Regulativ for hønsehold i Haderslev Kommune

haderslev.dk

Regulativ for hønsehold i Haderslev Kommune

Regulativ for hønseholdi Haderslev Kommune


Regulativets indhold fremgår af følgende:§1 Gyldighedsområde.Stk. 1. Regulativet er gældende for alleikke-erhvervsmæssige hønsehold iHaderslev Kommune, beliggende i byzoneog sommerhusområder.Stk. 2. Såfremt der i gældendebyplanvedtægt eller lokalplan erbestemmelser med forbud modhønsehold er disse dog fortsat gældende.Det samme gælder hvis lokale grundejer-, andels- og lejerforeninger har vedtagetregler, der ikke tillader hønsehold ellerhar fastsatskærpede regler for hønsehold.§ 2 Regler for indretning og drift afhønsehold.Stk. 1. Hønseholdet skal etableres med ethønsehus og ind hegnet hønsegård, derskal sikre, at hønsene ikke kan færdes fritudenfor grundejerens ejendom.Stk. 2. Hønsegården skal være etableretmindst 2,5 m fra skel, med mindre der eretableret et fast, tilstrækkeligt tæt hegn iskel.Hønsehuset skal opfylde krav omplaceringen på grunden, jf.bygningsreglementets regler herom.Stk. 3. Hønseholdet må ikke giveanledning til lugtgener, og gødning frahønsene skal således enten fjernes fraejendommen, opbevares i lukkedebeholdere eller umiddelbart nedgraves ijorden på et egnet sted.Stk. 4. Ved hold af haner, hanekyllingereller i tilfælde af støjgener i nat ogmorgentimer, skal hønseholdet holdesinde i mørklagt hønsehus fra solnedgangindtil kl. 7.00. Lørdag og søn oghelligdage dog til kl. 8.00. Der må ikketændes lys i hønsehuset i ovennævntetidsrum. Hønsehuset vil kunne krævesstøjisoleret.Stk. 5. Hvis hønseholdet giver anledningtil væsentlige gener kankommunalbestyrelsen kræve afhjælpendeforanstaltninger udført.Stk. 6. I tilfælde hvor der til trods forafhjælpende foranstaltninger stadigvækforekommer væsentlige gener frahønseholdet, kan kommunalbestyrelsenkræve hønseholdet fjernet.§ 3. Dispensation og klage.Stk. 1. Kommunalbestyrelsens afgørelse imedfør af dette regulativ kan ikkepåklages til højere administrativmyndighed.Stk. 2. Såfremt individuelle forhold talerherfor, kan kommunalbestyrelsen efteransøgning dispensere fra reglerne i § 2.§ 4. Overtrædelse af regulativet.Stk. 1. Overtrædelse af § 2 i detteregulativ kan straffes med bøde.Stk. 2. Undlades det at efterkommeforbud eller påbud udstedt i henhold tildette regulativs § 2, kan dette straffesmed bøde.§ 5. Ikrafttrædelse.Regulativet træder i kraft den 01. januar2008; dog skal eksisterende hønseholdindrettet og i drift først overholderegulativet senest 6 måneder efterikrafttrædelse.


Haderslev KommuneNatur & LandbrugRådhuscentret 76500 VojensTlf. 7434 3434

More magazines by this user
Similar magazines