KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk
  • No tags were found...

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

2009kræver ekstra ’færdselsbøder’, underviserenvil have betaling for en karaktereller sagsbehandleren skal have en kuvertfor at sørge for, at sagen falder ud til ensfordel. Andre skel kunne være i forholdtil hvor i policy processen korruptionenfindes. Retter den sig eksempelvis modformuleringen og vedtagelsen af love,eller ligger den i udøvelsen af skøn indenfor lovens rammer? Enkelte forskere skelnerderfor i deres arbejde mellem politiskog administrativ korruption. Desværre giverde målinger, som Transparency Internationalgennemfører, ikke mulighed for atforetage sådanne sondringer, og generelthar feltet stadig en stor måle- og metodediskussionforan sig.Hvordan man skelner mellem forskelligeformer for korruption er ikke ligegyldigt.Det bestemmer nemlig rammerne for,hvilke årsager og konsekvenserman får øje på.Der er ved at danne sig etovervejende konsensusom at korruption ødelæggerden økonomiske udviklingog underminererdemokratiet. Kvantitativestudier og ’data-mining’viser at langsigtet økonomiskvækst mindskes.Samtidig vender petty korruptionen’den tunge endenedad’, dvs. beskatter defattige i relativt større omfang.Det er netop sådanne omkostninger,der ofte er indgangsvinklen for eksempelvisbistandsdonorer.Det synes også klart, at korruption står imodsætning til demokrati både som ideog styreform. Når politiske beslutningerkan ændres både ex ante og ex post vedeksempelvis bestikkelse, er demokratietreelt sat ud af kraft. Samtidig viser opinionsundersøgelseren stærk sammenhængmellem korruption og mistillid til regeringog det politiske system. Spørgsmål omDer er ved at dannesig et overvejende“konsensus om at korruptionødelæggerden økonomiske udviklingog underminererdemokratiet.demokratisk konsolidering ligger derforsnublende nær, og det er jo en kendt saghvordan den omsiggribende korruptionhar medvirket til at destabilisere netopThailand i de sidste år. At der her, som alleandre steder, er andre aktører, der søgerat udnytte den generelle mistillid til egenfordel, er en helt anden historie. Bekæmpelseaf korruption og løftet om ’at renseud’, står jo ofte blandt de grunde vi hørerom, når der sker politiske omvæltningereller militæret griber magten.Men al korruption behøver ikke væreskadelig til alle tider. Taknemmelighedspenge,eksempelvis en lille lukket kuverttil lægen som tak for hjælpen, kan væremed til at fastholde en, om end begrænset,service. Sat på spidsen kan det ivisse tilfælde siges, at der kun er en offentligservice fordi korruptionen udgøren art brugerbetaling.Det har så naturligvisnogle fordelingsmæssigekonsekvenser, ligesomdet kun er korruptionsåfremt lægen betingereller bestemmer omfangetaf sin ellers gratisservice ud fra overvejelserom, hvem der kanog vil betale. Et eksempeli den boldgade er dennuværende lettiske præsident,Valdis Zatlers, derhar indrømmet at modtagetaknemmelighedspenge i sit virkesom kirurg ved det ortopædiske hospital iRiga. En senere undersøgelse udført af detlettiske Anti-Korruptions Agentur (KNAB)blandt 400 af Zatlers tidligere patienterfandt ikke bevis for, at Zatlers havdekrævet penge for operationerne, men hanhavde glemt at opgive pengene til skattevæsenet.Problemet med den ’lille korruption’ er, atselvom den på kort sigt i særlige tilfældekan fastholde en vis offentlige service, sås5

More magazines by this user
Similar magazines