Lyskvalitet og energiforbrug - Lysnet

lysnet.com

Lyskvalitet og energiforbrug - Lysnet

Lyskvalitet ogenergiforbrugVibeke Clausenwww.lysteknisk.dk


uden lys intet liv på jord –uden lys kan vi ikke severden omkring os


Problem: vi har begrænsede energi-resourcerkunstlys bruger energi hele åretdagslys er gratis, men- sollys giver overtemperaturer om sommeren- vinduer betyder varmetab om vinterenHvordan får vi det mindstesamlede energiforbrug ?


www.lysnet.com


Udfordringen: Vi ønsker smukke, oplevelsesrigebygninger med et godt synsmiljø


BR95 -Bygningsreglement1995kunstlysafsnit 12.8 stk. 1- 5


DS 7006. udgaveGodkendt juni 2005


DS 700 - Kvaliteter for den gode belysning♦ Tilstrækkeligt lys på arbejdsemner og i rum♦ God fordeling af lyse og mørke flader i lokalet♦ Ingen generende blænding♦ God kontrastgengivelse af detaljer♦ God farvegengivelse og passende lysfarve♦ Ingen generende støj, flimmer og varme fra belysning♦ Lys og rum passer sammen♦ Lavt effektbehov og energiforbrug


BelysningsstyrkeBelysningsstyrken(lux)- mængden af lys påarbejdsplads og i rum- måles med etluxmeter


BelysningsstyrkeBør afpasses efter typen af arbejdeMest lys på arbejdsemner – mindre i rummetMest lys ved små detaljer, mørke arbejdsember eller vedlangvarigt arbejde


Belysningsstyrken - kunstlys♦Vurderes belysningen på arbejdsemnet, iarbejdsområdet og i omgivelserne som passende, forhøj eller for lav?♦Er der passende, for lille eller for stor forskel ibelysning af lokalet og en evt. tilstødende gang elleret nabolokale ?♦Opfylder de målte belysningsstyrker på arbejdsemnet,i arbejdsområdet og i omgivelserne DS 700´s krav ?


DS 700 - Belysningsstyrker på kontorer


DS 700 - Belysningsstyrker i rummet


Luminans- et udtryk, for hvorlyse eller mørkeflader er


LuminansfordelingArbejdsemnet bør være lysere end arbejdsfeltet,som igen bør være lysere end omgivelserneDer børanvendes matte,ikke helt lyseeller mørkeoverflader


DS 700 - Grænser for luminansfordeling


Luminanser♦♦Er der en passende balance mellem lyse og mørkeflader i rummet ?Er arbejdsemnet lysere end arbejdsområdet,som igen er lysere end omgivelserne?♦Er der for stor forskel i lyshed mellem betydendeflader indenfor synsfeltet ?


DS 700 - LuminansfordelingLuminansspring børbegrænses til1:3 mellem betydende fladerindenfor synsfelt,arbejdsfelt og de nærmereomgivelser1:15 mellem mindre flader ogskygger1:25 mellem tilstødende lokaler


Blænding- hvor meget lyset generer eller skærer i øjnene


Synsnedsættende blændingopleves oftest fravinduerskal undgås


UbehagsblændingOpleves oftest fraloftsbelysningen.Udtrykkes vedBlændingstallet B,som kan beregnesUbehagsblændingenkan også vurderessubjektivt ved at tageen ”kasket-skygge”på


DS 700 - UbehagsblændingUbehagsblænding reduceres ved♦ lyse lokaler♦ velafskærmede armaturer♦ ingen armaturer skråt over arbejdspladsenKlager over for meget lys skyldes oftestubehagsblænding !!!!


DS 700 - Maksimale blændingstal


Kontrastdannelse iarbejdsemnerne- lyset skal hjælpe med til at detaljer iarbejdsemnet let kan ses


DS700 - KontrastdannelseArbejdsemnerne kan f.eks. kræve brug af♦ rettet lys♦ spejling af store ensartet lysende flader♦ diffust lys♦ gennemlysning♦ silhuetvirkning♦ lys med speciel god farvegengivelse eller lysfarve


Forkert og rigtig belysning


Forkert og rigtig belysning


Belysning af tekst


SkyggedannelseEn blanding afrettet og diffustlys er ofte detbedste


Gengivelse af ansigterMest rettet lysMest diffust lys


Lysets farveegenskaber


Lysfarveangives ved lyskildens farvetemperatur i K


FarvegengivelseAngives ved et farvegengivelsesindeks, R a -indeks (0-100).R a >80, hvor der er mennesker i længere tid


DS 700 - Farvegengivelse


Flimmer og stroboskopeffektLyspulsationer kan give:♦ ubehag♦ stroboskopeffekt - som skal undgås medmaskinerUndgås typisk med elektronisk forkobling ved lysrørog sparepærer eller ved anvendelse af glødelys


DS 700Standarden er gældende for normaltsynedepersonerOBS!Uhensigtsmæssige belysningsforholdødelægger ikke synet - men man får dårligebilleder, ondt i nakken og måske hovedpine


Dagslys


Kapitel 4.4.2 stk. 6Arbejdsrum skal forsynes med vinduer, der er anbragt,så personer i rummet kan se ud på omgivelserne.Kapitel 4.4.2 stk. 7Kommunalbestyrelsen kan tillade, at kravet omdagslysadgang fraviges, når opfyldelsen vil betyde enafgørende ulempe for virksomhedens drift, f.eks. hvorproduktionens art ikke tillader dagslys.


Kapitel 4.4.2 stk. 5Arbejdsrum skal have ensådan tilgang af dagslys,at rummene er velbelyste. Vinduer skaludføres, placeres ogeventuelt afskærmes, såsolindfald gennem demikke medføreroverophedning iarbejdsrummene.Dagslyset kan i almindelighedanses for at være tilstrækkeligt,når vinduesarealet ved sidelyssvarer til 10 pct. af gulvarealeteller ved ovenlys mindst 7 pct.af gulvarealet, eller når der er endagslysfaktor på 2 pct. vedarbejdspladserne.


Dagslysfaktoren DFDF = E inde /E ude(fra dagslyset alene)Forudsætning:Jævnt overskyet himmeluden sol


Demo kandownloadesfrawww.faba.dk


Varighedskurve for dagslysOplyser hvor stor procentdel afarbejdstiden, der er over en visbelysningsstyrke fra dagslysalene (kunstlys kan slukkes)Besparelse ∼ 60%, hvisArbejdstiden er fra 8-16Dagslysfaktoren DF = 2%Belysningskravet E = 200 luxsvarende til E ud = 10.000 lux


Tak for opmærksomheden

More magazines by this user
Similar magazines