KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

KandestøberenAt overvågeeller ikke at overvåge?Tema: Virker overvågning?Anne P. Knudsen20053284@ps.au.dkVi lever allerede i et overvågningssamfund og har gjort det i lang tid, da vores samfundformentligt ikke ville fungere uden betydelig systematisk overvågning. Det menerAnders Albrechtslund fra Aalborg Universitet. Men ønsker vi et overvågningssamfund,selv hvis overvågning måske ikke har betydelig virkning?Albrechtslund beskriver, at overvågning eksempelviser en nødvendighed i forhold til hospitaler,skattekontorer og forvaltninger, hvorman må holde styr på mange oplysninger forat kunne give borgeren den bedst mulige behandling,beskytte borgerens rettigheder ogopretholde lov og orden. Det er derfor Albrechtslundspåstand, at ”overvågning er en byggesteni et moderne, demokratisk samfund”.Men frygten for et overvågnings-samfund erstadig væsentlig i debatten om eksempelvisopsættelse af flere overvågnings-kameraer,hvor de fleste danskerestøtter overvågning på udvalgteoffentlige steder,men ikke ønsker et overvågningssamfund,hvorborgernes privatliv systematiskkrænkes.”Big Brother” ogPanoptikonFrygten for et overvågningssamfunder måske udsprungetaf George Orwells roman”1984”. Denne bog hardannet grundlag for mangediskussioner om overvågningensmulige krænkelseraf privatlivets fred og en frygt for, at man erpå en glidebane på vej mod et gennemtrængendeovervågningssamfund.Udover forståelsen fra ”1984” er overvågningi den akademiske debat ofte koblet sammenmed magt, der opfattes som et instrument tildisciplinering. Fra sociologiundervisningenvil mange nok huske Foucaults beskrivelseaf Panoptisme, som er inspireret af JeremyBenthams klassiske panoptikonbygning. Panoptikonbygningener i udgangspunktet tænktsom et cirkelformet fængsel med et inspektørtårni midten, hvorfra alle fængslets cellerhele tiden er synlige.Foucault byggede videre på principperne bagBenthams panoptikon og beskrev en type afskjult udøvet magt, hvor ideen er, at samfundetgennem minimale magtmidlerkan disciplinere ellerrettere selvdisciplinere individerbare ved, at individeter klar over, at det konstantkan kontrolleres. I Foucaultstanker opfattes overvåg-ningaltså som en magtrelation,hvor overvågerenkontrollerer den overvågede,hvilket stemmeroverens med frygten for et”Big Brother” samfund. Mender kan også være en andentolkning af magtrelationen,hvor det er den overvågede,der har magt i kraft af sinsynlighed, eksempelvis gennem borgernesog mediernes muligheder for at få en vis indsigti kommunerne og ministeriernes arbejdeog dermed kontrollere dem. Ud fra dennetankegang behøver overvågning ikke være etundertrykkende magtmiddel.14

More magazines by this user
Similar magazines