedømmelse5. Skriv evt. kommentar i tekstfeltet ud for ”Kommentar”6. I tilfælde af at du har kommentarfiler, overfør fil ud for ”Kommentarfiler”7. Klik ”Gem”, og opgavebesvarelsen sendes retur til den studerendeOmorganiser mappeOver en periode vil du formodentlig opdage, at der er tilføjet elementer, som ikke liggerhensigtsmæssigt i forhold til kursets kronologi eller tematiske opbygning. Du har mulighed forat omorganisere de forskellige elementer ved at klikke på ”Omorganiser mappe” under deneller de pågældende mapper:1. Klik på ”Omorganiser mappe”2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Omorganiser mappe”3. Markér de elementer du ønsker at omorganisere4. Klik på hhv. ”Flyt op” eller ”Flyt ned”5. Klik ”Gem”16


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETAdministration af kursusrummetEksemplet på denne sides administrative opsætning indeholder følgende funktioner:Status og opfølgningDenne funktion indeholder værktøjer, som viser brugerdefinerede rapporter, oversigt overopgaver i kurset med statusser og bedømmelser samt deltagernes aktivitet i kursusrummet etc..DeltagereHer har underviseren mulighed for at se, hvem, der deltager i kurset, tilføje eller fjerne studerendefra kursusrummet samt sende beskeder til alle deltagere på en gang.GrupperUnderviseren kan her oprette grupper, tildele forskellige tilladelser til elementer samt sendebeskeder til grupper.FagindstillingerDenne funktion gør det muligt for underviseren at administrere indstillinger for bedømmelse,funktionsindstillinger af kursusrummet, beskrivelser af kurset, arkivering af kurset samt planlæggelektioner. Ydermere indeholder ”Fagindstillinger” mappen ”Filer”, hvor filer overført tilkurset skal placeres.17


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETAdministrer status og opfølgningUnder ”Status og opfølgning” kan du følge aktiviteten i kursusrummet blandt de tilknyttedepersoner. Du kan følge, hvilket materiale de studerende har læst, og hvor langt de er med besvarelsenaf opgaver. Der er fire rapporteringsværktøjer, som er standard (Rød rektangel).Hvis du selv har defineret opgaverapporter under ”Administrer sendestatusser” (omtales senereunder afsnittet ”Fagindstillinger”), vil du kunne følge op på disse under ”Brugerdefinerederapporter” (Blå rektangel).ResuméDenne rapport giver dig en oversigt over, hvor mange af de tilknyttede deltagere, der har besøgthvert enkelt element i kursusrummet. 3/5 betyder, at tre ud af fem deltagere på et holdhar besøgt det pågældende element.Du skal være opmærksom på, at ”Resumé” fanger aktiviteten for alle tilknyttede personer forde elementer, der er lagt ud uden særlige rettigheder og tilladelser. Det er altså ikke kun studerende,hvis aktivitet, der bliver registreret, men også eventuelle administratorer etc..18


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETOpgaverapportUnder ”Opgaverapport” finder du en oversigt over status på alle de opgaver, der er lagt ud ikursusrummet. Oversigten viser, hvilke opgaver, der er besvaret af de studerende samt, hvilkeopgaver, som er rettet. Endvidere kan du se, hvilke karakterer, der er givet samt middelkaraktererne.StatusrapportRapporten ”Statusrapport” viser en oversigt over fremskridtet for de obligatoriske opgaver ikurset. I den første kolonne kan du se, hvor mange procent af opgaverne den studerende harbesvaret. Den anden kolonne viser, hvordan den studerende har klaret sig i opgaverne. Dog vilstatus på den enkelte studerende være ”Ikke bestået” indtil du tildeler vedkommende karaktererpå alle opgaverne.19


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETPersonlig rapportRapporten, som kommer frem ved at klikke på ”Personlig rapport” viser en oversigt over,hvornår hver enkelt deltager i kursusrummet har været online.Ved at klikke på en studerendes navn, vises et vindue med en detaljeret oversigt over dennesaktiviteter i kursusrummet. De studerende har også adgang til ”Status og opfølgning”, hvor dekan følge deres egne aktiviteter i kursusrummet.Denne rapport giver et overblik over de studerendes opgavesvar samt din respons på deres opgaver.Elementer, hvor den enkelte studerende ikke har vist aktivitet bliver markeret med etrødt kryds. Aktivitet ved et element bliver vist med et grønt flueben.Administrer deltagereDe studerende skal i de fleste tilfælde selv tilmelde sig kurser i Absalon. De kan finde kurserne,og kursernes titler, i SIS for derefter at søge efter kurset i Absalons fagkatalog.Du har mulighed for at sende beskeder til alle i kursusrummet ved at klikke på ”Send besked”.Ønsker du at tilføje en deltager i kursusrummet, klik på ”Tilføj deltager”. I tilfælde af, at duønsker at fjerne en deltager fra kursusrummet, klik på ”Fjern deltager”.Du kan ændre en deltagers rolle i kursusrummet, dog ikke til højere status end din egen.1. Klik på en deltagers navn og vinduet ændrer sig til ”Rediger bruger”2. Klik på rullegardinet, vælg rolle og klik ”Gem”20


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETAdministrer grupperVed hjælp af ”Grupper” har du mulighed for tildele grupper, der er tilknyttet kurset, forskelligetilladelser og rettigheder.Ved oprettelse af gruppe:1. Klik ”Opret gruppe”2. Udfyld ”Titel”3. Klik ”Næste”4. Markér felterne ud for de deltagere du ønsker skal indgå i gruppen5. Klik ”Fuldfør”6. Gruppen vises nu under ”Grupper”7. Klik ”Rediger”, hvis du ønsker at rette i gruppetitlen, tilføje flere deltagere eller undergrupper,sende beskeder til gruppen eller fjerne deltagereAdministrer fagindstillingerUnder ”Fagindstillinger” findes seks grupper af værktøjer til at administrere dine muligheder ikursusrummet:• Administrer indstillinger for bedømmelse• Administrer sendestatusser• Proxyværktøjer• Lektionsplanlægning• Egenskaber• Filer21


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETAdministrer indstillinger for bedømmelseHer har du mulighed for at definere forskellige bedømmelsesvægtninger ud over de karakterskalaer,som i forvejen findes under dette punkt.Ved at klikke på en karakterskala kommer et vindue frem med den pågældende skala. Hervises skalaen i første kolonne med højeste karakter øverst. I næste kolonne foreslås, hvilkenkarakter en studerende skal have i forhold til procenten af rigtige svar ved en multiple choicetest: Hvis en studerende har en korrekt svarprocent på fx 75%, skal vedkommende have 10 forsin præstation. Den sidste kolonne indeholder beskrivelse af karakterskalaen.Ønsker du at oprette din egen skala, klik ”Opret” og definer bedømmelsesrækken.22


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETAdministrer sendestatusserHer har du mulighed for at se de sendestatusser, der benyttes i Absalon samt at definereopgaverapporter til brug ved evaluering af opgaver.Du har også mulighed for at oprette dine egne kategorier:1. Klik på ”Opret”2. Et nyt vindue vises med titlen ”Opret en ny sende status”3. Udfyld de forskellige felter4. Klik ”Gem”ProxyværktøjerDenne funktion er ikke færdigudviklet i Absalon. Det forventes dog på sigt, at du vil fåmulighed for at tilføje og administrere værktøjer fra tredjeparter som fx testværktøjer ellerværktøjer til videokonferencer.23


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETLektionsplanlægningUnder ”Lektionsplanlægning” har du mulighed for at definere og administrere undervisningsplaner.Disse planer tilføjes automatisk ”Undervisningsplaner” i oversigten på kursusrummetshovedside når du gemmer dem.Ved tilføjelse af undervisningsplan:1. Klik på ”Tilføj undervisningsplan”2. Et nyt vindue kommer frem med titlen ”Tilføj undervisningsplan”3. Udfyld ”Titel” og ”Beskrivelse”4. Definer start- og stoptidspunkterne for undervisningsplanen5. Indtast ”Antal klassetimer, der skal bruges på denne plan”6. Klik ”Gem”Du har også mulighed for at importere og eksportere dine undervisningsplaner til din egencomputer til senere brug.24


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETEgenskaberUnder ”Egenskaber” er selve kurset defineret og beskrevet. Kursets navn og fagkode er angivetfra administrativt hold ved oprettelsen af kurset. Du må ikke rette i dem, da disse korresponderemed navn og fagkode i sis.ku.dk!Øverst, under ”Egenskaber”, finder du fem faneblade (Rød rektangel). Under ”Indhold”,”Mål”, ”Organisation” og ”Evaluering” kan du angive forskellige informationer om kurset somde studerende kan se under ”Egenskaber” i deres udgave af kursusrummet. For at se, hvordande studerende ser kursusrummet, klik på rullegardinet øverst til højre i oversigten på kursusrummethovedside. Nedenstående er et eksempel på, hvordan ”Egenskaber” repræsenteres forde studerende:Under fanen ”Egenskaber” definerer du, hvilke funktioner du ønsker at tage i brug i selvekursusrummet. De steder du markerer vises i kursusrummet efter at have klikket på ”Gem”.Indstillingerne vil som standard være sat som vist på illustrationen.25


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETFilerHer finder du filer, der er overført til kurset. I denne mappe kan filer gemmes og overføres ogkopieres fra og til. De filer du benytter i selve kursusrummet skal gemmes her og ikke i dinepersonlige mapper. Fordelen ved at gemme dine filer her, er, at kurset arkiveres, sådan at destuderende og du fortsat har adgang til indholdet efter at faget er afsluttet.Ved overførsel af fil fra fx din egen computer:1. Klik på ”Overfør fil”2. Et nyt vindue kommer frem med titlen ”Overfør fil”3. Klik på ”Vælg arkiv”4. Vælg den fil du ønsker at overføre og klik ”OK” eller ”Vælg”5. Klik på ”Overfør fil”6. Du vil nu se den overførte fil i hierarkiet under ”Filer i (Navnet på dit kursusrum)”For hvert kursus, der oprettes, oprettes også en filmappe. Denne mappe figurerer to steder:Under ”Filer” og under din ”ePortfolio” (Herom senere under afsnittet ”ePortfolio”). I dinePortfolio ligger alle dine kursusmapper samt dine egne webfiler. I tilfælde af, at du skalkopiere filer fra en mappe i et andet kursus, til det kursusrum du befinder dig i, klik på”Tilbage til ePortfolio oversigten” (Rød rektangel).26


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETOversigtPå kursusrummets hovedside ses oversigten. Her vises de aktiviteter du lægger ud. Her har duogså muligheden for at se dit kursus som studerende: Klik på rullegardinet for at skifte rolle(Rød rektangel)UndervisningsplanerØverst i første kolonne vises dine undervisningsplaner. Som beskrevet under ”Lektionsplanlægning”under ”Fagindstillinger”, angiver du planerne derfra. Du kan skyde genvej til ”Lektionsplanlægning”ved at klikke på ”Administrer undervisningsplaner” under ”Undervisningsplaner”i oversigtenOpslagstavleNederst i første kolonne vises ”Opslagstavle”. Her har du mulighed for at bringe meddelelsertil alle deltagere i kursusrummet. Som beskrevet ovenfor under ”Mine indstillinger”, får deltagernei kursusrummet besked om dette opslag pr. e-mail eller pr. SMS når de har aktiveretdenne service.27


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETVed tilføjelse af nyt opslag:1. Klik på ”Tilføj opslag”2. Et nyt vindue kommer frem med titlen ”Tilføj opslag”3. Udfyld ”Titel”4. Angiv evt. udgivelsestidspunkt samt terminering af opslaget5. Skriv tekst6. Klik ”Gem”OpgaverDe opgaver du har lagt ud i kursusrummet vises under ”Opgaver” i oversigten. Du har mulighedfor at bruge opgave-ikonerne som genvej til selve opgavens logistik. Ved at klikke på opgavenvises status over de studerendes svar samt dine rettelser af deres svar.28


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETForetrukneDe elementer du hyppigst har med at gøre, eller som umiddelbart er mest aktuelle kan du givestatus som foretrukne, og derved få direkte adgang til elementet. Fordelen ved foretrukne er,at hvis et element ligger langt nede i hierarkiet, tager det uhensigtsmæssigt lang tid at finde detefter behov. I dette eksempel er det en mappe, der ligger i en mappe, som ligger i en mappe.1. Find det element du vil give status som foretrukne2. Klik på elementet3. Klik på den grå stjerne, der nu bliver gul (Rød rektangel)4. Herefter fremstår elementet i oversigten under ”Foretrukne”5. Få direkte adgang til elementet ved at klikke på det under ”Foretrukne”Nye og redigerede elementerHver gang der er sket ændringer i kursusrummet, vil disse vises under ”Nye og redigeredeelementer”. Klik på det ønskede element og få direkte adgang til dets indhold.29


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET4. ProjekterUnder ”Projekter” vises en liste over de projekter man som bruger har tilmeldt sig eller haroprettet. Formålet med disse projektrum er, at brugerne kan arbejde med projekter under etkursus uden for kursusrummet; gruppearbejde. Forskellen på ”Projekter” og ”Fag” er, at allebrugere kan oprette projekter, og den, der opretter projektet inviterer andre til at deltage heri.I listen, som fremkommer ved at klikke på ”Projekter”, vises alle de projekter man er tilknyttet(Rød rektangel), foretrukne projekter (Blå rektangel), projekternes opdateringsdatoer (Gulrektangel), brugerens besøgsdatoer (Grøn rektangel), brugerens status (Grå rektangel) samtbrugerens rolle i de enkelte projektrum fx underviser, studerende eller projektleder (Brun rektangel).Tilføj projektVed tilføjelse af nyt projekt:1. Klik på ”Tilføj projekt”2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Tilføj projekt”3. Udfyld ”Titel”, ”Beskrivelse” og ”Mål”4. Klik ”Gem”Projektet er nu oprettet og tilføjet, og ligger under projekter. Her kan du vælge, hvilke projekter,der skal vises på ”Hovedsiden” ved at føje dem til foretrukne, som beskrevet i ovenståendeafsnit ”Kursusliste i Absalon”.Et klik på et projekt, åbner det pågældende projektrum.30


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETProjektrummets hovedsideNår et projektrum er oprettet, vil rummet optræde med ganske få oplysninger. Opbygningenaf projektrummet er som beskrevet i ovenstående afsnit ”Kursusrummets hovedside”.Projektrummets opsætningSelve opsætningen af projektrummet er som beskrevet i ovenstående afsnit ”Kursusrummetsopsætning”: Klik på det grønne plus-ikon under den mappe, du ønsker at tilføje et element.Opsætningen af et projektrum samt administration af tilladelser, følger de samme procedurer,der er beskrevet under afsnittet ”Fag”.Tilføj deltagereFor at tilføje projektet flere deltagere:1. Klik på deltagere i navigationstræet (Rød rektangel)2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Projektdeltagere” (Blå rektangel)3. Klik på ”Inviter brugere til at deltage i projektet” (Gul rektangel)31


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET4. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Inviter brugere til at deltage i projektet” (ikkevist her)5. Ud for feltet ”Til” står to ikoner: ”Søg efter bruger” og ”Kontakter”6. Klik på ”Søg efter bruger”, hvis du vil invitere en bruger, du ikke har tilføjet som kontakt7. Udfyld felterne ”Efternavn” og ”Fornavn” og klik på ”Søg” (Rød rektangel)8. Resultatet af din søgning fremkommer nu i bunden af vinduet (Blå rektangel)9. Markér i feltet ud for den bruger, du søger efter og klik ”Ok”10. Brugeren står nu som modtager i feltet ”Til”11. Udfyld resten af felterne, og tilføj evt. en fil12. Klik ”Send”Du har mulighed for at tilføje brugeren som kontakt ved at klikke på vedkommendes navn.1. Et nyt vindue fremkommer med brugerens navn som overskrift2. Klik på ”Føj til kontakter” og brugeren tilføjes som kontaktHvis den inviterede bruger er tilføjet din kontaktliste:1. Klik på ”Kontakter”2. Markér i feltet ud for den bruger, du søger efter og klik ”Ok”3. Udfyld resten af felterne, og tilføj evt. en fil4. Klik ”Send”32


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETHvis projektrummet skal bruges af flere studerende eller forskere, hvor alle skal have sammerettigheder, vil det være en fordel at give alle deltagere rolle som projektleder:1. Klik på en deltager under ”Projektdeltagere”2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Rediger projektdeltager”3. Klik på rullegardinet og skift rolle til ”Projektleder”4. Klik ”Gem”Tilføj grupperVed hjælp af ”Grupper” har du mulighed for tildele grupper, der er tilknyttet kurset, forskelligetilladelser og rettigheder. Oprettelse af gruppe er som beskrevet i ovenstående afsnit ”Fag”;”Administrer grupper”.ProjektindstillingerHer finder du værktøjer til at administrere dine muligheder i projektrummet:1. Udfyld ”Titel” og ”Mål”2. Definér projektets administrative opsætning ved at markere ud for de funktioner, duønsker brugerne skal se i navigationstræet og projektrummets hovedside3. I rullegardinet (Rød rektangel) har du mulighed for at definere forsidens udseende4. Klik ”Gem”33


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET5. BeskederUnder ”Beskeder” har du mulighed for at læse og skrive beskeder. Absalon er sat op til kun atkunne behandle beskeder, der sendes internt i systemet.Beskeder – hovedsideNår du klikker på ”Beskeder” åbner systemet din indbakke automatisk i oversigten. I kolonnentil venstre er navigationstræet delt op i to menuafsnit:Det øverste menuafsnit indeholder funktioner til administration og indstillinger af kontakterog beskedindstillinger (Rød rektangel). Det nederste menuafsnit viser dine mapper med beskeder(Blå rektangel)Oversigten (Grøn rektangel) viser dine indkomne beskeder. Her har du også mulighed for atskrive nye beskeder og skabe nye mapperKontakterVed tilføjelse af nye kontakter:1. Klik på ”Kontakter” i navigationstræet2. Klik på ”Føj kontakter til adressekartoteket” (Rød rektangel)3. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Søg efter brugere, der skal tilføjes ...”4. Udfyld navnefelterne og klik ”Søg”5. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Søg efter brugere, der skal tilføjes ...”6. Markér ud for den bruger, du ønsker at tilføje som kontakt7. Klik ”Tilføj”34


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETBeskedindstillingerUnder ”Beskedindstillinger” kan du tilpasse videresendelse af interne beskeder til den e-mailadresse, du angav under ”Mine indstillinger”.Du har også muligheden for at definere en signatur (navn, titel, institut, telefonnummer etc.)som standard i dine beskeder.Ny beskedDu har flere muligheder for at sende beskeder i Absalon. Ud over at oprette og sende beskederfra ”Beskeder”, kan du også sende beskeder til dit hold direkte fra kursusrummet, eller til dinprojektgruppe fra projektrummet.Ved oprettelse af besked:1. Klik på ”Ny besked” i ”Indbakken”2. Klik på ”Søg efter bruger” eller ”Kontakter” som beskrevet i afsnittet ”4. Projekter”;”Tilføj deltager”3. Udfyld resten af felterne og tilføj evt. en fil4. Klik ”Send”35


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETLink til filerDet kan i visse henseender være gavnligt, at lave links til filer, midt i en tekst. Eksemplet, somher vises, tager udgangspunkt i en besked, men lader sig gøre uanset, hvor du bruger editor fx iet notat.Ved tilføjelse af link:1. Skriv den ønskede tekst2. Blokmarkér/highlight det ord, du ønsker skal linke til en fil3. Klik på ikonet ”Link til filen” (Rød rektangel)4. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Mine filer” (Mine webfiler)5. Klik på den ønskede fil. Hvis du ønsker at linke til en fil i en anden mappe, klik påikonet ”Op” (Blå rektangel) og vælg den ønskede filmappe6. Det blokmarkerede ord vil nu fremstå med blåt og understregetAktive linksDu har mulighed for at gøre e-mailadresser aktive samt at lave links til eksterne hjemmesider.Eksemplet som her vises tager udgangspunkt i en besked, men lader sig gøre uanset, hvor dubruger editor fx i et notat.Ved tilføjelse af aktivt link:1. Skriv den ønskede tekst2. Blokmarkér/highlight det ord, du ønsker skal være aktivt3. Klik på ikonet ”Hyperlink” (Rød rektangel). I ActiveX er ikonet en rund klode4. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Hyperlink properties”5. Indtast ”mailto:” foran en e-mailadresse og ”http://” foran en hjemmesideadresse6. Klik ”Ok”7. Det blokmarkerede ord vil nu fremstå med blåt og understreget36


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET6. ePortfolioePortfolio er en samling af portfolioer, fx bedømmelsesportfolioer og private portfolioer, derligger i Absalon. Disse kan publiceres som en enhed på internettet på samme måde som enhjemmeside. Du kan fx gemme opgaver og litteraturlister eller vælge at publicere evalueringerpå internettet på samme måde som en hjemmeside.Under ”Om mig” og ”Blog”(Rød rektangel) kan du tilføje oplysninger som fx en beskrivelse, etbillede af en begrænset størrelse eller en e-mailadresse samt oprette og administrere en blog.Under ”Portfolioer” (Grå rektangel) vises en oversigt over alle dine ePortfolioer. Her kan dutilføje, redigere og slette portfolioer samt ændre indstillinger.Oplysningerne som du har indtastet under ”Om mig” og ”Blog” kan ses under ”Vis minePortfolio” (Blå rektangel).Du kan under ”Indstillinger og tilladelser” (Gul rektangel) indstille udseendet af din blog, tilføjeeksterne links samt tildele forskellige dele af din ePortfolio status som offentlig eller privat, hvoradgang kan ske med password.Vær opmærksom på om du ønsker at tildele samme status for alle portfolier du laver. Hvis duønsker forskellig status for dine portfolier, så husk at der IKKE skal være markering i boksen udfor adgangsindstillinger (Brun rektangel).Ved at klikke på ”Mine filer” (Grøn rektangel) fremkommer en filoversigt, der indeholder filmapperfor alle de tilmeldte fag samt ”Mine egne filer”, som er et lukket filområde, hvor kun denbruger, der er logget ind, har adgang. Du har 50 MB lagringskapacitet til rådighed.37


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETOm MigVed tilføjelse af personlige oplysninger:1. Klik på ”Om mig”2. Udfyld felterne ”Titel”, ”Beskrivelse” og evt. ”E-mail” og ”Billede”3. Klik ”Gem”Den tekst du skriver under ”Om mig” vil fremkomme på din ePortfolios hovedside. Blog ogtilføjelser vil med dette eksempels tema/udseende fremstå i en kolonne til højre med aktivetekstlinier.38


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETBlogVed oprettelse og administration af blog:1. Klik på ”Blog”2. Klik på ”Føj indlæg til blog” (Rød rektangel)3. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Føj indlæg til blog”4. Udfyld ”Titel” og ”Tekst”5. Klik ”Gem”Klik på ”Rediger blogindstillinger” (Blå rektangel) og du får mulighed for at ændre titel, antalviste indlæg, e-mail-adresse samt, hvem, der kan få adgang til din blog. Du har mulighed for atbestemme adgangskode, hvis du publicerer din blog på internettet.Klik på ”Vis blog” og bloggen i din ePortfolio vises i et nyt vindue. ”Om mig” og tilføjelser vilmed dette eksempels tema/udseende fremstå i en kolonne til højre med aktive tekstlinier.39


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETPortfolioerHer finder du en oversigt over alle portfolioer i din ePortfolio. Ved tilføjelse af ny portfolio:1. Klik på ”Ny portfolio” (Rød rektangel)2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Tilføj portfolio”3. Udfyld ”Titel” og ”Beskrivelse”4. Angiv et kort navn efter internetadressen ud for ”Angiv et kort navn”5. Angiv om du ønsker at tilføjelsen vises i ePortfoliomenuen6. Angiv tilgængelighed7. Skift evt. tema/udseende på portfolioen8. Klik ”Gem”Hvis du ønsker at tilføje flere portfolioer i din ePortfolio, gentag ovenstående.40


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETÆndring af indstillingerVed ændring af indstillingerne i en portfolio:1. Klik på en portfolio for at åbne den2. Klik på ”Indstillinger for portfolio” (Rød rektangel)3. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Indstillinger”4. Udfør ændringer i indstillingerne5. Klik ”Gem”Du har mulighed for at tilføje underkategorier i dine portfolioer. Ved hjælp af denne funktion kan du laveundermapper til portfolien. De vises som links i den venstre menu under din aktuelle portfolio (Gulrektangel).Ved tilføjelse af kategori:1. Klik på fanebladet ”Kategorier” (Blå rektangel)2. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Kategorier”3. Tilføj de ønskede rækker af kategorier4. Klik ”Gem”Du har også mulighed for at tilføje elementer til portfolioen samt at kategorisere disse elementer.Ved tilføjelse af element:1. Klik på ”Tilføj”2. Udfyld ”Titel” og ”Beskrivelse”3. Vælg kategori4. Klik på ”Gem”Hvis du ønsker at tilføje flere kategorier og elementer i din portfolio, gentag ovenstående.41


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETVis min ePortfolioNår du har oprettet, tilføjet og redigeret i din ePortfolio, kan du se det færdige resultat under”Vis min ePortfolio”.Eksemplet som er vist på denne side er resultatet af ovenstående beskrivelser og div.gentagelser af de forskellige processer.Bemærk, at ved brugen af dette tema/udseende vises den aktuelle side med røde bogstaver udei højre kolonne samt som titel øverst på indholdssiden.42


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETMine filerFiler placeret i ”Filer i faget ...” kan benyttes af alle deltagere, der har status af underviser.Filer placeret i mapperne ”Mine egne filer” og ”Mine webfiler” kan ikke benyttes af andre enddig selv. Dog kan man lave links, fx fra et notat, til ”Mine webfiler” og derved give andreadgang til den pågældende fil.Kopier fra eksterne enhedDu kan kopiere filer fra din egen PC til alle filmapperne under ”Mine filer”, hvilket gør, at duikke er afhængig af, hvilken computer du arbejder ved.Ved overførsel af filer fra din egen PC eller en ekstern enhed – fx en USB-nøgle – til en filmappei Absalon:1. Klik på ”Mine filer”2. Klik på den mappe du ønsker at overføre til.3. Derefter klikker man på ”Overfør fil” (Blå rektangel)4. Et nyt vindue fremkommer med titlen ”Overfør fil”5. Klik på ”Vælg arkiv” og søg efter den fil, der ønskes overført6. Vælg fil og klik ”Overfør fil”.USB-nøgle43


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITETKopier fra mappeMan kan kopiere, flytte eller slette de filer man har i sine filmapper.Ved kopi af en fil fra en filmappe til en anden:1. Markér feltet ud for den fil, der ønskes flyttet2. Klik på rullemenuen ”Vælg en handling” (Rød rektangel)3. Klik på ”Kopier til”4. Derefter fremkommer endnu en rullemenu, fortsæt med at klikke til filens destinationer fundet5. Klik ”OK”.44


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET7. BibliotekI biblioteket har du mulighed for at gemme elementer til enten eget brug eller du kan dele demmed andre. Her kan du også søge efter lektioner i dit eget bibliotek eller i det fælles bibliotek(Rød rektangel).Under fanebladet ”Lektioner” vises de lektioner, du har gemt i biblioteket ved tilføjelse af lektioni kursusrummet som beskrevet i afsnittet ”3. Fag”; ”Rediger lektion”.Du har også mulighed for at tilføje lektioner under biblioteket:1. Klik på ”Tilføj lektion” (Blå rektangel)2. Gentag processen som beskrevet i afsnittet ”Tilføj lektion” under ”3. Fag”45


DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET8. SøgUnder ”Søg” har du mulighed for forskellige søgefunktioner:Søg i it’s learningBrugersøgningSøg på internettetHer har du mulighed for at søge efter elementer, du selv har tilføjet. Dukan også søge efter elementer andre har lagt i de kursusrum eller projekter,du er tilmeldt.Under denne funktion kan du søge efter brugere i Absalon.Søgning på nettet kan foregå via Absalon med flere søgemaskiner påsamme tid:1. Udfyld søgefeltet2. Markér i felterne ud for de ønskede søgemaskiner3. Klik ”Søg”9. Nye funktioner i AbsalonSom nævnt tidligere under afsnit ”2. Opbygning af Absalon”, s. 7, er it’s learning navnet på producenten af den software, der ligger til grund forAbsalon. it’s learning har forbedret softwaren til Absalon fra it’s learning 3.1 til it’s learning 3.2 ud fra forslag og ønsker fra div. brugere af systemet. Dukan finde beskrivelsen af disse ændringer som pdf.-dokument på www.absalon.hum.ku.dk. I dette dokument beskrives ændringer og nye funktionerdetaljeret. Her vises en oversigt:• Ny teksteditor• Forbedret diskussionsværktøj• it's learning mobile er opdateret• Opgaveværktøjet er opdateret• Forbedret beskedsystem• Ny onlinedokumentation• Ny funktion til filoverførsel46

More magazines by this user
Similar magazines