55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede - Naturstyrelsen

forstyrrelser og prædation.Forslag til mulige virkemidlerKommunerne, Skov- og Naturstyrelsen og statslige lodsejere/myndighederudarbejder handleplaner, vælger virkemidler og foretager denkonkrete forvaltning indenfor rammerne af indsatsprogrammet. Muligevirkemidler nævnt i bilag 2 skal derfor betragtes som eksemplerpå, hvorledes indsatsprogrammet kan gennemføres.Sammenhæng og synergi med vandplanDe kommende vandplaner bidrager til at løfte indsatsen med hensyntil forbedret vandkvalitet, herunder reduktioner i tilførslen af næringsstofferog håndteringen af miljøfremmede stoffer i større søer,vandløb, fjorde og kystvande. Vandplanerne vil derudover bidrage tilat sikre kontinuitet i vandløb. En nærmere beskrivelse af konkretesammenhænge og synergier med den vandplan, der omfatter detteNatura 2000-område, afventer færdiggørelsen af vandplanforslaget.Strategisk miljøvurderingI medfør af lov nr. 316 af 5. maj 2004 skal der foretages en miljøvurderingaf planer og programmer, der omhandler fysisk planlægningog arealanvendelse, eller som kan påvirke et internationalt beskyttelsesområdevæsentligt.I bilag 4 er der udarbejdet en miljørapport, der belyser konsekvenserneved at gennemføre Natura 2000-planen for område nr. 55.28

More magazines by this user
Similar magazines