Fugle i Århus Amt 2001 - DOF Østjylland

dofoj.dk

Fugle i Århus Amt 2001 - DOF Østjylland

FUGLEIÅRHUS AMT 2001DOF – ÅRHUS AMT


SU-arterSjældenhedsudvalget har fremstillet en liste over hvilke arter og racer, der skal bedømmes af udvalget.Listen er senest optrykt i Lokalrapporten i Århus Amt 2000 (Ettrup 2001), men kan også ses på Internettetpå f.eks. www.phyl.dk.Siden 2000 har der endvidere eksisteret en supplerende SU-liste gældende for Århus Amt. Listen omfatterp.t. syv arter, der skal beskrives for SU, før omtale kan finde sted i rapporten.Lille StormsvaleStellersandHvidvinget MågeSandterneStorpiber (kun fund udenfor perioden sept-nov)Hvidhalset Fluesnapper (kun hunfarvede fugle)FyrremejseVores politikI Fugle i Århus Amt bearbejdes SU-arterne efter følgende procedure: Godkendte observationer bringes påderes rette plads i artsgennemgangen med alle oplysninger. Observationer, som er beskrevet men endnuikke færdigbehandlet, bringes også men uden dato og observatørinitial, med mindre særlige forhold gør siggældende. Ubeskrevne fund nævnes blot kort i indledningen med en bemærkning om at få dem beskrevet,mens forkastede fund ikke nævnes i rapporten.Der skal kraftigt opfordres til, at man straks efter en usædvanlig observation indsender beskrivelse heraf tilFuglenes Hus, Sjældenhedsudvalget, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. Rapportgruppen stårgerne til rådighed med vejledning om beskrivelse o.l.RETNINGSLINIER FOR INDSENDELSE AF MATERIALEHvilke obs?Alle iagttagelser modtages med glæde, også af de almindelige arter. Men er dette uoverkommeligt, er viisær interesseret i: a) Ynglefund/observationer der tyder på yngel af alle arter, b) Optællinger af ynglende,rastende eller trækkende fugle generelt, og c) Sæsonens tre første og tre sidste observationer af trækfuglene.Indsend kun reelle observationer. Hvis du skønner antallet af f.eks. ynglebestande eller rasttotaler, gør datydeligt opmærksom på, at det er et skøn.Dato, tidspunkt, initialer, medobservatører mv.Alle observationer skal være relaterede til en dato af hensyn til den videre EDB-behandling. Husk tidspunktved trækiagttagelser, sjældne fugle, flokke m.m. Husk navn og adresse på hvert eneste skema. Har man fåettildelt et initial af Rapportgruppen, er det i orden kun at anføre dette. Brug ikke selvkomponerede initialerog forkortelser på skemaerne. Se listen over anvendte forkortelser bag i rapporten. Notér meget gerneeventuelle medobservatører, samt oplysninger om vejr o.lign.LokalitetsangivelserBrug venligst kun stednavne, som kan genfindes på Kort- og Matrikelstyrelsens kort 1:100.000 (TopografiskAtlas). Ved omtale af mindre lokaliteter bør man tillige henvise til nærmeste større lokalitet.IndsendelseNår man indsender sine observationer, bedes man enten bruge vores indberetningsskemaer eller anvendeDofbasen og indsende oplysningerne på diskette/email (version 2) eller via www.dofbasen.dk (version 3).Man kan vælge mellem et artsskema (A5) eller et lokalitetsskema (i tilfælde af mange og grundige optællingerfra samme lokaliteter), men også almindelige “lapper” med oplysninger modtages med glæde. Indsendelsesfristfor observationer til lokalrapporten er 10. januar.DofbasenDet anbefales på det kraftigste, at man indsender sine observationer elektronisk, idet det letter arbejdet medudarbejdelsen af rapporten betragteligt, samt minimerer risikoen for fejlcitater. Den seneste version afDofbasen (version 3 fra 2002) kan frit hentes på www.dofbasen.dk, hvor man også kan indtaste sine obser-3


vationer direkte. Anvender man denne version og indsender sine observationer til www.dofbasen.dk, behøverman ikke også at indsende til Rapportgruppen.Husk, at det er ens eget ansvar, at de indsendte oplysninger er indtastet korrekt. Det anbefales derfor, atman læser korrektur på indtastningerne inden indsendelse til Rapportgruppen/Dofbasen. Ved indtastning afusædvanlige observationer, er det en fordel, hvis der suppleres med en kommentar i bemærkningsfeltet, såvi i Rapportgruppen kan se, at der ikke kan være tale om en fejlindtastning.Hjemmesider, Siden Sidst mv.Rapportgruppen tjekker naturligvis relevante hjemmesider mv. for observationer af interesse for lokalrapporten.Men da disse er andenhåndskilder (observatøren indtaster typisk ikke selv oplysningerne), citerer visom hovedregel kun derfra med hjemmesidens initial, ikke med observatørens initial; undtaget herfra erwww.dofbasen.dk, hvor observatøren selv indtaster direkte. For at minimere risikoen for fejl og dobbeltregistreringeranmoder vi om, at man, selvom man har indsendt til disse sider, også indsender til lokalrapporteneller www.dofbasen.dk, så vi har en førstehåndskilde til informationerne.Pattedyr, krybdyr og padder mv.Rapportgruppen indsamler også observationer af pattedyr, krybdyr, padder, insekter og orkidéer fra ÅrhusAmt. De indkomne observationer videregives til Jørgen Terp Laursen, som behandler og opbevarer observationerne.Observationerne kan indtastes i Dofbasen eller indsendes til Rapportgruppen på samme skemaer,som benyttes til fugleiagttagelserne.Det indkomne materialeAlt det indkomne materiale indtastes/samles i Dofbasen og opbevares af Rapportgruppen. Herved fremstårefterhånden et enestående kildemateriale over fuglelivet i Århus Amt, som foreningens medlemmer kananvende ved at rette henvendelse til Rapportgruppen. For enkelte sårbare arters vedkommende må man dogregne med en form for klausulering af materialet. Materialet anvendes også ved udarbejdelsen af den landsdækkendeårsrapport, som trykkes med jævne mellemrum i DOFT.4


VEJRET 2001VinterJanuar fik en middeltemperatur pænt over det normale og ca 25% mindre nedbør end normalt. Især periodenfra nytår og frem til 10/1 var lun uden nattefrost. Herefter bevirkede mere højtrykspræget vejr, at isærnattemperaturerne faldt, men kun ned til ca -3°C om natten, og gennemgående med dagtemperaturer overfrysepunktet (dog dagfrost 15-16/1). Fra 25/1 blev det igen lidt lunere.Februar blev temmelig solrig, men med et overskud af nedbør. Måneden startede med dagtemperaturer påomkring -7°C og kraftige snebyger fra NØ. 5/2 opstod en snestorm med hen ved 20 cm sne og snefygning,der skabte et regulært snekaos i det åbne land. Men allerede dagen efter blev det mildere med høje dagtemperaturer.Denne vejrtype fortsatte indtil 23/2, hvor det igen blev lidt koldere med snebyger, men der faldtkun lidt blivende sne. I alt registreredes 7 døgn med fuldt snedække (over 1 cm).Temperaturer (°C) Nedbør (mm) Is FrostDato Min Dato Max Middel Normal Solbjerg Amt Normal -døgn -nætterJAN 16 /1 -3,4 24/1 +7,2 +1,6 +0,2 42 42 53 6 12FEB 24/2 -7,3 18/2 +9,6 +0,2 +0,1 52 44 36 13 20MAR 4/3 -12,1 11/3 +10,0 +1,0 +2,3 59 38 42 14 20APR 14/4 -2,7 29/4 +15,4 +6,0 +5,8 69 70 38 0 5MAJ 5/5 +1,7 12/5 +25,0 11,9 +10,8 36 39 46 0 0JUN 9/6 +3,4 28/6 +25,2 +13,4 +14,1 47 58 50 0 0JUL 14/7 +8,7 7/7 +28,6 +17,8 +16,2 37 29 64 0 0AUG 6/8 +9,1 16/8 +29,0 +16,9 +15,9 75 76 61 0 0SEP 16/9 +6,4 5/9 +19,9 +12,5 +12,1 176 136 64 0 0OKT 17/10 +7,3 13/10 +17,1 +11,7 +8,7 45 47 67 0 0NOV 15/11 -1,6 3/11 +12,1 +4,6 +4,4 39 49 69 0 10DEC 31/12 -12,4 4/12 +6,6 +0,5 +1,8 72 56 58 7 15Tabel 1. Vejret i 2001. Temperaturer ved Solbjerg (med datoer) målt kl. 8 om morgenen. Normaltemperaturfor Tirstrup (1979-97). Nedbør ved Solbjerg og i Århus Amt samt normalnedbør i Østjylland(1961-90). Antal isdøgn (døgn med gns.temp. < 0°C) og frostnætter ved Solbjerg. Årets middeltemperaturblev såvel i Solbjerg som på landsplan +8,2°C (+0,5°C over normalen). Blandt deseneste 14 år har 12 år været varmere end normalen.ForårMarts begyndte vinterligt med sne og fygning allerede fra den første dag. I alt faldt der ca 13 cm sne, somførst forsvandt 7/3 i forbindelse med regn og tø. Især nætterne var temmelig kolde den første uges tid. Menlunere vejr fra SV trængte sig på og dagtemperaturen steg op til +10°C. Fra 17/3 var det igen slut med detlune vejr, da en koldfront passerede fra NNØ og på ny gav sne og snefygning. Sneen (ca 5 cm) forsvandtdog hurtigt, men pga. et højtryk syd for Danmark var nattefrost og lette snebyger alment udbredt til desidste dage af måneden. Marts blev forholdsvis kold; landets laveste temperatur måltes 4/3 i Holbæk til -18°C. I alt registreredes 12 dage med snedække.April startede lun. Temperaturen steg tidligt til over +10°C, og Gransanger og Rørhøge dukkede for alvorop sydfra. Fra 12/4 ændredes denne vejrsituation sig, indledt af et tordenskrald med efterfølgende snebyger.Det forblev dog kun vinterligt i nogle få dage i Påsken. Allerede fra 16/4 steg dagtemperaturerne til over+7°C og op til +15°C 29/4; det satte gang i Landsvalerne. På landsbasis lå soltimetallet 14% under normalen,men trods april blev våd, endte middeltemperaturen alligevel en anelse over normalen.Maj blev temmelig solrig og varm, og med et stort underskud af nedbør. Måneden startede lun, om end mednattemperaturer tæt på frysepunktet 5/5–6/5. Gradvist opnåedes dagtemperaturer over +20°C, hvilket fik desidste bøge- og lindetræer til at springe ud, og de første Vagtler til at melde deres ankomst. Men fra 15/5 ogde næste dage dominerede regn og blæst fra NV. Herefter stabiliseredes vejret igen, og det blev lunere medop til +20°C. Men igen i de sidste par dage vendte regnen tilbage, og det blev igen køligere.5


SommerJuni blev som sædvanligt (!) en kold affære (pålandsbasis 0,6°C koldere end egne målinger); derhar ikke været en juni med varmeoverskud siden1992! Temperaturen var dog gennem hele junijævnt stigende, og endte med at blive pænt sommerligtsidst på måneden. Dog var nattemperaturerne8/6–16/6 temmelig lave, til tider under +5°C;om morgenen 9/6 måltes +0,6°C på en vejrstation iMidtjylland! Men fra 23/6 blev det varmere meddagtemperaturer over +20°C.Juli bød på varmt og solrigt vejr. På landsplanskinnede solen 310 timer, hvilket er 32% overnormalen og svarer til 10 timer pr. dag. Specieltden første del af måneden havde højtryksprægetvejr med sol og sydøstlige vinde (især 3/7–9/7). Enfrontpassage med regn og torden opstod dog, og defølgende dage bød på vind fra V-SV og en delbyger. Især 19/7 var bygerne lokalt meget kraftige,bl.a. gav en ekstrem tordenbyge i Solbjerg henimod 50 mm på 30 min – endog med hagl! Det varoptakten til endnu en varm og solrig periode medover +25°C. I alt registreredes 11 sommerdage(max.temp. ≥ +25°C). Nedbørmængden var genereltmarkant under normalen, men i forbindelsemed de kraftige byger, faldt der lokalt betydeligtmere end i amtet som helhed.August blev temmelig varm men også megetnedbørrig (på landsplan 36% over normalt, men iÅrhus Amt kun lidt over det normale). 8/8 faldt derpå et par timer ca 26 mm, og 26/8 ca 13 mm på entime i en kraftig tordenbyge. Dagtemperaturerne låomkring +20°C i første halvdel af måneden, ognoget højere efter 14/8. Især 16/8 var temmeliglummervarm, hvorefter det i en uges tid var almindeligtmed temperaturer på 20-25°C. De sidstedage blev dog køligere men uden nedbør. Denhøjeste temperatur på landsplan måltes i Holbæk16/8 til +33,9°C! I alt registreredes 6 sommerdage.EfterårSeptember blev særdeles våd og solfattig. I altregistreredes 18 døgn med nedbør; til tider temmeligmeget! I perioden 13/9–23/9 faldt der i alt 122mm, på landsbasis 134 mm (og på Bornholm hele165 mm)! I hele denne periode var vinden i NØ.Generelt bød måneden på normale temperaturer,men max.temp. oversteg lige nøjagtig ikke +20°C,hvilket er usædvanligt for september.Oktober blev rekordvarm med et underskud af nedbør; på landsbasis den varmeste oktober målt nogensinde(+12,1°C, 3°C over normalen)! Der blev på intet tidspunkt målt nattemperaturer under +5°C. Heller ikke pålandsplan måltes nattefrost, hvilket kun er sket to gange tidligere (bl.a. sidste år). Især i første del af månedenvar vejret særdeles lunt, f.eks. forekom der 16/10 let regn og tordenrumlen som på en varm sommerdag;herefter faldt temperaturerne dog en smule. I alt noteredes 18 nætter, hvor temperaturen ikke komunder +10°C. Så sent som natten til 31/10 lå temperaturerne alment på +14,5°C over midnat!6Figur 1. Daglig maksimum-, minimum- og middeltemperaturpå en station ved Solbjerg i 2001. Prikket linieangiver normal for Danmark.


November var generelt meget solrig og temmelig tør. Fra månedens start faldt temperaturerne langsomt,indtil 8/11 om aftenen, hvor den første sne faldt (ca 2 cm); morgenen efter blev den første nattefrost målt. Ihele perioden var det temmelig omskifteligt vejr, med få dages mellemrum vekslende mellem lunt vejr ogmere køligt og blæsende vejr. Solen skinnede dog udover det ganske land 88 timer, hvilket er 54% over detnormale og det næsthøjeste soltimetal for en november. Landets laveste temperatur måltes 15/11 i Nordsjællandog Sydjylland til -6°C. Der registreredes ét døgn med fuldt snedække.VinterDecember prægedes af koldt vejr, især mod slutningen af året var dagfrost almindeligt. Måneden startedemild uden nattefrost eller nedbør af betydning. Men et kraftigt højtryk i Mellemeuropa bevirkede en sydvestenstrømningaf lun luft til Danmark med tåge, dis og trist vejr. Dette varede i 11 dage, hvorefter det bleven mere kold og ustadig vejrtype. 21/12 måltes den første dagfrost og 23/12 sneede det. Men juleaftensdagvar det tøvejr, og det blev kun lokalt en hvid jul. Herefter var der en temmelig nedbørrig periode med op til33 mm frem til 27/12, hvor der faldt ca 10 cm nysne. Herefter en del sne og fygning, og 29/12 lå der ca 25cm nysne i frostklart vejr. Nytårsaftensdag måltes max.temp. til -7,7°C, men ved midnatstid var det igenblevet tåget og tøvejr. Landets laveste temperatur måltes på Nordsjælland 31/12 til -21°C.BemærkningerVejrmålinger er foretaget fra en 'engelsk hytte' ved Solbjerg med originalt, professionelt udstyr. Nedbørmålerener manuel, og af samme type som benyttet på DMI. Kilde til vejrdata udenfor Solbjerg er DMI.RINGMÆRKNINGSAKTIVITETEN I 2001En oversigt over ringmærkningsaktiviteten i Århus Amt er muligt, fordi de fleste oplysninger kan indhentesvia Østjysk Ringmærkergruppe. Alle der ringmærker, gør det med licens fra Zoologisk Museum i København– og hvis man er med i Østjysk Ringmærkergruppe, mærker man under samme licensnummer. Mærkerebosiddende på Anholt har dog eget licensnummer, hvilket også endnu gælder for flere, der mærkerandre steder i amtet. Derfor kan der mangle oplysninger om mærkede fugle i oversigten (tabel 2).Art Amt Anh Art Amt Anh Art Amt AnhDuehøg 1 Sangdrossel 1 Skovskade 1Spurvehøg 9 1 Kærsanger 4 Husskade 1Vibe 7 Gærdesanger 11 Allike 1Tyrkerdue 5 Tornsanger 4 Stær 7Stor Flagspætte 1 Havesanger 4 Gråspurv 21Landsvale 65 Munk 19 8 Skovspurv 127Bysvale 17 Gransanger 14 6 Bogfinke 63 31Engpiber 1 Løvsanger 13 1 Kvækerfinke 212 49Bjergvipstjert 7 Fuglekonge 8 7 Grønirisk 355 63Vandstær 27 Br. Fluesnapper 1 Stillits 11Gærdesmutte 12 2 Halemejse 3 Grønsisken 55Jernspurv 23 4 Sumpmejse 9 Gråsisken 4Rødhals 36 11 Topmejse 2 Dompap 150 32Nattergal 2 Sortmejse 8 Kernebider 7 1Rødstjert 3 Blåmejse 44 22 Gulspurv 4Solsort 149 15 Musvit 174 172Sjagger 3 Træløber 1Total 1741 427Tabel 2. Ringmærkningsaktiviteten i Århus Amt 2001. Amt = Århus Amt excl. Anholt, Anh = Anholt.7


DYR I ÅRHUS AMT 2001Nedenfor er en oversigt over observationer af pattedyr, krybdyr, padder og dagsommerfugle i Århus Amt.Hovedparten af iagttagelserne er hentet fra www.atalanta.dk (FDØ). Husk, at det også i den nye Dofbasen 3er muligt at indtaste observationer af disse dyregrupper (se indledningen eller www.dofbasen.dk).PattedyrDer foreligger iagttagelser af 30 forskellige pattedyrarter (tabel 3) (samt to uspec. flagermusarter). Allepattedyriagttagelserne er videregivet til Dansk Pattedyratlas (se www.pattedyr.net).Pindsvin er set 18/5–7/10. På en tur 14/5 ved Brabrand Sø registreres hele fem flagermusearter: 45 Brunflagermus,30 Sydflagermus, 3 Dværgflagermus, 1 Pepistrellus sp. (Troldflagermus?), 2 Myotis sp.(Vandflagermus/Brandts Flagermus) (BGO). Dværgmus er observeret ved Voer/Kare og i Mols Bjerge(FDØ). Der er to iagttagelser af Skovmår hhv. i Hvalskov Plantage på Djursland (JPL) samt i en skov sydfor Funder Ådal (EDY). Endvidere et enkelt fund af Odder 30/3 Knudådalen (Ole Fogh Nielsen). Gråsæler noteret to gange på Anholt i foråret (FDØ) samt 21/3 og 7/10 ved Kysing Næs (OGJ). Største ansamlingaf Spættet Sæl er 25/5 ca 100 på Totten, Anholt (HET); udenfor Anholt er den største 1/4 31 Eskeplet(FDØ). Marsvin er overvejende noteret i Århusbugten og ved Fornæs, den største enkeltobs er dog 1/9 12Elsegård Strand, der fouragerede 2-300 m fra kysten (FDØ). Krondyr ses ved Løvenholm og Mejlgård ogDådyr i Sødringholm Skov. Største enkeltobs af Rådyr er 5/3 30 Kalsemade (TBR).Pattedyr Antal Pattedyr Antal Pattedyr AntalPindsvin 7 Egern 8 Ilder 3Muldvarp 1 Halsbåndmus 10 Lækat 6Almindelig Spidsmus 4 Skovmus 4 Brud 4Dværgspidsmus 2 Dværgmus 4 Odder 1Vandspidsmus 11 Nordmarkmus 1 Spættet Sæl 364Brunflagermus 105 Rødmus 33 Gråsæl 6Sydflagermus 30 Ræv 56 Marsvin 62Skimmelflagermus 11 Grævling 13 Krondyr 42Dværgflagermus 5 Husmår 2 Dådyr 11Hare 81 Skovmår 2 Rådyr 220Tabel 3. Pattedyr i Dofbasen 2001.Krybdyr og padderHugorm er iagttaget ved Sødringholm Strand, Bønnerup Havn samt Mols Bjerge i perioden 30/6–31/10.Der foreligger ingen iagttagelser af Markfirben! Det eneste fund af Stor Vandsalamander er fra Kalsemade10/3 (TBR). Løvfrøerne er fra Hinnedrup- og Moesgårdområdet. Grøn Frø har en plettet udbredelsei Århus Amt, i år er den iagttaget 3/6–4/7 i Helgenæs-Feldballe området og ved Alken Vig (JPL,PLA). Denførste Butsnudede Frø ses 31/3 (JTL).Krybdyr Antal Padder Antal Padder AntalAlmindelig Firben 19 Lille Vandsalamander 7 Løvfrø 20Stålorm 3 Stor Vandsalamander 1 Butsnudet Frø 11Snog 3 Skrubtudse 6 Grøn Frø 15Hugorm 5 Strandtudse 100Tabel 4. Krybdyr og padder i Dofbasen 2001.8


DagsommerfugleI alt 38 dagsommerfuglearter er registreret, hvor intet andet er nævnt er kilden FDØ. Kommabredpande eriagttaget i Mols Bjerge. Den første Citronsommerfugl er ekstrem, 18/2 1 Salten Langsø, den næste 11/4 ermere normal. Iris er noteret ved Velling Kalv (TVI), og Sørgekåbe på Armhoved, Samsø (SDY). FlestDagpåfugleøjer er rapporteret 15/8 100 Risskov og 17/8 75 Kalsemade i lucernemark (TBR), mens desidste ses 13/10 3 Risskov og 16/11 1 Hinnerup. De første Admiraler 3/6 20 Mollerup Skov v. Vejlby er ilarvestadiet, mens den første flyvende ses 19/6. Totredjedele af Admiralerne ses i september, max 23/9 90heraf 40 SV Mols Bjerge; de sidste ses 2/11 1 Risskov og 20/11 1 Mols Bjerge. Nældesommerfugl er set iBrattingsborg Skov, det sydlige Samsø er artens måske eneste bastion i amtet. Guldhale er fra Mols Bjerge.Til slut lige nogle max-tal: Sandrandøje 24/7 100 Ørkenen, Anholt, Græsrandøje 25/7 100 Lushage,Helgenæs, Engrandøje 3/7 200 Mols Bjerge, Vejrandøje 16/8 15 Øer/Hassensøre, Violetrandet Ildfugl18/6 50 Mols Bjerge, samt Foranderlig Blåfugl 3-5/7 100+ Mols Bjerge.Dagsommerfugle Antal Periode Dagsommerfugle Antal PeriodeStregbredpande 29 19/6-10/8 Okkergul Pletvinge 20 1/6-18/6Skråstregbredpande 2 1/7 Sandrandøje 133 24/7-21/8Kommabredpande 5 15/8 Græsrandøje 311 27/6-21/8Stor Bredpande 33 13/6-5/7 Engrandøje 499 27/6-15/8Sortåret Hvidvinge 49 12/6-5/7 Okkergul Randøje 84 21/5-21/8Stor Kålsommerfugl 14 3/7-7/10 Skovrandøje 121 6/5-10/8Lille Kålsommerfugl 62 13/5-18/8 Vejrandøje 22 19/6-8/9Grønåret Kålsommerfugl 10 22/4-17/7 Guldhale 2 29/8Aurora 11 1/5-21/5 Grøn Busksommerfugl 1 21/5Citronsommerfugl 37 18/2-28/9 Lille Ildfugl 23 9/5-5/9Iris 1 17/7 Dukatsommerfugl 10 5/7-15/8Sørgekåbe 1 8/5 Violetrandet Ildfugl 82 13/6-5/7Dagpåfugleøje 320 6/4-16/11 Dværgblåfugl 21 5/7-21/8Admiral 384 19/6-20/11 Skovblåfugl 11 1/5-10/8Tidselsommerfugl 10 17/8-26/9 Almindelig Blåfugl 98 28/5-21/8Nældens Takvinge 68 1/4-27/10 Isblåfugl 14 5/7-21/8Nældesommerfugl 1 5/8 Rødplettet Blåfugl 2 16/8Klitperlemorsommerfugl 16 5/7-25/7 Argusblåfugl 15 24/7Storplettet Perlemorsf. 3 25/7-10/8 Foranderlig Blåfugl 251 3/7-6/7Tabel 5. Dagsommerfugle i Dofbasen 2001.9


ARTSGENNEMGANGRødstrubet Lom (Gavia stellata) 00020Efter sidste års mange obs (ca 360 fugle) er antallet i år tilbage på det normale leje, selv om årets 175 fugleer over 10-årsgennemsnittet. Der er i år kun 3 obs af mere end 10 fugle. 31 af årets 38 obs er fra efteråret ogflest af disse (15 obs) er som sædvanligt fra Fornæs. Ingen sommerobs.1. halvår (alle nævnes): 7/1 1 N Kysing Næs (OGJ), 10/1 2 (CEM) og 17/2 1 N (FOX) begge Fornæs, 20/31 NØ og 8/5 1 NØ begge Issehoved (SDY), 31/3 1 Gjerrild Nordstrand (LPJ,JKL) samt forårets sidste,der også er periodens største: 10/5 5 NØ set fra Anholt Færgen (FDØ).2. halvår: Mindst 25 af periodens obs er af trækkende fugle. De første ses 9/9 6 V Issehoved (SDY), 19/9 1S Kysing Næs (JSC) og 24/9 1 S Fornæs (FDØ). Periodens største antal: 30/9 36 trk – hvilket er lokalrekord – og 2/12 12 S begge Kysing Næs (OGJ,CEM) samt 3/10 11 Risskov Strand (FDØ). Forudennævnte er de bedste dage (>5 fugle): 30/10 8 S + 1 N (FDØ), 3/11 5 N + 3 S (GGU), 5/11 7 S (FDØ) og9/12 7 S (JPL,JKL) alle Fornæs: 8/10 8 N og 10/11 7 N begge Kysing Næs (OGJ) samt 24/11 6 N + 1 fouLushage, Samsø (SDY). Foruden fra nævnte lokaliteter foreligger obs fra andre lokaliteter: 30/9 1 N og8/11 2 rst Sødringholm Strand (LTP,PHJ), 5/10 1 V Alrø Egehoved (FDØ), 7/10 1 trk Sletterhage (JSC)samt 5/11 1 S Issehoved (SAM).Total: 175 (115) Indsendere: 14 Observationer: 38 Lokaliteter: 10JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC3 1 2 - 6 - - - 45 39 57 22Smålom sp. (Gavia stellata/arctica) 00029Igen i år et lavt antal ubestemte smålommer (96 mod ca 200 i gennemsnit for de seneste 10 år). Som sædvanliger de fleste obs fra Fornæs og alle på nær 3 er af trækkende fugle. Der er ingen forårsobs, blot enenkelt fra den tidlige sommer: 4/6 4 SV Risskov Strand (FDØ). Bemærk, nyt euringnummer.2. halvår: De første ses 13/9 2 S Mols Bjerge (FDØ), 19/9 25 N og 24/9 10 N + 3 S alle Fornæs (FDØ).Øvrige større obs fra Fornæs (>4 fugle): 9/10 7 N og 30/10 5 N + 4 S (FDØ). Øvrige obs: 29/9 2 Ø Risskov(FDØ), 29/9 4 S, 3/10 1 S og 3/11 3 S alle Risskov Strand (FDØ), 3/11 5 Øer (JPL) samt årets sidste17/11 4 Ø Bønnerup Strand (HBØ).Total: 96 (200) Indsendere: 5 Observationer: 17 Lokaliteter: 8JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - - 4 - - 50 20 22 -Sortstrubet Lom (Gavia arctica) 00030Et lavt antal fugle i år, blot 27 fugle ved 19 observationer (10-årsgennemsnit på 34 fugle) og kun halvt såmange som sidste år. Observationerne fordeler sig ligeligt på forår og efterår. Af efterårets 9 obs er de 7 fraFornæs. Alle obs nævnes.1. halvår: 10/1 1 N Fornæs (OGJ), 17/3 2 og 12/4 1 Sødringholm Strand (LTP), 27/3 1 rst Vester Hedekrog(SDY), 16/4 2 Ø Gjerrild Nordstrand (OGJ), 10/5 1 NØ fra Anholt Færgen (FDØ) samt olieskadetfugl i perioden 24/5-2/6 1 rst Anholt Havn (HET,FSV,FDØ).2. halvår: Periodens første 31/8 1 N og periodens sidste 1/12 1 SØ er begge fra Kysing Næs (OGJ). Alleøvrige er fra Fornæs i perioden 19/9-17/11 af 1-4 trækkende fugle, flest 24/9 2 S + 1 N og 5/11 4 S (FDØ).Total: 25 (34) Indsendere: 8 Observationer: 19 Lokaliteter: 8JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - 3 3 2 1 - 1 4 3 7 1Islom (Gavia immer) 00040For første gang siden 1999 igen obs af denne flotte fugl: 3/11 1 N Fornæs (GGU).10


Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) 00050For første gang siden 1996 er også denne storlom set igen – og så endda to eksemplarer: 13/5 1 2K NØ ca 2km SØ f. Anholt fra færgen (FDØ) og midt i december rastede 1 ex i en hel uge i Anholt Havn (FSV).Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) 00070En pæn stigning i årstotalen som nu næsten er tilbage på niveauet før de hårde vintre i midten af 1990’erne.Yngel: En lille fremgang med 12-18 ynglepar fordelt på 14 lokaliteter. Artens primære ynglebiotop i amteter små, uanselige vandhuller og små søer spredt rundt i amtet. Mere end 1 par er fundet ved lille sø vedHasle Skov 2 par (HET), lille dam ved Ødum 1-2 par (PLA), Sem Sø 1-2 par (JPA) og Kragemosen,Samsø 1-2 par (JEL). Igen i år mangler der oplysninger om yngel fra Brabrand Sø, hvor der gennem heleforåret er set fugle mange fugle, op til 7 23/3 (FDØ).Vinterflokke (jan–marts): Mest markante forekomst er igen i år store flokke ved Hadsund Broen, MariagerFjord med 26/1 50 og 27/2 55 (begge OEH). Ellers præges forekomsten først på året af en lang rækkemindre flokke, mere 5 fugle er set 1/1 6 + 24/1 8 Norsminde Fjord (OGJ,CEM), 12/1 6 Brabrand Sø(FDØ), 16/1 8 Salten Å (PLA), 3/2 7 Enslev (NØD), 9/2 10 + 6/3 11 Kysing Næs (FDØ) og 5/3 6 + 16/3 6Norsminde Havn/Fjord (FF,DSA,CEM) og – som nævnt ovenfor – 23/3 7 Brabrand Sø (FDØ).Fældetid (aug–sept): Eneste større ansamling i august er fra 18/8 9 Norsminde Fjord, vestdel (OGJ). Fraprimo september stiger antallet af fugle/flokke med 5/9 19 Haldsø (PHJ) og særligt i Norsminde Fjord,amtets primære fældelokalitet, med følgende større flokke: 5/9 17, 15/9 47 og 18/9 12 (GGU,CEM,OGJ).Efterår-vinter (okt–dec): Året ud raster stadig fugle i Norsminde Fjord, flest 10/10 27, 14/10 44, 27/11 27,2/12 37 og 26/12 39 (GGU,CEM,OGJ). Og igen ved Hadsund Broen, Mariager Fjord 15/11 50 (OEH).Øvrige flokke (>6 fugle) er set 16/12 8 Mossø, i åudløbet ved Klostermølle (SHØ) – måske lige på denanden side af amtsgrænsen. Desuden 16/12 7 Brabrand Sø (FDØ) og 30/12 17 Kalø Vig Bådhavn (FNI).Total: 890 (674) Indsendere: 40 Observationer: 178 Lokaliteter: 76JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC127 137 69 15 24 16 17 29 102 89 117 148Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) 00090Fortsat nedgang i årstotalen. Specielt mangler der optællinger fra fældeperioden (august–september), hvorder fra før 1998 typisk var månedstotaler på 2500-4000 fugle per måned. I år er der kun optalt knap 320fugle samlet i denne periode.Yngel: Oplysning om 129-143 ynglepar fordelt på 26 lokaliteter, hvilket er det højeste antal indrapporteredeynglepar siden 1992. Dette skyldes i høj grad en målrettet indsats med optælling fra båd af PLA og JKIpå flere af amtets kernelokaliteter. Flest Brabrand Sø 20-27 par (PLA,BGO), Rosvig 10-12 par (PLA,JKI),Lading Sø 10-11 par (HET) og Knudsø 8 par (PLA,JKI).Lokalitetsmax (lok. >50 ex) fra yngleperioden (marts til juli) i øvrigt: 25/3 180 Salten Langsø (FDØ), 9/4130 Julsø (HST), 29/4 80 + 26/5 60 Mossø, vestenden (JKI,SSi), 27/6 55 ad + 3 1K Brabrand Sø(PLA,BGO). Desværre foreligger ingen konkrete oplysninger om yngel fra Mossø i år.Vinterflokke (januar–februar): Kun få større flokke i perioden. Fra ferskvand (>50 ex): 10/1 63 + 15/1 72Fussing Sø (JPA,BKR), 16/1 155 Mossø, østende (PLA) og 20/1 50 Julsø (HST). Kun to større flokke frasaltvand (>30 ex) 6/1 65 + 10/1 38 Århus Østhavn (IZN,FDØ).Generelt et meget magert 2. halvår. Fra fældetiden (august til oktober) ses de første større flokke igen i årud for Overgårds dige/Eskeplet med 2/8 52 + 4/8 54 (LTP,FDØ) og 18/8 60 fugle her. Eneste øvrigestørre flok fra saltvand i perioden ses 3/10 181 Mariager Yderfjord (TNI). Fra ferskvand kun to flokke>40 fugle med 21/8 40 Julsø (HST) og 3/10 128 Salten Langsø (HST).Også sidst på året (november–december) kun meget få større observationer. Største flokke (>50) ses 19/11116 Lindholm Hoved, Mossø (CEM), 29/11 132 Alrø Strevelshoved (OGJ), 16/12 58 Mossø (SHØ) og60 Salten Langsø (JBA).11


Total: 3349 (11.412) Indsendere: 45 Observationer: 233 Lokaliteter: 90JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC552 114 317 506 252 311 53 268 46 404 307 219Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) 00100En årstotal meget tæt på gennemsnittet. Amtets ynglebestand fortsætter den positive tendens fra forrige årmed ny rekord i antallet af ynglepar.Yngel: Samlet 41-54 par fordelt på 22 lokaliteter. Amtets største ynglelokaliteter (2000-tal i parentes) erSengeløkke Mose 8-10 par (3 par) (JPL,JKL), Sem Sø 7-10 par (4 par) (JPA), Leca fabrikkens lergrave3-5 par (3 par) (PLA), Troldkær 3-4 par (PLA), Kragemosen 1-4 par (JEL) og Rugård Søndersø 3 par(1-4 par) (FF). Største flok fra yngletiden ses 10/6 23 ad + 9 pulli Sengeløkke Mose (KEH). I år manglerder yngleoplysninger fra Vissing lergrave, sidste år 6-7 par og Svingelmose, sidste år 2-3 par. Yderligere erder 2/7 set 9 fugle ved Knud Sø (SFP) uden at der foreligger oplysninger om ynglefund herfra.Vinter-forår (januar–april): Kun tre fund i januar–februar, og første større flokke ses sædvanen tro vedSamsø i marts med 18/3 14 Vester Hedekrog og 20/3 13 Øster Hedekrog (SDY). Forekomsten her kulminererultimo marts med 27/3 49 Øster Hedekrog og 64 Vester Hedekrog (SDY).Første fund i saltvand fra fældeperioden (august–september) er fra 8/8 2 rst Kysing Næs (OGJ). Ellers kunfå observationer af mere end 2 fugle i perioden med 4/9 4 Sælvig Bugt, Samsø (SDY), 19/9 3 N Fornæs(FDØ), 23/9 3 S Kysing Næs (OGJ), 24/9 1 N + 2 S Fornæs (FDØ) og 30/9 3 Kysing Næs (CEM).Efterår-vinter (oktober–december) præges sædvanligvis af observationer fra Kysing Næs og Fornæs. Flerepæne dagstotaler med 6/10 6 S Kysing Næs, 19/10 6 N + 2 S (FDØ), 24/10 1 N + 7 S (FDØ) og 3/11 11 N+ 1 S (GGU) alle fra Fornæs. Sidste større observation er 1/12 12 SØ Kysing Næs (OGJ).Total: 562 (548) Indsendere: 29 Observationer: 123 Lokaliteter: 49JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 2 165 116 61 115 15 6 19 30 19 13Rettelse til Fugle i Århus Amt 2000: Ynglefund Sem Sø 4 par (FF) skal være (FFA).Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) 00110Et gennemsnitligt år med 8 observationer af 7-9 fugle (10årssnit 7,6). Alle nævnes.1. halvår: 18/2 1 vdr rst Alrø Strevelshoved (OGJ,CEM).2. halvår: 6/10 1 vdr rst + 7/10 2 vdr rst og 27/10 1 vdr rst alle fra Kysing Næs (OGJ,CEM,HLÆ), 28/10 1rst Fornæs (JPL), 14/11 1 + 27/11 1 Alrø Strevelshoved (begge CEM) og 18/11 1 Lindholm Hoved,Mossø (FAJ).Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) 00120Antallet af ynglepar er på niveau med sidste år. Bestanden i Søhøjlandet er tilsyneladende nu stabil, om endpå et væsentligt lavere niveau end tidligere.Yngel: Samlet oplysninger om 61-72 ynglepar fordelt på 11 lokaliteter. Flest Brabrand Sø 20-25 par(PLA, BGO), Knudsø 20-22 par og Julsø, østdel 11 par (PLA,JKI). Par-antal er alle tre steder skønnetudfra antal adulte fugle ved en totaltælling fra båd. Yderligere foreligger oplysninger om yngel fra Sems Sø4 par (JPA), Rosvig 2 par (PLA,JKI), Gudenåen (200 m. fra Gudensø) 1 par (CHØ), Rye Møllesø 1 par(FNI), Borre Sø 1 par (FNI) og Brassø 1 par (FNI).1. halvår: Første fugl ses lidt tidligere end normalt 14/3 1 Brabrand Sø (FDØ), imens de næste fugle ses tilnormal tid med 1/4 1 Mossø, vestende (SSi) og 6/4 4 Brabrand Sø (FDØ). Fra foråret (april–maj) sædvanligviskun større antal fra Brabrand Sø, flest 30/4 28 (FDØ), 8/5 39 (JSC) og 11/5 26 (JSC). Eneste størreobservation fra perioden i øvrigt er fra 12/5 25 Knudsø (FDØ).12


2. halvår: Kun få fugle i fældeperiode (august–september) med samlet 6 observationer, heraf er de 5 fraaugust og alle fra Søhøjlandet, flest 22/8 10 Julsø (FNI). Fra saltvand: 10/9 7 Alrø Strevelshoved (CEM)og det er formentligt de samme fugle som ses 7/10 7 (OGJ) samme sted. Sidste fugle ses 13/10 6 Mossø(MER), 17/10 1 Brabrand Sø (GGU), 21/10 1 + 27/10 1 Alrø Strevelshoved (begge OGJ).Total: 503-511 (829) Indsendere: 29 Observationer: 68 Lokaliteter: 21JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 1 96 185 166 22 19 7 15-16 - -Mallemuk (Fulmarus glacialis) 00220I de sidste år har antallet af fugle været langsomt stigende, men i år er vi tilbage på 1996 niveau med kun énindrapporteret fugl (se tabel 6): 2/8 1 NØ Århus Bugt (FDØ).Kuhls Skråpe (Calonectris diomedea) 00360En observation er godkendt af SU, 3/8 1 trk N Kysing Næs (HLÆ) – i øvrigt det første fund af KuhlsSkråpe i Århus Amt. Der er i øvrigt observeret flere Kuhls Skråper på landsplan i juli og august.Sodfarvet Skråpe (Puffinus griseus) 00430Sodfarvet Skråpe ses ikke årligt i amtet (tabel 7), men i år er der observeret 2 fugle, 6/10 1 S Kysing Næs(OGJ) og 2/11 1 N Århus Bugt (FDØ).Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) 004603/8 1 N Kysing Næs (HLÆ). Dette er blot det 12. ex indrapporteret i Århus Amt.Skråpe sp. (Puffinus sp.) 004992/8 1 rst Århus Bugt (MDH). Bemærk, nyt euringnummer til denne kategori.1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986- - - - 7 - 2 - - 1 - 3 2 - 11987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20012 6 160 18 4 1 3 6 4 1 2 12 14 20 1Tabel 6. Antal Mallemukker observeret i perioden 1972-2001.1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986- - - - 3 - - - - - - 1 - - 11987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001- 2 4 6 - 2 3 1 - - - 4 - 3 2Tabel 7. Antal Sodfarvede Skråper observeret i perioden 1972-2001.1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986- 4 1 5 - - - - 2 4 23 40 70 32 481987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200121 43 37 207 30 21 12 44 639 26 37 175 50 85 181Tabel 8. Antal Suler observeret i perioden 1972-2001.13


Sule (Sula bassana) 00710Århus Amt har været godt besøgt af Sulen i år. Vi skal tilbage til 1995, før der har været større antal Sulerend i år (tabel 8). Det store antal skyldes et par store obs i april samt pæne tal fra oktober og november.Året indledes med et par vinterobs 6/1 1 Gjerrild Nordstrand (NØD) og 10/1 1 N Fornæs (OGJ,CEM).Forår og sommer: Flest i foråret er 12/4 14 fou N Sødringholm Strand (LTP) og 13/4 62 Fornæs (NØD).Endnu i maj og juni ses enkelte fugle. De største sommeriagttagelser er 13/7 3 fou + 2 N Eskeplet (FDØ)og 14/7 4 N Århus Bugt (FDØ). I Sødringholm-området ses fortsat enkelte individer i august inden detegentlige efterår sætter ind.Efteråret indledes 24/9 1 N Fornæs (FDØ), 6/10 1 4K fou + 1 1K N Sødringholm Strand (LTP) og 6/1015 N Kysing Næs (OGJ), der desuden er efterårets største iagttagelse. Øvrige større forekomster er 2/11 5 S+ 7 fou Århus Bugt (FDØ) og 5/11 9 N + 2 S Fornæs (FDØ). Årets sidste er 10/11 1 Fornæs (JPK,JKL)og 11/11 1 fou Århus Bugt (FDØ).Total: 181 (127) Indsendere: 9 Observationer: 43 Lokaliteter: 9JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2 - - 94 1 1 9 4 1 34 35 -Skarv (Phalacrocorax carbo) 00720Husk at angive race på skarver, hvor det er muligt. Toracer er relevante: Storskarv P. c. carbo 00721 ogMellemskarv P. c. sinensis 00722. Kun tre bidragyderehar indrapporteret Mellemskarver.Yngel: 2262 reder Yderste Holm og 696 reder Kolderne,begge i Stavns Fjord (DMU), samt 1395 rederSvanegrunden (DMU). På alle tre lokaliteter er dertale om en mindre tilbagegang i forhold til 2000. Desmå nyere kolonier er mere ustabile, og flere af dem erhvert år udsat for forsøg på bortskræmning eller andenform for efterstræbelse. Således har medarbejdere fraDMU i år udført forsøg med at skræmme fuglene vækfra Rugård Sø, hvilket har haft den effekt at de ca 50par ikke har fået unger på vingerne. På Hov Røn erder 1/5 talt 43 reder på jorden, heller ikke her harfuglene ynglesucces (DMU). På Alø i Julsø er der iforåret bygget to-tre reder, men heller ikke her er derkommet noget ud af anstrengelserne (DMU). VedSkanderborg Sø og Salten Langsø er der gjort yngleforsøg, men så vidt vides er der ikke kommet nogetud af det, begge steder har skarverne været udsat for efterstræbelse i form af bortskræmning, på trods af atfuglene yngler i bevoksninger helt uden forstlig værdi, og formodentlig vil være en gevinst for søernesvandkvalitet, idet skarverne kan medvirke til at reducere mængden af skidtfisk i søerne.Store forekomster udenfor ynglelokaliteter kan opleves næsten overalt langs vore kyster, i form af rastendefugle, typisk på banker langs kysten eller i træer langs en sø, eller fugle der fisker i flok efter stimefisk.Sidstnævnte oplevede SDY igen i år, da han 8/5 så 1600 skarver fiske i én stor dykkende flok udfor Issehoved.6/10 trak 2500 SØ ved Gåsehage (FNI), formodentlig fugle på vej til eller fra et fourageringsområde.Rastende flokke på flere tusinde skarver ses jævnligt, årets største tal er (lok.max >1000): 28/7 2000 SødringholmStrand (LTP), 15/9 2000 rst-N Hjelm (JKL,JPL), 23/9 1800 Stavnshoved Rev/Gjerrild Nordstrand(FDØ), 17/10 1500 Bønnerup Strand (FDØ), 26/10 1500 Besser Rev (SAM) og 3/11 1000Øer/Ebeltoft Færgehavn (JPL).Forekomsterne i ferskvand er traditionelt af langt mindre omfang, de største tal er (lok.max >25): 14/1 30 ofFussing Sø (BKR,JPA), 14/1 33 Mossø vestenden (MAN), 17/2 200 Skanderborg Sø – sad i træerneomkring det tidligere redested (PLA), 3/10 42 Salten Langsø (HST) og 3/12 30 Brabrand Sø (HST).14


Total: 32.735* Indsendere: 41 Observationer: 282JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1574 1603 1815 1525 2855 1230 4539 2508 5302 6396 2391 977*heraf 285 indsendt som MellemskarverRørdrum (Botaurus stellaris) 00950Årets forekomst domineres af observationer fra de tre traditionelle lokaliteter Brabrand Sø, Dystrup-Ramten søerne samt Bjerregrav Mose. Hertil iagttagelser fra en for arten ’ny’ lokalitet, Tåstrup Sø, deter vist mange år siden arten sidst er set/hørt her? Atter et år uden et eneste ”trut” fra hvad der ellers burdevære den bedste lokalitet for arten i amtet: de store rørskove langs Randers Fjord ved Hollandsbjerg Holmeog Grund Fjord. Hvorfor ikke? Totalt er registreret 13 ex / 79 observationer.Vinter: Der foreligger en række bemærkelsesværdige observationer 21/1–25/2 fra Brabrand Sø (EJJ,MJH,FDØ m.fl.): En fugl er hørt pauke allerede 25/1 (FDØ) og næsten dagligt herefter indtil 25/2! Under rørhøstses 3/2 3-5 Rørdrummer, fordelt med 3 i vestenden og to udfor Stavtrup (ORY), og igen 8/2 skræmmes 3Rørdrummer op under rørhøst på søen (via BGO).Forårets/sommerens forekomst nævnes lokalitetsvis: Brabrand Sø: Pauk er hørt 13/3–24/4 (FDØ m.fl.) ialt 13 obsdage, hertil 7/6 1 set i vestenden jagtet af hættemåger (MAN). Dystrup-Ramten Søerne: Pauk fra13/3 til 28/5. I perioden 24/4–28/5 foreligger der fem obs af to paukende samtidigt (UBM,ABL,FDØ m.fl.),bl.a. 24/5 høres en paukende fugl i hver sø (Anni & Peter Nielsen). Lading Sø: 19/4+21/4 1 pauk (HET).Bjerregrav Mose: Pauk. 15/3–30/5 (SKA,CSS,JPA,BKR m.fl.), 14/4 og 6/5 høres 2 pauk. i mosen (CSS).Tåstrup Sø: 14/4 2 pauk., den ene vedbliver med at pauke et stykke ind i maj (Erik Overgaard til PLA).Efterårets eneste iagttagelse er på jagtpremieredagen 1/9, hvor en fugl ses (den blev ikke skudt!) vedGrund Fjord (Kurt Behrends).Fiskehejre (Ardea cinerea) 01220Årets indberetninger er af noget mindre omfang end de senere års, både hvad angår antallet af obs. og antalog omfang af flokke, det sidste sætter sit tydelige præg på totalen, som er næsten 1000 fugle mindre end deseneste tre-fire års totaler.Oplysningerne fra ynglelokaliteterne bærer tilfældighedernes præg, og er langt fra dækkende for amtetsbestand. Alle lokaliteter nævnes (antal reder): Bidstrup Gods 1 (FDØ), lille lund ved Horskær 12 (TBR),Bjerregrav Mose 11 (talt på afstand, ifølge lokale er der langt flere par, BKR), Hundsholm 7-11 (SDY),Ringkloster 12-16 (PLA), sidstnævnte også et skøn på afstand. Ved Emborg ved Mossø er der også stadigen koloni, her kan 2 reder ses fra vejen 5/6 (LPJ), men der formodes at være langt flere reder her. 31/3 erder f.eks. set 50 fugle ved kolonien (EJJ).Større antal udenfor ynglelokaliteterne (lok.max >25): 21/1+10/2 28 Ørnsø (SFP), 7/7 30 Kalsemade(TBR), 12/9 36 Besser Rev (SAM) og 23/9 40 Treskelbakkeholm (TNI). Fra Norsminde Fjord, hvorfrader tidligere jævnligt var flokke på både 50 og 100 fugle, er det største tal i år 21/1 20 (MAN) – træerne,hvori hejrene igennem mange år har ynglet i Norslund Skov, er blevet fældet!Total: 1707 Indsendere: 41 Observationer: 351JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC210 112 143 109 155 180 287 84 176 120 50 81Sort Stork (Ciconia nigra) 01310Årets sum kan, lidt optimistisk, sættes til 5-7 fugle, hvorved det igen er et flot år for arten. Alle nævnes.Forårets forekomst: 20/5 1 V kl. 11.30 Mols Bjerge (FDØ) + 1 uden trækretning og klokkeslæt Skindbjerg(NØD) + 1 SV derefter N kl. 14.30 Egådalen (MDH), disse fund regnes som samme fugl. Herudoverforeligger der yderligere et forårsfund, 30/5 1 V kl. 17.08 Hinnerup (FDØ).15


Sensommer/efterår: 26/7 1 Ø kl. 11.50 Ny Mølle, Egådalen (LBØ), 29/7 1 of kl. 09.33 Ryomgård(UBM,ABL) samt 31/7 2 rst-V kl. 07.55–08.25 Virring Enge/Oksenbæk sydøst for Assentoft (Berit B.Lanther). Sad på tværpinden i en stor træ-elmast og pudsede sig ca 20 m. fra vejen, flakkede lidt om langsvejen og fløj derefter vestover mod Haldsø. Årets sidste obs som kunne være en af ovenstående fugle: 4/8 1rst-V Drastrup Enge (SKA).Hvid Stork (Ciconia ciconia) 01340To gange har amtet besøg af de helt store flokke i løbet af 2001, og hertil besøg på begge reder i Randers!Storkene finder altså stadig vej til danevang, men de bryder sig tilsyneladende ikke om hvad de ser, i hvertfald bliver de ikke og yngler. Der mangler vand i det danske landskab, og dermed storkemad! Husk atbesøge storkegruppens hjemmeside (www.dof.dk).Årets første stork i amtet ses allerede 2/4 trække NØ over Beder (FDØ), herefter 5/4 1 Astrup Mose (viaFAJ). Herefter skal vi hen til 22/4 1 Hornslet Mose (via HSK) og 24/4 2 Tebbestrup Kær (via HSK),førend de næste dukker op. Igennem det meste af maj måned ses der regelmæssigt storke i amtet, fleregange endda store flokke. De største tal er: 1/5 6 (SAM) eller 7 (via HSK) Nordby, Samsø, 10/5 3 Randers,står på rederne! – en på Helligåndshuset og to på det gamle kafferisteri (via HSK), 12/5 6 Voldby vedHammel (via HSK), 14–17/5 ses 11 storke forskellige steder omkring Ebeltoft, bl.a. ved Boeslum, Holmeog Elsegårde (AAS, via HSK, FDØ m.fl.), 17/5 dukker 7 storke op over Skindbjerg (AR) sikkert en del afde 11 fra Ebeltoft, omkring månedsskiftet maj/juni går to-tre storke i Korupsø enge (FDØ,via PLA), 16/6 3S Odder (SSi) er nok på vej sydpå til mere storkevenlige terræner. 7/7 dukker der en ny (?) stor flok på 12storke op over Sletterhage (FDØ), det er nok nogle af disse, der ses ved Elsegårde omkring 19/7 (viaHSK). Årets sidste fund er 3/8 1 Ø Store Bredlund (FDØ), 6/8 1 of Skejby (via HSK) samt ret sent 3–7/112 rst ved Mårslet (via HSK) – ifølge observatøren formodentlig fugle fra en tysk dyrepark, der ikke kunnefinde ud af at komme sydpå.Total: 48-65 Indsendere: 11 Observationer: 41JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 5 44 7 22 2 - - 2 -Skestork (Platalea leucorodia) 01440Der foreligger hele to fund, hvilket måske kan tilskrives den stadig større ynglebestand i Limfjordsegnene:25/6 1 V Tåstrup kl. 17.40 – landede muligvis i Tåstrup Sø (FDØ) samt 9/9 1 1K N Sødringholm Strandkl. 08.05 (LTP).Knopsvane (Cygnus olor) 01520Meget lav sum i år – blot halvdelen af 10-årsgennemsnittet. Er det fordi bestanden reelt er gået ned, eller erdet blot et udtryk for, at den ”overses”?Yngel: Der er indsendt oplysninger om 59-63 ynglepar fra 33 lokaliteter, hvilket ersom normalt. Der er tal fra flere kolonier.De største antal er 16 Treskelbakkeholmog 6 par Alrø Poller (begge JGR). Øvrige:4-5 par Stavns Fjord, nord (SDY), 2 par påfølgende lokaliteter: Bjerregrav Mose(BKR), Dystrup Sø (LPJ,PLA), MørkeKær (LPJ) og Haldsø (PLA). Hertil 1-2 parpå Hjortholm, Samsø (SDY). Restenfordeler sig med ét par pr. lokalitet.1. halvår: Ingen trækaktivitet registreret. Ligeledes er der kun få registreringer af større flokke, og eftermedio marts ses kun enkelte på mere end 100 fugle (lok.max >100): 9/1 225 Norsminde Fjord (FDØ),16


13/1 147 mark v. Søby (JGR,NHA), 9/2 121 Splidholm + 119 Falling (begge FDØ) og 4/3 300 MariagerYderfjord (TNI) + 350 Mariager-Hadsund (HST). Forårets sidste flokke er (>15): 7/4 54 MariagerYderfjord (LPJ), 16/4 51 Alrø (SHØ) og 29/4 17 Grund Fjord (FFA). Et par iagttagelser fra søer: 17/1 22Bjørnedammen, Tranebjerg (SAM), 4/3 39 Dystrup Sø (BOG) og 22/4 14 Geding Sø (SHØ).Sommer: Der er i år kun få og spredte iagttagelser af fældende/ikke-ynglende flokke fra sommerperioden.De største er (lok.max >20): 9/5 125 Norsminde Fjord (FF) og 3/6 28 Begtrup Vig (JPL,JKL).2. halvår: De første større antal ses 31/7 174 Barnekold (SAM), 19/8 470 Ajstrup Bugt (TNI) og 1/9 26Alrø Poller (PLA). I perioden ses kun få flokke på mere end 100 fugle. De største antal er (lok.max >50):16/9 160 Barnekold (SAM), 23/9 165 Ajstrup Bugt (TNI), 1/10 55 Langør (SAM), 10/10 390 NorsmindeFjord (CEM) og 8/11 52 Dronningborg Bredning (LTP). Ingen obs af mere end 20 fugle i indlandet.Total: 7241 (14.045) Indsendere: 47 Observationer: 324 Lokaliteter: 1301) Årssum 2) Max Stavns Fjord 3) Max Norsminde/Kysing FjordJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 1117 1125 978 204 258 74 237 36 1649 556 612 4052 - 26 17 1 - - 174 +1 160 55 34 513 225 90 101 - 125 2 - - 365 390 225 205Pibesvane (Cygnus columbianus) 01530Antallet af Pibesvaner der observeres, er fortsat i stigning – primært fordi større antal raster i Kolindsund iforåret. Men også andre steder i amtet ses for regionen store flokke i foråret. Langt de fleste observationerer fra foråret, hvor den ses gennem hele perioden spredt over den østlige del af amtet. Der er blot set 15fugle ved 5 observationer i 2. halvår mod ca 370 fugle i 1. halvår. Det må formodes, at der er en del gengangerei obs’ene fra Kolindsund.1. halvår (træk, alle nævnes): De første trækkende ses medio marts: 13/3 2 trk Skindbjerg (NØD) og 16/314 N Egens (FDØ). Dernæst 27/3 8 trk Skindbjerg (NØD), 30/3 7 NØ Hornbæk Enge (LTP), 4/4 31 NØKalsemade (TBR) og 21/4 13 Ø Mols Bjerge (FDØ). Kolindsund er amtets kerneområde, hvor antallet afrastende fugle langsomt opbygges gennem foråret. Følgende observationer foreligger herfra: 10/2 2, 17/2 2(FOX), 24/2 38, 11/3 56 og 26/3 92 (alle NØD). Øvrige obs (>5 fugle): 16/2 25 rst og trk derefter NØNorsminde Fjord (FDØ), 20/2 26 Lindholm Hoved (CEM) – samme som førnævnte? – 10/3 7 Egehoved+ 5 Alrø Poller (OGJ) samt 16/3 6 Brabrand Sø (FDØ). Forårets sidste er ret sene obs: 28/4 1 rst Kolindsund(NØD) og 1/5 2 rst Norsminde Fjord (OGJ).2. halvår: Det første tiltræk ses 30/9 5 V Kolby, Samsø (SDY). Derefter (alle nævnes): 14/10 4 rst Hesselholm(SDY), 23/10 3 S Følle (FDØ), 20/11 2 SV Mols Bjerge (FDØ) og 22/12 1 rst Gyllingnæs (OGJ).Total: 384 (155) Indsendere: 9 Observationer: 33 Lokaliteter: 22JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC8 112 202 45 2 - - - 5 7 2 1Sangsvane (Cygnus cygnus) 01540Det bedste år for arten i Lokalrapportens historie med næsten dobbelt så mange obs i år som i gennemsnitfor de sidste 10 år. Det ses også på antallet af fugle/obs, at de sete flokke bliver stadig større. Ungeprocentenkan i foråret opgøres til 10,3 % (n=50) og i efteråret til 15,6 % (N=8).1. halvår (træk): Trækket indledes så småt medio marts, hvor de første drager nordover, således 10/3 9 NØBesser Rev (SDY) samt 13/3 27 trk Skindbjerg (NØD) + 33 NØ Brabrand Sø (FDØ) + 9 N MoesgårdStrand (FDØ). I perioden 14/3–31/3 registreres i alt 654 trk, flest 16/3 141 Skindbjerg (NØD), 30/3 45NØ Hornbæk Enge og 31/3 96 N Sødringholm Strand (begge LTP). Øvrige (lok.max >300): 2/1 510Gyllingnæs (CEM,FDØ), 3/1 400 Norsminde Fjord (CEM), 8/1 560 Råby Kær (FDØ), 11/1 664 ØrstedKær (FDØ), 13/1 411 Åkær Enge (NHA), 13/1 390 Demstrup Vase (LTP), 21/1 950 Vesterskovmark(JPA), 21/1 520 Bjerre (JPA), 9/2 2300 Overgårds Marker (CSS), 3/3 410 Grund Fjord (SKA), 3/3 400Mariager Yderfjord (FDØ) og 11/3 518 Kolindsund (NØD). Sidste større flokke er 1/4 40 rst Randers17


Fjords udmunding (JPA,LTP). Efter midten af marts aftager flokstørrelsen hurtigt og efter 1/4 ses ingenflokke større end 10 fugle. Forårets sidste: 12/4 2 rst Geding Mose (SHØ), 14/4 2 Åkær Enge (OGJ) og28/4–5/5 1-2 Kolindsund (NØD).Der er en enkelt sommerobs 28/5–29/9 af 1 skadet fugl fra Brabrand Sø (JSC,PLA,BGO,MJH m.fl.).2. halvår (træk): De første tiltrækkende ses 14/10 2 Ø Alrø Egehoved (OGJ), 16/10 25 V Gudenåparken(LTP) og 20/10 40 SV Vosnæs Pynt (FDØ). Derefter kun få og små træktal. De største er 22/12 25 SØ +26/12 23 of Feldballe (begge JPL). Man skal hen til efter midten af november for at møde flokke på mereend 100 rastende fugle. De største flokke er (lok.max >150): 24/11 159 Kysing Fjord (SHØ), 27/11 170Vadegrund, Alrø (CEM), 8/12 365 Sødringkær (LTP), 22/12 335 Demstrup Vase (TNI), 22/12 275Gyllingnæs (OGJ), 25/12 310 Norsminde Fjord (OGJ) og 26/12 223 Bjørnedammen, Tranebjerg (SAM).Kun få indlandsflokke (>50): 2/12 65 Hemstok (PLA), 11/12 90 Kolindsund (FDØ), 27/12 50 Veng Mose(JEL) og 29/12 95 Korupsø (JPL,JKL).Total: 30.513 (19.591) Indsendere: 53 Observationer: 387 Lokaliteter: 1331) Årssum 2) Max Norsminde/Kysing FjordJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 12.486 8520 3698 28 2 1 1 1 1 20 1548 42112 400 226 44 8 - - - - - 3 159 310Sædgås (Anser fabalis) 01570I år 10 obs af 65-79 fugle, hvilket er mindre end det ”normale” år (10-årsgennemsnittet er 98 fugle). Fugleneer givetvis Skovsædgæs, men indsendere er generelt ikke flinke til at oplyse herom. Der er dog i årindsendt enkelte racebestemte sædgæs (se nedenstående). Der er kun få obs fra 1. halvår, mens efteråretsfugle alle er fra december måned. Alle nævnes.1. halvår: 11/1 4 rst Ørsted Kær (FNI) og 16/3 1 Kalsemade (TBR).2. halvår: 8–9/12 14 rst Norsminde Fjord (OGJ,CEM), 9/12 14 Alrø Vadegrund (CEM), 13/12 14 Gylling(BWA,PC) – bestemt til Skovsædgæs, 22/12 14 Gyllingnæs (OGJ) –mon ikke det er de samme fugle?Øvrige: 17/12 11 Råby Kær (OGJ), 25–28/12 19 Norsminde Fjord (OGJ) og 26/12 2 Bjørnedammen,Tranebjerg (SAM).Total: 65-79 (98) Indsendere: 6 Observationer: 10 Lokaliteter: 9JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC4 - 1 - - - - - - - - 60-74Tundrasædgås (Anser fabalis rossicus) 01574Der foreligger i år 4 observationer af racebestemte Tundrasædgæs, alle fra december. Trods flere opfordringergennem årene om at racebestemme Sædgæs, er racen ikke tidligere registreret i amtet: 13/12 1 rstGylling (BWA,PC), 13–15/12 2 rst Råby Kær (LTP,CSS) og 25/12 2 Norsminde Fjord (OGJ).Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) 01580Et år med meget få observationer af få fugle – blot 7 obs af ca 22 fugle. Alle nævnes.1. halvår: 9/1 4 rst og 16/2 11 V begge Norsminde Fjord (BGO,PGH).2. halvår: 23/9 2 V Ørnsø (SFP), 8/12–26/12 4 Bjørnedammen, Tranebjerg (SAM) og 25/12 1 rstNorsminde Fjord (OGJ).Total: 22 (87) Indsendere: 4 Observationer: 7 Lokaliteter: 4JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC4 11 - - - - - - 2 - - 518


Blisgås (Anser albifrons) 01590Selv om antallet varierer meget fra år til år er årets resultat det laveste i flere år! Alle nævnes.1.halvår: 23/1 1 rst Skanderborg (FDØ), 26/2 1 Lading Sø (FDØ) og 11/4 2 V Torup, Samsø (LEB). 2.halvår: 13/10 2 V Lushage, Samsø (SDY), 21/10 1 S Fornæs (AR), 22/10 1 SV Mols Bjerge (FDØ), 11/112 rst Alrø Poller (JSC), 2/12 2 NØ samt 8/12–28/12 4 Norsminde Fjord (begge OGJ,CEM).Total: 16 (23) Indsendere: 7 Observationer: 11 Lokaliteter: 9JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 1 - 2 - - - - - 4 2 6Grågås (Anser anser) 01610Trivielt, men ny rekord igen. Tilsyneladende er der ingen ende på bestandsudviklingen. Gad vide hvorlænge der går, inden der kommer krav om ”regulering”? Der er oplysning om 32 kuld med i alt 157 pullieller 4,9 pul/par, hvilket er lavt i forhold til de senere år.Yngel: Også antal indrapporterede ynglepar er i top med 48-63 par fordelt på 17 lokaliteter – og så manglerder endda oplysninger fra bl.a. Skanderborg Sø og Brabrand Sø! Flest ynglepar 10-15 Tåstrup Mose(DOF), 10 par Bjerregrav Mose (BKR), 7 par Hov Røn (SHØ) og Birksø 5-7 par (PLA).1. halvår (træk): Forårstræk ses fra ultimo marts, men inden da ses enkelte og små antal på træk. De størsteantal er (>10): 24/3 35 NØ Østerby, Samsø, 31/3 27 NØ Issehoved (begge SDY) og 19 N SødringholmStrand (LTP) samt 13 NØ Moesgård Strand (FDØ). Øvrige obs (lok.max >100): 6/1 300 of Kalsemade(TBR), 9/1 478 Gyllingnæs (FDØ), 17/1 174 Bjørnedammen, Samsø (SAM) + 150 Julsø (JBA), 23/1 360Skanderborg (FDØ), 24/1 155 Tørring Mark (Ole Fogh Nielsen), 14/2 293 Barnekold (SAM) og 26/3187 Brabrand Sø (FDØ). Derefter kun større antal ved Brabrand Sø gennem foråret.Sommer: Rastende flokke af fældende (evt. ungeførende) og/eller ikke ynglende fugle i maj-juni ses kun imindre omfang (lok.max >50): 7/5 107 Brabrand Sø (FDØ), 14/5 100 Bjerregrav Mose (BKR), 22/5 76Alrø Poller (SFP) og 24/5 78 Stavns Fjord (SDY).2. halvår (træk): De første trækkende ses 14/8 33 SV Kalsemade (TBR), 28/8 12 S Skarresø (FDØ) og29/8 30 S Risskov (FDØ). Større træktal ses først i sidste halvdel af oktober, således 15–31/10 i alt 808 trk,flest 19/10 123 S Fornæs, 23/10 280 S Mols Bjerge og 23/10 100 Risskov (alle FDØ). De større rastendeflokke dukker op, når familieflokke samles. I perioden ses nogle meget store rastende flokke (lok.max>100): 7/8 210 Rugård Søndersø (JKL), 18/8 170 Solbjerg Sø (PLA), 31/8 1200 Alrø (JGR), 19/9 1000Salten Langsø (FDØ), 25/9 350 Tørring Mark (JKI), 22/12 240 Gyllingnæs (OGJ) og 26/12 173 Bjørnedammen,Tranebjerg (SAM).Total: 17.291 (8484) Indsendere: 53 Observationer: 411 Lokaliteter: 1201) Årssum 2) Max Lerdrup Bugt Vildtreservat 3) Max Brabrand SøJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 3014 1470 1222 918 1010 119 655 1931 3020 1858 1250 8242 478 100 - 12 76 2 285 1200 900 380 320 2403 67 170 172 109 107 6 29 - - 60 26 9Canadagås (Branta canadensis) 01660Efter nogle år med stilstand er der i år en voldsom fremgang i forhold til 2000: fra 3321 til 5280 fugle –næsten en fordobling i forhold til 10-årsgennemsnittet. Det er ikke længere kun i den nordlige del af amtet,at hundredtallige flokke ses. Både på Djursland og længere sydpå er der truffet større flokke i januar, menallerede fra starten af februar aftager flokstørrelserne hurtigt. Flokkene er generelt lidt mindre i efteråret.1. halvår: To trækiagttagelser foreligger fra perioden set i den sydlige del af amtet: 21/1 250 of og 27/1 60of Kalsemade (begge TBR). Mon ikke det på dét tidspunkt blot er fugle, der rykker lidt rundt i området.Øvrige obs (lok.max >100): 2/1 130 Gyllingnæs (FDØ), 8/1 206 Sødringholm Strand (FDØ), 11/1 125Ørsted Kær (FNI), 13/1 ca 320 Kolindsund (ABL,UBM,LPJ), 20/1 510 Overgårds Marker (SKA), 21/119


175 Bjerre (JPA) og 30/1 198 Kolindbro (FOX). Der foreligger enkelte småobs fra søer i indlandet, ellerstræffes Canadagåsen typisk på de kystnære lokaliteter. Forårets sidste: 9–17/4 1 Åkær Enge (NHA,TBR)samt 21/4 40 rst Grund Fjord (FFA).2. halvår: En mindre flok (sikkert samme fugle, familieflok?) ses allerede fra slutningen af juli og frem tilmedio oktober: 25–28/7 1-5 Kalsemade (TBR,MAN), 19/9 4 Horskær (CEM) og 8–16/10 1-4 Alrø Poller(JSC,FDØ). Først i november ses de næste og da i større tal: 3/11 18 rst Eskeplet (LTP,PHJ), 6/11 12Åkær Enge (NHA) og 8/11 6 Demstrup Vase (LTP,PHJ). Trækkende fra efteråret: 24/11 12 V BrattingsborgGods (SDY), 14/12 35 S Anholt Havn (OEH), 29/12 66 of Hornbæk Enge (LTP) og 30//12 18 SVLading (HET). Øvrige obs (lok.max >15): 21/11 19 Åkær Enge (FDØ), 9/12 18 Alrø Vadegrund (CEM),12/12 90 rst Grund Fjord (FFA), 22/12 69 rst Gyllingnæs (OGJ), 22/12 45 Demstrup Vase (TNI), 26/1230 Bjørnedammen, Tranebjerg (SAM) og 28/12 65 rst Norsminde Fjord (OGJ).Total: 5283 (2868) Indsendere: 32 Observationer: 175 Lokaliteter: 48JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC3590 663 260 43 - - 4 - 4 8 140 600Grågås x Canadagås (Anser anser x Branta canadensis) 01669Hvorfor har endnu ingen skudt disse katastrofekryds, som de senere år har opholdt sig i den sydlige del afamtet? 14/10–11/11 2-3 Alrø Poller (JSC,FDØ). Bemærk, nyt euringnummer.Bramgås (Branta leucopsis) 01670Et rigtig godt år med mange observationer af især trækkende fugle. De fleste obs er fra efteråret, hvor debedste trækdage er de sidste dage i september og igen i 2. uge af oktober.1. halvår: De første ses 31/3 5 NØ Brabrand Sø (FDØ), 1/4 22 trk Gjerrild (NØD) og 11/4 1 rst Hesselholm(LEB). Derefter skal man hen i maj før de næste ses, alle på nær den første på træk: 6/5 1 BjerregravMose (CSS), 9/5 180 Ø Mols Bjerge (FDØ), 11/5 5 NØ og 12/5 2 NØ begge Anholt (FDØ), 12/5 145 NØÅrslev Enge (FDØ), 13/5 7 NØ Anholt (FDØ) og 26/5 5 Ø Issehoved (SDY), der er forårets sidste.2. halvår: De første ses ultimo september med 26/9 3 rst Hesselholm (LEB), hvorefter et større tiltræk ses29–30/9: 420 indtrk Kysing Næs (OGJ), 200 NV Hesselholm (LEB), 355 SV Vesborg Fyr (SDY), 260NV Skæring og 40 V Risskov (begge FDØ) alle den 29/9. Fra den 30/9 følgende: 284 Vesborg Fyr(SDY), 152 indtrk Kysing Næs (OGJ), 130 SV Alstrup, Samsø (SDY) og 78 SV Sødringholm Strand(LTP). Efter et par stille dage med blot to obs af 3 fugle ses igen større træk: 7/10 325 N Grenå (AR) ogsamme dag 235 S Kalsemade (TBR), 16/10 79 V + 24 S Alrø Egehoved (FDØ), 16/10 80 trk VesborgFyr (SDY), 23/10 31 trk Mols Bjerge (FDØ) samt 24/10 27 S Fornæs (FDØ). Af større rastende flokkekan nævnes (>20 fugle): 16/10 125 Kalsemade (TBR) og 16/10 64 Alrø Poller (FDØ). Periodens sidste er27/10 7 rst Norsminde Fjord (OGJ) og 27/10 40 rst Alrø (PEØ).Total: 3513 (1109) Indsendere: 13 Observationer: 47 Lokaliteter: 23JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 5 23 345 - - - 1923 1217 - -Knortegås (Branta bernicla) 01680I år 10 obs af i alt 113 fugle fordelt over det meste af amtets kyster. Formentligt er observationen fra GjerrildNordstrand af den lysbugede race. Alle nævnes.1. halvår: 31/3 58 rst Gjerrild Nordstrand (JPL,JKL), 8/4 2 Alrø Poller (FAJ), 20/5 2 SødringholmStrand (LTP), 29/5 10 Ø Stavtrup (MJH) og 3/6 1 Begtrup Vig (JKL,JPL). 2. halvår: 1/10 30 NV KaløVig (FDØ), 7/10 1 N + 4/11 1 N Fornæs (JPL,JKL) samt 28/10 5 + 4/11 1 Århus Østhavn (FF).Total: 113 Indsendere: 7 Observationer: 10 Lokaliteter: 8JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 58 2 12 1 - - - 36 4 -20


Mørkbuget Knortegås (Branta bernicla bernicla) 01681Som sædvanligt er de fleste forårsobs fra artens kerneområde, Stavns Fjord, mens efterårets obs fordeler sigmere ligeligt mellem Samsø og den sydlige del af amtet. Kun få og små træktal. Der er set færre fugle i årend sædvanligt, men arten varierer meget i antal fra år til år afhængig af vind og vejr. Til gengæld er der iStavns Fjord nogle usædvanligt store forårsiagttagelser.1. halvår: De største rastende antal er (>100): 18/3 200 Yderste Holm, 28/3 220 Hjortholm, 31/3 210Brokold og 22/4 290 Mejles Holm (alle SDY,SAM). Periodens sidste er 19/5–26/5 aftagende fra 95 til 16fugle (SDY,LEB). Obs udenfor Samsø: 7/1 26 Alrø (CEM), 20/2 1 rst og 9/5 17 rst Kalsemade (beggeTBR) og 10/5 1 NØ fra Anholtfærgen (FDØ). Foråret afsluttes med manér, 28/5 ses 850 trk NØ overHesselholm (SDY,LEB). Dette er også periodens sidste obs.Sommer: I perioden 13/7–24/7 1-2 rst Eskeplet (CSS,FDØ).2. halvår: De første ses 15/9 2 Besser Rev (SAM), 19/9 5 trk Fornæs (FDØ) + 4 S Kysing Næs (OGJ) + 1S Vejlby Fed (FDØ). Træk: Kun få obs af træk, og de største er (>20): 24/9 40 S Fornæs (FDØ), 30/9 79 SKysing Næs (OGJ,CEM) og 7/10 22 S Kysing Næs (OGJ). Større rastende flokke på Samsø (>25): 4/10 78Yderste Holm (LEB), 7/10 25 Stavns Fjord (LEB), 14/10 74 Hesselholm (SDY), 25/10 41 Langør(SAM), 27/11 117 Stavns Fjord (SAM) og 28/11 81 Besser Rev (SAM). Øvrige fra Jylland (>4): 25/9 4Kalsemade (TBR), 16/10 10 Alrø Poller (FDØ), 17/10 + 17/11 5 Bønnerup Strand (FDØ,HBØ) og 27/1010 Alrø (PEØ). Årets sidste er 17/12 1 Råby Kær (OGJ).Total: 2800 (3608) Indsendere: 15 Observationer: 80 Lokaliteter: 27JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC26 81 483 321 1021 - 2 - 158 345 328 35Lysbuget Knortegås (Branta bernicla hrota) 01682I sommeren 2001 har man kunnet følge satellitmærkede gæs på deres træk fra den vigtigste forårsrastepladspå Agerø til ynglepladserne på Svalbard og i NØ-Grønland og – mod sædvane – retur til vinterophold iLindesfarne i England (http://satellit/dmu.dk). Skiftet i vinteropholdsted samt at man nu ser gæs græsse påtilsåede marker, kunne tyde på fødemangel (manglende ålegræs), så gæssene må ty til en energiøkonomiskdårligere føde. Selv om verdensbestanden er stabil eller svagt stigende (6000-6500 fugle), er antallet derovervintrer i vores amt for nedadgående. For første gang siden begyndelsen af 80’erne ses kun en enkeltdagstotal på over 2000 fugle i amtet (inkl. de dele af Mariager Fjord, som deles mellem Nordjylland ogÅrhus Amter). En medvirkende årsag til de færre fugle i vores amt, kan være det net af reservater som eroprettet i andre amter. Der foreligger i år blot 8 obs udenfor artens normale overvintringsområde i amtet.1. halvår: De fleste ses i vinterperioden jan–feb, mens antallet hurtigt falder i marts. De bedste dage er(>300): 11/1 130 Overgård + 360 Råby Kær (FDØ) og 13/1 41 Mariager Yderfjord + 1955 Havnø/Pletten(TNI) – sidstnævnte lokaliteter er dog beliggende i Nordjyllands Amt, og tallet er derfor ikkeindregnet i totalen. Desuden 9/2 400 Sødringholm Strand + 170 Råby Kær (CSS), 4/3 300 SødringholmStrand + 180 Mariager Yderfjord, 7/3 170 Gjerrild Nordstrand (NØD) og 21/4 900 Mariager Yderfjord+ 24 Nørrekær (JPA). Herefter aftagende antal og de sidste er 21/4 18 Mariager Yderfjord (LPJ)og 28/4 4 Sødringholm Strand (LTP) foruden nedenfor nævnte. Obs fra øvrige del af amtet: 2/1 26 Horskær(CEM) samt fra Stavns Fjord i perioden 17/3–25/4 1-2 (SDY,LEB,SAM).2. halvår: De første ses 8/9 60 rst Mariager Yderfjord (LPJ) og 15–16/9 4-5 Sødringholm Strand (JPA,LTP,PHJ). Herefter opbygges rastebestanden hurtigt, for dog atter hurtigt at forsvinde (dagstotaler >200):22/9 400 Mariager Yderfjord + 20 Sødringholm Strand (LTP), 23/9 520 Mariager Yderfjord (TNI) + 3Mellempoldene (LPJ) og 6/10 970 Mariager Yderfjord (TNI) + 72 Sødringholm Strand (LTP) + 50Mellerup Enge (LTP) + 1 S Kysing Næs (OGJ,CEM) – og hertil 235 v. Havnø i Nordjyllands Amt (TNI).Derefter kun få dagstotaler på op til 150 fugle. Blot et par obs udenfor kerneområdet: 14/11 8 Alrø Egehoved(CEM) og ovennævnte fra Kysing.Total: 7924 Indsendere: 18 Observationer: 90 Lokaliteter: 24JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2135 1027 1149 238 - - - - 1130 1271 294 68021


[Rustand (Tadorna ferruginea) 01710]Et enkelt vinterfund af denne formentlig undslupne art er indsendt: 10/1 4 rst Glatved Strand (LPJ).Gravand (Tadorna tadorna) 01730Det laveste antal indrapporteret siden 1996, og det efter et par ualmindeligt gode år med rekordhøje antalfugle. Der er således i år indsendt 2/3 af sidste års antal observationer, og mindre end 1/3 af sidste års antalfugle. Amtets vigtigste rasteplads er helt klart Ramsarområde nr. 11.Yngel: Der er indsendt 20-24 ynglepar, hvortil der skal lægges et antal usikre oplysninger om fugle vedrævegrave og obs af par i følgeskab med ungfugle, så i alt vel 25-30 par på 16 lokaliteter, flest 6 par Gammelholm(AMT), 4 par Sortesø (PLA) og 1-3 par Udbyover Sø (TNI).1. halvår: Det er næsten kun i Ramsarområde 11 i den nordlige del af amtet, at der træffes store antal ivinter- og forårsperioden. Undtagelsen er 17/2 237 Barnekold på Samsø (SAM). Ved Sødringholm sessåledes i jan–feb konstant mindst 300 fugle, flest 27/1 575 (LTP). Antallet kulminerer primo marts med 3/3350 Sødringholm Strand (LTP) og 4/3 1200 Mariager Yderfjord (TNI). Derefter spredes fuglene og kunenkelte flokke med mere end 100 fugle ses: 14/3 193 Eskeplet (FDØ), 24/3 140 Barnekold, 26/3 110Stavns Fjord, nord (begge SDY), 11/4 410 Mariager Yderfjord (TNI) og 28/4 125 Sødringholm Strand(LTP). Enkelte steder ses lidt større antal i søer og moser (lok.max >30): 25/4 50 Haldsø (LTP) og 8/4 34Simons Mose (JPA).Sommer: Ikke-ynglende og fældende flokke ses sommeren over ved Sødringholm, således 6/6 128 Mellempoldene(LPJ), 16/6 260 Sødringholm Strand (LTP) og 1/7 165 Mellempoldene (LPJ).2. halvår: Fra begyndelsen af september opbygges rastebestandene igen i Ramsarområde 11, således 9/9700 Sødringholm Strand (LTP) og 23/9 220 Mariager Yderfjord (TNI). Efteråret og vinteren bliver doguden de helt store observationer, der er i okt–dec blot en enkelt obs af mere end 500 fugle: 9/12 1000 SødringholmStrand (JPA).Total: 12.613 (28.576) Indsendere: 44 Observationer: 337 Lokaliteter: 1211) Total 2) Ramsarområde 11 (månedsmax.)JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 2217 1205 2771 1049 554 823 322 241 1436 818 70 11262 575 351 1620 410 45 260 165 150 744 400 - 1000[Mandarinand (Aix galericulata) 01780]Der foreligger 2 vinterobs af denne eksot: 10/2 1 rst Ebeltoft Færgehavn (JPL,JKL) og 23/2 1 hun rstBrabrand Sø (FDØ). Hvem har ”sluppet” dem ud?Pibeand (Anas penelope) 01790Igen et godt år for arten, men materialet bærer præg af de mange forårsobs fra Brabrand Sø, som illustrerergennemtrækket godt. Dens kerneområder er Ramsarområde 11 i den nordlige del af amtet samt NorsmindeFjord og Lerdrup Bugt – takket være de jagtfrie områder.1. halvår: Flokke af overvintrende ses flere steder i amtet. De største tal fra vinteren (jan–feb) er (lok.max>100): 1/1 220 Norsminde Fjord (OGJ), 8/1 250 Råby Kær (FDØ), 21/1 220 Mariager Yderfjord (JPA),26/1 550 Alrø Poller (FDØ), 10/2 193 Besser Rev (SAM) og 19/2 220 Brabrand Sø (FDØ). Tiltrækketsker fra primo marts, men der ses i år ikke de helt store flokke. De første er 4/3 600 Mariager Fjord(TNI,HST), 16/3 253 Norsminde Fjord (CEM) og 23/3 350 Råby Odde (JPA). Kulminationen falder iapril med 11/4 1200 Mariager Yderfjord (+ 450 i den del der ligger i Nordjyllands Amt) (TNI). Ellerstræffes i perioden kun enkelte større flokke, de største er (lok.max >200): 26/3 310 Haldsø (PHJ), 31/3 271Brabrand Sø (FDØ) og 20/4 386 Skarresø (FDØ).Sommer: 21/6 3 Mellempoldene (LPJ), 15/7 8 Møllegrund, Randers Fjord (JPA) og 7/4–20/7 1 Ørnsø(SFP). Sidstnævnte er formodentlig undsluppen; den var meget tam, og dannede par med en Gråand hun.22


2. halvår: Der observeres i perioden en del trækaktivitet, således ses det første træk 18/8 13 S + 20/8 52 Sbegge Eskeplet (LTP,FDØ). Større tal ses fra medio sept. (>500): 16/9 610 SV Sødringholm Strand(LTP), 24/9 1125 S Fornæs (FDØ) og 29/9 570 V Vesborg Fyr, Samsø (SAM). Større rastende flokke sesligeledes fra primo–medio sept., hvorefter flokkene bygges op gennem efteråret. De første er 6/9–16/9 200-250 Sødringholm Strand (LTP), 8/9 410 Mariager Yderfjord (LPJ) og 12/9 214 Besser Rev (SAM).Øvrige store tal (lok.max >200): 6/10 4670 Mariager Yderfjord (+ 1850 v. Havnø i Nordjyllands Amt)(TNI), 6/10 250 Sødringholm Strand (LTP), 14/10 1100 Norsminde Fjord (GGU), 22/10 220 ÅkærEnge (NHA,JGR), 16/11 226 Barnekold (SAM), 24/11 1200 Alrø (GGU), 5/12 275 Skanderborg Sø(JGR) og 9/12 400 Randers Fjord, Råby Odde-Udbyhøj (JPA).Total: 30122 (29945) Indsendere: 43 Observationer: 292 Lokaliteter: 751) Total 2) Max Mariager Yderfjord 3) Max Sødringholm/Råby Odde 4) Max Alrø 5) Max Norsminde FjordJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 2371 1776 2976 2878 15 11 9 131 5822 8777 3880 14762 220 - 400 1200 - - - - 1370 4670 - -3 250 100 350 250 7 3 - 52 250 250 50 4004 550 500 - 48 7 - - - - 500 1200 -5 220 200 253 - - - - - - 1100 680 175Knarand (Anas strepera) 01820Et normalt år. Alle nævnes. 1. halvår: 15–17/3 2 og 6/4 1 Kolindbro (FDØ,JKL,JPL), 20/3 2 Kolderne,Samsø (SDY), 30–31/3 2 og 10/4 1 Brabrand Sø (FDØ), 31/3 2 Sminge Sø (CHØ), 7/4 1 han + 1 hunMøgelmosen (SAM), 11/4 2 Treskelbakkeholm (TNI), 23/4 1 Egåen (A. og R. Hazell) og 28/5 3Norsminde Fj. (CEM). 2. halvår: 10/8 2 Rugård Søndersø og 23/10 3 han + 3 hun Brabrand Sø (FDØ).Total: 26-28 (28) Indsendere: 9 Observationer: 14 Lokaliteter: 11JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 10 7 3 - - 2 - 6 - -Krikand (Anas crecca) 01840Arten er i en bølgedal efter stigning gennem første halvdel af 90’erne, hvor den kulminerede i 1995 medover 18.000 fugle for allerede året efter at falde til under 1/3. I år er ikke nogen undtagelse. Det er igen etdårligt år, bl.a. fordi gennemtrækket i oktober udebliver.Yngel: Der er registreret 2-3 ynglepar: 2 par Kvottrup Mose (SMJ) og 0-1 par Geding Mose (SHØ).1. halvår: Småflokke ses vinteren igennem (jan–feb), således 8/1 50 Råby Kær (FDØ), 11/1 85 Kragemosen(SAM) og 7/2 76 Brabrand Sø (MJH). Eneste store flok fra vinteren er 18/2 500 Norsminde Fjord(CEM). Gennem marts ses enkelte flokke på mere end 100 fugle, således 16/3 135 Norsminde Fjord(CEM) og 30/3 186 Brabrand Sø (FDØ); man skal ind i april før tiltræk ses: (lok.max ≥100): 5/4 100Kvottrup Mose (SMJ), 7/4 500 Skarresø (FDØ), 10/4 234 Brabrand Sø (FDØ), 11/4 1100 MariagerYderfjord (+ 1050 v. Havnø i Nordjyllands Amt) (TNI), og 22/4 135 Geding Mose (SHØ). Oversomrende(jun–jul) småflokke ses enkelte steder: 4/6–10/7 7-20 Sødringholm Strand (LTP,LPJ m.fl.), 5/6–24/7 2-20Drastrup Enge (JPA,PHJ), 9/6–26/7 2-17 Kalsemade (TBR) og 24/6 20 Haldsø (LTP).2. halvår: Trækbevægelser i større omfang ses fra medio sept. og de største tal er (>20): 19/9 50 SV, 20/925 SV og 22/9 110 S alle Sødringholm Strand (LTP), 19/9 50 S + 8 N og 24/9 102 S + 6 N begge Fornæs(FDØ) samt 4/9 37 of Lushage, Samsø (SDY). Man skal hen i medio august før de første flokke træffes –og af kun få på mere end 100 fugle. De største er (lok.max >100): 19/8 170 Barnekold (SAM), 20/8 380Sødringholm Strand (FDØ), 21/8 150 Kalsemade (TBR) og 24/11 275 Norsminde Fjord (SHØ).Total: 8920 (10.475) Indsendere: 38 Observationer: 281 Lokaliteter: 78JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC219 623 939 3797 158 93 103 1250 931 34 496 27723


Gråand (Anas platyrhynchos) 01860Antallet af indsendte observationer er næsten halveret i forhold til sidste år og er derved væsentligt undergennemsnittet. Gad vide hvor mange af de sete fugle, der egentlig er udsatte skydefugle. Man kan fundereover, om der er balance i bestandene – eller om de vil bryde sammen, hvis udsætningerne standses. Dernedlægges trods alt næsten 650.000 gråænder årligt (Asferg 2002).Yngel: Der er indsendt oplysninger om 50-67 ynglepar fra 28 lokaliteter, men der mangler oplysninger framange af de større lokaliteter som Søhøjlandet, Skanderborg Sø og Brabrand Sø. Flest: 4-10 par Kragemosen(JEL), 7 par Udbyover Sø (TNI), 4-5 par Sepstrup Sande (TVI), 4 par Hov Røn (SHØ,DMU), 2-4 parHesselholm (SDY) og 2-4 par Grøttrup Mose (PLA). Desuden en sjov beretning om en rugende and igammel musvågerede!1. halvår: De store tal ses i den nordlige del af amtet i reservaterne i Mariager Fjord og ved Sødringholm.Af vinterflokke (jan–feb) kan nævnes (lok.max >500): 15/1 600 Fussing Sø (BKR), 21/1 2500 MariagerYderfjord (JPA), 27/1 2350 Sødringholm Strand (LTP), 2/2 800 Alrø Poller (CEM) og 10/2 500 EbeltoftVig (JKL,JPL). Man skal ind i marts før vinterflokkene opløses og de sidste større antal ses 3/3 1800Sødringholm Strand (LTP), 4/3 1250 Mariager Fjord (TNI,HST) og 4/3 400 Brabrand Sø (HST). Afstørre tal fra søerne kan nævnes (lok.max >200): 16/1 300 Mossø, 17/2 300 Søballe Mose + 300 SkanderborgSø + 230 Ravnsø (alle PLA), 25/2 250 Lading Sø (HET) og 14/3 227 Skarresø (FDØ). Efter mediomarts ses kun småflokke (≤100 fugle) gennem foråret spredt over hele amtet, dog med enkelte undtagelser:26/3 160 Stavns Fjord (SDY) samt 11/4 600 + 21/4 150 Mariager Yderfjord (TNI,LPJ). I maj–juli træffesingen flokke på mere end 60 fugle.2. halvår: Først medio august ses der atter større ansamlinger. De første er 19/8 800 Ajstrup Bugt (TNI) og30/8 400 Mellempoldene (LTP). Primo oktober ses tusindtallige flokke i den nordlige del af amtet: 6/101020 Mariager Yderfjord (TNI) (+ 1250 v. Havnø i Nordjyllands Amt) og 14/10 1100 SødringholmStrand (LTP). Helt store vinterflokke ses dog først fra ultimo november, de største (lok.max): 24/11 2500Alrø (GGU) og 9/12 3000 Sødringholm Strand (JPA). De største antal fra søerne (lok.max >300): 2/12300 Ravnsø + 300 Mossø (begge PLA), 5/12 750 Skanderborg Sø (JGR) og 18/12 350 Sminge Sø (HET).Total: 46.087 (68.395) Indsendere: 44 Observationer: 468 Lokaliteter: 1591) Total 2) Max Mariager Yderfjord 3) Max Sødringholm Strand 4) Max AlrøJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 10681 5609 5296 1480 539 454 400 1616 2570 3907 6163 72912 2500 67 1250 600 - - - 800 320 1020 300 6003 2350 - 1800 - - 28 - 400 800 1550 - 30004 250 800 - - - - 64 - - 300 2500 -Spidsand (Anas acuta) 01890Antallet halveret i forhold til sidste års rekord, så totalen er på den forkerte side af gennemsnittet. De bedstelokaliteter er Stavns Fjord, Mariager Fjord samt Sødringholm Strand.1. halvår: I perioden januar–februar ses mindre antal flere steder i den østlige del af amtet, flest 7/1 10Sødringholm Strand (LTP) og 10/1 8 Bjørnedammen, Tranebjerg (SAM). Tiltræk ses fra primo martsmed de største antal 4/3 16 Mariager Yderfjord (TNI) og 7/3 26 Barnekold, Stavns Fjord (SAM). Tiltrækketkulminerer medio marts–medio april. De største tal fra perioden er (>20): 17/3 70 SødringholmStrand (LTP), 24/3 66 Barnekold + 31 Eskeholm, Stavns Fjord (SDY), 31/3 25 Brokold (SDY), 11/4 130Mariager Yderfjord (TNI) og 12/4 22 Sødringholm Strand (LTP). Der foreligger enkelte indlandsobs:29/1 + 14/3 2 Skarresø (FDØ), 17/2 2 Dystrup Sø (CEM), 17/2 2 Søballe Mose (PLA) samt årets sidste.Periodens sidste er 21/4 16 Mariager Yderfjord (LPJ), 26/4 3 hanner + 3 hunner Barnekold (SAM) samt28/4 2 Bidstrup Gods (FDØ).2. halvår: De første ses lidt tidligt medio august: 14/8 2 SV Kalsemade (TBR) samt 18/8 2 S og 20/8 2 Sbegge Sødringholm Strand (LTP,FDØ). Gennem efteråret frem til primo oktober ses i alt 81 fugle på træk,flest 31/8 16 S Kysing Næs (OGJ) og 16/9 20 SV Sødringholm Strand (LTP). Rastende fugle (≥10): 6/9 +16/9 10 Sødringholm Strand (LTP), 12/9 12 Besser Rev (SAM), 6/10 28 Mariager Yderfjord (TNI) –hertil 52 v. Havnø, der dog ligger i Nordjyllands Amt, 20/10 12 og 16/11 34 begge Barnekold, Samsø24


(SAM). I perioden et par indlandsobs: 24/9 1 Medkær (LPJ) og 5/10 4 Åkær (NHA). I december sesfortsat enkelte fugle.Total: 726 (1048) Indsendere: 17 Observationer: 71 Lokaliteter: 27JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC29 14 272 192 - - - 35 74 64 37 8Atlingand (Anas querquedula) 01910Et godt år selvom der er indsendt væsentligt færre fugle i år end sidste år, hvor totalen lå på hele 222 fugle.Yngel: Trofast som ynglefugle på Samsø, således 2 par Pilemosen v. Østerby samt 1 par Møglemosen(begge SDY). Desuden muligt ynglepar fra Brabrand Sø og Kolindbro.1. halvår: De første ses med udgangen af marts: 30/3 2 Pilemosen, Østerby (SDY) og samme dag 1 BrabrandSø (FDØ). Næste er 2/4 4 v. Østerby, Samsø (BSN), hvorefter den noteres næsten dagligt frem tilmedio maj. De største antal er (lok.max): 14/4 6 Brabrand Sø (FDØ), 16/4 8 rst Kolindsund (OGJ), 1/5 4Bidstrup Gods (SKA) og 2/5 6 v. Østerby, Samsø (BSN). Foruden nævnte træffes den spredt med 1-3fugle på især mindre lokaliteter spredt i amtet. Periodens sidste er: 5/6 2 Brabrand Sø (FDØ), 9/6 2 SødringholmStrand (LTP) og 10/6 3 Østerby, Samsø (BSN).2. halvår: Blot 3 obs: 10/8 3 Grenå Golfbane (FDØ), 11/8 1 Drastrup Enge, slambed (PLA) og 1/9 1Norsminde Fjord (OGJ).Total: 130 (80) Indsendere: 21 Observationer: 63 Lokaliteter: 23JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 3 78 37 7 - 4 1 - - -Skeand (Anas clypeata) 01940Igen et flot antal fugle selvom det ikke når sidste års rekord. Igen er det især observationer fra Brabrand Sø,som dominerer materialet.Yngel: Der er registreret 5-8 ynglepar fordelt på 6 lokaliteter: 2 par Rugård Søndersø (JKL), 0-2 par SemSø (CSS), 1 par m. 4 pul Kragemosen, Samsø (JEL), 1 par Brabrand Sø (FF) samt 1 pullus set i SmingeSø (TVI). Hertil kommer mulige par fra Ramten Sø, Pilemosen, Østerby og Kolindbro.1. halvår: En tidlig obs gøres 17/2 2 Skarresø (FDØ), men ellers normal ankomst i marts måned: 6/3 1Løgten Strand (FF), 16/3 3 Norsminde Fjord (CEM) og 25/3 1 Møgelmosen, Samsø (SDY). Tiltrækketkulminerer i april hvor større antal ses i Brabrand Sø og enkelte andre steder (lok.max >6): 6/4 8 Kolind(FDØ), 7/4 13 Assedrup Enge (OGJ), 10/4 30 Brabrand Sø (FDØ), 11/4 7 Treskelbakkeholm (TNI),16/4 13 Norsminde Fjord (OGJ), 25/4 16 Sælvig Bugt (SAM), 25/4 9 Sortesø, Skanderborg (PLA) samtlidt sent 27/5 12 Møgelmosen, Samsø (SDY). Periodens sidste er 14/6 1 Vasen, Randers (PLA), 21/6 2Kolindbro (PLA) og 24/6 3 Haldsø (LTP).2. halvår: Juli måned er stille med en enkelt obs. Derefter 6/8 6 Drastrup Enge, slambed (FNI,LTP) og 7/86 Rugård Søndersø (JKL). Ellers kun få og små antal fra perioden. De største er 10/8 12 Rugård Søndersø(JKL,JPL) og 21/10 12 Norsminde Fjord (CEM). Årets sidste er 6/12 1 Bjørnedammen, Tranebjerg(SAM), 8/12 2 og 9/12 3 begge Norsminde Fjord (CEM,OGJ).Total: 479 (448) Indsendere: 28 Observationer: 96 Lokaliteter: 37JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- 2 30 298 53 25 1 29 7 21 7 9Taffeland (Aythya ferina) 01980En ekstrem lav årstotal på 1876 fugle. Bare to observationer omhandler trecifrede antal, og uden en rækkeoptællinger fra Lading Sø, havde det set helt skidt ud. Vi skal helt tilbage til 1987 for at finde en lignendesum. De foregående 10 års gennemsnit ligger på 4187, varierende fra 2421 (1997) til 6645 (1991).25


Derimod tegner yngleoplysningerne et mere normalt billede i forhold til de foregående år, om end de rapporterede6-12 par ligger et pænt stykke fra den reelle bestand i amtet. Grell (1998) angiver en samletbestand i Danmark på 400-600 par. Østjylland huser flere lokaliteter, hvor Taffelanden formodes at yngle.Årets 6-12 ynglepar: Brabrand Sø 1-3 par (PLA,BGO), Galten Gammelmose 1 par (PLA), RandlevMose 1 par (PLA), Kragemosen 1 par (SAM), Skanderborg Lillesø 1 par (PLA), Drastrup Enge 1 par(PHJ), Udbyover Sø 0-2 par (TNI), Birksø 0-1 par (PLA,JKI) og Troldkær 0-1 par (PLA).1. halvår: Meget få større flokke i vinter- og forårsmånederne, flest (>30): 17/2 38 + 25/2 40 Brabrand Sø(MJH,MAN), 17/3 35 Udbyover Sø (TNI), 18/3 38 Rugård Nørresø (JPL,JKL), 26/3 46 Haldsø S.f.Assentoft (PHJ) og 31/3 100 Søbygård Sø (CHØ). Fra juni måned indfinder der sig en del fugle i LadingSø, som efterhånden må regnes for en god lokalitet for Taffelænder, 13/6 60 rst (HET).2. halvår: Lading Sø er den eneste lokalitet, der i efteråret og vinteren bidrager med antal over 30 fugle:7/10 70, 3/11 650 og 8/12 45 (alle HET). Største obs på øvrige lokaliteter er 2/12 29 Brabrand Sø (TEH).Total: 1876 (4187) Indsendere: 38 Observationer: 122 Lokaliteter: 541) Total 2) Største obs 3) Største obs Lading SøJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 63 192 268 150 132 109 17 66 8 74 669 1282 27 40 100 17 19 60 6 30 5 70 650 453 - 8 1 1 8 60 - 30 - 70 650 45Troldand (Aythya fuligula) 02030Et dramatisk fald i årstotalen i forhold til først i 90’erne, hvor der normalt sås summer på 15-20.000 fugle.10-årsgennemsnittet er da også væsentligt større end dette års resultat.En målrettet indsats fra et mindre antal observatører er medvirkende til, at de rapporterede 12-28 yngleparfra 17 lokaliteter ligger inden for det normale. Det fremgår, at yngleparrene ofte kan findes ved amtetshættemågekolonier. Det er derfor værd at kigge nærmere efter de ænder, der yngler hér, når man alligeveler ude for at optælle sin mågekoloni. Største yngleforekomster er Alø i Julsø med 4 sikre par (PLA,JKI).Derudover flere mindre ynglerapporteringer fra moser og småsøer, især i det midtjyske område.1. halvår: Store flokke i søer og fjorde udebliver næsten totalt i årets første måneder, flest (≥100): 30/1 100Stubbe Sø (FDØ), 16/3 224 Norsminde Fjord (CEM) og 17/3 200 + 8/4 140 + 25/4 130 Udbyover Sø(TNI,JPA). Mindre flokke á 30-40 fugle ses på Udbyover Sø (TNI) og den nyetablerede Haldsø (LTP) helthen i juni måned uden at der dog meldes om yngel herfra.2. halvår: De første lidt større flokke ses først helt hen i november, flest (>50): 3/11 60 Lading Sø (HET)og 24/11 175 + 2/12 475 Norsminde Fjord (SHØ,OGJ,CEM).Total: 4860 (13.432) Indsendere: 46 Observationer: 271 Lokaliteter: 1061) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 731 482 1025 847 292 178 73 58 10 40 322 8022 100 54 224 140 60 40 25 28 6 25 175 475Bjergand (Aythya marila) 02040En virkelig bundskraber med kun 1767 fugle. Bjerganden befinder sig ofte langt til havs, og dermed udenfor ”rækkevidde”. Der mangler tal fra de traditionelt gode vinterområder, f.eks. Horsens Fjord og farvandetnord for Djursland, hvor der tidligere er berettet om store flokke set fra fly. Årstotalerne for Bjergandenvarierer kraftigt, og er bl.a. afhængig af, om de helt store flokke bliver opdaget.Januar måned domineres af et par større indlandsobservationer fra Stubbe Sø, 28/1 471 (LPJ) og 30/1 90(FDØ). De eneste større flokke (>15) i februar er 10/2 600 Ebeltoft Vig (JPL,JKL) og 13/2 400 Egens Vig(FOX). Forårets sidste observationer er tidlige, 14/2 3 Udbyhøj (LTP), 14/2 12 Lystrup Strand (FNI) og25/3 8 Sødringholm Strand (LTP).26


Første obs i efteråret er til normal tid, 19/9 1 hun Todbjerg Mose (FF) – en usædvanlig indlandsobservation.De følgende er 6/10 5 SØ + 7/10 8 SØ Kysing Næs (OGJ,CEM). Eneste tocifrede antal er 1/12 94Kysing Næs (OGJ,CEM) og 2/12 25 + 15/12 20 Sødringholm Strand (CSS).Total: 1762 (19.695) Indsendere: 17 Observationer: 21 Lokaliteter: 13JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC564 1031 8 - - - - - 1 16 - 142Ederfugl (Somateria mollissima) 02060En foruroligende lav årstotal, der er den laveste siden 1987. Årets ynglerapportering er heller ikke imponerendesammenlignet med først i 90’erne, hvor det var normalt med fire gange så mange par.Yngel: Der er indsendt oplysninger om 715 ynglepar: Hov Røn 412 par (DMU,SHØ) – her er der desudenkonstateret et par beboede rævegrave, Alrø Poller 284 par (JGR), Hjelm 10 par (JKI), Henneskov Hage,Alrø 4 par (JGR), Tunø min. 2 par (SHØ), Søby Rev 2 par (JGR) og Kragemosen 1 par (JEL).Igen i 2001 konstateres fuglekolera i flere danske Ederfuglekolonier. De nye udbrud af den for fugle dødeligeog yderst smitsomme sygdom rammer Kattegatkolonierne, inkl. Hov Røn og Stavns Fjord. Under enredetælling på Hov Røn 1/5 observeres 412 dødehunner og 212 døde hanner (DMU)! Antallet af ynglefuglei Kattegatkolonierne har været lavt siden detførste udbrud af sygdommen i 1996. De danske Ederfuglekolonierer normalt ”selvsupplerende”, dvs. atEderfuglehunner som yngler i den samme koloni helelivet også er ”født” der. En positiv udvikling i kolonierneer derfor afhængig af både hunnernes overlevelseog af ællingeproduktionen. Der vil derfor formentlig gåmange år, før kolonierne vil nå samme størrelse somfør epidemierne. Samtidig må det forventes, at sygdommenkan bryde ud igen i de kommende år. Heldigviser bestanden ikke længere samlet i få store kolonier,og er dermed ikke så sårbar overfor epidemier, men denmeget lange periode med vækst i Ederfuglebestandeneser ud til at være forbi (Vildtinformation 2002).1. halvår: Set i forhold til først i 90’erne byder årets første måneder på væsentligt mindre rastende flokke,flest (>1000) ses omkring Samsø og i farvandet nord for Djursland og langs kysten op til Mariager Fjordsmunding. Farvandet nord for Djursland: 24/1 2000 Bønnerup Strand (NØD) og 10/2 1100 GjerrildNordstrand (NØD). Farvandet omkring Samsø: 10/3 2000 Besser Rev (SAM), 21/3 5100 + 9/5 1200Issehoved (SDY), 25/3 2100 Sælvig Havn (SDY) og Ringebjerg Sand V f. Sælvig Havn (SDY). Havet udfor Randers Fjords udmunding: 3/3 1500 + 17/3 3000 + 23/3 3000 Sødringholm Strand (LTP,JPA).2. halvår: Også relativt små rastende flokke i årets sidste måneder. Første flokke over 1000 fugle ses ibegyndelsen af september. Igen ses de fleste fugle i nogle af de ovenfor nævnte farvande, men derudover erder en række trækobs fra Fornæs, hvor havfugletrækket følges om efteråret. Farvandet omkring Samsø: 4/94000 Sælvig Bugt (SDY). Farvandet ud for Randers Fjords udmunding: 13/10 2000 + 14/10 2000 + 3/115000 Sødringholm Strand (LTP,PHJ). Sidste større rasteforekomst er 21/12 1400 Øer (JPL).Langt hovedparten af de trækkende fugle noteres ved Fornæs, der i perioden 16/9 – 13/11 tegner sig for8597 trk/10 obs, flest 19/10 1510 S + 1240 N (FDØ). Største trækobs fra øvrige lokaliteter er 7/10 1000 trkSletterhage (JSC).Total: 71.276 (145.267) Indsendere: 37 Observationer: 221 Lokaliteter: 661) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 3960 3245 22518 1753 4520 1684 1074 402 6597 13.088 9014 34212 2000 1100 5100 1000 1200 550 200 150 4000 2000 5000 140027


Kongeederfugl (Somateria spectabilis) 02070Der foreligger en enkelt observation af denne sjældne art i Århus Amt, 24/10 1 han S Fornæs (HLL). Detsamlede antal fund i amtet er omkring 17 fugle (JSC opl.).Som nævnt i sidste års Lokalrapport var Kongeederfugl blevet udpeget som lokal SU-art, men efter drøftelsemed SU er den atter taget af listen.Tilføjelse til Fugle i Århus Amt 2000: I fortsættelse af ovenstående skal en observation fra 2000 dermednævnes: 31/10 1 ad hun trk S kl. 12.45 Risskov Strand sammen med 2 alm. Ederfuglehunner, set på kun15 meters afstand (MDH).Havlit (Clangula hyemalis) 02120Et år uden de helt store flokke. Flytællinger har tidligere vist, at mange fugle opholder sig langt til havs.Med landtællinger kan det derfor være vanskeligt at opnå et retvisende billede af Havlittens forekomst iamtet. Der foreligger som vanligt observationer fra et fåtal af lokaliteter.Første halvårs største flokke koncentrerestil marts og april i områder omkringSamsø, det nordlige Djursland og udmundingenaf Randers Fjord. Flest (≥10): 20/311 + 27/3 12 Øster Hedekrog (SDY),31/3 14 Sødringholm Strand (LTP), 31/311 + 16/4 16 Ø + 16/4 10 rst GjerrildNordstrand (JPL,JKL,OGJ) – der ermåske gengangere i sidstnævnte observationerfra Gjerrild? Foråret afsluttes medde nævnte aprilobs, og den allersidste er21/4 2 Gjerrild Nordstrand (JPL,JKL).Efterårets første fugle ses først i november, 3/11 5 N Fornæs (GGU) og 3/11 10 Sødringholm Strand(LTP,PHJ) – disse er desuden 2. halvårs største observationer. Resten af året ses enkelte individer, hovedsageligtved Fornæs og Kysing Næs.Total: 132 (357) Indsendere: 13 Observationer: 30 Lokaliteter: 101) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 3 4 61 33 - - - - - - 25 62 2 2 14 16 - - - - - - 10 2Sortand (Melanitta nigra) 02130Et år under middel. 10-årsgennemsnittet ligger på 122.629 fugle, men ses der bort fra et par meget store år1991/1992, hvor der var data fra flytællinger, ligger gennemsnittet imidlertid kun på 40.372. Dette tydeliggør,at det kun er et fåtal af de mange tusinde rastende Sortænder i de østjyske farvande, som kan ses fraland. 2001 karakteriseres ved en temmelig stor maj-observation og en stor trækforekomst i september. Derer ingen indlandsobservationer i år.Første halvårs største rastende flokke ses alle ud for mundingen af Randers Fjord, flest (>1000): 14/3 1400Eskeplet (FDØ), 25/3 3000 og 12/4 1100 Sødringholm Strand (LTP). På sidstnævnte lokalitet noteresdesuden den bemærkelsesværdigt store forårsobservation, 20/5 ses her 7000 fugle (LTP). Af øvrige lokaliteterbidrager kun Samsø med observationer af mere end 500 fugle, flest 21/3 760 Issehoved (SDY,SAM).Første større flokke i efteråret observeres fra primo august, 3/8 250 trk Kysing Næs (FDØ). Ved Fornæsnoteres i alt 16.533 trk fugle i perioden 9/9–13/11, flest 19/9 11.810 N + 12 S og 24/9 3470 N (beggeFDØ). Eneste observationer i øvrigt over 500 fugle er 3/11 700 + 2/12 2000 Sødringholm Strand(LTP,PHJ,CSS).28


Total: 36.215 (122.629) Indsendere: 21 Observationer: 96 Lokaliteter: 301) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 101 228 6750 1149 7039 25 50 501 15.958 1327 1013 20822 100 130 3000 1100 7000 16 16 250 11.810 450 700 2000Fløjlsand (Melanitta fusca) 02150Et år langt under 10-årsgennemsnittet, men alligevel det bedste år siden 1992!!? Det skyldes ganske enkeltde meget store tællinger fra 1991-92, hvor der var tal fra flytællinger. I februar 1992 sås en gigantisk floknord for Anholt på over 100.000 fugle, på det tidspunkt den hidtil største koncentration i danske farvande.Ses der bort fra disse flytællinger ligger gennemsnittet for de foregående 10 år på 1956 fugle. Som for deøvrige havdykænder er det derfor kun et fåtal af fuglene i de østjyske farvande, der ses fra land.Første halvårs største flokke ses fortrinsvis omkring Samsø og på havet ud for Randers Fjords munding,flest (≥100): 18/3 250 + 27/3 270 Vester Hedekrog (SDY), 20/3 100 + 27/3 410 Øster Hedekrog (SDY),25/3 250 Sødringholm Strand (LTP). Forårets sidste større forekomst er ligeledes fra havet omkringSamsø, 21/4 120 Vester Hedekrog (SDY), og de allersidste fugle ses hen i maj måned, 9/5 5 Kågsør Hage(SDY) og 24/5 1 Anholt Havn (HET). Sidstnævnte angives som en mulig oliefugl.I juli–august ses enkelte småflokke, bl.a. 13/7 10 Eskeplet (FDØ), og det store tiltræk til amtet i efteråretsker hen i september måned. Efterårets observationer koncentreres til Fornæs, hvor der i perioden 1/9–13/11 noteres 494 fugle, flest 19/9 206 N + 11 S og 24/9 133 N + 5 S (alle FDØ).Total: 2189 (13.451) Indsendere: 12 Observationer: 58 Lokaliteter: 161) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 1 - 1452 165 6 - 21 13 394 89 40 82 1 - 410 120 5 - 10 6 217 44 21 5Hvinand (Bucephala clangula) 02180Den laveste årstotal siden 1990, men alligevel kun lidt under 10-årsgennemsnittet. Totalen de foregående10 år har varieret fra 18.032 til 32.248 fugle. Fortsat ingen sikre rapporter om yngel, men som vanligt enrække sommerobs af ikke-ynglende fugle. I de kolde måneder ses de største flokke især på fjorde og vige.Store rastende flokke af Hvinænder ses i årets første måneder. Større ansamlinger (≥200) noteres ved bl.a.Norsminde Fjord, Mariager Fjord, Horsens Fjord og Samsø. Norsminde Fjord: 18/2 400 (CEM). MariagerFjord: 13/1 280 – hertil 1350 fugle lige på den anden side af amtsgrænsen (TNI), 23/2 475 (TNI) samt4/3 i alt 1375 fordelt på 1000 i Yderfjorden og 375 på strækningen Mariager-Hadsund (TNI,HST). HorsensFjord ved Alrø: 18/1 300 (CEM), 26/1 275 (FDØ), 9/2 1500 (CEM), 16/2 250 (DSA) og 10/3 800 (OGJ).Samsø ved Stavns Fjord og Besser Rev: 10/2 800 (SAM), 14/2 300 (SAM) og 17/3 340 (SDY). Kun fåandre lokaliteter bidrager med større forekomster, flest (≥200): 27/1 200 Sødringholm Strand (LTP) og27/1 400 + 10/2 250 Ebeltoft Vig (JPL,JKL). Første halvårs største indlandsobservation ses 1/4, hvor 80fugle opholder sig i Gudenåen ved Resenbro (HST). Forårets sidste større flok er 11/4 100 MariagerYderfjord, dertil 300 fugle lige på den anden side af amtsgrænsen i Nordjyllands Amt (TNI).Tiltrækket til amtet sker så småt i oktober, men først i november har fuglene rigtigt indfundet sig, medfølgende større obs af rastende fugle (≥200): 14/11 210 Kalø Vig (FDØ), 24/11 525 Norsminde Fjord(SHØ), 24/11 600 Alrø (GGU), 28/11 290 Besser Rev (SAM) og 29/11 425 Alrø Strevelshoved (OGJ). Idecember opholder fuglene sig igen ved bl.a. Samsø og Mariager Fjord, flest 11/12 300 Besser Rev (SAM)og 16/12 350 Mariager Fjord (TNI). Ingen nævneværdige ferskvands- eller trækobs.Total: 17.151 (22.693) Indsendere: 40 Observationer: 250 Lokaliteter: 931) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 2683 4850 3971 426 25 15 14 6 3 239 3569 13502 400 1500 1000 100 11 3 4 3 3 61 600 35029


Lille Skallesluger (Mergus albellus) 02200Et gennemsnitligt år uden de store udsving. De sædvanlige lokaliteter præger året, dog ses en større flok iMariager Fjord, der normalt ikke er kendt for de mange småslugere.Det er småt med større flokke i 1. halvår, flest (≥5) 30/1 9 + 22/2 11 + 25/3 9 Stubbe Sø (alle FDØ), 4/2 6+ 10/2 11 + 4/3 13 Mossø, vestende (JKI,JBA,SSi), 9/2 6 Brabrand Sø (FDØ), 14/2 13 Mariager Fjord v.Dania Saltværk (SSi) og 20/2 8 Salten Langsø (CEM). Forårets sidste er 1/4 2 Salten Langsø (FDØ), 4/4 2+ 16/4 2 Norsminde Fjord (CEM,OGJ).Efterårets første fugle optræder på lidt ”unormale” lokaliteter, 6/11 1 Åkær (NHA), 13/11 1 Østerby Mose(FF) og 19/11 2 Gudensø (CEM). Eneste obs af mere end 3 fugle i 2. halvår er 16/12 7 Mossø (SHØ).Total: 182 (188) Indsendere: 19 Observationer: 60 Lokaliteter: 221) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 29 68 58 6 - - - - - - 8 132 9 13 13 2 - - - - - - 2 7Toppet Skallesluger (Mergus serrator) 02210Igen i år en høj årstotal, som gør 2001 til det hidtil bedste år i Lokalrapportens historie. Der er dog utvivlsomten del gengangere i materialet. Især i august har der været gentagne tællinger i Sødringholm Vildtreservat,hvilket bidrager væsentligt til totalen. Et tilbagekig i Fugle i Århus Amt viser, at årstotalerne i Østjyllander steget støt gennem de seneste 10 år. Rapporteringen af ynglefugle blegner dog ved siden af detteårs flotte sum, sølle 2-3 er noteret: 1 par Mariager Yderfjord, 1 par Horskær og 0-1 par Vrinners Strand(LPJ,DSA,JPL,JKL). Et par enkelte indlandsobs bliver det til i januar og februar fra Brabrand Sø. Væropmærksom på forveksling med Stor Skallesluger, der jo optræder almindeligt i søerne om vinteren.Gennem de første vintermåneder ses småflokke rundt om i amtet, flest 10/2 40 Besser Rev (SAM). I martsses et større antal i Horsens Fjord, 10/3 292 Alrø (OGJ), som er forårets klart største observation – fugleneopholdt sig i én stor flok. Af øvrige større forekomster i foråret kan nævnes (>40): 27/3 45 Øster Hedekrog(SDY), 12/4 50 + 20/5 55 + 26/5 90 Sødringholm Strand (alle LTP) og 30/4 50 Hjelm (JKI).Sommermånederne domineres af forholdsvis store tællinger i Sødringholm Vildtreservat, flest (>100):23/6 120, 10/7 115 og 27/7 160 (LTP,FDØ). I august ses fortsat mange fugle i dette område, 4/8 225, 15/8120, 16/8 160, 20/8 220 Eskeplet (alle FDØ) samt 2/8 og 18/8 200 Overgårds Dige (LTP). De to lokaliteterligger lige op ad hinanden, og det kan meget vel være de samme fugle, som ligger og rykker rundt iområdet. 2. halvårs største observationer fra øvrige lokaliteter er (>50): 22/9 55 Alrø Strevelshoved (PEØ),6/10 157 Mariager Yderfjord (TNI) og 1/12 108 Kysing Næs (OGJ,CEM). Desuden en række trækobservationerfra Fornæs, hvor der i perioden 19/9–13/11 noteres 194 trk/7 obs, flest 24/10 13 N + 52 S (FDØ).Total: 5026 (3384) Indsendere: 26 Observationer: 228 Lokaliteter: 551) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 138 138 612 289 372 386 566 1265 320 423 232 2852 25 40 292 50 90 120 160 225 55 157 35 108Stor Skallesluger (Mergus merganser) 02230Meget få fugle, og den laveste årstotal siden 1985! Sidste års fravær af flokke i december fortsættes i detteårs første måneder, hvor der kun er større forekomster på et par lokaliteter.1. halvårs største observationer af rastende fugle (≥50): 17/1 50 Julsø (JBA), 20/1 51 + 10/2 52 BrabrandSø (FDØ,LB), 21/1 70 Norsminde Fjord (MAN), 28/1 143 + 30/1 80 Stubbe Sø (LPJ,FDØ), 28/1 250 +25/2 220 Salten Langsø (JBA,CEM), 3/2 50 Silkeborg Langsø (MER), 20/2 60 Gudensø (CEM), 23/2 74+ 4/3 95 Mariager Fjord (TNI,HST), 16/3 60 Bjerregrav Mose (CSS) og 27/3 75 Vessø (JKI). Foråretssidste er 29/4 1 Grund Fjord (FFA), 30/4 3 + 15/5 2 Dronningborg Bredning (JPA). Desuden en lidtusædvanlig sommeriagttagelse 13/6 1 Stavns Fjord (AMT).30


Efterårets første ses til normal tid: 23/10 1 + 28/10 1 Brabrand Sø, 24/10 1 S Fornæs (alle FDØ). Efteråretog vinteren giver kun få større flokke i amtet, flest (≥50): 16/12 62 Mossø (SHØ), 16/12 200 Salten Langsø(JBA) og 17/12 54 Brabrand Sø (FDØ).Total: 3894 (7808) Indsendere: 44 Observationer: 224 Lokaliteter: 671) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 1248 1002 888 147 2 1 - - - 3 38 5652 250 220 95 30 2 1 - - - 1 10 200Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) 02250Igen en iagttagelse fra Brabrand Sø, 29/4 1 han rst (BGO,Klaus B. Fries). Der har tidligere været observationeraf arten i 1999 (2 fugle) og 2000, alle ved Brabrand Sø.Amerikansk Skarveand var SU-art til og med 1992, men optræder nu faktisk årligt i Danmark. Den harspredt sig fra de Britiske Øer, hvor arten er udsat. Artens oprindelsessted er Nordamerika.Hvepsevåge (Pernis apivorus) 02310Det laveste antal siden begyndelsen af 90'erne, en del af årsagen er nok, at der ikke er blevet optalt forårstrækpå NØ-Djursland ultimo maj–primo juni.Ynglepar: Der er i alt indrapporteret 2 par, ved Bistrup Gods (SKA,LUR) og Haraldslund Skov (FDØ).Forår: Første obs er 9/5 1 N Rønde (FDØ), 1 trk Salten Langsø (FDØ) og 1 NØ Eskelund (MJH). I perioden9/5–13/6 registreres 68 trækkende fugle over Århus Amt. Dertil 69 fugle fra NØ-Djursland i perioden10/9–26/5, formentlig også fugle på træk (NØD). Den største dag er 16/5: 8 Skindbjerg, 12 GjerrildOverskov, 37 ved Gjerrild Nordstrand (alle NØD) og 21 N Mols Bjerge (FDØ). Samsø bidrager med 14trk, flest 26/5 5 N Issehoved (SDY).Efterår: I perioden 1/8–29/9 ses 28 fugle på træk, enkeltvist eller ganske få sammen, flest 23/9 4 1K MolsBjerge (FDØ), som også er skueplads for årets sidste obs, nemlig 25/9 1 1K SV og 29/9 1 1K SV (FDØ).Total: 214 (356) Indsendere: 21 Observationer: 93 Lokaliteter: 52JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 135 21 22 18 18 - - -Sort Glente (Milvus migrans) 023809 obs af 10 fugle er på linie med de sidste 10 års rapporter.7 fugle fra NØ-Djursland: 8/4 1 og 1/5 1 Gjerrild Nederskov, 9/5 1 Gjerrild, 12/5 1 Gjerrild By, 13/5 2Gjerrild Nordstrand og 18/5 1 Gjerrild Nederskov (alle NØD). De øvrige er 17/5 1 Lading (HET), 6/6 1Århus Midtby (OGJ) og 7/6 1 Hinnerup (FDØ). Ingen obs fra efteråret.Rød Glente (Milvus milvus) 02390Der ses stadig mange Røde Glenter i Østjylland, mens det kniber mere med ynglepar. Igen i år er der noglemeget sene iagttagelser.Ynglepar: Der er fundet beboet rede uden succes på én lokalitet og yngleforsøg på yderligere 1-2 lokaliteter.Arten er set flere steder i amtet i yngletiden, uden der dog foreligger tegn på yngel.Forår: De første fugle ankommer til amtet midt i marts: 14/3 1 fou Mejlby v. Århus (PLA), 19/3 1 fouLøgten (LPJ) og 1 Skindbjerg (NØD). Træk: Blot 24 obs af 26 fugle i perioden 25/3–22/6. Derudover ses42 fugle på NØ-Djursland i perioden 20/3–20/5, hvoraf hovedparten må formodes at være trækfugle.Trækket er tydeligt mindre end sidste år.31


Efterår: Kun få fugle i efteråret. Træk: 15/8 1 trk Skindbjerg (AR), 25/8 1 SV Skødstrup (FNI) og 27/10 1trk Fornæs (AR). Årets sidste obs er: 23/11 1 Ålsrode (FDØ) og 20/12 1 fou Ørnsø (SFP), som blevmobbet væk af unge Svartbage.Total: 227 (132) Indsendere: 33 Observationer: 174 Lokaliteter: 81JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 23 124 45 10 11 5 3 4 1 1Havørn (Haliaeetus albicilla) 02430Et pænt år med mange observationer. Bag årets total gemmer der sig dog en del gengangere.Januar: 14/1 1 ad Mossø, vestenden og Lindholm Hoved (MAN,FDØ). Februar: 4/2 1 ad Alrø Vadegrund(FDØ), 10/2 1 4/5K Mossø, vestenden (SSi) og 18/2 1 2K + 1 ad Salten Langsø (FDØ). Marts: 15/3 1Katholm Gods (SSi), 28/3 1 rst Brabrand Sø (SSi) og 31/3 1 Dråby Sø (FDØ).Forårstræk: I perioden 10/2–20/5 noteres 17 trækobservationer, der allerhøjst repræsenterer 10 forskelligefugle – alle trækkende fugle ses på Djursland, heraf ses ca 5 forskellige fugle på NØ-Djursland. Iagttagelseraf sydtrækkende Havørne ved Mols Bjerge og Dragsmur v. Helgenæs indikerer, at flere returtrækkendefugle vælger denne rute, når de forlader Norddjursland.Derudover flere obs af rastende fugle på Djursland i foråret, der kan være de samme ex, som også ses påtrækstederne. Af øvrige rasteobs uden for Djursland kan nævnes 1/4 2 2-3K Mossø (JKI m.fl.) og 4 obs á 1fugl på Samsø i perioden 7/4–15/4 (alle SAM). Forårets sidste fugl er 20/5 1 2K S Dragsmur (FDØ).2. halvår indledes med 17/8 1 imm Vrads Sande (SFP) og 15/9 1 imm Rugård Sø (FDØ). Der rapportereskun om enkelte fugle på træk, 23/10 1 S og 31/10 1 1K V Mols Bjerge (FDØ) og 28/10 1 imm indtrkSødringholm Strand (CSS). På Anholt er der set 3 fugle i efteråret (FSV). 2 stationære 1K fugle ses påSamsø i perioden 4/11–18/12 ved Vesborg Fyr og Brattingsborg Skov (SAM,SDY). Desuden enkelte obsfra øvrige lokaliteter, 14/11 1 1K Alrø, 17/11 1 of Mossø (FDØ) og 16/12 1 2-3K Salten Langsø (JBA).Total: 67 Indsendere: 13 Observationer: 64 Lokaliteter: 36JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2 7 6 22 2 - - 1 1 6 17 3Rørhøg (Circus aeruginosus) 02600Yngel: 24-31 par fordelt på 28 lokaliteter. Eneste lokaliteter med mere end 1 par: Bjerregrav Mose 2 par(BKR) og Brabrand Sø 4 par (flere indsendere).Forår: Forårets første er 22/3 1 NV Mols Bjerge (FDØ) og 23/3 1 Illerup Ådal (PLA). På NØ-Djurslandnoteres 166 trækkende i perioden 31/3–20/5, med 11/5 17 trk, 13/5 10 trk og 16/5 12 trk som bedste dageved Gjerrild Nordstrand (NØD). I det øvrige amt ca 45 trækkende fugle, langt hovedparten trækkendeenkeltvis i perioden 22/3–31/5.Efterår: 18 trk i perioden 22/7–9/9. Der ses endnu 4 fugle i oktober, de sidste er 2/10 1 Ødum (CHØ), 8/101 Norsminde Fjord (OGJ) og 10/10 1 fou Hinnerup (FDØ).Total: 938 (868) Indsendere: 51 Observationer: 530 Lokaliteter: 173JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 41 332 302 72 71 75 39 4 - -Blå Kærhøg (Circus cyaneus) 02610Igen i år mange Blå Kærhøge i amtet.Forår: Der ses mange fugle spredt i Århus Amt, 73 trk i perioden 25/2–12/5, heraf ca 63 trk over NØ-Djursland (NØD m.fl.). Bedste dag er 22/4 6-9 trk Gjerrild området (NØD,OEH). Sidste forårsobs er12/5 1 Gjerrild (NØD) og 30/5 1 2K fou Ørsted mark (FNI).32


Efterår: Første fugle ses 23/9 1 Mellempoldene (LPJ), 25/9 1 Eskeplet (FDØ) og 26/9 1 S Mols Bjerge(FDØ). Der noteres 16 trk i perioden 26/9–28/10, bedste dag er 28/10 med 3 S Kysing Næs (OGJ), 2 S + 1SV Sødringholm Strand (LTP) foruden 1 trk ved henholdsvis Risskov (FDØ) og Samsø (LEB).Total: 215 (146) Indsendere: 38 Observationer: 184 Lokaliteter: 86JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC23 16 30 66 17 - - - 10 33 8 12Hedehøg (Circus pygargus) 0263010 obs af 10 fugle er dobbelt så mange som “normalt”. Alle nævnes.1. halvår: 30/4 1 han Ø Egådalen (FDØ), 2/5 1 Gjerrild Nordstrand (NØD), 12/5 1 trk Anholt By (FDØ),22/5 1 hun rst Vrads Sande (FDØ), 15/6 1 han Bjerre Byvejle (CSS) samt 18/6 1 hun Ryomgård, Skarresø(FDØ,SSi).Fra 2. halvår foreligger der fire obs: 14/7 1 Skindbjerg (AR), 27/7 1 han rst og 4/8 1 hun rst Eskeplet(FDØ) og årets sidste obs 13/8 1 Fornæs (AR).Duehøg (Accipiter gentilis) 02670Årets total er lidt mindre end normalen. Der er igen i år kun fanget 2 unge Duehøge-hanner ved fasanudsætningspladserneved Frijsenborg (LUR). De unge høge er fraværende og generne små.Ynglepar: 6-11 par på 11 lokaliteter, blot ved en enkelt rede er der rapporteret om unger. Ved en anden redeblev ungerne muligvis taget af mår. Forhåbentlig er ynglesuccesen bedre end iagttagelserne umiddelbartgiver udtryk for.Forår: Træk: 20 trk, heraf de 15 fra NØ-Djursland i perioden 26/2–9/5, nogle af disse kan muligvis værelokale ynglefugle på strejf. Bedste dag 12/5 2 Anholt By (FDØ).Efterår. Træk: Blot én obs 5/11 1 indtrk Fornæs (FDØ).Total: 96 (130) Indsendere: 29 Observationer: 91 Lokaliteter: 54JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC8 7 20 19 5 4 2 5 12 9 2 3Spurvehøg (Accipiter nisus) 02690Et noget afdæmpet år for spurvehøgetrækket, især på NØ-Djursland hvor dagsmax er 75 trk mod normaltover 100 fugle.Yngel: 12-14 par på 11 lokaliteter. 8 par omkring Hinnerup – blot unger i 3 reder (SMJ) og prædation fraformodentlig mår og Duehøg synes fortsat at begrænse ynglesuccesen.Forår, træk: Noget færre antal end vi er vant til, i alt 837 trk. Heraf 695 trk i perioden 9/3–18/5 på NØ-Djursland, fortrinsvis Gjerrild (NØD), bedste dage er 9/4 55 trk, 10/4 75 trk og 11/4 60 trk (NØD m.fl.).Ved Moesgård Strand kun 32 trk i perioden 15/3–13/5 (FDØ,PEØ,JSC), bedste dag 1/4 10 N (FDØ) – detsiger vist mest noget om manglende dækning af trækket på lokaliteten. Øvrige “større” forekomster er: 11/418 trk Fornæs (FDØ), 22/4 6 Issehoved (SDY) og 12/5 8 Anholt By (FDØ). Trækket er størst og jævnt ihele april.Efterår, træk: 55 obs af 141 trækkende fugle, heraf 14 obs af 50 trk i Risskov (FDØ,FNI) og bedste dag er3/11 10 SV Risskov Strand (FDØ). Fra Samsø foreligger der 8 obs af 28 trækkende fugle i perioden 4/9–16/10 (SDY), bl.a. 29/9 6 trk Vesborg Fyr (SDY). Trækket kulminerer ult. oktober og sidste trækobs er9/11 1 S Mols Bjerge (FDØ)Total: 1260 (1201) Indsendere: 36 Observationer: 337 Lokaliteter: 106JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC10 6 78 690 214 23 15 17 59 80 50 1833


Musvåge (Buteo buteo) 02870Sammenlignet med sidste års mange fugle er årets forekomst mere normal, dog er totalen ca 11.000 fuglemod ca 8000 i gennemsnit for de forgående 10 år.Yngel: 37-51 par på 39 lokaliteter er en pæn fremgang i forhold til tidligere indrapporteringer. OmkringHinnerup holder bestanden sig på 13 par (SMJ)Forår, træk: ca 4800 fugle ses trækkende over Østjylland i perioden 10/2–10/6. Forårstrækket kulminererult. marts og første halvdel af april og har igen en top midt i maj. De fleste, nemlig ca 3600 ses trækkendeover NØ-Djursland i perioden 25/2–20/5. De bedste dage er 13/3 795 og 15/3 1100 Skindbjerg (NØD),1/4 475 Gjerrild By (NØD), 1/4 581 Fornæs (NØD) samt 4/4 250 + 9/4 275 Veggerslev (NØD).Fra Moesgård meldes om 323 fugle i perioden 12/2–13/5, med bedste dag 15/3 148 (FDØ). I perioden13/2–4/6 ses 224 fugle trække forbi Risskov, bedste dag 30/3 96 N Risskov By (FDØ). Der er set returtrækkendesmåflokke 29/4 12 SV Risskov By (FDØ) og 20/5 ligeledes 12 SV Risskov Skov (FDØ).Trækket over Samsø er ikke stort med bedste dag 31/3 16 SV Stavns Fjord (SAM,SDY), i alt 62 fugle iperioden 17/3–26/5.Efterår, træk: I alt 294 fugle i perioden 11/8–19/11. Største dage: 16/9 30 SV Mols Bjerge (FDØ), 22/9 35V Norsminde Fjord (OGJ) og 28/9 40 SV Risskov Strand (FDØ), som også er sidste større trækobs.Total: 10824 (8204) Indsendere: 48 Observationer: 794 Lokaliteter: 303JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC109 131 3945 4631 1211 142 78 71 241 117 110 38Fjeldvåge (Buteo lagopus) 02900Godt halvt så mange indrapporterede fugle som vanligt og stort set ingen observerede trækbevægelser.Forår: Forårstrækket meget ringe med blot 16 fugle i perioden 28/3–13/5 over NØ-Djursland (NØD m.fl.).Fra resten af amtet blot 4 trækkende fugle. Største obs er 11/5 3 NØ Gjerrild (NØD,JSC,GGU). Sidste obs23/5 1 Rugård Nørresø (FF) og 25/5 1 Egsmark Mose (FF)Efterår: I alt 14 fugle ses trækkende i efteråret. Første obs 20/9 1 Ø Hesselholm, Samsø (LEB), 23/9 1Højkol Skov (CEM) og 28/9 1 of Geding Mose (FF). Bedste dag er 28/10 3 trk Fornæs (AR) + 2 S SødringholmStrand (CSS). Øvrige obs er af enkeltfugle.Total: 82 (160) Indsendere: 32 Observationer: 70 Lokaliteter: 46JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC6 4 10 8 20 - - - 3 15 12 4Kongeørn (Aquila chrysaetos) 0296024/2 1 max 3K ved Ørnsø, Silkeborg (SFP) – fuglen blev mobbet af Gråkrage.Fiskeørn (Pandion haliaetus) 03010Et normalt år, dog ses få fugle under forårstrækket på NØ-Djursland. Til gengæld er der glædelige 2. håndsoplysninger, der fortæller om et ynglepar i amtet. Desuden er der flere ”mistænkelige” sommerobservationerfra potentielle ynglelokaliteter.Forår: De første dukker op 30/3 1 NØ-Djursland (NØD) og 31/3: 1 SV Hesselholm, Samsø (LEB,SDY), 1fou Kærby Mølle (JPA) og 2 N Risskov By (FDØ). Dagen efter noteres 4 fugle i amtet. Trækket over NØ-Djursland er som sagt beskedent, 39 fugle i perioden frem til 16/5 med bedste dage 11/5 5 og 13/5 6 Gjerrild(NØD,GGU,JSC m.fl.). I perioden 31/3–27/5 bliver det derudover til 34 trækkende fugle i resten afamtet, flest 29/4 3 NØ Bidstrup Gods (SKA). Sidste trækobs er 27/5 1 Barnekold, Samsø (SDY), hvorder totalt ses 5 trk fugle dette forår.34


Efterår: Træk: Blot 24 fugle er registreret som trækkende i perioden 3/8–4/10. De største dage/forekomsterdomineres af rastende fugle: 11/8 5 Randers Fjord, Støvringgård-Mellerup + 2 Hollandsbjerg Holme(PLA) + 3 Salten Langsø (GGU), 16/8 6 Randers Fjord/Grund Fjord (FDØ,PHJ), 19/8 3 SkanderborgSø (JKI), 14/9 3 Julsø (FDØ). Sidste obs er 26/9 1 trk Gjerlev (OEH), 26/9 1 + 29/9 1 indtrk Vesborg Fyr(SAM,SDY) og 4/10 1 S Borum Stormose (FDØ).Total: 204 (192) Indsendere: 40 Lokaliteter: 74JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 5 50 40 5 10 65 28 1 - -Tårnfalk (Falco tinnunculus) 03040Et lidt magert år med blot 642 fugle. Mange Tårnfalke yngler tilsyneladende i kasser i dag – i hvert tilfældeefter de indsendte obs at dømme. Hvad ville der mon ske med bestanden, hvis ikke der blev opsat kasser?Yngel: 38-39 ynglepar indmeldt fra 33 lokaliteter spredt i amtet,flest 3 par Himmerig Skov, 2 par Søften (begge SMJ,LUR), 2 parIssehoved (SDY) og 2 par ved Elsted (LUR).Forår: Træk: Fra perioden 11/3–4/6 er der oplysninger om i alt 83trækkende fugle, heraf noteres de 58 trk på NØ-Djursland i områderneomkring Gjerrild og Fornæs (NØD m.fl.). Fra NØ-Djurslandforlyder det dog, at arten lider under manglende notering underforårstrækket. Desuden oplyses det, at der er usikkerhed omkringlokale/trækkende fugle. Lokale folk vurderer dog, at det reelletræktal er mindst dobbelt så højt som det registrerede (NØD).De første trækiagttagelser i foråret er 11/3 1 N Fornæs (FDØ) og15/3 4 N Moesgård Strand (FDØ). De største træktal i foråret er11/5 15 og 13/5 10 begge NØ-Djursland (NØD m.fl.). Trækketophører med et par trækobs ult. maj, og med en enkelt efternøler,4/6 1 N Risskov Strand (FDØ).Efterår: Træk: 33 obs af 50 trækkende fra perioden. De første er25/7 1 NØ Anholt og 6/8 1 SV Mols Bjerge (begge FDØ). Periodensbedste trækdage er 23/9 4 S Mols Bjerge (FDØ) + 1 S Sødringholm(LTP) og 2/10 3 S Mols Bjerge + 6 S Sletterhage(FDØ). Den sidste på træk ses 24/10 1 S Risskov Strand (FDØ).Total: 642 (743) Indsendere: 41 Observationer: 422 Lokaliteter: 165JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC33 33 63 66 107 112 26 47 52 67 23 13Aftenfalk (Falco vespertinus) 03070Få obs af arten i år efter sidste års pæne antal. Alle nævnes.En meget tidlig observation medio april kræver yderligere dokumentation, før den kan indgå i årets rapport.Øvrige obs er 14/5 1 Skindbjerg, 9/6 1 Katholm Skov (begge NØD), 21/9 1 juv Hesselholm (LEB) og23/9 2 S, heraf 1 juv Mols Bjerge (FDØ).Dværgfalk (Falco columbarius) 03090Selvom antallet er lavere end sidste år er det igen et godt år med mere end 150 fugle. Karakteristisk er det,at der kun foreligger obs fra den østlige del af amtet.1. halvår: Der foreligger ingen vinteriagttagelser fra perioden. De første fugle ses 17/3 1 Grenå (NØD) og30/3 1 Skindbjerg (NØD). Umiddelbart herefter ses mange fugle i amtet. Træk: Der er indsendt 56 obs af75 trk fugle fra perioden 17/3–18/5, heraf 42 obs af 58 trk på NØ-Djursland i områderne omkring Gjer-35


ild/Skindbjerg/Fornæs/Veggerslev. De bedste dage er 11/5 4 trk Bakken, Gjerrild (JSC,GGU,NØD) + 2NØ Anholt (FDØ) + 1 NV Veggerslev (JSC) og 16/5 3 trk Gjerrild Nordstrand + 2 trk Skindbjerg(begge NØD). Øvrige større enkeltobs: 24/4 3 trk og 30/4 3 trk Skindbjerg samt 29/4 3 trk Veggerslev(alle NØD). Periodens sidste 23/5 1 rst Sødringholm (FDØ) og 27/5 1 fou Hesselholm (LEB,SDY).2. halvår: Efteråret indledes 29/8 1 S Mols Bjerge (FDØ), 8/9 1 S Issehoved + 1 S Vesborg Fyr (beggeSDY). I perioden 29/8–28/10 ses 49 trækkende ved 42 obs fordelt langs hele amtets åbne kyststrækning. Debedste dage er 29/9 2 S Kysing Næs (OGJ) + 2 S Vesborg Fyr + 1 SV Brattingsborg Gods (begge SDY),30/9 3 S Kysing Næs (OGJ) + 1 S Fornæs (JPL) + 1 of Skødstrup (FNI) og 6/10 4 S Kysing Næs (OGJ)+ 1 SV Sødringholm (LTP). Årets sidste obs er 15/11 1 Odder (FDØ), 19/11 1 of Norsminde Fjord (SFP)samt en sen vinteriagttagelse 21/12 1 fou Låsby (MER).Total: 155 (93) Indsendere: 18 Observationer: 128 Lokaliteter: 41JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 4 41 43 - - 1 36 27 2 1Lærkefalk (Falco subbuteo) 03100Pænt antal med 46 obs af 59 fugle, selv om det ikke når sidste års antal på 118 fugle. Der er ingen tegn på atnogle af landets ca 10 ynglepar findes her i amtet (Grell 2002).Forår: Første obs er 28/4 1 Hesselholm, 1/5 1 N Tanderup, Samsø (begge LEB) og 2/5 1 Gjerrild Nordstrand(NØD). Træk: Der ses i perioden 2/5–11/6 38 trækkende ved 25 obs, heraf i perioden 2/5–28/5 31trk ved Gjerrild/Skindbjerg på NØ-Djursland (NØD m.fl.). Trækket kulminerer i dagene 9–13/5 med i alt26 trk. De største dage er 9/5 4 trk Gjerrild (NØD), 11/5 ca 8 trk Gjerrild (JSC,GGU,NØD) og 12/5 5 trkGjerrild + 1 trk Skindbjerg (begge NØD) + 1 Anholt (FDØ) + 1 N Silkeborg Nordskov (GGU). Periodenssidste er 5/6 1 fou Rye Bro (LPJ), 6/6 1 N Risskov Skov og 11/6 1 S Århus Midtby (begge FDØ).Efterår: Obs af en enkelt sommergæst 7/7 1 Gjerrild Nordstrand (AR). Næste er først 30/8 1 Hesselholm(LEB). Derefter blot 8 obs af 9 fugle, flest 23/9 2 S Mols Bjerge (FDØ). De sidste er ret sene, 4/10 1 fouHesselholm (LEB) og 7/10 1 S Grenå (AR).Total: 59 (40) Indsendere: 11 Observationer: 47 Lokaliteter: 22JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 1 44 3 1 1 7 2 - -Vandrefalk (Falco peregrinus) 03200Dejligt at se at Vandrefalken igen er ”ovenpå” efter mange årsnedtur og atter har etableret sig som ynglefugl i Danmark (Grell2002). Yngleparret på Møns Klint er det første i over 30 år. IÅrhus Amt byder året igen på et stort antal observationer,selvom der blot er to observationer af mere end én fugl. Vandrefalkenses ofte rastende i længere perioder på strandengene vedSødringholm og på Alrø.Forår: Træk: Den første trækkende ses allerede 20/2 1 N Grenå(NØD) og dernæst 5/3 1 S Århus Midtby (FDØ). Derefterforeligger oplysninger om yderligere ca 30 trækkende i periodenfrem til 27/5, flest ses på NØ-Djursland, der tegner sig forca 22 ex, især fra områderne ved Gjerrild/Skindbjerg (NØDm.fl.). Ved Risskov noteres 4 trækkende i foråret (FDØ).I perioden 13/2–22/4 raster 1 ad ved Sødringholm (JPA,LTPm.fl.) – 14/3 sammen med 1 2K (FDØ). Tilsvarende kan der iperioden 2/2–4/3 ses 1 rst Alrø Poller (CEM,OGJ,TBR m.fl.).Også ved Stavns Fjord ses i perioden 13/2–18/3 1 rst (SAM,SDY). Forårets sidste er 27/5 1 trk Skindbjerg (NØD).36


Efterår: Den første ses allerede 10/7 1 jagende et Rødben ved Sødringholm (LTP,FDØ), måske sammefugl som ses hele perioden igennem i området. Også på Alrø ses i perioden 17/8–9/12 1 ad (BWA,GGU,CEM m.fl.) – den 24/11 dog 2 (GGU).Træk: Der foreligger 13 obs af trækkende fugle fra 11 lokaliteter i perioden 5/9–17/11, alle enkeltobs.Sidste trækobservationer er 4/11 1 indtrk Kysing Næs (OGJ), 5/11 1 1K S Mols Bjerge (FDØ) og 17/11 1N Norsminde Fjord (OGJ). I december ses igen fugle ved Sødringholm, Alrø og desuden Århus Havn,Norsminde Fjord og Kalø Slotshalvø.Total: 117-118 (35) Indsendere: 25 Observationer: 118 Lokaliteter: 51JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC5 11 19 20 8 - 1 2 17 8 16 11Agerhøne (Perdix perdix) 03670Lidt flere indrapporteringer end de foregående år, men stadig langt fra rekorden i 1991 (1445 ex). Udfratalmaterialet de senere år, kunne det tyde på, at arten har stabiliseret sig i amtet, på trods af generelt dårligelevevilkår. 5-6 ynglepar er ikke meget!1. halvår: Årets første måneder byder kun på en enkelt større flok, 9/2 34 Alrø Poller (CEM). Det er samtidigeneste obs af flokke over 10 fugle før ultimo september.2. halvår: Fra efteråret meldes om flere større flokke (≥10): 25/9 14 Århus Østhavn (MAN), 14/10 14 AlrøEgehoved (JSC), 28/10 16 Assens (TNI), 28/10 10 Århus Østhavn (FF), 29/10 12 Tangkrogen (FF),29/10 17 (FDØ) og 15/11 10 begge Århus Østhavn (MER), 27/12 16 Grundfør (FDØ) og 31/12 12 Hasselager(MAN).Total: 318 Indsendere: 23 Observationer: 63 Lokaliteter: 45JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC3 41 31 11 33 5 - 18 40 74 14 48Vagtel (Coturnix coturnix) 03700Oven på sidste års rekord, kommer vi ned på jorden igen, men en årstotal på 103, fordelt på min 30 individer,er trods alt ikke så ringe. Til tallet skal desuden lægges min 18 ex fra NØ-Djursland (NØD), hvorfradetaljerede data desværre mangler. Selvom også det er et betydeligt fald i antallet, høres fuglene fra næstende samme marker som i 2000, dvs. omkring landsbyerne Kastbjerg-Skindbjerg-Thorsø-Veggerslev-Dalstrup-Sangstrup og Villersø.I lighed med tidligere år er hovedparten af obs'ene fra amtets østlige del. Der er ikke meldt sikre ynglefund.Årets første er 6/5 1 sy Lading (HET), 9/5 1 sy Issehoved (SDY) og 11/5 2 sy Astrup Mose (FDØ). Områdetomkring Bjerre er klart den bedste lokalitet i år, med max 27/7 11 sy (FDØ). Derudover 15/6 8 sy(CSS), 24/7 10 sy (CSS), 2/8 8 sy (CSS), 18/8 6 sy (LTP) og 21/8 7 sy (CSS), som så også er de sidste.Total: 103 Indsendere: 15 Observationer: 42 Lokaliteter: 25JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 15 17 33 38 - - - -Pga. manglende data optræder fuglene fra NØ-Djursland ikke i totalerne.Fasan (Phasianus colchicus) 03940Om dette deciderede jagtobjekt er der intet interessant at berette!Vandrikse (Rallus aquaticus) 04070Knap så høj årstotal som sidste år, til gengæld er hele 8 ynglepar indberettet, men der er givet mange flere!Brabrand Sø, Dystrup Sø, Kasted-Geding Mose og Bjerregrav Mose er tydeligvis de vigtigste lokaliteter,37


men også på en lang række små/mindre lokaliteter har man sin egen Vandrikse. Overvejende er det obs af1-2 fugle pr. lokalitet der er indrapporteret. Desuden foreligger flere vinterobs fra specielt Brabrand Sø.1. halvår: Større obs (≥5): Bjerregrav Mose: 2/4 6 hø, 26/4 6 hø, 1/5 5 hø og 6/5 6 hø (CSS). BrabrandSø: 16/4 5 hø (FDØ), 24/4 5 hø (JGR) og 2/5 7 (FDØ). Desuden 11/5 6 hø Kasted-Geding Mose (SHØ).2. halvår: Relativt få obs fra perioden, men på de traditionelt gode lokaliteter (Norsminde Fjord, BrabrandSø m.fl.) høres/ses 1-3 fugle med jævne mellemrum.Total: 226 Indsendere: 32 Observationer: 127 Lokaliteter: 50JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC9 3 24 71 77 10 3 1 9 7 9 3Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) 04080Den stigende tendens, der var at spore sidste år, er brudt. Kun én obs af arten er resultatet af dette års anstrengelser:20/4 1 hørt Tåstrup Sø (DOF).Engsnarre (Crex crex) 04210Tilbagegang i forhold til sidste år, 4-5 fugle. Den første fugl høres ret sent i forhold til normal ankomst,21/5 1 sy Bjerre (CSS). Herefter følger 26/5–6/6 1 sy Hinnedrup v. Malling (OGJ,CEM,FDØ), 9/6 1 syBjerre (LTP), 16/6 1 sy Hårvad Bro – samme sted som i 2000 (SMJ) og 28/6 1 sy Sondrup (FDØ).Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) 04240En almindelig art som ikke får den store opmærksomhed, slet ikke når det gælder yngleforekomst. Kun 8-10 ynglepar er indberettet, og da arten jo træffes i enhver middelmådig branddam, må ynglebestanden liggevæsentlig højere. Lidt flere fugle er indrapporteret i forhold til de senere år.1. halvår: 20/1 15 Silkeborg Langsø, østbassin (SFP), 31/1 21 Universitetsparken (JPL), 3/2 23 BotaniskHave (JSC), 12/2 15 Havreballe Skov/Friheden (OLI), 12/2 26 Botanisk Have (OLI).2. halvår: 7/7 10 Århus Å v/ 3-broer (PPR), 6/12 22 Universitetsparken (JPL).Total: 333 Indsendere: 29 Observationer: 105 Lokaliteter: 53JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC68 69 30 46 23 13 16 8 7 8 1 44Blishøne (Fulica atra) 04290Som ynglefugl jævnt udbredt over hele amtet, blot der er lidt vand. Der er indberettet ca 100 ynglepar, flestselvfølgelig fra de større sø- og moseområder.Forår og efterår samles større flokke på sædvanlige, udvalgte lokaliteter som Mariager Fjord (som nok erdet bedste sted for rastende Blishøns i amtet) og Norsminde (både ved kysten og inde i fjorden). Også vedBrabrand Sø, Dystrup Sø og Fussing Sø ses pæne flokke af Blishøns, typisk i størrelsesordenen 300-800 exAlle obs større end 1000 nævnes.1. halvår: 26/1 1800 (TNI), 2/3 1500 (HST) og 4/3 2000 alle Mariager Yderfjord (HST).Et par store sommerobs bemærkes: 21/6 170 Dystrup Sø (PLA), 24/6 300 Haldsø v. Assentoft (LTP) og15/7 300 Møllegrund, Randers Fjord (JPA).2. halvår: 5/9 1600 Norsminde Fjord (CEM), 6/10 2500 Ajstrup Bugt (TNI), 10/10 2400 NorsmindeFjord (CEM), 4/11 1000 (TNI), 26/11 1300 (TNI), 10/12 1150 alle Mariager Yderfjord (TNI).Total: 33.352 Indsendere: 39 Observationer: 300 Lokaliteter: 122JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC6504 2086 7538 1347 588 715 502 755 2664 5097 3926 163038


Trane (Grus grus) 04330Et pænt år for arten, men det kommer dog ikke op på sidste års store tal. Tranen er en decideret østlig art iamtet, hvor især NØ-Djursland og Anholt tegner sig for en god del af obs'ene. Hvornår mon det førsteynglepar dukker op?1. halvår: De første Traner ses 14/3 2 NV Moesgård Park (HSK,FDØ) og samme dag 2 N-rst Eskeplet(FDØ) – samme fugle? De følgende er fra Gjerrild, 31/3 1 og 1/4 1 (NØD). Kulminationen sker nogenlundekoncentreret ultimo april–primo maj. Bortset fra følgende obs ses kun 1-2 fugle ad gangen: 27/4 6 N +2/5 10 Ø Anholt (FSV) og 30/4 11 Grenå (NØD). NØ-Djursland tegner sig for i alt 22 ex i foråret. 1.halvårs sidste observationer 12/5 2 Gjerrild Nordstrand (NØD) og 18/5 1 Veggerslev (NØD).2. halvår: Der foreligger fire efterårsfund: 23/8 1 S Lisbjerg Skov (FDØ) samt 31/8 2 rst-Ø Drastrup Enge(SKA) og 31/8 2 Kare Holm (PHJ). De to sidstnævnte obs er givetvis de samme fugle, idet der kun er fåkilometer mellem de to lokaliteter. Årets sidste er 15/9 2 Gjesing Mose v. Løvenholm Skov (FDØ).Total: 60 Indsendere: 8 Observationer: 29 Lokaliteter: 19JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 5 27 21 - - 5 2 - - -Strandskade (Haematopus ostralegus) 04500En flot fremgang i antallet af indrapporterede ynglepar. Årstotalen er dog noget lavere end de to foregåendeår, primært qua et meget behersket forårstræk, samt færre overvintrende fugle sidst på året end sædvanligt.Årstotalen er dog stadig den 5. største hidtil.Yngel: Der foreligger oplysning om 50-56 par fordelt på 21 lokaliteter. Største ynglepladser i år AlrøPoller 7 par (JGR), Treskelbakkeholm 6 par (JGR), Søby Rev 5 par (JGR), Gammelholm, Samsø 5 par(AMT) og Hov Røn 1-4 par (SHØ,DMU). I år to indlandsfund med det sædvanlige par ved Lading Sø(HET), 1 par ved Tilst – SHØ angiver, at fuglene tilsyneladende yngler på et tag ved Bilka. Desuden etmuligt ynglepar ved Grenåvej i Skæring (FNI).Vinter (januar): Igen i år er Strandskaden truffet overvintrende på flere lokaliteter i amtet. Største flokke frajanuar er sædvanligvis fra Sødringholm Strand med 5/1 240 og 9/1 340 (CSS,JPA,BKR). Også pæne antal10/1 50 Bønnerup Strand (CEM) og 26/1 155 Alrø Egehoved (FDØ), hvilket er ny vinterrekord herfra.Forårstræk: Et meget lavt antal fugle i løbet af foråret. Første større ansamling ses allerede 10/2 155 BesserRev, Samsø (SAM), ellers kun tre flokke (>100 fugle) med 3/3 180 Sødringholm Strand (LTP), 20/3 230Stavns Fjord + 50 Besser Rev, Samsø (SDY) og 12/4 150 Sødringholm Strand (LTP).For tredje år i træk igen ansamlinger, som kunne tyde på oversomrende fugle ved Sødringholm Strand,Randers Fjord. Dog i år kun større antal fra ultimo juni med 23/6 78 (LTP) + 24/6 45 (JPA), hvilket er færrefugle end de to foregående år.Efterårstræk: Træk registreres lidt senere end normalt og kulminerer i amtet fra ultimo juli til medio augustmed følgende større forekomster: 24/7 50 + 27/7 54 Alrø Poller (PLA,JSC), 2/8 200 Sødringholm Strand(LTP) og 14/8 185 Mellempoldene, Randers Fjord (LTP). Træk: I år to større sydtrækkende flokke i augustmed 16/8 167 S + 20/8 84 S Eskeplet (FDØ).Året ud ses kun større rastende flokke (>100 fugle) ved Randers Fjords udmunding. Første større flok sesultimo september, 23/9 170 Sødringholm Strand (LTP), og gennem hele oktober måned raster 100-140fugle på lokaliteten. Forekomsten kulminerer primo november 2/11 med 480 fugle (LTP,PHJ). Sidsteansamling ses 11/11 med 250 fugle (JPA,LTP).I december væsentligt færre fugle end normalt. Største forekomster er 7/12 80 Sødringholm Strand(CEM), 7/12 54 Langør (SAM), 11/12 81 Besser Rev (SAM) og 24/12 18 Alrø Egehoved (OGJ).Total: 7288 (6645) Indsendere: 35 Observationer: 312 Lokaliteter: 89JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC962 671 1035 397 281 253 396 1094 325 652 973 24939


Klyde (Recurvirostra avosetta) 04560Efter tre gode år med 130-240 ynglepar i Mariager Fjord kan 2001 kun betegnes som en katastrofe. En ræver flyttet ind på Treskelbakkeholm, Mariager Fjord, hvilket har betydet at kolonien stort set er forsvundet.Da der ikke foreligger oplysninger om kolonier andre steder i fjorden, er vi tilbage på det lave niveau fraslutningen af 1990’erne. Det skal i øvrigt bemærkes, at DMU også har registreret 2 rævegrave på Søby Rev.Yngel: Samlet oplysninger om 27-31 ynglepar på 6 lokaliteter mod sidste års 131-143 par fordelt på 5lokaliteter (dog var tallet i 2000 inkl. lokaliteter i Mariager Fjord beliggende i Nj. Amt). Fra Treskelbakkeholmkun 2 par mod 76 par sidste år. Ingen oplysninger i år fra Havnø Hage og Pletten i den del afMariager Fjord, som ligger i Nordjyllands Amt. Her er der tidligere optalt pæne kolonier. På den positiveside foreligger der for første gang siden 1994 en optælling af yngelpar fra Stavns Fjord, Samsø med 8 parGammelholm (AMT) og 4 par Hjortholm (AMT). Og Klyden er igen fundet ynglende ved Alrø med 10par (JGR), hvor der 8/5 findes 8 reder på strandengen, og 2 par på bygmark. Blot 5 dage senere (13/5) erkun de 2 reder på bygmarken tilbage (JGR). Amtets øvrige ynglepar er fra Drastrup Enge 4 par (PHJ) ogMellempoldene, Randers Fjord 0-4 par (LTP). Det er nyt med mulige ynglefugle herfra.Forårstræk: Årets første Klyder er alle fra Stavns Fjord med 17/3 8 Eskeholm + 2 Kyholm, 19/3 4 + 31/313 Brokold (alle SDY). Største forekomster fra forårstrækket ses primært ved ynglepladserne med 4/4 13 +16/4 13 Alrø Poller (CEM,SHØ) og 11/4 55 Treskelbakkeholm, Mariager Fjord (TNI). Eneste størreobservation udenfor ynglepladser er fra 9/4 28 Råby Odde (JPA).Et nærmest katastrofalt dårligt 2. halvår med kun 2 observationer 9/7 2 Barnekold, Samsø (SAM) og 15/71 Drastrup Enge (JPA).Total: 303 (726) Indsendere: 13 Observationer: 45 Lokaliteter: 24JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 27 147 57 69 3 - - - - -Triel (Burhinus oedicnemus) 04590 SU-artFørste godkendte fund i Århus Amt af denne særprægede vadefugl med 2/8 1 ad rst Flakket, Anholt (KasperThorup). Fra Danmark foreligger til og med 2000 35 fund af 40 fugle, flest fra Nordjylland med samlet14 fund (Olsen 1992, SU-rapporter fra DOFT 1991-2000).Lille Præstekrave (Charadrius dubius) 04690En årstotal på samme lave niveau som sidste år. Måske er der en lille fremgang i antallet af ynglepar.Yngel: Der er indrapporteret 4-6 ynglepar fordelt med Birkesig Råstofgrave 1-2 par (JPL,JKL), GunderupGrusgrav 1-2 par (JKL,JPL), Hoed Grusgrav 1 par (JPL,JKL) og Sødringholm Skov 1 par (LTP)ved lille skovsø. Yderligere meldes om sandsynlige ynglepar ved Skellerup Grusgrav med 2 fugle set 16/6og 9/7 (HST) og ved Drastrup Enge, hvorfra der i juli og august foreligger 17 observationer, herunder18/7 1 ad + 2 juv (JPA) og 20/7 6 fugle (FDØ). Samlet en forekomst som tyder på 6-8 par, hvilket er en lillefremgang i forhold til sidste år.Forår: Ankomst til normal tid med 2/4 1 rst Svenstrup, Hammel (CHØ). De næste observationer er først fra17/4 3 rst Tingskov (FF) og 26/4 1 + 28/4 2 Enslev (NØD), hvilket giver en meget lav månedstotal forapril måned. Eneste større observation udenfor ynglepladserne er ligesom sidste år fra Århus Østhavn med6/5 3 rst (OGJ).Efterår: Normalt forlader ynglefuglene amtet medio/ultimo juli, men de formodede ynglefugle fra DrastrupEnge holder stand i næsten hele august måned. Største antal her ses 4/8 6 (LTP,PHJ) og 24/8 6(FDØ), der også er årets sidste.Total: 59 (131) Indsendere: 20 Observationer: 29 Lokaliteter: 19JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 8 12 16 15 8 - - - -40


Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) 04700Hidtil højeste årstotal hvilket primært skyldes meget stor august måned med mange rastende flokke. Der ernaturligvis en vis risiko for gengangere i materialet, men de mest oplagte er sorteret fra.Yngel: En flot fremgang i antallet af indrapporterede ynglepar med 28-32 fordelt på 15 lokaliteter, mod blot7-9 par på 8 lokaliteter sidste år. Største ynglepladser i år er Alrø Poller 6 par (JGR), Søby Rev 3 par(JGR), Totten, Anholt 2-3 par (HET) og Mellempoldene, Randers Fjord 2-3 par (LTP). Fra yngletiden iøvrigt større forekomster primo juni 10-12 fugle Kalsemade (TBR) og 24/6 min. 22 Eskeplet (CSS).Vinter: 6/1 1 rst + 27/1 4 rst Ebeltoft Færgehavn (LPJ,JKL,JPL), som også sås i december 2000.Forårstræk: Igen i år tidlige fugle fra primo februar 9/2 2 Alrø Egehoved (CEM), og antallet af fugle stigerstraks fra medio februar: 10/2 11 Ebeltoft Færgehavn (JPL,JKL), 15/2 12 Eskeplet (JPA), og 18/2 10 +20/2 12 Alrø Egehoved (PEØ,TBR). Største flokke fra forårstrækket ses fra medio marts til ultimo april10/3 24 Eskeplet (OEH), 25/3 27 Ægholm + 26 Lilleøre, Stavns Fjord (SDY) og 6/4 36 Eskeplet (CSS).Gennemtræk af ”Nordlige præstekraver” C.h.tundrae kulminerer medio/ultimo maj med 14/5 71 Eskeplet(FDØ), 19/5 27 Sødringholm Strand (LTP), 19/5 15 Kalsemade og 23/5 31 Eskeplet (FDØ).Efterårstræk: Første større flokke ses 16/7 18 Besser Rev (SAM) og 24/7 15 Ørkenen, Anholt (FDØ) ogstørre tiltræk registreres pri. august 4/8 35 Drastrup Enge (PHJ). Trækket kulminerer med./ult. august med13/8 60 Drastrup Enge (FNI), 14/8 49 + 17/8 39 Ebeltoft Færgehavn (JPL,JKL), 14/8 35 Kalsemade(TBR) og 16/8 55 Eskeplet (FDØ), hvilket falder sammen ungfugletrækket (Meltofte 1993). Sidste størreflokke ses ult. august med 26/8 28 Ebeltoft Færgehavn (JKL,JPL) og 60 Bønnerup Strand (HBØ).Fuglene er stort set forsvundet i september med få flokke 5/9 12 Langør (SAM), 8/9 21 + 13/9 19 EbeltoftFærgehavn (JKL,JPL), 15/9 11 Besser Rev (SAM) og 16/9 13 Bønnerup Strand (JPL,JKL). I oktoberkun to større obs med 20/10 12 Ebeltoft Færgehavn (JKL,JPL) og 30/10 30 Bønnerup Strand (FDØ).Året ud forsat fugle ved Ebeltoft Færgehavn med 3/11 13 (JPL), 16/11 9 (FDØ) og 21/12 5 (JPL). Lokalitetenhar gennem de seneste tre år huset en lille bestand af overvintrende præstekraver. Der foreligger i åringen vinterobservationer fra andre lokaliteter i amtet.Total: 1719 (1324) Indsendere: 27 Observationer: 193 Lokaliteter: 52JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC4 69 297 67 217 96 132 607 101 50 25 5Pomeransfugl (Charadrius morinellus) 04820Med hele 2 fund af arten er 2001 det bedste år siden 1993 med 3 fund. Højst usædvanligt er begge fugleiagttaget trækkende med 13/8 1 adult indtrk til SV Fornæs (AR) og 26/8 1 1K S kl. 14.15 Kysing Næs(OGJ). Årets to fund bringer amtstotalen op på samlet 10 fund af 10 fugle.Hjejle (Pluvialis apricaria) 04850Den laveste årstotal siden 1992 med kun 117.372 fugle, hvor gennemsnit for de seneste 10 år har været143.242 fugle, flest i 1994 med 218.952 fugle. Årstotalerne er dog ofte vanskelige at sammenligne, da dissei et vist omfang indeholder gengangere ved optællinger af rastende flokke.Vinter/forår: Den milde start på året betyder, at flere småflokke registreres med 2/1 100 Gyllingnæs(FDØ), 3/1 150 Norsminde Fjord (CEM) og gennem hele januar >100 ved Ebeltoft Færgehavn, flest28/1 126 fugle (LPJ). Allerede fra pri. februar stiger antallet af fugle og medio februar ses flere pæne flokke,specielt omkring Alrø, flest 16/2 700 Alrø Poller (FDØ). En kortvarig kuldeperiode herefter betyder, atder først medio marts igen ses større flokke med 14/3 900 Alrø Poller (CEM) + 725 Eskeplet (FDØ).I år kun større rastende flokke i den sydlige del af amtet med 4/4 1500 Alrø Poller, 14/4 2000 rst Alrø(SHØ) og 29/4 1200 Kalsemade. Sidste større flokke ses 5/5 500 Sødringholm Strand (LTP), 8/5 1800Alrø Poldkrog (JGR), 9/5 300 Kalsemade (TBR) og de lidt sene 22/5 350 Alrø Poldkrog (SFP). Træk(>20 ex): 22/4 50 N Risskov By (FDØ).Sommer: Tre observationer fra Eskeplet/Sødringholm, flest 16/6 5 Sødringkær (LTP).41


Efterår: De første fugle ses allerede 7/7 4 Kalsemade (TBR), 9/7 4 Barnekold, Samsø og 10/7 12 Eskeplet(LTP). Fra medio juli kommer flere fugle dryssende, flest er set 13/7 26 + 18/7 71 Eskeplet (FDØ), ogførste trækbølge af adulte fugle registreres for alvor medio august med 14/8 1000 Råby Kær (LTP), 17/8800 Alrø Egehoved (FDØ), 20/8 756 Kolindsund (LPJ) for at kulminere ultimo august/primo septembermed 28/8 1000 Kalsemade (TBR), 30/8 2000 Mellempoldene, Randers Fjord (LTP) + 5000 Eskeplet(LTP) og 1/9 3000 Kalsemade (TBR).I september fortsat mange Hjejler i amtet, største flokke er fra 6/9 3000 Mellempoldene, Randers Fjord(LTP) og 15/9 2800 Norsminde Fjord (GGU). Antallet af Hjejler stiger igen fra ultimo september, hvilketformentlig er tiltræk af juvenile fugle, med store forekomster 26–27/9 3000 Kalsemade (TBR) + 4000Hollandsbjerg Holme (PHJ,LTP) og primo oktober 6/10 5000 Eskeplet (LTP). Fra agerlandet også flerepæne flokke, flest 18/10 2500 Hadsten (SMJ).Efterårets forekomst kulminerer ultimo oktober/primo november med 21/10 3000 Norsminde Fjord(CEM), 21/10 5000 + 1/11 5000 Grund Fjord (FFA), 24/10 2000 Kalsemade (TBR) og 4/11 2750 RåbyKær (JPA). Fortsat mange fugle helt hen til midten af november med 11/11 1000 Råby Kær (JPA) + 3000Demstrup Vase (JPA) + 1450 Gyllingnæs (JSC) og 14/11 1000 Kalsemade (TBR), samt 17/11 1700Norsminde Fjord (CEM) og 19/11 2800 Alrø Poller (FDØ), som er sidste større observationer. Træk (>40ex): 11/8 49 S og 12/8 56 S Risskov Strand, 16/9 800 V Uggelhuse (FDØ), 26/9 300 of Tøjstrup (FNI),14/10 57 S Alrø Egehoved (JSC), 27/10 1000 S Horskær (DSA), 3/11 1300 of Sødringholm Strand(PHJ,LTP). Næppe alle flokke er udtryk for direkte træk.Primo december endnu småflokke på 100-300 fugle, flest 2/12 300 Norsminde Fjord (CEM,OGJ). Sidstestørre ansamling ses 17/12 145 Tranebjerg, Samsø (SAM).Total: 117.372 (143.242) Indsendere: 36 Observationer: 287 Lokaliteter: 81JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC821 1632 3334 8425 2988 5 594 15697 23923 35451 23910 701Strandhjejle (Pluvialis squatarola) 04860Den 3. højeste årstotal hidtil, hvilket primært kan tilskrives et meget stort gennemtræk af adulte fugle iaugust. Ungfugletrækket er dog skuffende lavt i år.Vinter: Kun ganske få fugle i januar/februar med 8/1 2 Eskeplet (FDØ), 25/1 3 + 13/2 1 SødringholmStrand (CSS,LTP).Forårstræk: Første fugle ses usædvanligt tidligt 6/4 6 Sødringholm Strand (CSS) og kan givetvis ogsådreje sig om overvintrende fugle. Næste fugle ses til lidt mere normal tid 29/4 2 + 4/5 4 Kalsemade (TBR).Forårstrækket er kort og intenst med kun to større observationer 19/5 286 rst + 20/5 450 rst SødringholmStrand (begge LTP). Sidste større observationer er fra 26/5 90 Sødringholm Strand + 40 NØ Issehoved,Samsø (SDY) og 4/6 17 Sødringholm Strand (LTP). Forårets sidste ses 10/6 1 Kalsemade (TBR).Efterårstræk: De første fugle ses til normal tid med 13/7 7 Eskeplet (CSS), 16/7 1 + 22/7 6 NorsmindeFjord (OGJ) og 18/7 1 Eskeplet (FDØ). Trækket kulminerer primo/medio august med følgende større obs1/8 150 + 5/8 170 Eskeplet og 8/8 356 S Kysing Næs (OGJ) – amtets hidtil største trækobs – 14/8 200Mellempoldene + 225 Sødringholm Strand (begge LTP) og 20/8 273 + 21/8 265 Eskeplet (FDØ,CSS).Tiltræk af ungfugle fra ultimo september med 23/9 20 Sødringholm Strand (LTP) + 37 Bønnerup Havn(FDØ) og 30/9 60 Mellempoldene, Randers Fjord (LTP). I år ingen større flokke (>100 fugle) hvilket erusædvanligt. Største ansamlinger er fra 6/10 75 Sødringholm Strand (LTP), 14/10 40 + 28/10 80 Mellempoldene,Randers Fjord (LTP) og indtil primo november stadig 2-cifret antal i området, flest 3/11 30 Mellempoldene,Randers Fjord (LTP,PHJ). Herefter kun etcifret forskellige steder langs amtets kystlinie.Kun få fugle i december med 7/12 1 Eskeplet (CEM), 11/12 3 Besser Rev, Samsø (SAM) og 24/12 1 AlrøEgehoved (OGJ).Total: 3750 (2622) Indsendere: 20 Observationer: 126 Lokaliteter: 32JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC3 1 - 8 745 27 281 2096 197 286 101 542


Vibe (Vanellus vanellus) 04930En væsentligt lavere årstotal end de seneste år. En lille stigning i antal af indrapporterede ynglepar.Yngel: 98-118 par fordelt på 31 lokaliteter. Største ynglelokaliteter er Alrø Alhale 20 par (JGR), KvottrupMose 10 par (SMJ), Sødringkær 8-12 par (LTP), Kolindbro 6-7 par (JKL,JPL) og Kolindsund 5-6 par(JPL,JKL). I år mangler der oplysninger fra flere traditionelt større ynglepladser, specielt Elløv Enge, ÅkærEnge og Fladbro Enge.Vinter/forår: En mild start på året betyder, at der igen i år er set småflokke i januar, flest 3/1 25 NorsmindeFjord (CEM), 27/1 68 Ebeltoft Færgehavn (JKL,JPL) og 30/1 51 Kolindsund (LPJ). I lighed med sidsteår indledes forårstrækket også tidligt i år og allerede primo februar ses større tiltræk til amtet med 9/2 110Alrø Poller (CEM) + 330 Åkær Å (CEM). Forårstrækket kulminerer allerede medio februar med 15/2 552Kolindsund (UBM, ABL), 16/2 205 + 20/2 300 Alrø Poller (FDØ,TBR) og 18/2 130 Åkær Enge (NHA).Sidste større ansamlinger ses medio marts med 10/3 172 SØ Sødringholm Strand (LTP), 14/3 250 Eksplet(FDØ) + 100 Alrø Poller (CEM), 15/3 120 Kolind (FDØ) og 16/3 150 Dronningborg Bredning (LTP).Træk (≥30 ex): 7/2 30 N Brabrand Sø (FDØ), 13/2 36 N Mellerup (ABL,UBM), 18/2 30 N Spørring(SMJ), 10/3 30 N Risskov (FDØ) + 49 N Moesgård Strand (FDØ) og 31/3 65 N + 1/4 58 N SødringholmStrand (LTP,JPA).Sommertræk/mellemtræk (maj–juni): Igen i år ses enkelte større flokke fra primo juni 9/6 30 Eskeplet(LTP), samt 9/6 29 +13/6 55 Kalsemade (TBR). Antallet af fugle ved Kalsemade stiger lidt i løbet af juni,flest 23/6 med 65 fugle her. Om dette er udtryk for mellemtrækkende fugle øst- og sydfra eller første ansamlingeraf amtets ynglefugle er usikkert.Efterår: Fra ult. juni ses større ansamlinger af fældende Viber, primært ved amtets vådområder med 30/6140 Mellempoldene, Randers Fjord (LTP) + 115 Fladbjerg (TNI). Antallet af flokke stiger som sædvanligti løbet af juli måned, flere steder i amtet registreres flokke på 100-150 fugle, flest 18/7 270 DrastrupEnge (JPA), 24/7 170 Ørting-Ondrup-Morsholt Moser (PLA) og 27/7 150 Kalsemade (TBR). Menantallet af rastende fugle stiger først for alvor ult. august med 20/8 261 Kolindsund (LPJ) + 200 Kalsemade(TBR) + 200 Lerdrup Bugt (CEM), 25/8 400 Demstrup Vase (TNI) og 31/8 400 Lading Sø (HET).I september og oktober måned er antallet af rastende Viber nogenlunde konstant gennem hele perioden, ogkun få større flokke er observeret (>500 fugle) med 5/9 1500 Norsminde Fjord (CEM), 16/9 500 V Uggelhuse(FDØ), 27/9 500 Kalsemade (TBR), 28/9 1500 Frijsenborg Marker (SMJ), 8/10 900 Åkær Engeog 28/10 600 Råby Kær (JPA,LTP). Indtil midt i november stadig omkring 1500-2000 rastende fugle iamtet på forskellige lokaliteter, hvor eneste større ansamling ses 11/11 550 Foldby (LUR).Træk: Der foreligger kun en enkelt større trækobservation med 14/10 40 trk Vesborg Fyr (SDY).Det milde vejr indtil medio december betyder enkelte større flokke, flest 2/12 175 + 9/12 80 NorsmindeFjord (OGJ) og 9/12 100 Storring (FDØ). Herefter fortrækker Viben fra amtet, en enkelt fugl ses dog26/12 1 Ebeltoft Færgehavn (LTP).Total: 28.011 (42.160) Indsendere: 43 Observationer: 415 Lokaliteter: 182JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC229 2679 1868 721 150 787 2930 3402 5784 5634 3516 311Islandsk Ryle (Calidris canutus) 04960Et flot år, som klart ligger over 10-årsgennemsnittet, trods det kun er halvt så stort som sidste års kanonår(3432 fugle). Det er specielt sidste års store vinterobs og forårsobs, der mangler. De store obs i 2. halvårkommer ikke overraskende alle fra området omkring Eskeplet/Mellempoldene.1. halvår indledes med 2 vinterfund: 13/1 12 Eskeplet (LTP) og 14/1 1 Ebeltoft Færgehavn (JPL). Deførste i foråret er 4/3 3 Alrø Egehoved (OGJ). Forårets største obs er (≥12) 17/3 12 vdr Besser Rev (SDY),18/3 22 vdr Alrø Egehoved (OGJ) og 20/3 13 vdr Besser Rev (SDY). Der er et stort hul i forekomsternefra 1/4 til 14/5. Sidste obs er 19/5 11 Kalsemade (TBR), 22/5 1 odr Ahl Hage (FF) og 26/5 7 SødringholmStrand (LTP).Sommerfund: 28/6 1 vdr rst Norsminde Fjord (OGJ).43


2. halvårs første fugle ankommer 13/7 1 Eskeplet (CSS) + 7 Kalsemade (TBR) og 18/7 7 Eskeplet (FDØ)+ 5 Kalsemade (TBR). De største obs (≥50) i perioden 13/7–17/11 kommer alle fra enten Eskeplet, SødringholmStrand eller Mellempoldene: 27/7 70 ad, 14/8 50 begge (LTP) 16/8 124, 20/8 59 S + 4 rst begge(FDØ), 6/9 70, 23/9 300, 14/10 70 (alle 3 obs LTP) og 3/11 100 (LTP,PHJ). Årets sidste fugle er: 12/11 2 +15/11 1 begge Langør (SAM) og 17/11 3 Bønnerup Strand (HBØ).Total: 1791 (918) Indsendere: 23 Observationer: 109 Lokaliteter: 29JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC13 - 35 1 30 1 215 740 473 155 128 -Sandløber (Calidris alba) 04970Det kan åbenbart kun gå fremad for Sandløberen i Århus Amt. Med en årstotal på hele 1300 fugle overgårarten sidste års rekord med hele 593 fugle! Da hovedparten af observationerne stammer fra blot 4-5 lokaliteterer dobbeltobs et oplagt problem, men disse er forsøgt grundigt frasorteret årets total. Bemærk demange store observationer.1. halvår: Største obs (≥50): 13/1 67 rst, 10/2 85 fou, 20/3 90 rst og 3/4 82 rst – alle Polderrev (JPL,JKL,NØD) og 19/5 140 Sødringholm Strand (LTP). Forårets sidste ses 23/5 18 rst Eskeplet (FDØ) og 26/5 40Sødringholm Strand (LTP).2. halvår: Returtrækket starter med: 24/7 3 Eskeplet (CSS), 25/7 3 Anholt (FDØ) og 2/8 3 Eskeplet (CSS).Største obs (≥25): 3/10 34 Gjerrild Nordstrand (FDØ), 17/10 48 Bønnerup Strand (FDØ), 28/10 65Ebeltoft Færgehavn (FDØ), 1/11 110 Grenå Strand (AR), 10/11 36 Polderrev (JPL,JKL), 11/11 210Bønnerup Strand (FDØ), 13/11 30 Grenå Havn (FDØ) og 16/11 131 Ebeltoft Færgehavn (FDØ). Trækobs(≥10): 8/9 10 vdr fou S Issehoved (SDY), 19/9 15 S Fornæs (FDØ) og 6/10 12 vdr S Kysing Næs(OGJ,CEM).Total: 1300 (216) Indsendere: 15 Observationer: 61 Lokaliteter: 15JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC91 94 90 101 158 - 6 19 50 165 514 12Dværgryle (Calidris minuta) 05010Dværgrylens forekomst i amtet svinger kraftigt fra år til år i takt med ynglesæsonens succes. Med en årstotalpå 77, hvoraf blot 4 er angivet som 1K-fugle er 2001 ikke et sådant år. Flere af de uspec. obs fra septemberdrejer sig dog nok om især 1K'ere. En enkelt stor obs fra Drastrup Enge redder endda hele året, derellers var blevet lige så ringe som 2000. For 3. år i træk er der forårsfund fra amtet.Forårsfund: 23/5 2 Eskeplet (FDØ) og 1/6 1 Ebeltoft Færgehavn (FF).Returtrækket indledes 20/7 1 ad sdr Drastrup Enge (JPA,FDØ), 22/7 2 Kalsemade (TBR) og 26/7 1 adNorsminde Fjord (OGJ). De eneste obs over 2 fugle kommer alle fra Drastrup Enge: 10/9 5, 17/9 42 og24/9 7 (alle PHJ). Årets sidste obs udover de sidstnævnte er 19/9 1 S Kysing Næs (JSC).Total: 77 (92) Indsendere: 13 Observationer: 25 Lokaliteter: 11JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 2 1 7 5 62 - - -Temmincksryle (Calidris temminckii) 05020Umiddelbart et ganske udmærket år, hvilket især skyldes en rigtig god dækning af Drastrup Enge (24 obs).Det er imidlertid meget svært at afgøre, hvor stor en udskiftning der er i fuglene. Totalen kun fraregnetoplagte dobbeltobs er på 82 ex, men den hyppige dækning af Drastrup Enge i august er givetvis årsag tilflere gengangere. I den endelige total på 55 ex er hovedparten af disse fugle betragtet som gengangere.1. halvår alle obs nævnes: 5/5 2 Drastrup Enge (PHJ), 12/5 15 Kærby Enge v. Kolindsund (NØD) + 1 adDrastrup Enge (SKA) og 15/5 2 Assedrup Enge (OGJ).44


2. halvår indledes med: 15/7 4 og 18/7 5 Drastrup Enge (begge JPA) og 19/7 1 Norsminde Fjord (OGJ).Største obs er alle fra Drastrup Enge i perioden 1/8–7/8: 3/8 7, 4/8 8, 5/8 6, 6/8 6 og 7/8 5(SKA,PHJ,CSS,LTP,JPA m.fl.); disse fund er i totalen regnet som blot 8 fugle. Eneste øvrige obs udenfordenne lokalitet er 24/7 1 Ørkenen, Anholt (FDØ) samt 20/8 3 Lerdrup Bugt (CEM), der sammen med20/8 1 + 21/8 2 Drastrup Enge (SKA,FDØ) er årets sidste.Total: 55 (63 ) Indsendere: 12 Observationer: 31 Lokaliteter: 6JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 20 - 18 17 - - - -Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) 05090Et fint år med flere pæne flokke, og et forårsfund som det mest bemærkelsesværdige. I perioden 1978–2000er der kun forårsfund fra de 6 af årene, senest i 1999.Forårsfund: 26/5 2 Sødringholm Strand (LTP).Efterårstrækket begynder: 6/7 2 Kalsemade (TBR), 9/7 1 Barnekold (SAM) og 13/7 4 Eskeplet (CSS).Største obs (>10): 27/7 12 ad Eskeplet (LTP), 28/7 24 Sødringholm Strand (LTP), 10/8 14 DrastrupEnge (JPA,SKA), 14/8 17 Drastrup Enge (JPA) og 16/8 13 Eskeplet (FDØ). Sidste obs: 15/9 1 BesserRev (SAM), 16/9 2 Bønnerup Strand (JPL,JKL) og 27/9 1 Norsminde Fjord (OGJ).Total: 258 (209) Indsendere: 22 Observationer: 69 Lokaliteter: 23JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 2 - 66 35 9 - - -Sortgrå Ryle (Calidris maritima) 05100Et godt år med mange fugle fra især Grenå Havn. Da arten normalt optræder meget stedfast er der fjernet endel dobbeltobs fra datamaterialet. En af fuglene fra Grenå Havn var i øvrigt farveringmærket – mærket påNidingen, Sverige i maj 1997 som gammel fugl (OGJ medd).1. halvår: Omkring 19 individer med flest 9/1, 10/1, 13/1, 20/2 og 17/3 8 alle Grenå Havn (OGJ,JPL,JKL,NØD m.fl.). Sidste fugle ses 21/3 6, 3/4 1 og 11/4 1 alle Grenå Havn (NØD,FDØ).2. halvår: 32 fugle hvoraf flere sikkert er gengangere. Første fugle ankommer 21/10 1 trk Fornæs (AR),27/10 1 S Kysing Næs (OGJ) og 28/10 1 skadet Sødringholm Strand (CSS). De største obs bliver 10/11 6Polderrev (JPL,JKL), 19/11 9 og 13/12 11 begge Grenå Havn (AR).Total: 61 (34) Indsendere: 13 Observationer: 25 Lokaliteter: 7JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC11 9 8 1 - - - - - 5 16 11Almindelig Ryle (Calidris alpina) 05120Endnu et flot år, som kun overgås af sidste års rekordsum (147.224). Desværre er der ingen meldinger omyngel – arten er en meget ustadig ynglefugl i amtet. Der bemærkes flere store flokke, især omkring udmundingenaf Randers Fjord. Arten ses regelmæssigt hele året, selv i juni. Materialet er kun i begrænset omfangkorrigeret for gengangere, som der givetvis er en del af i det store materiale fra Sødringområdet.Største obs i 1. halvår (3 største obs pr. lokalitet ≥1000): Eskeplet: 27/1 2000 trk (OEH,LTP), 14/2 2000(LTP) og 23/3 2000 (JPA). Sødringholm Strand: 4/3 3000 (CSS), 19/5 5500 (LTP) og 20/5 5000 (LTP);de sidstnævnte er også dagsmax for hele Sødringområdet. Alrø Poller/Alrø Poldkrog: 16/4 1300 (SHØ),20/4 1200 (CEM) og 8/5 2500 (JGR). Kalsemade: 9/5 1600 og 11/5 1200 (begge TBR). Forårstrækketebber ud i starten af juni: 4/6 25 Sødringholm Strand (LTP) + 3 Kalsemade (TBR), 5/6 8 Kalsemade(OGJ,TBR) og 10/6 1 Kalsemade (TBR).Returtrækket indledes i slutningen af juni: 29/6 1 Norsminde Fjord (OGJ), 1/7 56 Mellempoldene (LPJ)og 6/7 11 Kalsemade (TBR). Igennem hele 2. halvår ses mange store forekomster (≥2500): Sødringholm45


Strand: 25/7 2500 (JPA), 4/8 2500 (LTP), 15/9 3000 of (JPA), 16/9 2500 (LTP,PHJ), 6/10 3500 (LTP),19/10 2500 (CSS), 10/11 9500 (PEØ) og 11/11 5000 (JPA,LTP). Ifølge PEØ er antallet 10/11 måske over10.000 fugle! Mellempoldene: 30/8 3000 (+2000 Eskeplet) og 6/9 4000 (alle LTP). Eskeplet: 16/9 3000trk (OEH). Sidste større obs bliver 15/12 2000 Sødringholm Strand (CSS). Udenfor Randers Fjord er destørste 17/10 1800 Bønnerup Strand (FDØ) og 27/10 1200 Alrø Poldkrog (PEØ).Total: 146.961 (95.247) Indsendere: 33 Observationer: 348 Lokaliteter: 571) Total 2) Randers Fjord-udmunding (Eskeplet, Sødringholm Strand og Mellempoldene)JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 4838 6800 18.496 9163 23.630 41 7548 16.763 17.555 15.889 22.786 34522 3330 3800 14.060 4050 14.270 25 6348 15.711 15.730 9300 18.500 2385Kærløber (Limicola falcinellus) 05140Hele 5 obs giver endnu et rekordår. Arten er de seneste 10 år set med gennemsnitlig én fugl pr. år, med enklar stigende tendens i de seneste år (2 fugle i 1999 og 4 fugle i 2000).Årets fund: 19/5 1 Sødringholm Strand (LTP) og 25/5 2 Kalsemade (TBR)– hhv. 2. og 3. forårsfund iamtet! Endvidere 26/7 1 trk SV sydvest for Anholt (MDH) og 2/8 1 Eskeplet (CSS,OEH,HLL,LTP).Brushane (Philomachus pugnax) 05170Årstotalen er den højeste siden 1993, men dog er der mulighed for en del gengangere i materialet. En rækketællinger fra slambassinerne i Drastrup Enge bidrager til næsten halvdelen af årssummen. De mudredeflader i Randers Havns slamdeponi ser ud til at tiltrække vadefuglene.Forår: Første fugle observeres til normal tid 9/4 3 + 27/4 3 Assedrup Enge (OGJ) og 25/4 4 Haldsø v.Assentoft (LTP). Umiddelbart herefter sker det store rykind i amtet med bl.a. 30/4 19 Assedrup Enge(OGJ) og 2/5 40 + 4/5 65 + 5/5 45 Drastrup Enge (PHJ). Forårets øvrige større observationer (≥10) er 11/510 Geding Mose (SHØ), 14/5 23 Brabrand Sø, vestenden (FF) og 15/5 12 enge v. Skarresø (FDØ).Foråret afsluttes med 15/5 1 Assedrup Enge (OGJ), 26/5 1 Sødringholm Strand (LTP) og sent 2/6 1Assedrup Enge (OGJ).Efterår: Første fugle på tilbagetrækket ses som normalt fra ult. juni 25/6 5 Brabrand Sø, vestenden (FDØ)og 28/6 2 Norsminde Fjord (OGJ). De adulte fugles træk forløber forholdsvis ubemærket i juni–juli. Førsti august optræder Brushønsene i store antal, hvilket er sammenfaldende med ungfugletrækket, der normaltkulminerer ult. august. Efterårets største forekomster (≥20) er 13/8 26 + 19/8 35 + 20/8 28 + 21/8 35 + 24/827 Drastrup Enge (FNI,JPA,FDØ), 20/8 30 Lerdrup Bugt (CEM), 22/9 41 Assedrup Enge (OGJ), 23/974 Åkær (OGJ) og 26/9 22 Norsminde Fjord (OGJ). Sidste iagttagelser er 7/10 11 + 8/10 9 Åkær(OGJ,FDØ) og 20/10 1 Norsminde Fjord (OGJ).Total: 810 (482) Indsendere: 20 Observationer: 69 Lokaliteter: 191) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - - - 29 210 11 27 261 224 48 - -2 - - - 19 65 5 6 35 74 15 - -Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) 05180Et absolut godt år med 73 fugle. Årets total er den højeste siden 1993. Et par beretninger fra året illustrerertydeligt, at arten kan være særdeles vanskelig at få at se. Det berettes om en Enkeltbekkasin ved SvenstrupMark: ”…den trykkede så hårdt, at den blev indfanget af en jagthund, der afleverede den til sin fører. Fuglenblev fremvist, hvorpå den (helt uskadt) blev sluppet fri igen” (via CHØ). Om en anden fugl ved Tåstrupberettes: ”…den trykkede så hårdt, at den kunne indfanges og slippes løs efter fotografering” (FDØ).1. halvår indledes med et par vinterobs 1/1 1 Kysing Næs (OGJ), 11/1 2 + 27/1 1 Skindbjerg (NØD) og28/1 1 Malling Mose (OGJ). Fra februar foreligger 3 obs, hver af en enkelt fugl ved Skindbjerg (NØD). På46


denne lokalitet ses desuden forårets største forekomst 1/3 3 (NØD). Forårets sidste iagttagelser er 15/3 1Bjerregrav Mose (SKA), 17/3 1 Malling Mose (OGJ) og 24/3 1 Malling Mose (CEM). Bemærkelsesværdigter det totale fravær af fugle i april.Første fugl i efteråret ses 23/9 1 of Mellempoldene (LTP), 29/9 1 Norsminde Fjord (OGJ) og 6/10 1Malling Mose (OGJ). Efterårstrækket kulminerer i oktober–november, hvorfra der foreligger følgendestørre observationer (≥5): 19/10 5 Rugård (FDØ), 21/10 6 Norsminde Fjord, vestdel (OGJ,CEM) og17/11 5 + 19/11 7 + 23/11 5 Brabrand Sø, vestenden (FDØ). Året afsluttes med et par forekomster i december,15/12 1 Svenstrup Mark (via CHØ) og 23/12 1 Skindbjerg (AR).Total: 73 (35) Indsendere: 12 Observationer: 36 Lokaliteter: 171) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 5 3 8 - - - - - 2 30 23 22 2 1 3 - - - - - 1 6 7 1Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) 05190Igen kun få oplysninger om ynglepar. Det er åbenbart ikke en ynglefugl, som nyder den store opmærksomhed,forhåbentlig er dét årsagen til de manglende rapporteringer. Atlasundersøgelsen i 1993–96 viste dog, atbestanden af Dobbeltbekkasin var i tilbagegang på landsplan, især var der markant tilbagegang på de smålokaliteter i indlandet, dvs. våde enge, småmoser o.lign. (Grell 1998). Den aktuelle bestand i Danmark blevi undersøgelsen vurderet til 2500-3000 par.Yngel: 0-2 par Veng Mose (JEL) er alt! Heldigvis er der dog rapporter om territoriehævdende fugle påandre lokaliteter, i alt 11 fugle på 7 lokaliteter i perioden 29/4–13/6, flest 31/5 4 Funderholme (SFP,JCN).1. halvår: Fortsat flere vinteriagttagelser efter de mange fugle i december 2000, flest (≥10): 6/1 19Norsminde Fjord (OGJ), 28/1 13 Malling Mose (OGJ) og 4/2 28 Skindbjerg (NØD). Først hen i aprilnoteres større rastende flokke, men det bliver dog kun enkelte større optællinger i foråret (>10): 9/4 62 +26/4 26 Albøge og Svenstrup Enge (NØD) og 22/4 50 Geding Mose (SHØ). Enkelte rapporter om trækkendefugle, 1/4 3 trkf Issehoved (SDY) og 8/5 4 NØ Hesselholm (SDY).2. halvår: Efterårstrækket indledes så småt i august, med de første større rasteforekomster: 4/8 14 DrastrupEnge (LTP,PHJ), 11/8 15 Haldsø (PLA) og 18/8 30 Eskeplet (LTP). Herudover er efterårets største observationer(≥30): 1/9 30 + 15/10 65 Hornbæk Enge (LTP), 21/10 31 Norsminde Fjord (OGJ), 22/10 69Åkær (NHA,JGR), 8/11 30 Tjærby Enge (LTP) og 17/11 80 + 18/11 40 + 19/11 55 + 23/11 50 BrabrandSø (FDØ). Der meldes om 31 trk i perioden 2/8–9/11, flest 2/8 5 V Risskov Strand (FDØ), 29/9 6 trkVesborg Fyr (SDY) og 9/11 7 SV Rønde (FDØ). Kun enkelte vinteriagttagelser i december.Total: 1325 (1254) Indsendere: 40 Observationer: 179 Lokaliteter: 781) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 65 46 86 212 29 6 24 145 106 275 314 172 19 28 10 62 4 2 6 30 30 69 80 3Tredækker (Gallinago media) 05200Tredækkeren ses efterhånden årligt på gennemtræk i Østjylland. I de sidste 10 år er der således meldt om 0-3 fugle pr. år i Århus Amt. Selv om en stor del af de svenske og norske bestande formentlig optræder talrigti Danmark om efteråret, er det kun et fåtal der ses.Årets fugle er 1/9 1 N Elsegårde Strand (LB) og meget sent 18/10 1 Kragemosen, Samsø (SAM).Skovsneppe (Scolopax rusticola) 05290Det hidtil største år i Lokalrapportens historie og markant over 10års-gennemsnittet. Tilmed mange vinteriagttagelserog en stor observation i oktober måned under efterårstrækket.47


Yngel: Det er småt med rapporteringer af ynglefund, kun 0-3 par Fjeld Skov (PHJ). Fra andre lokaliteterhøres imidlertid mange territoriehævdende fugle gennem foråret og sommeren. I perioden 20/4–18/7 noteresi alt 24 territoriehævdende fugle på 11 lokaliteter, flest 20/4 2 Knudådalen (DOF), 24/4 3 ml. FunderÅ og Sepstrup Sande (FDØ), 30/4 2 Hjelm (JKI), 8/5 2 Armhoved, Samsø (SDY), 8/5 3 Trekanten,Samsø (SDY), 8/5 3 Salten Langsø (GGU), 31/5 2 Mossø, vestenden (OGJ), 23/6 2 Hvalskov Plt(JPL,JKL) samt 18/7 3 hørt + 4 set Sepstrup Sande (FDØ).Året indledes med observationer allerede fra første dag. Flest i januar–februar er 16/1 3 Grenå KommunePlt (NØD) og 20/1 3 Ringelmose Skov (JPL). Fuglene om vinteren træffes af og til på nogle lidt pudsigelokaliteter, f.eks. fødesøgende i villahaver, hvilket årets observationer bekræfter. Største iagttagelser underforårstrækket er 18/3 5 Gjerrild Overskov (NØD), 21/3 3 Brattingsborg Skov (SDY), 22/3 12 FunderÅdal, under gåtur langs åen (EDY) og 31/3 3 Gl. Rye (FDØ).Kun få større iagttagelser under efterårstrækket, flest 28/10 20 Århus Plt i Mols Bjerge (FDØ), 5/11 LisbjergSkov (FDØ) og 12/11 Moesgård Storskov (FDØ). Fra december 5 obs af enkeltfugle.Total: 169 (67) Indsendere: 29 Observationer: 91 Lokaliteter: 551) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 17 14 49 18 17 5 9 - 1 20 14 52 3 2 12 3 3 2 7 - 1 20 8 1Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) 05320Kun 2 observationer af 2 fugle, hvilket gør året til et af de dårligste gennem de sidste 10 år, kun ”overgået”af 1997: 3/4 1 Brabrand Sø, vestende (FDØ) og 8/4 1 Assedrup Enge (OGJ,CEM).Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) 05340Et år omkring gennemsnittet. Som vanligt ses mange forårsrastende fugle på Samsø og ved Horsens Fjord.1. halvår: Der ses enkelte vinterflokke i januar–marts, flest 9/1 45 + 27/1 40 + 3/3 40 Sødringholm Strand(JPA,BKR,LTP), 10/3 60 Alrø Poller (OGJ), 19/3 55 Brokold (SDY) og 26/3 77 Kolderne (SDY). Detstore rykind til amtets kyster sker i april med følgende første større ansamlinger (≥100): 12/4 300 YdersteHolm, Samsø (LEB), 13/4 400 Alrø (MAN) og 19/4 950 Alrø, fordelt på 850 ved Egehoved og 100 vedPollerne (CEM). Trækket kulminerer i maj med store rastende flokke i amtet, flest (≥200): 7/5 700 AlrøAlhale (DSA), 8/5 650 Alrø Poldkrog (JGR), 14/5 400 Kalsemade (TBR), 18/5 475 Treskelbakkeholm(JGR) og 22/5 1800 Alrø, fordelt på 800 ved Egehoved og 1000 Poldkrogen (SFP). Umiddelbart hereftersvinder det voldsomt i flokkene, og resten af maj måned byder kun på mindre antal fugle. Gennem hele junimåned ses småflokke, nogle af disse kan være oversomrende individer.2. halvår: Efterårstrækket giver anledning til mange spredte observationer, men kun små flokke, flest (≥50):24/7 75 Alrø Poller + 15 Alrø Alhale (PLA), 27/7 90 Alrø Poller (JSC), 14/8 50 Sødringholm Strand(LTP) og 22/9 75 Alrø Poldkrog (PEØ). Kun enkelte indlandsobservationer bliver det til af denne kystbundneart, bl.a. 17/7 5 enge v. Skarresø (FDØ). I perioden 16/7–30/8 noteres i alt 179 trækkende fugle. Enenkelt vinterobservation skiller sig ud i årets sidste måned, 8/12 80 Sødringholm Strand (LTP).Total: 8555 (8246) Indsendere: 24 Observationer: 183 Lokaliteter: 381) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 118 10 280 2033 4803 205 393 418 92 55 44 1042 45 10 77 850 1000 36 90 50 75 11 28 80Lille Regnspove (Numenius phaeopus) 05380Årets observationer er hovedsageligt gjort på Samsø, hvor en enkelt observatør har fulgt efterårstrækketintenst. I lighed med tidligere år domineres materialet totalt af iagttagelser under efterårstrækket.48


Forårets fugle er følgende: 29/4 3 Anholt, Engen (FSV), 8/5 1 Ø Issehoved (SDY), 23/5 1 Eskeplet (FDØ)og 24/5 1 Ægholm (SDY).Efterår: Efterårets første fugle ses til normal tid, 16/6 1 + 18/6 4 + 20/6 2 Hesselholm (alle LEB). Vednæsten daglige observationer ved Hesselholm på Samsø i perioden 18/6–10/8 noteres en total på 7078fugle (LEB). Den enlige observatør opgør imidlertid antallet af forskellige individer i perioden til 3545 stk.De største enkeltobservationer hér er (≥150): 20/7 270, 22/7 150, 23/7 202, 25/7 248, 26/7 226, 27/7 171,30/7 197 og 3/8 166 (LEB). Dagstotalerne på de enkelte dage vurderes dog af indsenderen som højere pga.stor udskiftning i flokkene. Eneste tocifrede observation fra øvrige lokaliteter udgøres af 21/7 15 V KatbjergOdde (TVI), 24/7 17 Anholt, Ørkenen (FDØ), 27/7 18 + 2/8 13 + 16/8 14 Eskeplet (FDØ,LTP) og5/8 10 Drastrup Enge (PHJ), så det må siges, at Samsø i høj grad præger billedet. Årets sidste fugle er25/8 1 Norsminde Fjord (OGJ), 29/8 1 Hesselholm (LEB) og 12/9 1 Besser Rev (SAM).Total: 3904 (2795) Indsendere: 14 Observationer: 251 Lokaliteter: 18JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 3 3 33 5699 1669 1 - - -Stor Regnspove (Numenius arquata) 05410Årstotalerne ser ud til at stige år for år, og det resulterer igen i et rekordår i 2001. Der er dog formentlig endel gengangere i materialet, især fra de gentagne observationer ved den klassiske vadefuglelokalitet, SødringholmVildtreservat, ved Randers Fjords munding.Vinter/forår: Allerede fra årsskiftet er storspoven godt repræsenteret langs amtets kyststrækninger; storerastende flokke ses i Horsens Fjord, på Samsø og i området ved Randers Fjords munding, flest (lok.max≥100): 5/1 273 Sødringholm Vildtreservat (CSS), 6/1 210 Alrø Poller (OGJ) og 10/2 178 Besser Rev(SAM). Flokstørrelsen øges fra begyndelsen af marts ved forårstrækkets begyndelse, hvilket bl.a. resultereri følgende store observationer i Randers Fjord området: 3/3 590, 4/3 550 og 17/3 320 Sødringholm Strand(LTP,CSS). Gennem resten af foråret ses fortsat mange rastende fugle, flest (lok.max ≥100): 28/3 450Sødringholm Strand (LTP), 6/4 450 Sødringholm Vildtreservat (CSS) og 11/4 552 Treskelbakkeholm,Mariager Fjord (TNI). Ganske få fugle rapporteres trækkende i foråret. Flokstørrelserne aftager væsentligtfra ultimo april, men enkelte fugle ses fortsat i amtet gennem maj og juni indtil efterårets begyndelse, hvorder igen ses et tiltræk til amtet.Efterår/vinter: Første store observation noteres i juli, og igen ved Randers Fjord, 10/7 120 SødringholmStrand (LTP). Gennem efteråret bidrager kun Sødringholm Vildtreservat med store flokke over 100individer, flest (>150): 2/8 171, 14/8 170, 21/8 260, 23/9 175, 30/9 170 og 19/10 300 (LTP,CSS). Fugleneses i områderne omkring Sødringholm Strand, Mellempoldene og Eskeplet. Største observation fra øvrigelokaliteter i amtet er således 11/11 97 Alrø Poller (JSC). Ligesom i foråret noteres kun ganske få trækobservationer.Gennem december iagttages fortsat store flokke i Sødringholm-området. Fra perioden 2/12–15/12 foreligger 5 tællinger over 100 individer, flest 15/12 470 Sødringholm Strand (CSS). Største december-observationfra øvrige lokaliteter er 11/12 86 Besser Rev (SAM).Total: 15.958 (4709) Indsendere: 27 Observationer: 310 Lokaliteter: 561) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 2073 914 2995 2224 134 395 732 1222 1124 1260 1166 18692 273 200 590 552 35 40 120 260 175 300 150 470Sortklire (Tringa erythropus) 05450Samlet set et ret normalt antal fugle. Årets observationer præges ikke af de store flokke.Forår: De første fugle iagttages til normal tid, 7/4 1 Assedrup Enge (OGJ), 9/4 1 Norsminde Fjord (OGJ)og 24/4 1 Hesselholm (LEB). Gennem resten af foråret noteres kun 10 observationer af 33 fugle, flest 5/5 9Sødringholm Strand (CSS), 9/5 4 Kærby Enge v. Kolindsund (NØD) og 11/5 Kalsemade (TBR). De tosidstnævnte obs er samtidig forårets sidste fugle.49


Efterår: Fra juni måned ses tilbagetrækkende adulte fugle, de første er 9/6 7 Eskeplet (LTP) og 10/6 5 og12/6 1 Kalsemade (TBR). Der ses ingen tydelig kulmination i trækket ult. juli, hvor de gamle fugle normaltdominerer billedet. Ungfuglenes træk, der normalt kulminerer med. august–pr. september resulterer i lidtflere observationer. Foruden ovennævnte obs er de største iagttagelser i efteråret 31/7 5 Drastrup Enge(LTP), 2/8 5 + 4/8 6 + 16/8 6 + 20/8 5 Eskeplet (LTP,FDØ) og 1/9 6 Norsminde Fjord (OGJ). Kun 9fugle noteres trækkende i efteråret. Sidste observationer er 21/10 1 Alrø Poller, 22/10 2 Norsminde Fjordog endelig 27/10 1 Alrø Poller (alle OGJ).Total: 182 (157) Indsendere: 17 Observationer: 83 Lokaliteter: 221) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - - - 6 30 22 31 63 25 5 - -2 - - - 2 9 7 5 6 6 2 - -Rødben (Tringa totanus) 05460Igen en høj årstotal og rigtigt mange ynglepar rapporteret.I alt meldes om 86-103 ynglepar – det højeste nogensinde i Lokalrapportens historie. Arten viste ellerstilbagegang i den seneste atlasundersøgelse i 1993-96 (Grell 1998). I perioden 1980–2000 har antal ynglepari amtet varieret fra 30): 10/2 65 Besser Rev (SAM) og 222 MariagerFjord, Hobro-Hadsund (JPA). I marts bidrager Mariager Fjord igen med mange fugle, bl.a. 10/3 225Å Mølle (TNI). På andre lokaliteter ses kun følgende flokke over 30 individer, 19/3 51 Stavns Fjordområdet (SDY). Gennem resten af foråret stiger antallet af observationer, men store flokke noteres først heni maj måned, hvor de sidste trækfugle efterhånden forlader amtet. Flest i apr–maj er (>30): 16/4 43 Alrø(SHØ) – øen rundt, 5/5 35 Mellempoldene (LTP) og 20/5 500 Sødringholm Strand (LTP).Første større iagttagelser af efterårstrækkende fugle er (>50) 30/6 170 Mellempoldene (LTP) – nogle afdisse kan dog være lokale ynglefugle i Sødringholm-området. Dette område er i øvrigt altdominerendegennem efteråret med mange store optællinger, de følgende er (>50): 13/7 60 og 30/7 230 Eskeplet(FDØ,LTP) og 28/7 90 Sødringholm Strand (LTP). Ungfugletrækket dominerer normalt fra pri. august. Iden periode noteres bl.a. (>100) 2/8 160, 15/8 113 og 21/8 150 Eskeplet (LTP,CSS,FDØ). Ingen andreområder i amtet bidrager med flokstørrelser over 50 fugle i efteråret, flest er således 22/7 45 og 5/8 40Kalsemade (TBR) samt 27/10 39 Alrø Poller (OGJ,PEØ). I december iagttages enkelte større grupper affugle, flest 7/12 54 Langør (SAM) og 16/12 55 Fladbjerg (TNI).Af den islandske race af Rødben, T.t.robusta, foreligger 10 obs af i alt 90 fugle i perioden 1/1–23/2 og26/10–16/12, flest 19/1 45 Fladbjerg (TNI) – men mon ikke nogle af de ovenfor nævnte flokke i februar–marts også rummer fugle af islandsk race? Forårstrækket af denne race kulminerer pri. marts (Olsen 1992).Total: 5436 (4286) Indsendere: 42 Observationer: 371 Lokaliteter: 801) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 139 416 501 301 725 375 877 1233 168 167 242 2022 45 222 225 43 500 170 230 160 30 39 37 5550


Damklire (Tringa stagnatilis) 05470 SU-artÅrhus Amt fik formentlig også andel i de mange Damklirer, som gæstede landet i 2001. I august så mangefuglefolk angivelig en i Drastrup Enge. Observationen er indsendt til SU, og forventes godkendt.Hvidklire (Tringa nebularia) 05480Sidste års rekordstore sum følges op af et tilsvarende antal fugle i 2001.Forår: Første obs på normalt tidspunkt: 10/4 10 Ø Stavns Fjord (LEB), 18/4 1 Hesselholm (LEB), 19/4 1Norsminde Fjord (OGJ) og 19/4 1 Alrø (CEM). I de følgende dage indfinder fuglene sig hurtigt til amtetskyster, hvilket bl.a. resulterer i følgende større optællinger: 21/4 32 Sødringholm Strand (LTP), 22/4 51Mellempoldene (LTP) og 27/4 48 Ægholm, Samsø (SAM). Umiddelbart herefter gøres årets største obs,28/4 560 Mellempoldene + 80 Eskeplet (LTP,JPA). Sødringholm Vildtreservat v. Randers Fjords mundingviser sig dermed igen som amtets bedste lokalitet for Hvidklire. En anden stor observationer fra dette områdeer 5/5 320 Sødringholm Strand/Mellempoldene (CSS,LTP). Øvrige større iagttagelser fra andre områderbegrænser sig til (≥40): 30/4 48 og 5/5 83 Norsminde Fjord (OGJ) samt 30/4 50 Amstrup Red (DSA).Forårets sidste er 23/5 1 og 26/5 3 Eskeplet (FDØ,LTP). Et par observationer pr. juni kan desuden væresene forårstrækkende fugle: 5/6 1 Kalsemade (TBR) og 7/6 1 Hesselholm (LEB).Efterår: De første tilbagetrækkende fugle er 16/6 3 Mellempoldene + 1 Eskeplet (LTP) og 17/6 1 Hesselholm(LEB). Fra slutningen af måneden ses de store flokke i amtet, bl.a. 30/6 105 Mellempoldene (LTP).Sødringholm Vildtreservat dominerer igen resten af efteråret, flest (≥100): 11/7 150 Mellempoldene + 20Eskeplet (JPA), 28/7 120 + 14/8 100 Sødringholm Strand (LTP), 2/8 100 Eskeplet + 40 SødringholmStrand (LTP,CSS) og 7/8 200 Eskeplet (JPA). Fra øvrige lokaliteter er de største forekomster (≥30): 18/730 og 4/8 30 Kalsemade (TBR), 26/7 41 Alrø Poller (OGJ), 17/8 35 Følle Bund (JPL,JKL) og 20/8 50Lerdrup Bugt (CEM).Fra efteråret berettes desuden om en uheldig episode lige efter jagtpremieren i september, hvor en Hvidklireblev skudt. Observatøren fortæller, ”at fuglen røg med i købet, fordi jægeren ikke havde lært, at man skalhave frit skud, før man skyder jagtbart vildt – i dette tilfælde 3-4 krikænder skudt med 2 skud – det gøringen ordentlig jæger med respekt for sig selv og naturen…”. Lad os håbe, at de fleste jægere viser størreansvarlighed, når de færdes derude.Efteråret afsluttes med 27/10 1 Alrø Strevelshoved (OGJ) og følgende stribe fra Hesselholm, 27/10 1,28/10 2, 29/10 1, 30/10 3, 31/10 1 og 1/11 1 (alle LEB).Total: 4476 (3007) Indsendere: 30 Observationer: 270 Lokaliteter: 691) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - - - 1005 633 158 1156 1374 231 10 1 -2 - - - 560 320 105 150 200 25 7 1 -Svaleklire (Tringa ochropus) 05530Noget så usædvanligt som et sikkert ynglepar med fund af udfløjne unger. Ellers et normalt år, igen medovervintrende fugle.Yngel: Et par med unger ses pr. juli ved vandhuller på Grenå Golfbane (FDØ). Herudover ses territoriehævdendeadfærd i Løvenholm Skov og ved Salten Langsø i slutningen af april og begyndelsen af majmåned (JPL,JKL,FDØ).Vinter/forår: Året indledes med flere vinterfund, 7/1 1 og 14/1 Åkær (OGJ,CEM) – det er formentlig defugle, der sås på lokaliteten i december måned sidste år. Desuden 11/1 1 Enslev (FDØ) og 21/1 1 Nørrekær(JPA). Forårets første er 28/3 1 Stavns Fjord + 1 NØ Besser Rev (SAM,SDY) og 31/3 2 NØ Hesselholm(SDY). Gennem foråret gøres en række småobservationer rundt om i amtet, flest (≥5): 8/4 6 og 10/4 6Enslev (NØD), 9/4 9, 10/4 8 og 26/4 8 Albøge/Svenstrup (NØD), 18/4 5 og 24/4 6 Brabrand Sø (FDØ),22/4 6, 24/4 6 og 25/4 5 Bidstrup Gods (SKA) og 30/4 8 Assedrup Enge (OGJ). Kun enkelte fugle errapporteret trækkende i foråret. Foråres sidste observation er 24/5 4 Kolindbro (JPL,JKL).51


Efterår/vinter: Første fugle på tilbagetræk kan være 4/6 2 Sødringkær (LTP), 5/6 1 Dyrby Krat (LTP) og14/6 1 Assedrup Enge (CEM). Største observationer er (≥5): 25/7 5 Anholt (FDØ), 27/7 7 Eskeplet(FDØ), 28/7 5 Kærby Mølle (JPA) og 7/8 6 Rugård Søndersø (JKL). Kun ganske få fugle er set trækkende.De fleste fugle er forsvundet i september, hvor de sidste er 16/9 2 Dystrup Sø (JPL,JKL), 22/9 1 AlrøAlhale (PEØ) og 7/10 1 Åkær (OGJ). Endnu i november og december ses fugle, nogle af disse kan væreovervintrende individer, 3/11 2 og 24/11 1 Åkær (OGJ,FDØ) samt 18/11 3 Dyrby Krat (OEH). I december7/12 1 Bidstrup Gods (SKA), 25/12 2 Haslund, i grøfter (FDØ) og 26/12 ses igen 2 rastende vedÅkær (OGJ), der efterhånden ser ud til at være en fast vinterlokalitet.Total: 302 (234) Indsendere: 26 Observationer: 133 Lokaliteter: 661) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 4 - 4 140 8 11 73 43 7 1 6 52 1 - 2 9 4 2 7 6 2 1 3 2Tinksmed (Tringa glareola) 05540Igen et år over normalen. Arten træffes især rastende påoversvømmede enge ved søer, moser og vandløb. Stortset alle årets observationer drejer sig om rastende ogfouragerende fugle.Forår: Første observationer er 24/4 8 Østerby Mose,Samsø (BSN), 27/4 5 Assedrup Enge (OGJ) og 28/4 1Brabrand Sø (FDØ). I dagene umiddelbart hereftersker det store rykind til landsdelen, bl.a. 30/4 11 og 1/538 Assedrup Enge (OGJ,CEM). Øvrige større ansamlingeri foråret er (≥20): 2/5 29 Assedrup Enge (OGJ),4/5 28, 8/5 47 og 12/5 34 Kærby Enge v. Kolindsund(NØD) samt 5/5 38 og 8/5 58 Kasted Mose(FAJ,SHØ). Forårets sidste er 23/5 1 Eskeplet (FDØ)og 27/5 2 Assedrup Enge (OGJ).Efterår: Første fugle på efterårstrækket ses ult. juni, 29/6 2 Norsminde Fjord (OGJ,CEM) og 30/6 3Østerby, Samsø (BSN). Efterårets største observationer (≥10): 15/7 18 Lading Sø (HET), 4/8 20 DrastrupEnge (PHJ,LTP), 15/8 16 og 16/8 12 Eskeplet (FDØ) og 20/8 10 Lerdrup Bugt (CEM). Årets sidste er 2/91 Åkær (OGJ), 5/9 1 Hesselholm (SDY) og 17/9 1 Drastrup Enge (FDØ).Total: 607 Indsendere: 24 Observationer: 94 Lokaliteter: 341) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - - - 27 372 7 70 118 3 - - -2 - - - 11 58 3 18 20 1 - - -Mudderklire (Actitis hypoleucos) 05560En årstotal lidt i underkanten af det normale. Den usædvanlige overvintrende fugl fra Kysing Næs sidste årkan fortsat ses i januar måned.Vinter/forår: Den overvintrende fugl ved Kysing Næs ses ved 4 lejligheder i perioden 1/1–27/1 (OGJ,CEM,MAN,FDØ). En obs fra marts nær Norsminde Fjord drejer sig måske om samme individ 26/3 1 AssedrupEnge (FDØ). Forårets første viser sig lidt sent, 27/4 1 Gudenåen v. f. Randers (JPA), 27/4 1 DronningborgBredning (JPA) og 28/4 2 Sødringholm Strand (LTP). Forårets store flokke begrænser sig til et parenkelte obs, sjovt nok alle fra samme dato: 14/5 54 Kysing Næs (FDØ), 12 Langør (SAM) og 19 BrabrandSø (FDØ). Dermed er alle obs >6 ex nævnt. Forårets sidste er 29/5 2 Stubbe Sø (PLA), 4/6 1 AssedrupEnge (OGJ) og 5/6 1 Brabrand Sø (FDØ). Herudover er en fugl hørt nattrækkende 10/6 1 Risskov(FDØ) – et pudsigt tidspunkt, en meget sent forårstrækkende eller ekstrem tidlig tilbagetrækkende?52


Efterår: De første tilbagetrækkende fugle ses 21/6 1 Kolindbro (PLA), 26/6 1 Egens (FDØ) og 7/7 2Brattingsborg Skov (SAM). Gennem efteråret ses en række lidt større ansamlinger, flest (≥10): 16/7 16Salten Langsø (MAN), 18/7 21 + 27/7 28 Eskeplet (FDØ), 19/7 37 Sælvig (SAM), 24/7 12 Alrø Alhale(PLA), 26/7 14 + 31/7 13 + 26/8 11 Kysing Næs (OGJ), 4/8 18 Drastrup Enge (PHJ), 11/8 13 + 18/8 14Risskov Strand (FDØ), 16/8 11 Norsminde Fjord (OGJ) og 3/9 11 Vesborg Fyr (SDY). Kun få fugle errapporteret trækkende i perioden. Sidste fugle er 9/9 1 Åkær (OGJ), 15/9 1 Rye Møllesø (MJH) og 20/9 2Løgten Strand + 2 Vosnæs Pynt (begge FF) – samme fugle?Total: 665 Indsendere: 33 Observationer: 156 Lokaliteter: 711) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 1 - 1 11 158 5 257 188 41 - - -2 1 - 1 3 54 1 37 18 11 - - -Stenvender (Arenaria interpres) 05610Årets total er den hidtil største i Lokalrapportens historie. Der er relativt hyppige observationer fra en enkeltlokalitet, Besser Rev, som bidrager med næsten 70 % af fuglene. Der er derfor givetvis gengangere i materialet.Besser Rev på Samsø viser sig dermed igen som den bedste lokalitet for Stenvender i amtet.Året indledes med en vinteriagttagelse, 10/2 17 Besser Rev (SAM), hvor der fortsat ses mange fugle imarts, flest 17/3 34 og 20/3 22 (SDY). Forårstrækket kulminerer i maj med bl.a. følgende større observationer,8/5 13 Alrø Poldkrog (JGR) og 15/5 8 Søby Rev (JGR). Forårets sidste er 18/5 1 Treskelbakkeholm(JGR) og 25/5 1 Kalsemade (TBR).Efterårets første trækfugle ses medio juli, 18/7 3 + 24/7 1 + 25/7 1 Eskeplet (FDØ,CSS,JPA). Efteråretsstørste iagttagelser er (>5): 1/8 9 + 4/8 17 + 7/8 31 + 12/9 7 Besser Rev (SAM) og 14/8 6 SødringholmStrand (LTP). Eneste trækforekomst er 31/8 2 S Kysing Næs (OGJ). Fra november ses 9 fugle på 2-3lokaliteter, flest 13/11 5 Besser Rev (SAM), hvor der igen er fugle i december, 11/12 4 (SAM).Total: 244 (97) Indsendere: 15 Observationer: 45 Lokaliteter: 201) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - 17 67 7 26 - 7 86 17 4 9 42 - 17 34 5 13 - 3 31 7 4 5 4Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) 05660Et år lidt under normalen med 2 fugle fra september, der måske endda kan dreje sig om samme individ.Artens forekomst gennem de sidste 10 år har gennemsnitligt været på lidt over 3 fugle pr. år, men heraf doget invasionsår i 1999 med 10-11 fugle til at trækket snittet op.Årets fund: 22/9 1 trk Eskeplet (LPJ) og 25/9 1 ad rst nord for Grenå Havn (AR).Mellemkjove/Almindelig Kjove (Stercorarius pomarinus/S. parasiticus) 05669En enkelt observation i år: 9/9 1 1K trk V Issehoved (SDY). Bemærk, nyt euringnummer.Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) 05670Efter den flotte total i 2000 er antallet af fugle i 2001 på et mere gennemsnitligt niveau med 18 fugle. Det erkarakteristisk for de seneste 10 år, at i gode år optræder arten med over 30 fugle, ellers ses sjældent mereend 10-15 fugle. Bemærk i øvrigt de to julifund, som er forbavsende sjældne i amtet med blot 2 tidligerefund i lokalrapportens historie (de tidligere fund er fra 12/7-1975 og 20/7-2000). Ikke overraskende seshovedparten af fuglene i perioden august til september og hovedsageligt ved Kysing Næs.53


Årets obs fra Kysing Næs: 19/8 1 ad S, 26/8 1 ad + 1 juv N, 31/8 1 ad N (alle OGJ), 18/9 1 (CEM), 19/9 1S (JSC m.fl.) og 20/9 1 (CEM).Obs fra øvrige lokaliteter: Kalsemade: 7/7 1 SV (TBR). Risskov Strand: 29/7 1 ad mørk V ind over land(FDØ), 4/8 1 mørk fou (FDØ) og 2/11 1 fou N (FDØ). Eskeplet/Sødringholm Strand: 15/8 1 ad mørk S(FDØ), 22/9 2 N og 23/9 1 N (begge LTP). Issehoved: 9/9 1 1K V (SDY). Fornæs: 30/9 2 (JPL).Total: 18 (19) Indsendere: 8 Observationer: 15 Lokaliteter: 7JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - - - 2 6 9 - 1 -Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) 05680To af de små passerede gennem amtet i år, hvilket passer fint ind i forekomsten for de seneste 10 år, hvorknap 2 fugle er set i snit om året. I forbindelse med indlandsfundet er det værd at bemærke, at der i perioden1987–2000 foreligger 4 indlandsfund i amtet.Årets obs: 19/8 1 1K V Skanderborg Sø (JKI) og 29/8 1 1K SV (mod Norsminde Fj.) Kysing Næs (OGJ).Storkjove (Catharacta skua) 05690Ligesom sidste år er der også i år mange Storkjover i de østjyske farvande, bl.a. to obs á hele 3 fugle. Hvorvidtder er gengangere blandt fuglene er svært at afgøre. Bemærk i øvrigt den meget interessante trækretningfor 2 af fuglene fra Risskov Strand.Årets obs ligger alle i perioden august–september: 8/8 1 N Kysing Næs (OGJ), 29/8 2 NV (trak ind overland i stor højde!) + 1 N Risskov Strand (FDØ) og endelig 9/9 2 fou + 1 N Sødringholm Strand (LTP).Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus) 05750Årets to fund er begge sommerfund. Måske kan vi snart se frem til, at arten igen gør yngleforsøg i amtet?Det hidtil eneste ynglefund i amtet var i 1975, hvor en rugende fugl blev set på Hjelm. Arten er på landsplanregistreret i stigende antal i de senere år, og i 2000 blev der for første gang med sikkerhed konstateretflyvefærdige unger i Danmark (Lange et al 2002, Grell 2002).Årets to fund er 8. og 9. fund i amtet efter at arten blev taget af SU-listen i 1991: 22/7 1 ad rst Kalsemade(TBR), 26/7 1 rst Horskær (LPJ). Det er med stor sandsynlighed samme fugl, da der kun er få hundredemeter mellem de to lokaliteter. Det er sikkert også den samme, som siden begyndelsen af juli havde opholdtsig i Horsens Havn (Vejle Amt).Dværgmåge (Larus minutus) 05780Med en total på 151 fugle er det igen et godt år for Dværgmåger i amtet. I modsætning til sidste år foreliggerder i år forholdsvis mange forårsfund. Hertil bemærkes igen i år en stor trækdag ult. oktober.Forår, alle fund nævnes: De første er 24/4 1 Ø Mols Bjerge (FDØ) samt 25/4 1 ad rst Sortesø, Skanderborg(PLA). Max er imponerende 30/4 16 ad rst og 3/5 12 ad rst, begge Brabrand Sø (FDØ). Forårets sidste er5/5 1 2K rst Brabrand Sø (LB) og 13/5 2 Dystrup Sø (NØD).Der foreligger et enkelt sommerfund: 24/7 1 2K rst Norsminde Fjord (OGJ).Efteråret indledes med to nok ret tidlige 1K-fugle: 14/8 1 1K rst Brabrand Sø (FDØ) og 17/8 1 1K rstKalsemade (TBR). Hvor mon de kom fra...? – den eneste kendte ynglelokalitet i Danmark er Vejlerne iNordjylland, hvor 3 par i 2001 udviste yngleadfærd, dog uden resultat (Grell 2002).Forekomsten ved trækstederne nævnes lokalitetsvis: Risskov Strand (Gallohaven): 30/8 1 ad V (FDØ),27/10 1 ad fou (FDØ), 29/10 1 ad fou (FDØ). Kysing Næs: 31/8–3/11 i alt 77 S (OGJ), max 19/9 10 S (8 ad+ 2 juv) (OGJ) og 28/10 57 S (52 ad + 4 juv + 1 imm) (OGJ). Fornæs: 5/11 1 ad N (FDØ) er eneste herfraog tilmed efterårets sidste.54


Vinter: Der foreligger en række decemberfund fra Kysing Næs: 1/12 9 ad SØ (OGJ,CEM), 2/12 17 ad S(OGJ,CEM) samt 4/12 1 (CEM). Desuden 2/12 1 rst Mossø (PLA).Total: 151 Indsendere: 8 Observationer: 29JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 18 15 - 1 4 16 65 4 54Sabinemåge (Larus sabini) 05790Årets fund af to fugle er bemærkelsesværdige, dels er de iagttaget den samme dag, dels er den ene en adultfugl; disse forekommer meget sjældent i Kattegat. Der foreligger dog mindst to SU-godkendte adulte fuglefra Sjælland fra før 1991.De to fund: 19/9 1 1K N Fornæs (HLL) og samme dag 1 ad S Kysing Næs kl. 08.16 (OGJ,KAA). Der ertale om det 3. + 4. fund i amtet siden arten røg af SU-listen i 1991.Hættemåge (Larus ridibundus) 05820PLA har i 2001 med hjælp fra en række observatører indsamlet oplysninger om ynglende Hættemåger iamtet. Resultatet heraf er også præsenteret i Søravnen 3/2001 (tabel 9).Fra 2000–2001 er der også indsamlet oplysninger fra tidligere ynglelokaliteter, som nu er forladt af Hættemågerne.Blandt de lokaliteter, som i 90’erne har huset trecifrede antal par, men som nu er uden Hættemåger,kan nævnes: Mørke Kær, Frederiksdal Hedemose, Alrø Poller, Emborg Odde (Mossø), GrauballeMoserne samt Huldremose ved Ramten. Ved Huldremose er der dog sandsynligvis tale om, at fuglene erflyttet til hhv. Dystrup Sø og Møgelmose ved Ramten, hvor der tilsammen er min. 75-120 par i 2001.Måske er de små kolonier i vandhullerne ved Nimtofte også aflæggere herfra?Samlet set tyder undersøgelsen på, at arten dels er i tilbagegang, i hvert fald på ferskvandslokaliteterne, delsat Hættemågernes ungeproduktion er meget lav. Fra flere lokaliteter er det rapporteret, at der næsten ingenunger kom på vingerne. Der er på baggrund heraf god grund til at følge arten nøje i de kommende år, ogman opfordres derfor til at holde et vågent øje med hættemågekolonierne i ens lokalområde, og især atlægge mærke til om der kommer unger på vingerne.Større tal udenfor ynglelokaliteterne (lok.max >500): 3/3 1500 Århus Havn (SSi), 24/3 i alt 1800 StavnsFjord (SDY), 10/7 1000 Kalsemade (TBR), 13/7 550 fou Overgårds dige (PLA), 24/7 800 Drastrupslambede (JPA), 15/9 1500 of Studstrup, efter overnatning på Århus Bugt (FNI).Total: 56.767 Indsendere: 34 Observationer: 248JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1610 754 9816 17207 2569 3210 9496 2428 7925 350 1041 361Stormmåge (Larus canus) 05900Årets total er den hidtil højeste, hvilket især skyldes en lang række tællinger af rastende måger efterår ogvinter. Fra ynglepladserne bemærkes fremgang i de fleste områder, og så er der endelig nogle oplysningerfra Stavns Fjord, hvorfra vi i mange år har savnet yngletal.Yngel, alle lokaliteter nævnes (antal reder/par): Vrinners Strand 8/5 40-60 rugende fugle (PLA), 3/6 dogkun 21 reder (JPL,JKL), Ørkenen, Anholt 10-15 (HET), Treskelbakkeholm 20 (JGR), Mellempoldene 1-3 (LPJ), Alrø Poller 70 (JGR), Tunø Sønderklint ca 105 (SHØ), Tunø Nørreklint ca 100 (SHØ), GjesingMose 5 (PHJ), Mejlesholm Stavns Fjord ca 200 (AMT), desuden er Stormmåger med yngleadfærd iagttagetpå Eskeholm i forbindelse med §3-registreringer, men de er desværre ikke optalt (AMT v. BentSømod).Større antal fra 1. halvår: 4/1 4100 N og 7/1 2200 N Skindbjerg (AR), der er sikkert tale om fugle på vej tilovernatning ved Stavnshoved/Gjerrild Nordstrand, 20/1 2700 rst-nat Gjerrild Nordstrand (NØD), ogsidste større tal fra første halvår er 25/2 1100 Karlby Klint (NØD).55


KOMMUNE LOKALITET ANTAL OPLYSER / BEMÆRKNINGEREbeltoft Stenrev Vrinners Strand 20 reder JPL 3/6 ca 60 fugle, 20 reder, meget højvandet.Hammel Sølvsten Damme min. 4 reder JKL 7/6 4 reder, ca 20-30 fugle, ca 300 udsatte gråandeællinger!Langå Langå Sø min. 4 par5-7 parOJE 26/5 4 reder + 12 fugle, reder på lille kunstig ø.JPA+LTP 4/6 .Mariager Treskelbakkeholm 3700 par/reder JGR m.fl. 18/5 delvis redetælling, delvis skøn udfra antal fugle,nedgang skyldes ræv på øen, hertil ca 3000 par på den nære MuddermarensØ (Nj. Amt). 11/4 13.000 Hættemåger over øen (TNI).MidtdjursSem SøLille mose ved Sønderskov/SivestedMarkVandhul ml. Nimtofteog Tøstrup80-90 reder160-180 rederLTP 5/6.PLA 13/7 talt fra land, reder placeret på flydeplanter (vandpileurt),ca 250 ad, 5 næsten flyvefærdige, 6 halvstore dununger.? PLA 21/6 koloniagtig adfærd, 15-20 fugle set over større vandhul/mosefra off. vej, varsler kraftigt.?JPL 22/4 46 fugle.min. 3 reder JPL 5/5 25-30 fugle, sandsynligvis flere reder, obs på afstand.min. 2 par JPL 2/6 2 par, 1 på rede, muligvis flere i bagvedliggende vandhul.Nørhald Mellempoldene 1 par LPJ juni, ynglefugletælling for Århus Amt/Ornis Consult.Nørredjurs Møgelmose v. Ramten 42-60 par35-40 rederABL+UBM 3/5.PLA 21/6 reder på kunstig ø i søen, 100-200 fugle i området.Dystrup Sø21 reder40-60 rederABL+UBM 3/5 hertil 128 fugle.PLA 21/6 reder på de to øer i søen (i rørskov).Purhus Bjerregrav Mose 6-8 par BKR 28/5.Rosenholm Mørke Kær min. 1 par DSA ca 28/5 et par varsler ved tørvegraven langs sti fra Løkkenvej.Rougsø Gjesing Mose ca 25 par PHJ 18/5 skønnet udfra fugle med koloniadfærd.Ry Knudsø ca 20 par PLA+JKI 3/6 min. 1 rede/40 fugle optalt fra båd, i åben rørskov vedrensningsanlægget.Birksø ca 30 reder PLA+JKI 3/6 optalt fra båd, 50 fugle, 20 reder i rørskoven + 10”Kaninøen” på jorden eller i træer.Lillesø min. 4 reder PLA+JKI 3/6 35 fugle, optalt fra båd, reder i rørskoven lige udforfugletårnet.Ry/Silkeborg Alø i Julsø 20-30 par PLA+JKI 3/6 rester af 5-6 reder/50 ad + 25 1K på vandet udfor øen,optalt fra båd, rederne på Alø var hævede, dvs. der havde væretvand på øen! Alø næsten fuldstændig tilgroet med træer og buske,rørskoven omkring øen næsten væk.Rønde Sengeløkke Mose min. 36 reder JPL 2/5 ca 200 fugle, 36 reder talt.JPL 19/6 ca 50 fugle, 18 reder talt.Tjerrild Mose vest 15-25 PLA 21/6 30-40 ad + en del reder ses, reder langs bredden af toindhegnede tørvegrave (”Helmuths hønsegård”) samt på kunstig ø.Tjerrild Mose øst 40-50 par PLA 21/6 lige ø.f. jernbane, ca 70 fugle varsler kraftigt, ikke muligtat se reder fra land, men formodet yngel i rørskovstange i mosesø.Samsø Hjortholm ca 250 par PUJ, reservatsektionen 9/5, antal skønnet på afstand.Silkeborg Overgaard Sø ved Kragelundca 50-75 par medd af Lars Boysen, Kragelund (+ foto af kolonien, omfang ser udtil at være som tidligere PLA obs).Skanderborg Lillesø min. 50 PLA 27/5 reder i rørskov langs vestbredden, nybygget bådebro/-badehus i rørskov, hvor der plejer at være reder, nu ingen reder der!Eskebækmosen ca 20 par PLA 27/5 reder i rørskov, svært overskuelig, talt fra vejen.Them Sepstrup Sande 1 par MER 24/5.Århus Hesselballe mose 0-3 par PLA 31/5 varslende fugle, ingen reder at se.Vandhul v. Brandstrupvej1-2 par PLA 31/5 kurtiserende fugle på ø i mindre vandhul.ø.f. HesselballeBrabrand Sø 338 reder PLA+BGO 27/6 totaltælling fra båd, de fleste på kogleakspolder,kolonier i rørskoven ved Søskovvej (JGR: 200 par 24/4) og påDødeåengene (JGR: 250 par 24/4) etableret i april–maj, men opgivetda vandstanden faldt i starten af juni.I alt 28 lokaliteter 4873-4992 parTabel 9. Ynglende Hættemåger i Århus Amt 2001. Udfor hver enkelt lokalitet er angivet kilden til oplysningerne,i form af observatør/meddelers initial, samt oplysninger om optællingsmetode, hvor denne er oplyst. Ved flere besøgpå samme lokalitet er resultatet fra hvert besøg angivet. Kilder: Egne optællinger, oplysninger meddelt direktetil undertegnede samt data tilsendt Rapportgruppen v. DOF i Århus Amt.56


2. halvår: I august dukker de første flokke op på markerne 11/8 350 fou Rud (PLA) og 18/8 500 Stjær(PLA), kulmination tilsyneladende i september med 7/9 15.000 og 15/9 10.000 V efter overnatning Studstrup(FNI). Eneste større tal herudover fra natrastepladser er 8/12 2000 Lading Sø (HET). Max fra markerneer 26/8 600 ved Mejlby (PLA).Total: 55.117 Indsendere: 25 Observationer: 144JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC19323 1967 1216 340 280 147 549 2275 25372 322 1258 2068Sildemåge (Larus fuscus) 05910Baltisk sildemåge L. f. fuscus 05911Der foreligger et enkelt fund af denne race: 9/9 2 ad rst Issehoved (SDY).Britisk sildemåge L. f. graellsii 05912Denne race ses sjældent her i amtet: 26/5 1 ad rst Hesselholm Made (SDY,LEB). Fuglen stod sammen med8 intermedius, og ifølge SDY skulle det være første fund af racen fra Samsø!Nordsøsildemåge L. f. intermedius 05913Ynglefuglene i Kattegat formodes at tilhøre racen Nordsøsildemåge L.f.intermedius. Hovedparten af deSildemåger, der observeres i Østjylland, formodes derfor at tilhøre denne race, hvorfor alle ikkeracebestemtefund af Sildemåger behandles herunder.Der foreligger desværre ingen yngleoptællinger i år, men medarbejdere fra Århus Amt har under botaniskeundersøgelser registreret arten som ynglefugl på Yderste Holm i Stavns Fjord, men uden at optælle arten.11/5 foreligger der en oplysning om 250 fugle fra Anholt, hvilket tyder på, at arten stadig yngler der!(FDØ). Hvornår får vi igen en grundig optælling af mågekolonierne i Ørkenen?Sildemågerne ankom som normalt medio marts: 16/3 3 Brabrand Sø (FF), 17/3 2 Brokold + 2 Issehoved(begge SDY) samt 18/3 1 Alrø (OGJ). Det største antal udover ovennævnte fra Anholt er sølle 31/3 15fugle fra Brokold, Stavns Fjord (SDY,SAM). Årets sidste er 23/9 2 Århus Havn (FF), 7/10 1 ad rstKysing Næs (OGJ) samt ret sent 3/11 3 ad N Fornæs (GGU).Total: 378 Indsendere: 22 Observationer: 51JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 44 41 267 11 2 2 13 1 3 -Månedsfordeling omfatter alle racer, totalen er summen af intermedius + fugle uden raceangivelse.Sølvmåge (Larus argentatus) 05920Yngel (antal par): Treskelbakkeholm 520 – stadig fremgang! (JGR), Hov Røn 155 (DMU), Alrø Poller 2(JGR), Tunø Nørreklint 2 (SHØ), desuden 1 par på Århus Sporvejes garager i Vejlby (HBP), som enestemelding fra de århusianske ”tag-kolonier”, hvor bestanden i 1999 blev vurderet til 190 par! (Lilleør 2000).På Mejlesholm og Yderste Holm i Stavns Fjord er arten registreret ynglende, men ikke optalt (AMT).Der foreligger kun få større ansamlinger, alle >500 nævnes: 7/1 900 og 20/1 800 Århus Østhavn (beggeFNI), 17/3 1800 Grenå Havn (NØD), 26/3 1100 fou Issehoved (SDY), 11/11 1000 Århus Havn (HST).En adult fugl med gule ben på Århus Havn 1/1 var formodentlig en Middelhavssølvmåge (Larus cachinnansmichahellis) (FNI).Total: 12.401 Indsendere: 26 Observationer: 172JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2840 185 4269 534 1163 418 885 373 304 124 1240 66Svartbag (Larus marinus) 06000Et år uden de store armbevægelser. For første gang siden 1996 (50 reder) er der yngletal fra Hov Røn, med73 reder (DMU) er der tale om en pæn fremgang. Øvrige yngletal: Treskelbakkeholm 1 (JGR), Alrø57


Poller 6 (JGR), Hundsholm 4-6 (SDY), desuden en yngleangivelse uden antal fra Yderste Holm, hvormedarbejdere fra amtet har registreret arten under botaniske undersøgelser. En oplysning om 40 fugle påAnholt 11/5 (Anders Østerby) tyder på en pæn ynglebestand derovre.Fra den øvrige del af året foreligger der kun få større antal: 8/5 15 Issehoved (SDY) er udover ovennævnteyngletal eneste større tal fra 1. halvår. Efterårets max er 3/8 120 Sødringholm Strand (LTP), 12/8 40Ebeltoft Færgehavn (JPL) samt 18/11 32 Bønnerup Strand (HBØ). Så er alle fund over 22 fugle nævnt!Total: 724 Indsendere: 26 Observationer: 134JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC35 97 84 25 94 33 21 207 47 20 52 9Ride (Rissa tridactyla) 06020Årets total reddes kun fra at være det rene ingenting, takket være en enkelt større observation fra Grenå.Årstotalerne har i de seneste 10 år svinget mellem 15 (1996) og 2405 (2000) fugle (gns.: 872), hvor de storeår er de år hvor observatørerne har været mest ihærdige ved gode træksteder som Totten på Anholt, Fornæsog Kysing Næs. Rekordårene, med over 10.000 fugle, skal vi tilbage til de glade dage med færgetællingersidst i 80’erne, for at finde.Fra 1. halvår foreligger der kun et enkelt større tal: 23/2 38 N Risskov Strand/Gallohaven (FDØ). Herudoveringen obs over tre fugle. Forårets sidste er 11/5 1 ad N Kalsemade (TBR).Der foreligger et enkelt sommerfund: 14/7 1 ad SØ Helgenæs (TVI).2. halvår: Efterårets første er 31/8 1 S Kysing Næs (OGJ) og 20/9 3 Glatved Strand (FDØ). Efteråretssuverænt største obs er 1/11 1400 trk Grenå Strand (AR). Fra Fornæs 19/10–17/11 8 obsdage med i alt308 trk, max 28/10 25-50 trk (to tal – intet klokkeslæt oplyst!) (JPL,AR), 4/11 78 (JPL,JKL) og 5/11 77 N(FDØ). Efterårets sidste bliver 19/11 2 N Kysing Næs (SFP).Total: 1769 Indsendere: 12 Observationer: 28JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC6 40 - - 1 - 1 1 5 139 1576 -Splitterne (Sterna sandvicensis) 06110Med 1496 fugle er årstotalen et godt stykke over gennemsnittet for de sidste 10 år, men alligevel lavere endi de sidste 3 år. Trækket er blot på 74 trk i 1. halvår og 287 trk i 2. halvår. Yngel er ikke registreret i år, ogvi skal helt tilbage til 1991 for at finde mere end nogle få ynglepar i amtet.Årets første: 12/3 1 Grenå Havn (NØD), 17/3 2 Brokold + 1 Besser Rev (SDY).Største obs. 1. halvår: 12/4 36 SØ + 25 fou Sødringholm Strand (LTP), 19/4 15 Alrø Poller (CEM), 27/417 Sælvig Bugt (SAM), og i 2. halvår: 10/7 125 Gjerrild Nordstrand (AR), 13/9 60 rst Ebeltoft Færgehavn(JPL,JKL) og 19/9 24 S + 43 N Fornæs (FDØ).Efteråret afsluttes med 2/10 4 Sletterhage (FDØ) + 2 Århus Østhavn (MAN) og 3/10 1 Nordby Bugt(LEB).Total: 1496 (1019) Indsendere: 24 Observationer: 160 Lokaliteter: 43JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 76 151 15 51 264 369 557 13 - -Fjordterne (Sterna hirundo) 06150Intet mindre end et fantastisk rekordår! Med en årstotal på 838 (hidtil højeste var 571 i 1988), 50-53 ynglepar(max 43-44 i 2000) og ankomst den 7/4 (hidtidige rekord 16/4-1988) er 2001 det absolut bedste år forFjordternen i lokalrapportens historie. Den høje total skal især ses i lyset af en række store trækobservationeri august.58


Yngel: 50-53 par: ca 25 par Hjortholm (AMT), 24 par Treskelbakkeholm, Mariager Fjord (JGR), 1-2 parSem Sø (PLA,JPA), 0-1 par Mellempoldene (LTP) og 0-1 par Bjerregrav Mose (BKR). Derudover 1 parfra Muddermarens Pold, Mariager Fjord på den nordjyske side af amtsgrænsen (JGR).Første obs: 7/4 1 rst Alrø Egehoved (OGJ), 9/4 1 (samme?) Alrø Poller (CEM) og 22/4 2 Udbyhøj (LTP).Træk er kun registreret i 2. halvår med i alt 508 trk i perioden 16/7–30/9: Risskov Strand i alt 219 trk,flest: 2/8 36 V, 11/8 31 SV, 12/8 38, 13/8 38 NV + 10 SV (alle FDØ). Eskeplet/Sødringholm Strand i alt174 trk, flest: 16/8 73 S (FDØ) og 20/8 49 S (FDØ). I øvrigt kan nævnes (>15): 14/8 17 SV og 17/8 18 SVKalsemade (begge TBR), 22/8 18 V Borre Sø (FNI) og 1/9 21 S Kysing Næs (OGJ).Større rastende flokke (>20): 21/6 29 Mellempoldene (LPJ) og 24/7 30 Ørkenen, Anholt (FDØ).Sidste obs: 20/9 1 juv rst Gudenåen vest for Randers (JPA), 30/9 2 1K S Kysing Næs (OGJ,CEM) og2/10 1 1K rst Sletterhage (FDØ).Total: 837 (309) Indsendere: 26 Observationer: 107 Lokaliteter: 47JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 12 15 92 168 514 35 1 - -Fjordterne/Havterne (Sterna hirundo/S. paradisaea) 06159En del store obs bemærkes, ligesom 20 ynglepar (mest Fjordterner) fra Ørkenen, Anholt (HET). Bemærk,nyt euringnummer.Større obs (>15): 25/5 25 rst Ørkenen, Anholt (HET), 25/7 41 Katbjerg Odde (TVI), 3/8 30 S KysingNæs (FDØ) og 18/8 26 N Eskeplet (LTP). Sidste obs: 6/10 2 S Sødringholm Strand (LTP).Total: 173 (137) Indsendere: 10 Observationer: 12 Lokaliteter: 10JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 25 - 53 75 16 2 - -Havterne (Sterna paradisaea) 06160Som for Fjordternen er 2001 et godt år for Havternen med næsthøjeste årstotal i lokalrapportens historie(max 1819 ex i 1995). Totalen er endda grundigt frasorteret dobbeltobs fra de store kendte ynglelokaliteter.Yngel: 205-255 par: 72 par Alrø Poller (JGR), 50-75 par Mellempoldene (LTP,LPJ), 42-60 par VrinnersStrand (PLA,JPL,JKL), 15-20 Totten, Anholt (HET), 10 par Hjelm (JKI), 5 par Henneskov Hage, Alrø(JGR), 0-10 par Hjortholm (AMT) og 3 par Treskelbakkeholm (JGR). Den sidstnævnte koloni er gåetkraftigt tilbage i forhold til sidste år (35 par), hvilket ifølge JGR skyldes en fastboende ræv.Ankomst: 7/4 1 rst Mariager Yderfjord (LPJ), 10/4 4 Ægholm (LEB) og 12/4 3 Sødringholm Str. (LTP).Største obs (≥150) er alle fra yngleområderne på nær en enkelt trækobs, der også er den eneste trækobs over15 fugle: Mellempoldene: 20/5 150, 26/5 250, 15/6 200, 16/6 200 og 30/6 150 (LTP,CSS). Hjortholm:27/5 240 (SDY). Sødringholm Strand: 28/7 112 N + 19 SV (LTP).59


Sidste obs: 18/8 3 S Risskov Strand (FDØ), 23/9 1 1K S Kysing Næs (OGJ) og 30/9 2 1K rst NorsmindeFjord (OGJ).Total: 1565 (1221) Indsendere: 24 Observationer: 105 Lokaliteter: 34JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 202 679 353 294 34 3 - - -Dværgterne (Sterna albifrons) 06240Et ret ringe år, som kun bæres oppe af én større obs fra Anholt. Et lyspunkt er dog, at vi igen har yngletalfra selv samme lokalitet. Endvidere foreligger der en bemærkelsesværdig stor obs fra Brabrand Sø, hvorarten er noget af et lokalt hit.Yngel: 23-34 par: 20-25 par Totten, Anholt (HET), 1-3 par Besser Rev (AMT), 1 par Mellempoldene(LPJ), 1 par Langør (SAM), 0-2 par Eskeplet (LTP) og 0-2 par Sødringholm Strand (LTP).Årets første obs: 21/4 4 Sødringholm Strand (LTP), 28/4 2 Gjerrild Nordstrand (NØD) og 5/5 2 SødringholmStrand (LTP).Største obs: 11/5 32 rst Anholt (FDØ), 17/6 6 Sødringholm Strand (LTP), 10/7 6 Gjerrild Nordstrand(AR) og 29/7 8 fou Brabrand Sø (JSC), flokken fouragerede i over en time ml. vestenden og sømidten.Øvrige indlandsobs udover ovennævnte er 5/6 1 Brabrand Sø (FDØ).De sidste fugle ses: 14/8 3 Sødringholm Strand (LTP), 16/8 2 ad + 1 juv og 20/8 3 S Eskeplet (FDØ).Total: 84 (103) Indsendere: 14 Observationer: 38 Lokaliteter: 13JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 6 38 18 14 8 - - - -Sortterne (Chlidonias niger) 06270Med 20 fugle er 2001 et meget bedre år end 2000 (7 fugle). Sortternens forekomst i amtet er ret svingendefra år til år, men over de sidste 10 år er der i gennemsnit set 21 fugle pr. år. Årets første fugl er ret tidlig påden, men i både 1993 og 1994 sås de første Sortterner den 25/4, så det er ikke uhørt. Fuglene fra BrabrandSø i efteråret regnes for gengangere.Alle nævnes: Første halvår: 24/4 1 rst Dystrup/Ramten Søerne (BOG), 20/5 1 fou Brabrand Sø (MAN)og 10/6 2 rst + 11/6 1 S Kalsemade (TBR). Andet halvår: 4/8 1 S Eskeplet (FDØ), 11/8 1 ad NV RisskovStrand (FDØ), 12/8 1 ad S Kysing Næs (OGJ), 16/8 5 S Eskeplet (FDØ), 17/8 1 1K rst Norsminde Fjord(OGJ), 18/8 2 1K S Kysing Næs (OGJ), 20/8 3 + 24/8 1 og 29/8 1 1K Brabrand Sø (FNI,FDØ) og 22/9 1S Sødringholm Strand (LTP).Lomvie (Uria aalge) 06340Et meget stort år med det højeste antal fugle siden 1990. Dette er dog på baggrund af en enkelt observationfra Fornæs 3/11 med 153 fugle, hvilket alene udgør mere end 80 % af årstotalen. Ellers må året betragtessom meget moderat.1. halvår: Kun en enkelt observation fra 10/1 1 rst Fornæs (OGJ,CEM).2. halvår: De første fugle ses til normal tid med 24/9 1 N Fornæs (FDØ), 29/9 1 N + 30/9 2 N Kysing Næs(OGJ). I oktober foreligger kun 4 observationer af 1-2 fugle fra Fornæs. Forekomsten kulminerer med denhelt ekstraordinært store dag ved Fornæs 3/11 med 150 N + 2 S + 1 rst – sås tæt på kysten (GGU). Året udkun få iagttagelser (>2 fugle) med 17/11 5 Fornæs (CSS), 4/12 3 Kysing Næs (CEM), og 8/12 3 Øer,Hassensør (JPL). Sidste fugle ses 9/12 2 S Fornæs (JPL,JKL).Total: 185 (107) Indsendere: 8 Observationer: 21 Lokaliteter: 4JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - - - - - - - 4 7 164 960


Alk (Alca torda) 06360Et gennemsnitligt år for Alken med flere flotte dage fra Fornæs i år igen.1. halvår: Blot 7/1 1 S Kysing Næs (OGJ), 10/1 2 S Fornæs (OGJ,CEM) og 30/5 1 N Kalsemade (TBR).2. halvår: Første fugle ses tidligt med 3/8 2 S Kysing Næs (FDØ), mens de næste ses til normal tid 19/9 1 N+ 24/9 1 trk Fornæs (FDØ). Første større træk ved Fornæs ses 28/10 1700 trk (AR), hvor årets største dagfølger blot to dage senere med 30/10 3330 N + 20.930 S + 1500 rst (FDØ). Fra november sædvanligvisflere store dage ved Fornæs med 3/11 5650 N + 3125 S + 400 rst (GGU), 5/11 1255 N + 1670 S (FDØ),13/11 1489 N + 1857 S (FDØ) og sidste større observation er fra 17/11 12.000 trk (OEH,CSS).Fra december blot 3 observationer med 1/12 12 S + 6/12 3 rst Kysing Næs (OGJ,FDØ) og 9/12 45 Fornæs(JKL,JPL). Igen i år ingen større observationer fra Kysing Næs.Total: 55.160 (50.001) Indsendere: 12 Observationer: 31 Lokaliteter: 5JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC3 - - - 1 - - 2 4 27542 27548 60Alk/Lomvie, alkefugl sp. (Alca torda/Uria aalge, Alcinae sp.) 06369/06569En årstotal noget højere end normalt i denne kategori. Bemærk, nye euringnumre.1. halvår: 3/6 1 Begtrup Vig (JPL,JKL). 2. halvår: Første fugl ses 14/7 1 SØ Vejrø (TVI). Ellers følgerobservationer forekomsten af alkefugle i øvrigt, hvor de største observationer er fra 28/10 300 (JPL), 3/112000 N + 7000 S + 1200 rst (GGU) og 4/11 1400 N (JKL,JPL) alle fra Fornæs, (>500 ex), samt 17/11 153Ø Bønnerup Strand (HBØ).Total: 12.180 (8129) Indsendere: 8 Observationer: 17 Lokaliteter: 11JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - - 1 1 - - 301 11878 -Tejst (Cepphus grylle) 06380I år mangler der desværre yngletal fra Vejrø og Samsø. Første ynglefund fra Anholt er en realitet.Yngel: Samlet oplysninger om 51-55 ynglepar fordelt på 4 lokaliteter. I år ingen præcis optælling fra amtetsstørste yngleplads Tunø, hvor der i år er skønnet en bestand på min. 40 par (SHØ) mod 55-61 par sidste år.Øvrige ynglepladser er Sangstrup Klint 6-10 par (NØD), Karlby Klint 3 par (NØD) og Anholt Havn,hvor 2 par ynglede på havnemolen (FSV,HET). Fra Samsø foreligger flere observationer, flest 17/3 9Kyholm (SDY) og 20/3 12 sdr Besser Rev (SDY), og den interessante fra yngletiden 30/4 11 Hjelm (JKI).1 halvår: Kun to obs fra januar/februar 30/1 1 N Fornæs (FDØ) og 10/2 5 Besser Rev (SAM). Fra forårettypisk kun større observationer omkring ynglelokaliteter, dog 1/5 5 Gjerrild Nordstrand (CEM).2 halvår: Første observationer udenfor ynglepladser er fra 11/8 1 V Issehoved, Samsø (SDY,SAM) og 19/81 S Kysing Næs (OGJ). Ellers først større observationer (>4 fugle) fra ultimo oktober 24/10 4 S og 3/11 7 SFornæs (GGU), 28/11 6 Besser Rev (SAM), 1/12 5 S Fornæs (BWA) og 11/12 5 Besser Rev (SAM),hvor sidstnævnte også er årets sidste observation.Total: 135 (168) Indsendere: 16 Observationer: 49 Lokaliteter: 17JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 5 35 11 13 6+ 4 2 4 14 23 17Mange af ynglefuglene optræder ikke i månedstabellen pga. manglende data.Rettelse til Fugle i Århus Amt 2000: Antal ynglepar på Tunø er 55-61 par, og ikke som anført 99 ynglepar.61


Søkonge (Alle alle) 06470Småt med fugle og kun med observationer fra 2. halvår.Første fugle ses 21/10 2 + 24/10 1 S Fornæs (AR,FDØ) og 1/11 1 trk Grenå Strand (AR). Arten er inovember sædvanligvis truffet flere steder langs amtets kystlinie med typisk kun 1-2 fugle pr. observation.Største observationer (>3 fugle) er fra 2/11 4 N Risskov Strand (FDØ), 1/12 3 S Fornæs (BWA) + 4 SKysing Næs (OGJ). Sidste observation fra 11/12 1 rst Århus Havn (BWA).Total: 42 (433) Indsendere: 10 Observationer: 28 Lokaliteter: 12JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - - - - - - 3 30 9Lunde (Fratercula arctica) 06540Endnu et år på et meget lavt niveau med blot 4-6 fugle. Alle observationer nævnes. Sidste 10 års gennemsniter 14,6 fugle pr. år, hvor gennemsnit for de seneste 5 år er lavere med kun 9 fugle pr. år.Alle observationer er 2. halvår. 3/11 2 N + 2 S (evt. samme fugle retur) Fornæs (GGU), 5/11 1 S Fornæs(FDØ) og 1/12 1 rst Kysing Næs (OGJ).Tamdue (Columba livia var. domesticus) 06650Den forvildede domesticerede art overses af stort set alle de mange fuglekikkere – hvorfor? Eneste indsendteer 11/1 100 Århus Havn (HST).Huldue (Columba oenas) 06680Årets total er i den lave ende sammenlignet med de seneste 10 år. Der er i år kun set få flokke på mere end10 fugle, og alle ved Skindbjerg, hvor der i lighed med tidligere år ses store flokke om vinteren. Ellers sesoftest blot 1-2 fugle over det meste af amtet.Yngel: Der er oplysninger om 21-22 ynglepar fordelt på 7 lokaliteter, flest 12 par Gjerrild Overskov(NØD), og 2-3 par Emmedsbo Plt (NØD). Hertil kommer 20 syngende fugle fra 17 lokaliteter.1. halvår: Få og spredte trækiagttagelser, kun i alt 22 trk er noteret, flest 15/3 8 N Moesgård Strand(FDØ), 31/3 5 trk Sødringholm Strand (LTP) og 11/4 2 N Fornæs (FDØ). Øvrige større antal (>2): 7/1 5Fussing Skov (CSS,OEH), 7/1 49 + 23/1 20 + 15/2 15 alle Skindbjerg (NØD), 1/5 3 rst Bidstrup Gods(FDØ), 11/5 3 sy Odder Dyrehave (PEØ) og 24/5 4 Dråby Sø (FF).2. halvår: Ganske få trækkende i oktober: 2/10 1 S Mols Bjerge + 2 S Sletterhage, 5/10 5 S Alrø Egehoved(alle FDØ), 6/10 2 of Gåsehage, Mols (FNI), 13/10 6 trkf og 15/10 3 trk Vesborg Fyr (begge SDY).Øvrige større obs (>2): 22/12 18 Skindbjerg (NØD), som samtidig er årets sidste.Total: 276 (347) Indsendere: 30 Observationer: 84 Lokaliteter: 61JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC73 36 32 25 28 31 10 3 - 20 - 18Ringdue (Columba palumbus) 06700En art som forekommer i svingende antal – bl.a. afhængig af trækobsaktiviteten. I år er antallet det 3. lavestei 10-årsperioden efter sidste års rekordantal. De store trækmåneder er marts/april og oktober, men der erkun indsendt få træktal og kun få obs af mere end 500 fugle. Og så kan det vel ikke passe, at arten slet ikkeyngler i amtet; der er blot indsendt 2 ynglepar! Heraf er det ene dog lidt interessant, for det er et tidligt: 20/41 par m. nyudfløjet unge Århus Midtby (OLI) – æglægning altså påbegyndt allerede ultimo februar!1. halvår: Enkelte trækkende småflokke ses fra udgangen af januar, f.eks. 26/1 50 of Ryomgård(ABL,BUR), 13/2 110 of Skødstrup + 30 N Studstrup (FNI) og 13/3 130 N Moesgård Strand (FDØ). De62


største træktal (>200): 15/3 2000 N + 31/3 1737 begge Moesgård Strand (FDØ), 28/3 360 N Besser Rev(SDY), 31/3 728 SØ Sødringholm Strand (LTP), 31/3 670 N Issehoved (SDY) og 11/4 225 N Fornæs(JSC). Hertil fra Gjerrild Nordstrand i perioden 31/3–11/4 i alt 5100 trk, flest 9/4 1590 og 10/4 2880(NØD). Obs af større rastende flokke: Allerede tidligt på året ses større flokke rastende forskellige steder iamtet: 6/1 200 Kalsemade (TBR) + 150 Rugård Sønderskov (JPL,JKL) + 118 Lilleskov v. Stavtrup(MJH). Øvrige (lok.max >200): 16/3 207 Moesgård Storskov (CEM), 17/3 900 fou Bjørnedammen,Tranebjerg (SDY), 26/3 270 Mårup Skov (SDY) og 12/4 300 Kalsemade (TBR). Forårets sidste størreantal ses 30/4 50 Skejby (FNI). Herefter ses i maj/juni kun få og små antal – en usædvanlig undtagelse er17/6 470 Gubsø (MER) – omstrejfende ungfugleflok/ikke ynglende?2. halvår: De første trækkende ses 24/9 130 S + 25/9 90 S begge Mols Bjerge (FDØ) samt 26/9 1500 V +350 N + 65 S alle Vesborg Fyr (SAM). Større træk i øvrigt (lok.max >300): 5/10 540 S Sletterhage(FDØ), 11/10 600 SV Risskov (FDØ), 13/10 800 trkf Vesborg Fyr (SDY), 14/10 500 trk Egehoved Alrø(JSC), 22/10 360 S Mols Bjerge (FDØ) og 28/10 300 SV Skødstrup (FNI). Øvrige større obs (lok.max>100 ): 29/9 min 800 rst Vesborg Fyr (SDY), 21/10 125 Hestehave Skov + 100 Ringelmose Skov (beggeFNI), 24/10 300 Issehoved (SAM), 26/10 200 Kalsemade (TBR), 5/12 200 rst Mols Bjerge (FDØ) og31/12 2000 Egådalen v. Ny Mølle (SMJ).Total: 29.780 (40.470) Indsendere: 34 Observationer: 265 Lokaliteter: 118JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC895 461 8819 6169 285 482 128 11 3065 6140 886 2350Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) 06840Er det mon rigtigt at bestanden er i så voldsom tilbagegang, som de senere års antal indsendte observationertyder på? I år er blot indsendt 43 obs af 168 fugle – knap halvt så mange som sidste år og kun en tredjedelaf 10-årsgennemsnittet.Yngel: Der er indsendt oplysninger om 16 ynglepar fra 5 lokaliteter, flest 8 par Anholt (FSV,HET) og 4 parFoldby (LUR). Hertil 4 syngende fra 4 lokaliteter.1. halvår: Der er oplysning om to obs af træk sidst på foråret (lokalt træk?): 9/5 1 trkf Issehoved (SDY) og11/5 1 N Studstrup (FNI). Øvrige: 14/2 22 Koed Enge (FOX). Foruden denne ses blot 1-5 fugle, flest 13/25 Århus Midtby (JPL), 18/4 4 Mariager (IBG) og 25/5 3 Issehoved (SAM).2. halvår: Igen kun få spredte obs af 1-6 fugle, flest 1/9 6 fou Nordby (SDY) og 30/12 3 Lading (HET).Undtaget fra det generelle billede er 24/10 14 Dronningborg (JPA) og 11/11 29 Århus Østhavn (HST).Total: 168 (498) Indsendere: 21 Observationer: 45 Lokaliteter: 31JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC5 29 5 17 15 13 17 1 8 15 31 12Turteldue (Streptopelia turtur) 06870Blot en enkelt observation: 2/9 1 Thorsø, Djursland (CSS).Gøg (Cuculus canorus) 07240Kun få ynglende Gøge rapporteret, men som sædvanlig mange hørte fugle. Der meldes om 3-4 par og 147kukkende. Gøgen er jo også lidt svær at registrere nær reden, da den helt og aldeles overlader yngelplejentil fugle som Rørsangere og Tornsangere. Kukkende fugle er hørt i perioden 1/5–14/7.Fortroppen iagttages 30/4, hvor en fugl ses ved Lading (HET). Dagen efter er Gøgen så for alvor ankommettil landsdelen, den 1. maj i alt 7 observationer spredt i amtet.Største forekomster i yngletiden er (lok.max ≥3): 8/5 3 sy Mellerup Enge (LPJ), 8/5 3 rst Issehoved(SDY), 17/5 3 rst Kasted Mose (FDØ), 24/5 3 Gudenåen, Porskær-Sminge Sø (HST), 26/5 3 of DronningborgEnge (JPA), 27/5 3 sy Lading Sø (HET), 30/5 7 kuk + 2 set Bjerregrav Mose (CSS), 31/5 3 sy63


Vallum Sø (UBM), 12/6 3 sy Mørke Kær (UBM,ABL), 14/6 3 hørt Fladbro Hede (JPA,LTP), 14/6 2 kuk+ 1 set Oksenbæk (PLA), 17/6 5 sy Brabrand Sø, slambede vest f. (MJH), 21/6 3 Ramten Sø (PLA) og23/6 3 hørt Gudenåparken (JPA). Gøgen træffes tydeligvis især ved amtets ådale, moser og søer.Årets sidste er 2/9 1 Nordby, Samsø (SDY), 11/9 1 1K Brabrand Sø (OGJ) og 21/9 1 Hesselholm (LEB).Total: 234 (261) Indsendere: 35 Observationer: 160 Lokaliteter: 85JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 1 143 73 12 2 3 - - -Slørugle (Tyto alba) 07350Hele 6 ynglepar med 15 unger er registreret i Århus Amt i 2001 (JTL,LTP)! Det ser dermed ud til, at Sløruglenfor alvor er ved at genetablere sig i amtet.Stor Hornugle (Bubo bubo) 07440Der er ikke indrapporteret mere end 2-5 ynglepar i år, men det skyldes, at vi mangler tal fra DATSY ogJTL. Uglerne er set ved 7-8 lokaliteter, hvor de er ret stedfaste. De eneste fund, som omtales her, er demeget omtalte 3 individer, der har holdt til i Grenå gennem det meste af året. Uglerne er set i perioden fra1/1–10/9 af mange observatører (NØD,VFR,UBM,HPI,CHØ m.fl.). Derudover oplyser JPA, at et ynglepar i2000 fik stjålet to unger! Så hold godt øje med om der foregår noget lusk ude på ynglelokaliteterne!Kirkeugle (Athene noctua) 075706 observationer af 11 fugle (TNI,OGJ,CEM,LTP,SKA) og en ynglestatus på 7 par (JTL,LTP) antyderdesværre, at det efterhånden kun går én vej for denne lille charmerende ugle. Ynglebestanden er dog et parhøjere end sidste år, men det ser stadig skidt ud for arten.Natugle (Strix aluco) 07610Et halvsløjt år, der ligger under et gennemsnitsår med hensyn til både årstotal og ynglepar, men det er dogtrods alt lidt bedre end sidste år. Uglerne kræver en mere målrettet indsats, hvis et reelt billede af deresstatus i amtet skal fremstilles, og det får vi nok ikke før et nyt atlas-projekt eller en decideret ugleundersøgelsestables på benene. Bortset fra ynglefugle med unger er der ingen obs af mere end 2 fugle.Yngel: 13 par: Flest med 3 par ved Sondrup Udsigtshøje (FDØ). Derudover skal et par ved Gjern (FDØ)nævnes, da reden her befandt sig i en 6 meter dyb skorsten! Yderligere 18 tudende fugle fra 1. halvår tyderligeledes på ynglefugle. Flest høres 4/3 med 10 tudende ved Salten Langsø (GGU).Total: 124 (142) Indsendere: 29 Observationer: 98 Lokaliteter: 47JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC9 5 11 22 28 20 11 3 4 5 4 7Skovhornugle (Asio otus) 07670Ligesom for Natuglen er 2001 heller ikke noget stort år for Skovhornuglen. De indsendte observationerbærer præg af, at folk har set de samme fugle flere gange. Årstotalen bliver derfor ret lille, når dobbeltobsfrasorteres. I alt 10 ynglepar er dog pænt. Alle lokaliteter nævnes: Fladbro Enge (LTP,JPA), Gudenåparken(LTP,JPA), Hornbæk Enge (LTP), S. f. Feldballe (JPL,JKL), Trekanten (SDY), Linå Vesterskov(HPI), Mossø østende (PLA), Malling (OGJ), Alken Enge og Sondrup Bakker (begge OGJ,CEM). Allesteder er der registreret 1 par.Dagrastepladsen ved Grenå Kommune Plantage er den eneste lokalitet (bortset fra ynglepladserne) medmere end 1 fugl: 1/1 7 rst, 15/1 5 rst og 20/2 2 rst (alle NØD).64


Total: 42 (88) Indsendere: 13 Observationer: 31 Lokaliteter: 16JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC8 2 1 2 14 12 3 - - - - -Mosehornugle (Asio flammeus) 07680Arten er set med gennemsnitligt 9 ex pr. år igennem de seneste 10 år, så 10-11 fugle i 2001 er ret fint. Alleer enten set trækkende eller på gammelkendte lokaliteter for arten. Der er ingen obs udenfor træktiden.Alle obs nævnes: 21/3 1 NV Højbjerg (Jesper Frederiksen via PLA), 7/4 1 Gjerrild Nordstrand (FDØ),27/4 1 rst Gjerrild (FDØ), 28/4 1 Gjerrild Nordstrand (NØD), 25/9 1 indtrk Kysing Næs (HLÆ), 2/10 1rst Kalsemade (TBR), 21/10 1 rst Norsminde Fjord (CEM,OGJ), 23/10 1 of i stor højde Risskov By(FDØ), 28/10 1 indtrk Kysing Næs (OGJ), 30/10 1 rst Kalsemade (TBR) og 2/11 1 skræmt op af strandgæsterRisskov Strand (FDØ).Natravn (Caprimulgus europaeus) 07780Det hidtil største år i Lokalrapportens historie takket være en aktiv natindsats fra flere ornitologers side. Derforeligger 6 obs af 20-23 fugle. De sidste 10 års gennemsnit er 5,2 fugle. Alle observationer nævnes.Første fugl høres 9/6 1 sy Sødringholm Skov (LTP). Arten er ikke set hér før, men stedet kan være enpotentiel ynglelokalitet. Ellers registreres arten udelukkende i kerneområdet omkring de midtjyske plantagermed 15/6 1 sy + 4/7 5 sy Gludsted Plantage (PLA), en enkelt fugl bliver 4/7 set siddende på vejen. 4/71 sy kl. 01.00 Sepstrup Sande, sad i skovbrynet til Børgelund Plantage (PLA). 4/7 6 sy Hjøllund Plantage(FDØ) og sidste store observationer er fra 18/7 8 sy Sepstrup Sande (FDØ), hørt 2 km fra Sepstrup-Hjøllund-vejen, alle 8 snurrende samtidigt.Mursejler (Apus apus) 07950Et år i den lave ende af skalaen. Desværre igen i år ingen obs fra Gjerrild Nordstrand i foråret. Til gengældforeligger flere pæne observationer fra efterårstrækket, således er august måned en af de hidtil største.Yngel: Stort set ingen oplysninger om ynglefugle. Kun oplysning om 16-19 par på 6 lokaliteter, flestGammel Estrup 6 par (HBP), Feldballe 3-4 par (JPL,JKL) og Stjær 2-4 par (PLA).1. halvår: I år igen meget tidlige fugle fra 29/4 (samme ankomstdato som 2000) med 29/4 2-3 Brabrand Sø(GGU,FDØ). De næste ses 1/5 1 Mørke Kær (DSA) og 6/5 4 Bjerregrav Mose (CSS). Første størrefouragerende flokke ses 12/5 30 Randers + 50 Gudenåparken (FDØ,LTP). Men i år igen kun få størreflokke (>50 ex) indrapportereret med 20/6 50 Dronningborg Enge (JPA), 27/6 50 Kragemosen, Samsø(SAM) og 30/6 85 SØ Sødringholm Strand (LTP).Forårstræk: Et skuffende lavt tal med kun 14 observationer af 350 nordtrækkende fugle. En enkelt størreobservation 25/5 250 N Samsø (SDY).2. halvår: Kun fem større fouragerende flokke (obs >40 fugle) indrapporteret med 16/7 45 Kragemosen,Samsø (SAM), 30/7 100 + 11/8 100 Risskov Strand (FDØ), 13/8 125 + 14/8 100 Randers Østby (JPA).Typisk ses dog særligt i juli måned mange pæne fouragerende flokke mellem 100-200 fugle. Indrapportérgerne disse fremover.Efterårstræk: Fra efteråret foreligger 14 observationer af 2864 trækkende fugle, og kun 4 observationer af 9fugle i september. Største trækobservationer (>200 fugle) er fra 2/8 395 SV + 3/8 675 trk Risskov Strand(FDØ), 3/8 200 trk Skødstrup (FNI), 14/8 600 SSV Studstrup (FNI) og 25/8 500 S Egådalen (FDØ).Sidste fugle ses 26/9 2 Hornbæk Enge (LTP), 2/10 1 fou Mols Bjerge (FDØ) og de sene fra 9/10 2 HavreballeSkov (GGU).Total: 4955 (8887) Indsendere: 33 Observationer: 164 Lokaliteter: 72JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 5 663 372 230 3638 44 3 - -65


Isfugl (Alcedo atthis) 08310En årstotal på samme niveau som sidste år med ialt 248 fugle mod 244 fugle i 2000. En megetglædelig fremgang i antallet af indrapporteredeynglepar.Yngel: Samlet oplysning om 7-12 par fordelt på11 lokaliteter mod sidste års 1-3 meldte ynglepar.Eneste lokalitet med mere end 1 par er FussingSø 1-2 par (BKR). Fra yngletiden foreligger derobs af 2 fugle fra yderligere 10 lokaliteter ogenkeltfugle fra yderligere 13 egnede ynglelokaliteter.Amtets samlede bestand kan på det grundlagvurderes til omkring 20-40 par. Arten træffespå et stadigt stigende antal lokaliteter med 43lokaliteter i 1999, 82 i 2000 og 99 i 2001, hvilketpeger i retning af en stigende bestand i amtet.Fænologisk ligner årets forekomst tidligere år med fund i alle måneder og lille top i forårsmånederne.Typisk ses kun en enkelt fugl pr. observation, 76 % af alle observationer, imens 20% er af 2 fugle og kunknap 4% er af mere end 2 fugle. Observationer af mere end 2 fugle ses 13/1 3 Vestrup-Tustrup Engerastende ved Randers Fjord (JPA), 27/3 4 Funder Ådal (EDY), 30/6 3 Gudenåen, mellem Birksø ogRosvig + 3 Rosvig (PLA,JKI), 16/7 5 Gjern Å (FDØ), 15/9 4 Norsminde Fjord (GGU) og 3/10 3 SaltenLangsø, vestende (HST).Igen i år har en Isfugl opholdt sig ved Hesselholm, Samsø fra 17–22/9 (LEB) – måske samme fugl somsidste år i perioden 16/9–5/10. Fra årets forekomst skal flere observationer fra saltvand bemærkes med 30/81 rst Kysing Næs (OGJ), 2/9 1 rst Studstrup (FNI) på pæle i bugten, 4/9 1 Vosnæs Pynt (SSi), 13/11 1Århus Østhavn (CHØ), 2 fugle fra 14/11–29/12 Norsminde Havn (DSA,FF,OGJ m.fl.), og det er noksamme fugle som ses 18/11 2 Kysing Næs (CEM). Bemærkelsesværdige lokaliteter i øvrigt: 1/1 1 Universitetsparken(TEH) siddende på siv over våge, 4/2 1 fou ved havedamme i Skåde (FDØ), 2/7 1 MolsBjerge (FDØ) og 5/11 1 Grenå By (AR).Total: 248 (200) Indsendere: 43 Observationer: 189 Lokaliteter: 99JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC21 12 33 28 30 17 24 11 23 16 22 11Biæder (Merops apiaster) 08400Ingen observationer af denne smukke fugl i år i amtet.Hærfugl (Upupa epops) 08460Et meget flot år med hele fire fund, hvilket er en tangering af rekordåret 1989. Alle er fra foråret med førstefund 30/4 1 rst Sostrup Slotspark (NØD), herefter 9/5 1 rst Skæring (FDØ), 24/5 1 rst Sønderbjerg,Anholt (HET) og sidste fugl ses 25/5 1 rst Svenstrup, Hammel (FDØ).Vendehals (Jynx torquilla) 08480Igen i år er der ikke oplysninger om ynglefund. Det følger tendensen de sidste 10 år, hvor der kun har væretobserveret to sandsynlige yngleforekomster i 1993 og et yngleforsøg i den varme, tørre og solrige sommer1994. Det samlede antal observationer er steget i forhold til sidste år.1. halvår: Fuglene er alle set i trækperioden medio april til ultimo maj. Alle nævnes: 29/4 1 Hinnerup(FDØ), 29/4 1 Beder (SSi), 5/5 1 rst Skåde (FDØ), 8/5 1 Katholm Skov (NØD), 12/5 2 rst Anholt (FDØ),22/5 1 Tranebjerg (LEB) og 23/5 1 Gjerrild Nordstrand (NØD).66


2. halvår: 1/8 1 Hinnerup (FDØ) og 1/9 1 Kysing Næs (OGJ).Total: 10 Indsendere: 5 Observationer: 9 Lokaliteter: 8JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 2 6 - - 1 1 - - -Grønspætte (Picus viridis) 08560Grønspætten er almindeligt forekommende i skovområder med lidt nåletræer og myrer, men i rugeperiodenog den første del af ungetiden fører spætten en så diskret tilværelse, at den er vanskelig at registrere. Derforbliver bestanden nemt underestimeret. Gennemsnittet af sikre og sandsynlige ynglepar for de sidste 10 år ersåledes på 35 par, men ud fra Atlasprojektet 1993–1996 (Grell 1998) bedømmes amtet til at rumme 150-200 ynglepar. Antallet af ynglefund inkl. syngende og territoriehævdende fugle er i år 21, hvilket til delskan skyldes færre observationer (134 mod et 10-årsgennemsnit på 213). Arten er registreret på 58 lokaliteter,hvor den sandsynligvis yngler.5-8 sikre ynglepar er observeret: 2 Knudå (Ole Fogh Nielsen), 1-2 Gjerrild Overskov (NØD), 1 MolsBjerge (FDØ), 1 Sødringholm Skov (LTP) og 1 Moesgård Storskov (KEH), hvor der er ungefodring iredehul i bøg. Desuden 0-1 Spåkjær Skov (JGR) og 0-1 Kongsdal Skov (TNI).Der rapporteres om enkelte større forekomster (>2): 31/3 3 Gjerrild Overskov (JPL) og 1/6 4 Knudå (OleFogh Nielsen). En sjov observation fra Gjerrild Nordstrand skal desuden fremhæves, 11/4 er en fugl heltude at vende ved strandkanten, hvorpå den fortsætter mod øst (JSC). Grønspætten er desuden set i RisskovSkov ved Århus, hvor den efter sigende skulle være sjælden, 4/8 1 (FDØ).Total: 134 Indsendere: 34 Observationer: 117 Lokaliteter: 58JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC11 10 23 33 13 11 9 4 5 9 3 3Sortspætte (Dryocopus martius) 08630Sortspætten er observeret på de kendte lokaliteter i amtet, dvs. især skovene i Midtjylland og på Djursland.Arten har spredt sig eksplosivt gennem de senere år. I Atlasundersøgelsen 1971–74 fandtes Sortspættenfortrinsvis på Sjælland og Bornholm, og kun enkelte steder i Jylland i det sønderjyske (Grell 1998). Sidenda er der sket en voldsom spredning mod nord, så den nu findes i rigtigt mange af amtets skovområder.Der er indsendt oplysninger om 6-7 sikre ynglefund på 5 lokaliteter: 2 par Gjerrild Overskov (NØD), 1par Gjerrild Bakker v. Overskov (JSC), 1 par Sødringholm Skov (LTP), 1 par Bidstrup Gods (SKA), 1par Velling Skov (JBA) og 1 par Knudå (Ole Fogh Nielsen).Derudover er der oplysninger om 5-9 sandsynlige ynglepar på 6 lokaliteter. Årets største obs er 17/2 4Gjerrild Overskov (FOX) og 11/4 3 Gjerrild (CEM).Total: 88 Indsendere: 29 Observationer: 71 Lokaliteter: 38JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC8 9 14 25 12 4 4 2 2 5 2 1Stor Flagspætte (Dendrocopos major) 08760Stor Flagspætte er langt den almindeligste spætte i landet. Den træffes overalt, hvor der er skov (især løvogblandskov), men med tendens til spredning også til skovløse områder.Ikke siden invasionen i 1972/73 er der set så store antal af Stor Flagspætte i Danmark. Invasionen i 2001giver også anledning til enkelte større forekomster i Århus Amt. Fuglene kommer fra Skandinavien, hvorder flere steder noteres massive trækforekomster i efteråret.Der er indsendt 3-14 ynglefund på 10 lokaliteter, flest: 0-3 par Odder Dyrehave (PEØ), 0-3 HestehaveSkov (PLA) og 0-3 Storring (JEL).67


1. halvår. Der ses vintergæster flere steder, flest 14/1 6 Fussingø Skov (BKR) og 10/2 15 Gjerrild Overskov(NØD). Desuden er der registreret fugle på mange oplagte ynglelokaliteter i foråret, flest 11/3 14Gjerrild Overskov (NØD), 20/3 4 Elløv småskove (LPJ) og 12/5 4 Brattingsborg Skov (SAM).2. halvår. Lidt usædvanligt observeres lidt træk i efteråret. I perioden 29/8–11/10 ses 31 trækkende fugle, defleste på vej mod syd. Største obs: 29/8 4 SV Risskov Skov (FDØ), 2/9 3 trkf Sletterhage (JSC) og 2/9 4 S+ 7/9 5 SSV Studstrup (FNI). Gennem efteråret ses noget overraskende hele 50-100 på Anholt (FSV). Derer desværre ingen eksakte oplysninger om datoer og antal herfra.Total: 426 Indsendere: 32 Observationer: 204 Lokaliteter: 96JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC50 47 63 38 34 14 8 9 41 28 9 10Lille Flagspætte (Dendrocopos minor) 08870I år er indberetningerne ret sparsomme, totalt 2-4 ex fra tre lokaliteter. Der er ingen oplysninger om ynglefund.Der er 3 rapporteringer fra Amstrup Enge og Uldrup Bakker, samt den nye lokalitet fra sidste år,Knudå. Mon den stadig findes ved Fussingø?17/3 1 hun Amstrup Enge (OGJ), 4/4 1 Uldrup Bakker (CEM) og 8/4 1 Uldrup Bakker (FAJ) – sammefugl/par i grænseområdet ved de to lokaliteter. Desuden 14/4 1 sy + 29/12 1 Knudå (Ole Fogh Nielsen).Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) 09680 SU-artEn observation af Korttået Lærke er godkendt af SU, 15–18/7 er en fugl observeret ved Norsminde Fjord(OGJ). Arten er ikke tidligere set i Århus Amt, og det er samtidig den første sommeriagttagelse i Danmark!Toplærke (Galerida cristata) 09720For andet år i træk er der desværre ikke indrapporteret Toplærker i Århus Amt. Er den virkelig uddød, ellerskyldes det manglende opmærksomhed? Der appelleres til alle om at eftersøge arten i Århus Amt, og til allehitjægere, der ikke har Toplærken krydset af i Århus Amt, er der her en udfordring.Hedelærke (Lullula arborea) 09740Der er i år indrapporteret 1 muligt ynglepar og 20 syngende fugle på 12 lokaliteter.Ynglepar: 0-1 par Sødringholm Skov (LTP). Hertil 1/4 1 sy Sødringholm Strand, 20/4 1 sy Skarresø,26/4 2 sy + 6/7 1 sy Mols Bjerge, 8/5 2 sy Hjøllund (alle FDØ), 7/4 1 sy Skramsø Plantage (JPL,JKL),14/4 1 sy Hvalskov Plantage (JPL), 15/4 1 sy Emmedsbo Plantage (LPJ), 22/4 1 sy + 13/10 1 sy SødringholmSkov (LTP), 29/4 3 sy Emborg Vestermark Skov (JKI), 11/5 1 sy Dystrup-Ramten Søerne(GGU), 26/5 1 sy Gravlev (FF), 30/5 1 sy + 13/6 1 sy Skærsø Plantage (FF,FDØ), 12/6 1 sy + 6/7 1 syVrads Sande (SFP).Førår: Første obs: 25/2 1 N Lyngbygård (FDØ), 12/3 3 Grenå (NØD) og 15/3 2 N Moesgård Strand(FDØ). Træk: 9 trækkende fugle i perioden 25/2 til 5/5, alle nævnes: 31/3 2 SØ Sødringholm Strand(LTP), 31/3 1 NV Risskov (FDØ), 11/4 1 N Fornæs (FDØ,NØD), 11/4 1 trk Gjerrild Nordstrand (JSC)og 5/5 1 N Assedrup Enge (OGJ). Foruden de nævnte trækiagttagelser en ”større” observation fra Gjerrild,1/4 3 Marshøj (NØD).Efterår: 15 trækkende fugle på 3 lokaliteter. 3/10 1 S Mols Bjerge (FDØ), 5/10 4 S Sletterhage (SKA)samt 13/10 3 trk + 15/10 7 trk Vesborg Fyr (begge SDY), der samtidig er årets sidste.Total: 68 (71) Indsendere: 17 Observationer: 46 Lokaliteter: 29JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- 1 11 20 14 2 2 - 2 16 - -68


Sanglærke (Alauda arvensis) 09760Ynglepar: Der er i år indrapporteret 25 ynglepar fra 5 lokaliteter: 10 par Hov Røn (SHØ), 5 par Søby Rev(JGR), 4 par Stavns Fjord (AMT), 4 par Mellempoldene (LPJ) og 2 par Langør (AMT). Herudover er der244 syngende fugle i perioden 27/1–25/7, flest 13/2 10 sy Sødringholm Strand (JPA,LTP,UBM,ABL),25/2 10 sy Kalsemade (TBR), 10/3 18 sy Besser Rev (SAM), 14/6 14 sy Herredsengen (PLA) og 14/6 12sy Fløjstrup Kær (PLA).Forår: Træk: 1454 trækkende i perioden 10/1–11/4, med kulmination feb-mar. Heraf Sødringholm Strand:13/2 86 N, 10/3 251 SØ, 25/3 52 SØ, 31/3 102 SØ (alle LTP). Gjerrild Nordstrand: 15/2 115 trk, 18/2175 trk (begge NØD). Desuden 13/2 105 N Risskov (FDØ), 13/2 135 NNØ Studstrup (FNI), 11/3 60 SFornæs (FDØ) og 12/3 100 trk Grenå (NØD).Større rastende flokke: Skindbjerg: 1/1 125, 3/2 250, 11/2 170, 25/2 225, 1/3 300, 3/3 950 og 6/3 1000(alle NØD). Desuden 9/2 130 Hesselager, 25/2 300 Karlby Klint, 3/3 350 Villersø, 3/3 225 Kastbjerg og5/3 300 Enslev (alle NØD) samt 15/2 168 Kolindsund (UBM,ABL), 4/3 250 Overgårds Marker (LTP,JPA), 4/3 250 Stangerum (LTP,JPA), 17/3 170 Langemark (SDY) og 19/3 200 Besser Made (SDY).Efterår: 528 trk i perioden 16/9–19/11 med kulmination ult. sep-okt. Største obs (>20) Vesborg Fyr: 29/936 trk, 13/10 35 trk og 15/10 36 trk (alle SDY). Desuden 5/10 101 S Alrø Egehoved (FDØ), 5/10 52 SSVStudstrup (FNI) og 11/10 40 SV Løgten (FNI). Enkelte sydtrækkende fugle ses fortsat i december.En enkelt større rastende flok i efteråret, 8/11 150 Tjærby Enge (LTP).Total: 8703 (7936) Indsendere: 36 Observationer: 291 Lokaliteter: 126JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC298 2379 4915 77 101 34 21 10 140 491 212 25Bjerglærke (Eremophila alpestris) 09780Indberetningen af Bjerglærke er halveret i forhold til sidste år, men der er også luget kraftigt ud i eventuellegengangere i materialet.1.halvår: Alle nævnes: 2/1 3 Århus Østhavn (CEM) og 17/3 1 N Besser Rev (SDY). Desuden følgende fraSødringholm Strand: 5/1 1 (CSS), 27/1 22 (LTP), 13/2 2 of (UBM,ABL), 28/2 15 (SKA), 3/3 40 (LTP),4/3 25 (CSS) og 16/4 3 (SKA).2. halvår: De første ses: 6/10 12 SV Sødringholm Strand (LTP), 6/10 6 S Kysing Næs (OGJ,CEM), 14/109 fou Issehoved (SDY). Øvrige obs: 18/10 6 og 24/10 5 Issehoved (begge SAM), 19/10 1 og 28/10 12 SVSødringholm Strand (LTP,CSS) samt 15/12 16 Råby Kær (CSS).Total: 89 (130) Indsendere: 9 Observationer: 17 Lokaliteter: 6JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC25 15 41 3 - - - - - 27 - 16Digesvale (Riparia riparia) 09810Antal indrapporterede ynglepar er reduceret med 90 % i forhold til sidste år. Specielt mangler der data fraTunø, men også andre lokaliteter glimrer ved deres fravær. Alligevel er det totalen fordoblet i forhold tilsidste år, men er stadig under 10års-gennemsnittet. Aktiviteten på NØ-Djursland har været meget lav i år.Der opfordres kraftigt til at optælle amtets kolonier; mange er ikke blevet optalt i flere år (tabel 10).Ynglepar: 245-295 indrapporterede ynglepar fra 7 lokaliteter. 50–80 par Birkesig Råstofgrave (JPL,JKL),80 par Glatved Strand (JPL,JKL), 40–45 par Stjær Grusgrav (PLA), 25 par Laurbjerg (LUR), 20–30par Ørting (PLA), 15–20 par Gudenåen, Porskær-Sminge Sø (MER) og 15 par Elev Grusgrav (HET).1. halvår: Første obs: 4/4 1 Gjerrild Nordstrand (NØD), 11/4 1 rst Dystrup Sø (OGJ,CEM) og 15/4 1Dystrup Sø (JPL,JKL). Træk: 164 trk i perioden 28/4–22/5, kulminerende 7/5–9/5. Største træktal (>23):Issehoved: 7/5 24 N, 8/5 34 N, 9/5 97 N (alle SDY). Større rastende flokke (≥30): Kragemose: 7/5 30, 9/540 og 27/5 300 (alle SDY). Desuden 19/4 38 Nebel (JLO), 1/5 90 Dystrup Sø (UBM,ABL), 22/5 50 of69


KOMMUNE LOKALITET max 1990-93 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Ebeltoft Ahl Hage 30 15Birkesig Råstofgrav 5-10 31+61 15 54 50-80Elsegårde Strand 150 180Fuglsø Gadekær 58Helgenæs 750 150Helgenæs vestkyst 15Hjelm 50 70-80 10 30Kobberhage 1+ 15 10-12Mols Hoved 50+ 100-200Rolsøgård 30-40Øer, Hassensøre 30Galten Stjær Grusgrav 100 34-50 80 110-120 55-100 180 40-45Gjern Nebel, Kildegård Plt 25-35Grenå Glatved Strand 60 20 125 80Grenå 37Gr. Kom. oplagsplads 25Katholmkysten 35-50Hadsten Selling Lynghøj 80Hammel Voldby Grusgrav 190 55 105Hinnerup Haldum Grusgrav 100 16 70Norring 25Hørning Søballe Grusgrav 57 5-7Langå Laurbjerg 25Mariager Gunnerup Grusgrav 20 50Katbjerg Odde 15Kvottrup/Fårup 20Midtdjurs Ebdrup Grusgrav 20Skiffard 15-18Nørhald Dalbyover 25Nørredjurs Gjerrild Klint 90Karlby Klint ? 70 150-200 25Sangstrup Klint ? 50 60 14-16 15 1Odder Jensnæs 15 40 5-10Oddervej n.f. Ørting 15-20 5 20-30Tunø 1026 1018Tunø Nørreklint 433 150 80 725Tunø Sønderklint 670 115 388 750Purhus Bjerregrav Mose 5 20Randers Kristrup Grusgrav 50Randers 80 8-10Romalt Bakker 15Svejstrup Grusgrav 100 7Trustrup Grusgrav 7 50Vilstrup 5+50Rosenholm Hornslet Grusgrav 140 75 70-80 200 200Rønde Egens Vig 30Følle Strand 20 40-50Kalø Ruin 60 40-50Samsø Ballebjerg 120 10Brattingsborg 39Kyholm 8-12Mårup Klint 130Silkeborg Gødvad Bakker 25 100 18 20-25Porskær v. Gudenå 70-100 15-20Skellerup Grusgrav 308 20 25-30Skanderborg Jordbjerggård Plt 20Pilbrodalen 256 200 20-250Sønderhald Assentoft Grusgrav 50+Drastrup Enge 10-12Århus Brabrand Sø 44Elev Grusgrav 15Spørring Grusgrav 80Yderup Grusgrav 108Tabel 10. Digesvalekolonier i Århus Amt 1990-2001. Af pladshensyn er der kun vist kolonier med mere end10 par. Upræcise lokalitetsangivelser kan betyde, at samme koloni i enkelte tilfælde optræder to gange i tabellen.Mange kolonier er ikke blevet optalt i flere år, så hermed en opfordring!70


Elsegårde Strand (FF), 24/5 30 Gudenåen, Porskær-Sminge Sø (HST), 27/5 30 Møgelmosen (SDY) og2/6 50 Nimtofte (JPL,JKL). Herefter flere større iagttagelser fra amtets ynglelokaliteter.2. halvår: 1111 trækkende fugle i perioden 14/8–30/9, flest (>6): 14/8 75 SV Sødringholm Strand (LTP),1/9 1000 fou V og 20/9 200 fou V Gudenåen vest for Randers (begge JPA). Større rastende flokke (≥50):Gudenåen, vest for Randers: 25/8 150 fou og 31/8 200 fou (begge JPA). Hornbæk Enge: 29/8 250 og 13/9150 (begge LTP). Desuden 10/8 50 fou Hesselholm (SDY). Sidste observationer: 27/9 1 Hesselholm(LEB), 30/9 2 SV Sødringholm Strand (LTP) og 2/10 1 Gjerrild Nordstrand (FDØ).Total: 3150 (5647) Indsendere: 26 Observationer: 100 Lokaliteter: 45JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 58 904 306 76 800 1437 1 - -Landsvale (Hirundo rustica) 09920Indrapporteringen af forårets observationer er øget i år, trods manglende rapportering fra NØ-Djursland.Ynglepar: 32-33 indrapporterede ynglepar på 10 lokaliteter, flest (>1): 8 par Lading (HET), 5 par Kalsemade(TBR), 4-5 par Totten, Anholt (HET), 4 par i fugletårnet Alrø (PLA,JGR), 4 par i busgarage Vejlby(HBP), 2 par Birkesig Råstofgrav (JPL,JKL) og 2 par Fløjlstrup Kær (PLA).1. halvår: Første obs: 2/4 1 Skindbjerg (NØD), 5/4 10 rst Solbjerg Sø (FDØ), 6/4 9 rst Brabrand Sø(FDØ). Træk: 1035 trækkende fugle i perioden 25/4–22/5, kulminerende 8/5–11/5, flest Issehoved: 8/5 101N, 9/5 min. 209 N og 10/5 19 N (alle SDY). Desuden 25/4 50 rst N Sortesø (PLA), 29/4 60 N RisskovStrand (FDØ), 11/5 500 NØ Anholt (FDØ) og 11/5 45 N Studstrup (FNI). Større rastende flokke (≥100):29/4 120 og 30/4 160 Brabrand Sø (begge FDØ), 1/5 150 Dystrup Sø (UBM,ABL), 3/5 500 Mørke Kær(FNI), 7/5 100 fou Kragemosen (SDY).2. halvår: Træk: 4/8–29/10 i alt 7183 trækkende fugle, kulminerende 6/9–2/10. Heraf (≥200): SødringholmStrand: 14/8 560 SV, 6/9 250 SV og 16/9 320 S (alle LTP). Studstrup: 7/9 210 SSV, 15/9 380 SSV, 23/9610 N og 2/10 300 SSV (alle FNI). Desuden 9/9 400 N Issehoved (SDY), 11/9 300 N Risskov Strand(FDØ), 12/9 300 trk Brabrand Sø (JSC), 15/9 550 S Øer (JPL,JKL), 21/9 200 SØ Mols Bjerge (FDØ) og2/10 203 S Sletterhage (FDØ). Bemærk de mange nordtrækkende fugle i efteråret. Større rastende flokke:2/9 400 Kalsemade (TBR), 3/9 200 fou Hesselholm (SDY), 5/9 900 rst/trk Sletterhage (FDØ), 22/9 300fou Herredsenge (FRO), 27/9 500 Hollandsbjerg Holme (LTP,PHJ) og 7/10 250 fou Gudenåparken(LTP). Overnattende, flest: Dronningborg Bredning: 22/9 2500 (JPA). Sidste obs: 28/10 1 S SødringholmStrand (LTP), 28/10 1 rst S Kysing Næs (OGJ) og 29/10 1 SV Risskov Strand (FDØ).Total: 18.995 (23.642) Indsendere: 47 Observationer: 381 Lokaliteter: 153JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 761 2360 220 202 1746 11.276 2430 - -Bysvale (Delichon urbica) 10010Antallet af ynglepar har slået rekorden fra sidste år, men til gengæld har trækobservationerne i foråret slåetbundrekorden.Ynglepar: 536-578 ynglepar på 18 lokaliteter, flest (>10 par): 213 par Kalø Gods (PLA), 60 par Bjerre(LTP), 40 par Søften (SMJ), 35-45 par Randers Havn (JPA), 34-35 par Lading (HET), 25 par Kalsemade(TBR), 20-25 par Randers (JPA), 20-30 par Glatved Strand (JPL,JKL), 21 par Søbygård Gods (CHØ),10-15 par Strandkær (PLA), 10-15 par Sminge Sø (TVI) og 11 par Kolind (UBM,ABL).1. halvår: Første obs: 19/4 8 Gødvad Bakke (JLO), 22/4 1 Kvottrup Mose (SMJ) og 25/4 rst 2 Odder(FDØ). Træk: 68 trk i perioden 27/4–20/5, flest (>8) 11/5 50 NØ Anholt (FDØ). Større rastende flokke iforåret: 30/4 25 rst Brabrand Sø (FDØ), 3/5 40 rst Mørke Kær (FNI), 21/5 30 fou Bjerregrav Mose(BKR) og 24/5 150 fou Moesgård Strand (FDØ). Herefter flere større iagttagelser fra ynglelokaliteterne.2. halvår: Træk: 1175 trækkende i perioden 11/8–28/10, flest: Risskov Strand: 11/8 110 SV, 2/9 100 SVog 11/9 100 N (alle FDØ). Desuden 14/8 250 SSV Studstrup (FNI) og 9/9 200 N Issehoved (SDY). Større71


astende flokke: Kalsemade: 4/8 125 rst, 5/8 125 rst, 14/8 100 rst og 2/9 500 rst (alle TBR). Desuden 11/8100 rst Pøt Mølle (JPL,JKL), 13/8 200 of Grenå Havn (ABL), 15/8 100 Vrads Sande (MER), 16/8 500Glatved Strand (FDØ) og 2/9 150 Gjern Å (HST). Sidste obs: 5/10 1 fou Mols Bjerge og 3 S Alrø Egehoved(begge FDØ), 5/10 1 rst Kalsemade (TBR), 5/10 1 SSV Studstrup (FNI) og 28/10 1 S SødringholmStrand (LTP).Total: 5152 (5308) Indsendere: 31 Observationer: 173 Lokaliteter: 95JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 70 632 823 262 2013 1339 11 - -Storpiber (Anthus richardi) 10020For første gang siden 1998 er der atter set Storpiber i Århus Amt: 29/9 1 S Vesborg Fyr (SDY) – i øvrigtskulle det være første observation af arten på Samsø.Markpiber (Anthus campestris) 10050Markpiberen, der ikke har været indrapporteret i Århus Amt siden 1999, er i år set to steder: 11/5 3 rstAnholt (FDØ), 12/5 1 Gjerrild Nordstrand (NØD) og 26/5 2 sy flyvepladsen, Anholt (HET). Ifølge Grell(2002) skulle der i 2001 være registreret 3-4 ynglepar på Anholt.Skovpiber (Anthus trivialis) 10090Antallet af ynglepar er fordoblet i forhold til sidste år. Der mangler større træktal fra blandt andet Alrø ogNØ-Djursland.Ynglepar: 19 par på 3 lokaliteter, alle nævnes. 1 par Søballe Grusgrav (LUR), 6 par Sødringkær og 12par Sødringholm Skov (begge LTP). Syngende fugle (>1): Sødringholm Skov: 28/4 5 sy (LTP), 13/5 3 sy(JPA) og 4/6 12 sy (LTP). Desuden 5/5 2 sy Løvenholm Skov (JPL,JKL), 5/5 2 sy Frederiksdal Hede(SFP), 7/5 3 Koed Skov (UBM,ABL), 8/5 2 sy Nørreris Skov (FF), 22/5 min. 2 sy Brattingsborg Skov(SDY), 27/5 2 sy Hevring Hede (SSi) samt 2/7 8 sy Hvidtvedgård Plantage (PLA).1. halvår: Første obs: 18/4 7 Hørret Skov (FF), 22/4 2 rst Storring Præstegård (JEL), 22/4 1 rst Kragemosenog 22/4 2 N Issehoved (begge SDY). Træk: 115 trækkende i perioden 22/4–11/5, kulminerende27/4–11/5. Største trækobs (>3): 27/4 20 Ø Gjerrild (FDØ), 28/4 12 SØ Sødringholm Strand (LTP), 8/530 N + 9/5 8 N + 10/5 15 N Issehoved (alle SDY) samt 11/5 19 trk Gjerrild Nordstrand (JSC).2. halvår: Træk: 381 trækkende i perioden 10/8–2/10, kulminerende 22/8–17/9. Største trækobs (>10):Sletterhage: 2/9 112 trk og 17/9 19 trk (begge JSC). Studstrup: 2/9 47 SSV, 7/9 33 SSV og 15/9 21 SSV(alle FNI). Desuden 22/8 11 S Dragsmur (FDØ) og 27/8 20 S Mols Bjerge (FDØ). Sidste obs: 29/9 7 trkVesborg Fyr (SDY), 2/10 1 S Mols Bjerge (FDØ) og 6/10 1 rst Sødringholm Strand (LTP).Total: 611 (826) Indsendere: 25 Observationer: 97 Lokaliteter: 45JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 63 123 23 12 80 308 2 - -Engpiber (Anthus pratensis) 10110Ynglepar: 64-74 par på 12 lokaliteter, alle nævnes: ca 15 par Hov Røn (SHØ), 10 par Søby Rev (JGR), 10par Besser Rev (AMT), 10 par Brokold (AMT), 6 par Eskeholm (AMT), 5 par Stavns Fjord (AMT), 0-10par Issehoved (JEL), 3 par Splidholm (JGR), 2 par Mellempoldene (LPJ), 1 par Glatved Strand(JPL,JKL), 1 par Illerup Ådal (PLA) og 1 par Fårbjerg (LUR). Bemærk de mange par fra Samsø, der bl.a.er noteret i forbindelse med amtets naturovervågning på øen. Syngende fugle: Min 16 på 12 lokaliteter, flest(>1): 2/4 2 sy Lading (HET), 26/5 2 sy Kragemosen (SDY) og 24/7 2 sy Alrø Alhale (PLA).1. halvår: Enkelte større flokke noteres i vintermånederne, flest 14/1 16 + 12/2 20 Norsminde Fjord(CEM). Træk: Kun 414 trækkende fugle i perioden 13/2–11/5, kulminerende 31/3–28/4. Større trækkende72


flokke (>20): Issehoved: 21/4 55 N og 8/5 57 N (alle SDY). Sødringholm Strand: 31/3 46 SØ og 28/4 30trk (alle LTP). Desuden 11/4 27 trk Gjerrild Nordstrand (JSC), 23/4 30 N Mols Bjerge (FDØ), 27/4 50 ØGjerrild (FDØ) og 27/4 44 N Århus Midtby (OLI). Større rastende flokke (>100): 23/4 130 rst Hesselholm(SDY), 28/4 150 rst Lading (HET) og 28/4 140 rst Sødringholm Strand (LTP).2. halvår: Træk: 10.124 trk i perioden 2/9–11/11, kulminerende 16/9–14/10. De største lokaliteter:Alrø Egehoved: 3312 trk 5/10–11/11, flest (>100): 5/10 3161 S (FDØ) og 14/10 122 trk (JSC).Sletterhage: 568 trk 2/9–13/10, flest (>100): 2/10 346 S (FDØ) og 7/10 122 trk (JSC).Vesborg Fyr: 521 trk 26/9–15/10, største obs: 29/9 450 trk (SDY).Mols Bjerge: 540 trk 18/9–12/10, flest (≥100): 23/9 100 SV, 5/10 250 S og 12/10 100 S (alle FDØ).Studstrup: 939 trk 15/9–4/11, flest (>100): 2/10 240 SSV, 5/10 340 SSV og 12/10 190 SSV (alle FNI).Risskov Strand: 2032 trk 5/9–2/11, flest (>100): 3/10 360 SV og 11/10 1200 SV (alle FDØ).Sødringholm Strand: 856 trk 6/9–28/10, flest (>100): 16/9 174 S, 6/10 217 SV og 13/10 261 SV (alle LTP).Desuden 5/10 140 S + 11/10 120 SV Risskov By (begge FDØ), 5/10 550 SSV Løgten (FNI) og 11/10 400SV Universitetsparken (FDØ). Større rastende flokke: 22/9 56 rst Eskeplet (LPJ), 22/9 150 + 6/10 100 rstSødringholm Strand (LTP), 24/9 50 Sletterhage (FDØ), 25/9 50 rst + 2/10 50 rst Kalsemade (TBR), 6/1080 rst Gåsehage (FNI), 10/11 100 rst Råby Kær (PEØ) og 2/12 35 rst Norsminde Fjord (CEM,OGJ).Langt hen i december ses fortsat større flokke i amtet, bl.a. 23/12 40 Glatved Strand (JKL,JPL) og 26/1218 Norsminde Fjord (OGJ).Total: 13.450 (9188) Indsendere: 34 Observationer: Lokaliteter: 84JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC44 73 404 1268 187 26 93 80 1663 9308 228 120Rødstrubet Piber (Anthus cervinus) 101206 indrapporteringer heriblandt en meget sen fugl fra efteråret.29/4 1 rst Veggerslev (NØD), 3/5 1 Gjerrild Nordstrand (NØD), 24/9 1 SV Hesselholm (LEB), 2/10 1 SSletterhage (FDØ) og 14/10–22/10 1 Norsminde Fjord (CEM,OGJ,HLÆ,GGU).Bjergpiber (Anthus spinoletta) 10140Igen i år er Bjergpiberen i fremgang i amtet, og nu er arten også observeret på Samsø. Vær meget omhyggeligmed artsbestemmelse af Bjergpibere – især om foråret hvor de let forveksles med Skærpibere aflittoralis-racen!1. halvår: 1/1 1 + 24/1 1 Norsminde Fjord (OGJ,CEM), 13/1 1 Eskeplet (LTP), 10/3 1 Besser Rev (SAM)og 3/4 1 Polderrev (NØD).2. halvår: Den første er meget tidlig 28/10 1 Sødringholm Strand (CSS). Århus Østhavn: 10/11 2 rst(OGJ,KOL), 11/11 2 (HST,JLY), 13/11 2 rst (CHØ), 2/12 2 rst (JSC) og 11/12 2 fou (BWA). BrabrandSø: 17/11 1, 19/11 1 og 16/12 1 (alle FDØ).Total: 8 Indsendere: 13 Observationer: 15 Lokaliteter: 7JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2 - 1 1 - - - - - 1 2 2Skærpiber (Anthus petrosus) 10135For første gang siden 1997 er der indsendt hele 2-5 ynglepar i Århus Amt. Bemærk, nyt euringnummer.Ynglepar: 3-5 par på 5 lokaliteter. 1 par Grenå Havn (NØD), 1 par Sælvig Havn (SAM) – endda set medunger i reden, 0-1 par Sangstrup Klint (NØD), 0-1 par Søby Rev (JGR) og 0-1 par Issehoved (JEL).1.halvår: Større rastende flokke (>10): Fornæs: 7/1 23, 21/1 32 og 17/2 23 (alle NØD). Desuden 2/1 15Horskær (CEM) og 27/1 15 Sødringholm Strand (LTP). Sidste forårsobs: 31/3 1 Sødringholm Strand(LTP), 31/3 3 rst + 1/4 3 rst Issehoved (alle SDY) og 12/5 2 rst Anholt (FDØ).73


2. halvår: Gennem sommeren ses, udover yngleparrene, enkelte fugle, 13/7 1 rst Overgårds Dige (PLA) og29/8 1 rst Risskov Strand (FDØ). Træk: 106 trækkende i perioden 19/9–13/11, kulminerende 17/10–30/10,flest (>8): Fornæs: 17/10 25 trk (AR), 19/10 20 S (FDØ) og 30/10 11 S (FDØ). Større rastende flokke:27/10 34 rst Fornæs (AR), 18/11 12 rst Bønnerup Strand (HBØ), 3/11 10 rst Grenå Havn (AR), 3/11 10rst Sødringholm Strand (LTP,PHJ), 10/11 14 rst Kysing Næs (OGJ) og 14/11 10 Århus Østhavn (CEM).Total 803 (373) Indsendere: 30 Observationer: 173 Lokaliteter: 45JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC159 64 86 3 2 0 5 2 11 156 246 70Gul Vipstjert (Motacilla flava) 10170I år tæller gruppen af ikke-racebestemte Gule Vipstjerter 1038 ex – en pæn stigning i forhold til 2000.1. halvår: De første fugle ses 25/4 1 Tammestrup (LTP), 28/4 1 Sødringholm Strand (LTP) og 30/4 16Langør, hvoraf minimum fem er racebestemt til thunbergi (SAM). Der er indrapporteret kun 188 trk iperioden 28/4–7/6. Flest i foråret er 8/5 84 rst Geding Mose (SHØ), 11/5 68 NØ Anholt (FDØ), 22/5 69 rstIssehoved (SAM).2. halvår: Der noteres 170 trækkende fugle i perioden 4/8–16/9. De største obs er 29/8 17 S + 30/8 18 SV +5/9 20 SV Risskov Strand (FDØ). Årets sidste obs er 17/9 3 + 22/9 2 + 24/9 1 Kalsemade (TBR).Total: 1038 Indsendere: 22 Observationer: 128 Lokaliteter: 48JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 13 679 18 32 182 122 - - -Almindelig Gul Vipstjert (Motacilla flava flava) 10171Med 80 indrappporterede Gule Vipstjerter af vores hjemlige race, er året klart bedre end 2000. Antallet afynglepar viser, at Gul Vipstjert er en meget fåtallig ynglefugl i amtet og årets forekomst er indskrænket til2-3 lokaliteter.Yngel: Der er indrapporteret 8-11 ynglepar fra 3 lokaliteter, alle nævnes: 5-8 par Bjerre (LTP), 2 parSødringkær/Under bakken (LTP) og 1 par Norsminde Fjord (OGJ).1. halvår: Ankomst som normalt: 30/4 9 rst Assendrup Enge (OGJ). Kun få større observationer fra foråretmed 26/5 14 rst Anholt, Kæret (HET) som den største. Desuden et par af de blandede flokke, hvor racen erset sammen med den nordlige race, 8/5 84 + 9/5 61 Geding Mose (SHØ) – observatøren angiver her, at defleste fugle var af racen flava.2. halvår: Kun få og små observationer fra efteråret, de største er 7/8 4 fou Drastrup Enge (JPA), 27/8 6 rstKolindsund (LPJ) og 2/9 5 rst Kysing Næs (OGJ), hvilket også er årets sidste observation.Total: 80 Indsendere: 7 Observationer: 20 Lokaliteter: 14JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 9 26 22 7 11 5 - - -Nordlig Gul Vipstjert (Motacilla flava thunbergi) 10173Et virkeligt flot år for racen med minimum 1147 fugle, hvilket skyldes nogle store obs fra Gjerrild-områdeti træktiden. De store obs kan dog være de samme fugle, der har bevæget sig rundt i området igennem enperiode, hvilket i så fald halverer årstotalen. Det er derfor vigtigt, at man benytter adfærdskoderne vedindrapporteringen, f.eks. rastende, trækkende m.v., så det indkomne materiale bedre kan vurderes.Årets første observationer er 30/4 10 rst Hjelm (JKI) + 32 Grenå Enge (NØD) + 2 rst Assedrup Enge(OGJ) + 5 rst Langør (SAM). Årets største observationer er 9/5 120 Gjerrild Nordstrand + 110 Fornæs(begge NØD) og 12/5 190 Gjerrild Nordstrand (NØD). Der er fra Gjerrild-området indrapporteret 665fugle i tiden 9/5 til 12/5. Som sædvanlig er der ingen observationer fra efteråret, så årets sidste fugle ses26/5 2 rst Anholt (HET) + 15 fou Mårup, Samsø (SDY).74


Total: 1147 Indsendere: 13 Observationer: 34 Lokaliteter: 22JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 112 1035 - - - - - - -Bjergvipstjert (Motacilla cinerea) 10190Med en årstotal på 253 fugle er året det bedste for arten siden 1994. Det ser ud til, at arten overvintrer medflere og flere individer i amtet, og der ses i år Bjergvipstjert i alle årets måneder.Yngel: Det er glædeligt at se, at antallet af ynglepar også udviser en stigning. I 2001 er der indsendt observationeraf 16-17 sikre/sandsynlige ynglepar fordelt på ligeså mange lokaliteter.1. halvår: Forårets første fugle ses 9/3 1 Fannerup (NØD) + 1 Tarskov Mølle (PLA). Fra forårstrækket erder kun observationer af 7 trækkende fugle i perioden 17/3–27/4, flest 27/4 2 N Århus Midtby (OLI).2. halvår: Efteråret byder på bare 26 trækkende fugle i perioden 30/8–18/11, flest ses 13/9 2 V Mols Bjerge(FDØ), 16/9 3 S Sødringholm Strand (LTP) og 3/10 2 SSV Studstrup (FNI).Vinterfund: Der er overvintrende fugle på 7 lokaliteter i 1. halvår: 2/1 1 Voel Bæk (HST) + 1 Rathlousdal(FDØ), 6/1 + 9/1 1 Åkær Gods/enge (OGJ,FDØ), 18/1 + 10/2 1 Funderholme (MER), 23/1 1 KollensMølle (CEM), 18/2 + 27/2 1 Egå Enge (FDØ) og 23/2 1 Tåstrup (FDØ). Der er også vinterfund fra 2.halvår, alle nævnes: 2/12 1 rst Egådalen (FDØ) og 21/12 + 26/12 1 Århus Havn (TEH,HBP).Total: 253 Indsendere: 42 Observationer: 164 Lokaliteter: 86JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC6 4 66 54 28 19 24 7 22 21 5 3Hvid Vipstjert (Motacilla alba) 10200Der er indrapporteret 3229 fugle, hvilket gør 2001 til et år på det jævne. I modsætning til 2000, er der i årkun få observationer af større flokke under trækket.Yngel: Arten er en af vores mest udbredte ynglefugle, hvilket dog ikke kan ses af det indkomne materiale,der kun er på 10-12 ynglepar, flest 2-3 par Birkesig råstofgrave (JPL) og 1-2 par Flakket, Anholt (HET).1. halvår: De første fugle ankommer 10/3, hvor der er indrapporteret enlige fugle på 8 lokaliteter. Forårstrækketer på 165 fugle i perioden 10/3–7/5. De største trækobservationer er: 31/3 56 SØ SødringholmStrand (LTP) + 14 N Issehoved (SDY), 1/4 14 SØ Sødringholm Strand (LTP,JPA) og 11/4 22 trk GjerrildNordstrand (JSC). Forårets største observationer i øvrigt: 12/3 25 rst Kalsemade (TBR), 2/4 25 rst påmark Øster Bjerregrav (BKR) og 18/4 35 Åkær Gods (JGR).2. halvår: Efterårstrækket er på 967 fugle i perioden 14/8–2/11. De største trækobservationer er: 16/9 104 SSødringholm Strand (LTP) + 97 trk Sletterhage (JSC) og 29/9 55 S Vesborg Fyr (SDY). Største forekomstaf rastende fugle ses i perioden 4/8–3/9 med op til 100 rst Kalsemade (TBR). Desuden ses 2/9 min.100 Fornæs (CSS). Efterårets sidste er 2/11 1 SV Risskov Strand (FDØ), 3/11 1 Brabrand Sø (FDØ) og1/11–7/11 1 Kalsemade (TBR).Vinterfund: 29/1 1 fou Århus Østhavn (FDØ) og 7/12 1 Mossø v. f. Alken (FDØ).Total: 3229 Indsendere: 42 Observationer: 347 Lokaliteter: 140JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - 325 266 131 36 49 574 1307 454 7 1Sortrygget Hvid Vipstjert (Motacilla alba yarrellii) 10202Igen rekordår for racen i amtet med 17 observationer af op til 8-12 forskellige fugle. 2001 er også året, hvorracen sandsynligvis ynglede i amtet, idet der er set en han med føde i næbbet 31/5 Dråby Strand (FF).Observatøren nævner, at ”fuglen havde karakterer som racen Sortrygget Hvid Vipstjert”.75


Øvrige observationer: Alle nævnes: 21/3 + 26/3 1 Assedrup Enge (OGJ,FDØ), 27/3 + 31/3 1 Grenå Havn(NØD), 30/3 1 Grenå by + 1 Grenå Enge (NØD), 31/3 2 Grenå By (NØD), 6/4–8/5 1 stationær Grenå By(NØD), 8/4 2 Glesborg (NØD), 17/4 + 19/4 1 Dødeå Enge (FDØ,FAJ), 15/8 1 Svejstrup Mose (FDØ) og21/8–7/9 1 han Kalsemade (TBR).Total: 12 Indsendere: 6 Observationer: 17 Lokaliteter: 10JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 5 5 2 - - 2 1 - - -Silkehale (Bombycilla garrulus) 10480Det har været et pænt år for arten. Ca 13.000 fugle er pænt over gennemsnittet for de forgående 10 år pågodt 5000 fugle. Totaltallet er dog ikke forsøgt renset for mulige gengangere, som der helt sikkert kangemme sig mange af i materialet.1. halvår: Største obs (≥100) fra Stor-Århus: 4/1 200 Århus Nord (FDØ), 2/2 230 + 6/2 130 Århus Midtby(OLI) og 10/3 155 Risskov By (FDØ). Uden for Århus-området ses også pæne flokke (≥70): 24/1 70 BønnerupBy (NØD), 7/2 + 12/2 70 Hornbæk Enge, Gudenåen (LTP,JPA), 28/2 180 Feldballe (JPL) og 11/376 Ballen, Samsø (SAM). Træk: 23/1 25 V Assentoft (LTP), 15/2 2 NNØ Bønnerup Strand (FDØ), 13/37 N Moesgård Strand (FDØ), 2/4 10 Ø Hornbæk Enge (LTP) og 23/4 1 N Studstrup (FNI). De sidstefugle ses 10/5 1 Issehoved (SDY) og 11/5 2 Anholt (FDØ) + 14 Gjerrild (NØD).2. halvår: Første obs er 14/10 2 trk S Sødringholm Strand (LTP), 16/10 1 Studstrup (FNI) og 17/10 3Bønnerup Strand (FDØ). De første fugle i Århus-området er 21/10 25 Risskov By (FDØ), og de størsteflokke dér er (lok.max ≥200): 18/11 500 Brabrand (FDØ), 18/11 200 Universitetsparken (FDØ) og 30/11300 Viby (MAN). På øvrige lokaliteter ses også pæne flokke (lok.max ≥90): 27/10 325 Grenå By (AR),4/11 118 Ebeltoft (FDØ), 8/11 + 13/11 100 Beder (LFT), 28/11 100 Silkeborg Syd (SFP) samt 1/11 90Rønde (FDØ).Trækobs (>20): 25/10 47 indtrk Fornæs (FDØ), 27/10 118 SV + 2/11 24 SV Risskov Strand (FDØ), 4/1125 SØ Beder (PEØ) og 18/11 48 SV Vosnæs Pynt (FNI).Total: 12.944 (4977) Indsendere: 56 Observationer: 386 Lokaliteter: 118JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1189 1881 1216 383 59 - - - - 1447 5470 1299Vandstær (Cinclus cinclus) 10500Der er kun rapporteret forholdsvis få egentligeoptællinger, hvor observatøren har bevæget siglangs vandløbet. Årstotalen er derfor tilsvarendelav. Sidste års ynglelokalitet er besat igen i år,men tilsyneladende er der ikke kommet ungerpå vingerne. Reden er i år bygget i en opsatredekasse! Se også hjemmesiden om Vandstæren:http://home6.inet.tele.dk/peterlan/cinclus/.Yngel: En fugl ses og høres synge ved rede påtidligere ynglelokalitet 23/3–21/5 (PLA). Ingenunger set.1. halvår, alle obs af mere end to fugle nævnes:7/1 3 Århus Å, Pinds Mølledalen (PLA,MAN,DOF-tur), 4/3 3 Kastbjerg Å ved Kærbybro(LTP,JPA), 4/3 4 Århus Å, Pinds Mølle tilFusvad Bro (SHØ), 22/3 6 Funder Å ned-76


strøms Løgager dambrug (EDY) samt 26/3 3 Giber Å, Vilhelmsborg-Fulden (FF). Forårets sidste observationer(eksklusiv ynglefuglene) er 1/4 1 bæk i Revn ved Kolindsund (NØD) og 2/4 1 Borum Møllebæk(Ole Helgren).2. halvår: Efterårets første dukker op 29/10 1 Grundfør Mølle (FDØ), 30/10 1 Giber Å (FDØ) samt 7/11 1Giber Å, Fulden-Skovmøllen (DSA). Eneste obs med mere end en fugl er 8/11 3 Lystrup Å (FDØ), 18/112 Århus Å, Pinds Mølle-Fusvad (SHØ) samt 22/12 4 Århus Å, Pinds Mølle-Tarskov Mølle (FDØ).Total: 89 (sum af lokalitetsmax) Indsendere: 21 Observationer: 79JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC17 9 34 3 1 - - - - 2 10 13Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) 10660Årstotalen på 508 fugle er en lille tilbagegang i forhold til 2000. Bestanden er afhængig af bl.a. vintervejret,og efter hårde vintre kan bestanden være på et minimum. Efter de sidste års milde vintre burde bestandenvære i top, så den lavere årstotal er nok snarere et udtryk for, at Gærdesmutten ikke er den mest interessanteart for feltbisserne.Yngel: Medregnet syngende fugle kan antallet af ynglepar opgøres til 239-253 par, flest (lok.max): 26/4 21sy Vallum Sø (UBM,ABL), 27/4 38 sy Gudenåparken//Vasen/Kongslund (JPA) og 20/5 25 sy SødringholmSkov (LTP).1. halvår: De største observationer bortset fra syngende fugle: 7/1 9 fou + 14/1 5 Fussingø Skov (OEH,BKR,BRA), 16/4 + 12/5 6 Brattingsborg Skov (SAM).2. halvår: Efterårets største observationer: 14/10 6 fou Vesborg Fyr (SDY), 24/11 6 fou BrattingsborgGods (SDY), 29/11 9 Gudenåen, Sminge Sø-Alling Å (HST) og 3/12 6 Brabrand Sø (HST).Total: 508 Indsendere: 30 Observationer: 253 Lokaliteter: 117JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC46 21 54 158 134 75 45 15 16 38 29 21Jernspurv (Prunella modularis) 10840Årstotalen er halveret i forhold til 2000, hvilket skyldes, at der kun er indsendt få større observationer fraforårs- og efterårstrækket. Derimod er der rapporteret om rigtig mange syngende fugle, hvilket dog ikkemed sikkerhed betyder, at antallet af ynglepar er lige så stort, da Jernspurven har et avanceret sexliv, hvorbåde hanner og hunner kan have flere mager.Yngel: Der er i år kun indsendt et sikkert ynglefund, 1 par Ryomgård (ABL,UBM). Der er registreret 163-178 syngende fugle, flest (lok.max): 31/3 + 17/4 6 sy Gudenåparken/Vasen/Kongslund (JPA), 4/4 15 syUldrup Bakker (CEM) og 21/4 16 sy Sødringholm Skov (LTP).1. halvår: Forårstrækket er på kun 50 fugle i perioden 17/3–22/4, flest: 31/3 15 SØ Sødringholm Strand(LTP) + 7 N Issehoved (SDY) og 11/4 11 trk Gjerrild Nordstrand (JSC).2. halvår: Der er indberettet 279 trækkende fugle i perioden 2/9–2/11, flest 2/9 46 trk Sletterhage (JSC),23/9 22 trk + 5/10 32 SSV Studstrup (FNI).Total: 578 Indsendere: 30 Observationer: 266 Lokaliteter: 90JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC9 14 73 120 60 17 10 - 157 132 9 29Rødhals (Erithacus rubecula) 10990Et dårligt år for arten med en årstotal på bare 426 fugle og ingen indsendte ynglefund.Yngel: Der er indberettet 73-79 syngende fugle i yngletiden, flest (lok.max): 17/3 7 sy Gudenåparken/Vasen/Kongslund(JPA), 30/3 4 sy Issehoved (SDY), 11/4 4 sy Bjerregrav Mose (JPA) og 26/4 1477


sy Vallum Sø (UBM,ABL). En del af de syngende fugle kan dog være fugle på træk, da det er almindeligt,at rastende fugle synger for bl.a. at opretholde et fødesøgningsrevir.1. halvår: Ingen egentlige trækobservationer og kun få rastende fugle. De største observationer: 16/1 15 fouFussingø Skov (BKR) og 1/4 10 rst Issehoved (SDY).2. halvår: I år ingen observationer af trækkende fugle og kun få og små observationer i efteråret. De størsteiagttagelser: 27/9 12 rst Vesborg Fyr (SAM), 7/10 20 Hinnerup (FDØ), 29/10 15 rst Risskov Strand(FDØ) og 30/10 20 rst Mols Bjerge (FDØ).Total: 426 Indsendere: 24 Observationer: 185 Lokaliteter: 80JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC67 24 42 60 45 15 6 3 43 122 7 26Nattergal (Luscinia luscinia) 11030Årets total er på 310 fugle fordelt på 68 lokaliteter. Nattergalen registreres næsten altid på sangen, hvilketkan medføre at den er overset på nogle af de små lokaliteter, hvor der kun er et enkelt par og hannenssangaktivitet dermed er lav.Yngel: Der er registreret 249-263 ynglepar inkluderet syngende fugle, hvilket er en pæn fremgang i forholdtil 2000. De bedste ynglelokaliteter er (lok. max.): 21/5 53 sy Bjerregrav Mose (BKR), 21/5 14 sy EssenbækMose, Volk Møllebæk (LTP) og 1/6 20 sy Attrup Kær-Bjørnholm Mose (JPL,JKL).1. halvår: Tidlig ankomst 1/5 1 sy Bjerregrav Mose (CSS), 2/5 1 rst Brabrand Sø (BGO) og 2/5 1 syBeder (PEØ).2. halvår: Årets sidste fugle høres 29/6 2 rst Højslet, Voldum Mark (JPA), 18/7 1 rst Bjerregrav Mose(CSS) og en sen fugl som den sidste 5/9 1 fou Armhoved, Samsø (SDY).Total: 310 Indsendere: 36 Observationer: 135 Lokaliteter: 68JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 227 110 5 - 1 - - -Nordlig Blåhals (Luscinia svecica svecica) 11061Det er glædeligt, at der i år er hele 4 observationer af Nordlig Blåhals i amtet. 8/5 1 Glesborg (NØD) + 1han rst Issehoved (SDY), 9/5 1 Gjerrild Nordstrand (NØD) + 1 Skindbjerg (NØD).Husrødstjert (Phoenicurus ochruros) 11210Årets total er på 115 fugle frasorteret gengangere og dobbeltobs, hvilket er på niveau med 2000. Igen i år erder indsendt et par vinterfund. Kerneområderne for arten er stadig industriområderne i byerne, men i år erder også obs af husrødstjert ved flere større godser, måske ligner deres bygninger efterhånden industri?Yngel: 13-14 par på 10 lokaliteter. Eneste lokalitet med mere end ét par er Grenå Havn, hvor der er noteret4 par (NØD). Yderligere er der indsendt obs af 38 syngende fugle i yngletiden, frasorteret oplagte gengangere.Hvordan ser det mon ud på Århus Havn, hvor der tidligere er optalt en større ynglebestand?1. halvår: Bortset fra et vinterfund ankommer de første fugle 30/3 1 rst Kalsemade (TBR) + 1 fou sy MoesgårdPark/Museum (JKI) og 2/4 1 rst Randers Havn (JPA).2. halvår: Efterårets største obs 27/9 2 han og 5 hun Århus Østhavn (FF). Efterårets sidste obs er 22/10 1rst Århus Østhavn (FDØ), 28/10 1 ad han Ebeltoft Færgehavn (FDØ) og 11/11 1 rst Kalsemade (TBR).Vinterfund: 2/2 1 sy Mundelstrup (FDØ) og 23/12 2 Glatved Strand (JPL,JKL).Total: 115 Indsendere: 26 Observationer: 107 Lokaliteter: 34JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- 1 2 22 18 35 15 6 17 5 1 278


Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 11220Et år på samme niveau som 2000. Årstotalen er på 162 fugle, og der er heller ikke i år rapporteret om størreantal i træktiden.Yngel: 8-12 par fra 4 lokaliteter. Kun en enkelt lokalitet huser mere end et enkelt ynglepar: 5-9 par SødringholmSkov (LTP). De andre lokaliteter med 1 par er: Sødringkær/Under Bakken (LTP), Thorsager(EJJ) og Todbjerg/Lille Todbjerg (FNI). Yderligere er der indrapporteret 51 syngende fugle i yngletiden,flest (lok.max): 5/5 4 sy Nimtofte (JPL,JKL) og 5/5 4 sy Sødringholm Strand (CCS).1. halvår: Meget tidlig ankomst – de første fugle ses 10/4 1 han rst Brabrand Sø (HLL), hvilket er megettidligt. De følgende ses mere normalt 21/4 2 sy Sødringholm Skov (LTP) + 1 sy Assedrup Enge (OGJ).2. halvår: Kun 2 observationer af mere end 2 fugle: 5/9 4 fou Vesborg Fyr (SDY) og 16/9 6 SødringholmSkov (LTP,PHJ). Efterårets sidste fugle ses 13/10 1 rst Sødringholm (LTP), 14/10 1 fou Vesborg Fyr(SDY) og 19/10 1 rst Fornæs (FDØ).Total: 162 Indsendere: 34 Observationer: 132 Lokaliteter: 74JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 7 87 24 2 3 41 7 - -Bynkefugl (Saxicola rubetra) 11370Efter det katastrofalt dårlige år 2000, ser det ud til, at bestanden harrettet sig igen. Årstotalen er på 277 fugle, og der er også fremgang iantallet af ynglepar.Yngel: 8-10 par på 9 lokaliteter. Eneste lokalitet med mere end étpar: 2 par Vrads Sande (PLA), det ene par med 6 udfløjne unger.Yderligere er der indsendt 3 syngende fugle på andre lokaliteter.1. halvår: De første fugle ses 28/4 1 Hesselholm (LEB) og 29/4 1 rstIssehoved (SAM). Der er ingen trækobservationer, men nogle størretal fra træktiden: 12/5 32 rst Anholt (FDØ), 13/5 18 rst Kalsemade(TBR) + 12 Kragemosen (SAM).2. halvår: Efterårets største observationer: 2/9 8 Fornæs (CSS), 3/9 8fou Vesborg Fyr (SDY) og 4/9 4-7 Hesselholm (LEB). Årets sidstefugle ses 2/10 1 rst Sletterhage (FDØ), 6/10 1 rst Ebeltoft Færgehavn(LPJ) og 7/10 2 rst Norsminde Fjord (OGJ).Total: 277 Indsendere: 25 Observationer: 90 Lokaliteter: 40JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 7 166 11 11 23 60 4 - -Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola torquata) 11390Igen et flot år for arten med 7 observationer af 5-6 fugle. For andet år i træk er der observationer fra bådeforår og efterår. Ifølge Grell (2002) har der i 2001 været 0-1 ynglepar i amtet – hvor mon?Alle observationer nævnes: 22/5 1 rst Vrads Sande (FDØ), 5/10 1 + 7/10 + 14/10 1 han rst Alrø Egehoved(FDØ,OGJ,JSC), 9/10 1 han rst Århus Østhavn (HET), 11/11 1 han rst Alrø Strevelshoved (OGJ) og14/11 1 han + 1 hun Ebeltoft Færgehavn v. vindmølleparkens udstillingshus (LPJ).Stenpikker (Oenanthe oenanthe) 11460Efter en skuffende forekomst i 2000 er årstotalen på 489 fugle tæt på gennemsnittet for de sidste 10 år.Desværre ser det ud til, at Stenpikkeren er væk som ynglefugl i amtet, idet der ikke er en eneste observation,der bare kunne antyde yngel.79


1. halvår: De første fugle ses 2/4 1 Anholt, Engen (FSV), 2/4 1 rst Kalsemade (TBR) og 3/4 1 Hesselholm(LEB). Der foreligger en enkelt trækobservation: 9/5 5 N Issehoved (SDY). Forårets største observationerer 4/5 23 Hesselholm (LEB), 12/5 25 rst Anholt (FDØ) og 14/5 34 rst Eskeplet (FDØ).2. halvår: Kun to observationer med mere end 10 fugle: 4/9 12 + 6/9 13 Hesselholm (LEB) og 8/9 25 fouVesborg Fyr (SDY). Årets sidste observationer: 8/10 2 Alrø Strevelshoved (FDØ), 14/10 1 Gylling(DSA) og 15/10 1 fou Hesselholm (SDY).Total: 489 Indsendere: 27 Observationer: 144 Lokaliteter: 54JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 9 356 11 - 24 105 12 - -Ringdrossel (Turdus torquatus) 11860Arten er en fåtallig trækgæst. Antallet af fugle kan variere betydeligt fra år til år. I år er der registreret lidtfærre individer i forhold til 10-årsgennemsnittet på 70.1. halvår: I alt 33 fugle i perioden 4/4–13/5. De første er 4/4 1 Anholt Havn (FSV), 4/4 1 Skindbjerg(NØD) og 7/4 1 Norsminde Fjord (OGJ). Trækket kulminerer ultimo april – primo maj med følgendestørre forekomster, 22/4 4 Anholt (FSV), 27/4 4 Fornæs (NØD,FDØ) og 28/4 3 + 3/5 3 Gjerrild Nordstrand(NØD). De sidste obs er 7/5 1 Hesselholm (LEB), 12/5 1 Brattingsborg Skov (SAM) og 13/5 1Gjerrild Nordstrand (NØD).2. halvår: I alt 22 fugle i periode 21/9–31/10. En del ses fouragerende på æbler eller rønnebær. De førsteobs: 21/9 1 rst Grenå Strand (AR), 25/9 2 Grenå by (AR) og 26/9 1 Mols Bjerge (FDØ). De sidste obs:21/10 1 Malling Mose (OGJ), 22/10 1 Drastrup Kær (PHJ) og 30/10 1 + 31/10 1 Mols Bjerge (FDØ).Total: 55 Indsendere: 15 Observationer: 42 Lokaliteter: 25JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 25 8 - - - 8 14 - -Solsort (Turdus merula) 11870På trods af at Solsorten er en af amtets mest udbredte fugle har kun 26 valgt at indsende observationer.1. halvår: Den første syngende fugl: 29/1 1 Århus Midtby (OLI). Foruden oplysninger om sølle 7-9 ynglefundmå nævnes 196 syngende som sandsynlige ynglefund. Forårstrækket kulminerer medio marts – primoapril med største forekomst, 1/4 65 Issehoved (SDY).2. halvår. Størst forekomst er 30/10 100 Mols Bjerge (FDØ).Total: 1476 Indsendere: 26 Observationer: 246 Lokaliteter: 101JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC153 158 256 191 226 53 32 18 24 195 79 91Sjagger (Turdus pilaris) 11980Efter en periode uden sikre ynglepar foreligger der et næsten sikkert ynglefund fra amtet i år. 9/6 ses et parurolige fugle i Mørke Kær (LPJ). Derudover er to sommerobservationer, som kunne tyde på yngel, 1/7 1Sødringholm Skov (JPA) og 8/7 2 rst Samsø (OGJ).1. halvår domineres af de mange flokke af vintergæster nordfra, flest 4/1 1000 + 8/2 1000 Kalsemade(TBR) og 29/1 1200 Lading (HET). Der rapporteres kun om enkelte mindre trækforekomster i foråret.Sidste fugle er 23/5 2 trk Issehoved (SAM,SDY).2. halvår. Første obs: 14/8 3 of Hinnerup (FDØ) og 23/8 1 Kalsemade (TBR). Første større obs er 5/10120 SV Mols Bjerge (FDØ). Der noteres i alt 6260 trækkende fugle i perioden 23/9–2/11, flest 11/10 510SV + 27/10 890 SV + 28/10 510 SV + 29/10 650 SV Risskov Strand (FDØ), 28/10 500 SSV Løgten (FNI)og 1/11 510 SV Egå (FDØ). Største rasteobs er 18/10 1200 + 27/10 1500 Kalsemade (TBR).80


Total: 33.245 Indsendere: 39 Observationer: 288 Lokaliteter: 128JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC9093 2835 661 2567 378 2 3 4 28 14.801 1896 977Sangdrossel (Turdus philomelos) 12000Et pænt antal observationer i år. Der ses mange vinterfugle i januar efter den milde forvinter. Dette årsdecember måned byder igen på pænt mange overvintrende Sangdrosler. Der rapporteres 3 sandsynligeynglepar samt 186 syngende som sandsynlige ynglefugle. Største obs af syngende fugle er 30/3 6 MolsBjerge (FDØ), 31/3 4 Emmedsbo Plantage (JPL) og 4/4 25 Uldrup Bakker (CEM) – flere af disse erformentlig rastende fugle under træk, idet der netop ses et større tiltræk til amtet omkring månedsskiftetmarts-april.1. halvår: De første ses 1/1 3 Skindbjerg (NØD) og 2 Kysing Næs (OGJ). Vinterens største forekomster er14/1 11 Skindbjerg (NØD), hvilket er mange for årstiden. Herudover flere lidt mindre flokke fra isærDjursland i perioden jan–feb. Den første obs af syngende fugl er 11/3 1 Rugård (JPL). På træklokaliteterneses en del rastende og trækkende fugle. Største obs er 1/4 30 rst Issehoved (SDY), 11/4 36 trkf GjerrildNordstrand (JSC) og 27/4 45 rst Fornæs (FDØ). Trækket ser ud til at kulminere i april.2. halvår: Kun 7 observationer af 33 fugle i juli og august. I efteråret noteres i alt 246 trækkende fugle iperioden 15/9–14/10, flest 5/10 102 Alrø Egehoved (FDØ). Desuden rapporteres om ”mange nattrækkende”ved Kalsemade på nætterne 28–29/9 og 13–14/10. Der er i år ingen oplysninger om nattræk overÅrhus, der før har bidraget med gigantiske træktal. I Mols Bjerge ses flokke af et varierende antal gennemefteråret, 6/9 10, 20/9 21, 21/9 55, 25/9 70, 26/9 30, 2/10 5, 4/10 10 og 5/10 20 (FDØ). Disse rastende fugletrækker gennem perioden sydpå, og der rapporteres således ingen herfra i november.Total: 1479 Indsendere: 32 Observationer: 264 Lokaliteter: 124JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC65 10 129 301 60 28 13 20 391 442 2 18Vindrossel (Turdus iliacus) 12010Der er ikke observeret fugle i sommerperioden maj til august.1. halvår: I vintermånederne januar og februar ses mange mindre, overvintrende flokke, flest 10/1 60 FussingøSkov (BKR) og 26/1 60 Brabrand Sø (FDØ). Forårets største obs er 16/4 200 Fussingø Gods(LTP), der samtidig er forårets eneste obs af mere end 50 fugle. Sidste fugle ses 24/4 12 rst Resenbro(EBA) og 28/4 10 Sødringholm (LTP).2. halvår domineres af trækket, der topper i oktober måned. Første obs: 19/9 2 Viby (GGU) og 21/9 1 MolsBjerge (FDØ). I perioden 23/9–4/11 noteres i alt 8330 trækkende, flest 11/10 3570 SV Risskov Strand(FDØ) og 18/10 3000 trk Grenå By. Desuden følgende større antal, formentlig alle rastende fugle, 27/102000 Rimsø by/agerland + 2000 Fornæs – samme dag endda yderligere 4 flokke på Djursland á 1000-1800 fugle (alle AR). Der noteres således over 20.000 Vindrosler i amtet gennem oktober måned. Kun fåvinterobs i december.Total: 21.945 Indsendere: 35 Observationer: 194 Lokaliteter: 90JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC454 131 98 387 - - - - 263 20.491 118 3Misteldrossel (Turdus viscivorus) 12020Ynglefund: 1 Vilhelmsborg Skov (PEØ) og 1 Beder (PEØ). Der registreredes desuden 46 syngende fugle.1. halvår. Her ses det største antal fugle på året. I januar et pænt antal overvintrende, flest 13/1 13 SødringholmStrand (LTP). I perioden 15/2–8/5 noteres i alt 54 trk, flest 10/3 7 trk + 9 rst Sødringholm Strand(LTP) og 17/3 8 trk Issehoved (SDY). Af yderligere større rasteobs ses 31/8 8 rst Hesselholm (SDY).81


2. halvår. De største obs ses under trækket i oktober måned. I alt noteres 100 trk i perioden 14/9–28/10,flest 5/10 12 S Alrø Egehoved (FDØ), 5/10 12 S Sletterhage (FDØ), 11/10 13 SV Risskov Strand (FDØ),15/10 10 trk Vesborg Fyr (SDY) og 28/10 13 S Sødringholm Strand (LTP). Af større rastetal kan nævnes21/9 13 Mols Bjerge (FDØ), 7/10 12 fou Rosvig (JKI) og 14/10 14 Sødringholm Skov (LTP). Enkeltefugle ses fortsat i december, især ved Sødringholm, der ser ud til at huse Misteldrosler om vinteren.Total: 587 Indsendere: 28 Observationer: 184 Lokaliteter: 86JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC44 29 129 53 48 4 19 4 53 172 4 11Græshoppesanger (Locustella naevia) 12360I modsætning til sidste år er der nu igen indberetninger om ynglepar: 5 par Bjerregrav Mose (BKR) og 2par Essenbæk Mose/ Volk Møllebæk (LTP), desuden 34 syngende fugle fra 25 lokaliteter. Største obssyngende fugle (lok.max >2): 14/5 8 sy Bjerregrav Mose (BKR).Første obs: 1/5 1 sy og 6/5 2 sy alle Bjerregrav Mose (CSS) samt 5/5 1 sy Gudenåparken (LTP).Sidste obs: 19/7 1 sy Slambede øst f. Brabrand Sø (MJH), 25/7 1 sy Gudenåen v. Sminge Sø (SFP) ogden allersidste ret sent: 26/8 1 sy Kysing Næs (OGJ).Total: 47 (102) Indsendere: 22 Observationer: 58 Lokaliteter: 31JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 27 16 3 1 - - - -Flodsanger (Locustella fluviatilis) 12370En fugl observeres syngende 18/7 og 19/7 ved Brassø i det midtjyske (Erik Dylmer).Savisanger (Locustella luscinioides) 12380Ingen observationer i år.Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 12430I forhold til 2000 er der en pæn stigning i indberettede ynglepar: 2-4 par Gudenåparken/Vasen/Kongslund(LTP), 2 par Dronningborg Bredning (LTP) 1 par Bjerregrav Mose (BKR) og 0-1 par Kragemosen(JEL). Desuden observeres 11 syngende fugle fra 7 lokaliteter. Største obs af syngende fugle (lok.max >2):21/5 og 22/5 5 sy Gudenåparken/Vasen/Kongslund (JPA). Øvrige større obs: 3/5 6 Brabrand Sø (FDØ).Første obs: 30/4 og 2/5 2 sy Gudenåparken/Vasen/Kongslund (JPA), 1/5 1 sy Århus Å, Brabr.Sø-Trebroer (OLI) samt 2/5 3 rst Brabrand Sø (FDØ).Sidste obs: 10/6 1 Hinnerup Teglværk (FDØ), 10/6 og 18/6 1 Brabrand Sø, vestende (MAN,FF) samtmeget senere end de andre, dog ikke særlig sent, 28/7 1 sy Dronningborg Bredning (LTP).Total: 20 (59) Indsendere: 12 Observationer: 34 Lokaliteter: 10JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 16 3 1 - - - - -Kærsanger (Acrocephalus palustris) 12500Der indberettes 10-13 ynglepar fra følgende lokaliteter: 5 par Norsminde Fjord langs sydsiden (OGJ), 5par Bjerregrav Mose (BKR), 0-2 par Kragemosen (JEL) og 0-1 par Veng Mose (JEL). Største obs afsyngende fugle (lok.max >7): 5/6 8 sy Dronningborg Enge (JPA), 6/6 8 sy Bjerregrav Mose (BKR) samt6/6 10 sy Egådalen (FDØ).82


Første obs: 7/5, 8/5 og 11/5 observeres 1 fugl ved Brabrand Sø (JSC,FDØ). De næste 3 fugle observeresalle 12/5 hhv. Kristrup Enge (LTP), Brattingsborg Skov (SAM) og Beder (PEØ).Sidste obs: 18/7 1 sy Bjerregrav Mose (CSS), 20/7 1 sy Sminge Sø (TVI) og 24/7 1 sy Kastbjerg (CSS).Total: 243 (269) Indsendere: 31 Observationer: 152 Lokaliteter: 80JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 74 143 26 - - - - -Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 12510En pæn stigning af indberettede ynglepar i forhold til sidste år: 13 par Bjerregrav Mose (BKR), 18 parGudenåparken (LTP) og 0-25 par Kragemosen (SAM,JEL). Største obs syngende fugle (lok.max >10):26/5 21 sy Gudenåparken (JPA), 30/5 20 sy Bjerregrav Mose (CSS) 21/6 11 sy Dystrup Sø (PLA) og27/6 12 sy Brabrand Sø (PLA,BGO).Første obs: 28/4 1 sy og 29/4 2 + 1 sy Brabrand Sø (GGU,FDØ) og 29/4 1 sy Dystrup Sø (UBM,ABL).Sidste obs: 1/9 1 rst Gudenåparken, 1 rst Hornbæk Enge, 1 sy Gudenåen vest for Randers (alle JPA),13/9 1 rst Dronningborg Bredning (JPA) og 3/10 1 Sminge Sø (SFP).Total: 367 (658) Indsendere: 30 Observationer: 138 Lokaliteter: 64JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 10 177 118 42 15 4 1 - -Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) 12530Ingen observationer i år.Gulbug (Hippolais icterina) 12590Der er ingen oplysninger om ynglefund men om mindst 62 syngende fugle fra 43 lokaliteter. Største obssyngende fugle (>3): 26/5 4 sy Dronningborg Skov (JPA), 27/5 4 sy hhv. Hevring Hede (SSi) og ÅrhusÅ, 3-Broer-Århus Midtby (JSC) samt 13/6 5 sy Lushage, Helgenæs (CSS). Øvrige større obs (lok.max >4):25/5 5 Issehoved (SAM) og 31/5 5 rst Anholt (FDØ).Første obs: 6/5 1 sy Ny Mølle, Egåen (LBØ) og 8/5 2 sy Issehoved (LEB,SDY) samt 1 sy Beder (PEØ).Sidste obs: 3/9 1 fou Hesselholm (SDY), 4/9 1 rst Kalsemade (TBR) og 5/9 1 fou Armhoved (SDY).Total: 92 (95) Indsendere: 28 Observationer: 111 Lokaliteter: 45JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 41 37 6 5 3 - - -Gærdesanger (Sylvia curruca) 12740I år er der ingen konkrete oplysninger om ynglefund af denne almindelige ynglefugl i amtet. Der indberettesdog mindst 82 forskellige syngende fugle fra 53 lokaliteter. Største obs syngende fugle (>4): 2/5 5 sySletterhage (LPJ), 5/5 6 sy Sødringholm Skov (CSS) og 7/5 6 sy Issehoved (SDY). Større obs af rastendefugle: 11/5 14 rst Anholt (FDØ).De første er 21/4 1 Bidstrup Gods (SKA), 22/4 1 Gjerrild Nordstrand (NØD) og 26/4 1 sy Viby (GGU).Sidste obs: 22/9 1 rst Kalsemade (TBR) og 1 sy Beder (PEØ). 29/9 indberettes 1 fou Vesborg Fyr (SDY).Total: 178 (184) Indsendere: 33 Observationer: 172 Lokaliteter: 69JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 18 105 22 16 4 13 - - -83


Tornsanger (Sylvia communis) 12750Der er indberettet 12-20 ynglepar: 10 par Norsminde Fjord – midtdelen langs sydsiden (OGJ) og 2-10 parIssehoved (JEL). 297 syngende fugle fra 81 lokaliteter er en stor tilbagegang i forhold til sidste år, ogsåselv om man tager i betragtning, at der i 2000 blev gennemført en kortlægning af syngende Tornsangere iMols Bjerge. Antallet af indberettede syngende fugle er dog større end i 1999. Største obs syngende fugle(lok.max >45): 21/5 62 sy Bjerregrav Mose (BKR). Desuden 5/6 10 sy Dronningborg Enge, 24/6 10 syRyderne og 14/7 11 sy Kristrup Enge (alle JPA).De første fugle ses som sædvanligt allerførst i maj: 1/5 1 Gjerrild By (CEM), 2/5 1 sy Sletterhage (LPJ)og 2/5 4 Eskelund (OLI).De sidste observationer er alle fra 8/9, og er tidligere end i de sidste 10 år: 1 Sletterhage (JPL,JKL), 1 fouHesselholm og 1 fou Issehoved (begge SDY).Total: 535 (744) Indsendere: 25 Observationer: 217 Lokaliteter: 102JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 215 199 88 20 13 - - -Havesanger (Sylvia borin) 12760Der er ingen oplysninger om ynglepar, men om mindst 98 forskellige syngende fugle fra 60 lokaliteter.Havesangeren er en almindelig ynglefugl i amtet. Største observationer af syngende fugle (lok.max >3):27/5 21 sy Gudenåparken (LTP) samt 4 sy Hevring Hede (SSi), 4/6 4 sy Asferg Mose (JPA) og 6/6 5 syBjerregrav Mose (BKR).Første obs: 2/5 1 sy Vestre Kirkegård (JLY) og 9/5 1 Øer, Hassensøre (FDØ) samt 1 sy Kalsemade(TBR). Sidste obs: 30/9 1 Ballen (SAM), 3/10 1 rst Risskov Strand og 11/10 1 rst Risskov By (beggeFDØ). Den sidste observation er ret sen, og den seneste siden 1995.Total: 143 (268) Indsendere: 23 Observationer: 129 Lokaliteter: 68JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 65 46 24 1 5 2 - -Munk (Sylvia atricapilla) 12770Der er oplysninger om 21 ynglepar: 11 par Sødringholm Skov og 10 par Gudenåparken (alle LTP).Desuden 225 forskellige syngende fugle fra 98 lokaliteter. Største obs syngende fugle (lok.max >3): 11/519 sy Vallum Sø samt 8 sy Ryom Skov (alle UBM,ABL), 21/5 11 sy Fussingø Skov (BKR) og 26/5 9 syGudenåparken (JPA).Der er en del vinterobservationer i 1. halvår: 1/1–3/4 1 hun, som senere fik en mage, Torskov (IZN), 10/1–11/4 1 Skåde og 14/1–4/3 1 Risskov By (begge FDØ), 21/1 2 Fornæs og 4/2 1 Grenå By (alle NØD) samt4/2 1 rst hun Grundfør By (FDØ). Desuden indberettes 7/4 1 fou og 9/4 2 fou Søften (SMJ) og 11/4 1 syMols Bjerge (FDØ). Efter en 10-dages pause vrimler det ind med observationer. Den første obs af enankommende trækfugl er muligvis 21/4 1 Sødringkær/Under Bakken (LTP). Større obs: 26/4 11 AnholtBy (FSV) og 12/5 11 Brattingsborg Skov (SAM).Ingen større rapporteringer fra efteråret. Sidste obs i efteråret er 24/10 2 Issehoved (SAM), 26/10 1 rstOdder (FDØ) og 27/10 1 rst Kysing Næs (OGJ). Også i 2. halvår er der sene efterårs- og vinterfund: 2/11 1Ballen, Samsø (SAM), 3/11 1 rst Risskov By (FDØ), 14/11 1 rst Glatved Strand (LPJ), 15/12 2 Tranbjerg(FDØ) og 21/12–29/12 1 rst Århus Nord (DOF).Total: 413 (483) Indsendere: 34 Observationer: 264 Lokaliteter: 128JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC6 5 3 48 185 73 49 4 21 12 3 484


Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) 13000Hvidbrynet Løvsanger er ikke SU-art. Men indtil nu er den kun fundet 4 gange i Århus Amt: 2 rmk 26/9–27/9 1967 Anholt og 7/1 1971 1 død Risskov. Efter Klaus Malling Olsens oversigt har der også været etfund fra øen Hjelm.I år indberettes så 5. fund i amtet: 14/10 1 rst ved Arla på Skanderborgvej, Århus SV (JSC). Observatørenoplyser, at fuglen blev opdaget ved sit kald. Ved et godt kik sås de to tydelige vingebånd og øjenbrynstriben.Fuglen forsvandt videre mod syd i buske langs jernbanen.Ifølge Hansen (2002) indberettes 16 fugle i perioden 26/9–25/10 2001 i hele landet.Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) 13080Ynglefund: 1-2 par Sødringholm Skov (LTP). Desuden mindst 23 syngende fugle fra 20 lokaliteter. Størsteforekomster af syngende fugle (>1): 8/5 2 sy Mols Bjerge og 12/5 2 sy Anholt (alle FDØ) samt 13/6 2 syBøjstrup Skov (LPJ).Første obs er alle i april: 23/4 1 rst sy Sølyst, Brabrand (LB), 28/4 1 Gjerrild Nordstrand (NØD) og 30/42 Brabrand Sø (FDØ).Sidste obs: 14/6 1 sy Fladbro Hede (JPA,LTP) og meget sent 2/9 1 rst Sletterhage (JSC). Man skal helttilbage til 1991 for at finde en tilsvarende sen observation i amtet.Total: 34 (70) Indsendere: 20 Observationer: 34 Lokaliteter: 28JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 4 26 3 - - 1 - - -Gransanger (Phylloscopus collybita) 13110Ynglepar: 35 par fra 3 lokaliteter, flest 19 par Sødringholm Skov (LTP) og 15 par Gudenåparken (LTP).Desuden mindst 295 sy fra 96 lokaliteter. Største forekomster af syngende fugle (lok.max >12): 4/4 25 syUldrup Bakker (CEM), 26/4 24 sy Vallum Sø (UBM,ABL) og 27/4 16 sy Gudenåparken (JPA).En vinterobs indberettes: 3 observationer fra Kysing Næs i perioden 2/1–11/2 (OGJ,FDØ) formentlig afsamme individ. Første obs om foråret: 13/3 1 rst Dystrup Sø (BOG,NØD), 14/3 1 rst Århus Å, Brabr. Sø-Trebroer (MJH) og samme dato 1 rst Brabrand Sø (FDØ).Større obs i efteråret: 5/10 25 rst Sletterhage, 11/10 14 rst Risskov By (alle FDØ) og 14/10 14 fou VesborgFyr (SDY). Sidste obs: 21/10 ses 1 fugl hhv. Norsminde Fjord (CEM), Gudenåparken (JPA) ogHornbæk Enge (LTP) samt 26/10 1 rst Kalsemade (TBR) og meget sent 19/11 1 rst Kalø Gods (TEH).Total: 753 (873) Indsendere: 39 Observationer: 372 Lokaliteter: 132JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 1 27 193 219 70 49 15 67 110 1 -Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 13120Totalantallet ligger i år langt under de sidste ti års gennemsnit. Men det betyder ikke, at der skete en dramatisknedgang i antallet af fugle. Totalen ligger lidt under antallet fra sidste år, men er næsten på sammeniveau som i 1999. Det meget store gennemsnit skyldes de år, hvor der var store ringmærkningsaktiviteter.Løvsangeren er typisk en fugl, som går i nettet i stort antal. I 1995 blev der registreret i alt 7957 fugle. Herbidrog ringmærkningen på Anholt væsentligt til totalen.En pæn tredobling af indberetninger af ynglepar i forhold til sidste år: 11 par Sødringholm Skov og 10 parGudenåparken (alle LTP). Desuden mindst 348 syngende fugle fra 88 lokaliteter. Største obs syngendefugle (lok.max >11): 3/5 20 sy Kristrup Enge (LPJ), 11/5 12 sy Vallum Sø (UBM,ABL), 21/5 48 syBjerregrav Mose (BKR) og 23/5 12 sy Brattingsborg Skov (SDY).Første obs: 11/4 2 sy og 14/4 1 sy Bjerregrav Mose (JPA,OEH,CSS) samt 14/4 1 sy Lysbro Skov (SFP).85


Forår: Større rastende flokke (>12): 6/5 30 rst Vejlby Nord (FDØ), 9/5 35 fou Armhoved (SDY) og 11/530 rst Anholt (FDØ).Efterår: Større iagttagelser (>8): 18/8 78 rst/trk Risskov Strand og 20 rst Risskov By (alle FDØ) samt 10/910 rst Kalsemade (TBR). Desuden noteres 5/9 en blandet flok på 70 fugle ved Sletterhage bestående afGran- og Løvsangere (FDØ) – at dømme ud fra tidspunktet, har det nok fortrinsvis været Løvsangere (ikkemedregnet i totalen). De sidste obs er alle fra 7/10: 2 rst hørt Lading Sø (HET), 2 Hinnerup (FDØ) og 1 rsthørt Mellerup Enge (LPJ).Total: 674 (2026) Indsendere: 28 Observationer: 237 Lokaliteter: 104JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 106 289 106 21 111 32 9 - -Fuglekonge (Regulus regulus) 13140Også Fuglekongen går i nettet i stort antal, når der ringmærkes. Den store ringmærkningsaktivitet i 1995øger 10års-gennemsnittet. Ser man bort fra det antal, er gennemsnittet 779 fugle. Alligevel ligger totalen iår under gennemsnittet, og man skal tilbage til 1997 for at finde et lavere antal indrapporterede fugle.Der er ingen oplysninger om ynglepar i år, men om mindst 56 syngende fugle fra 26 lokaliteter. Størsteforekomster af syngende fugle (lok.max >3): 26/4 12 sy Vallum Sø og 9/5 5 sy Hemmed Plantage (alleUBM,ABL) samt 31/5 4 sy Ringsø-Smørmose (LPJ).1. halvår: Større obs (>12): 1/1 15 Hvalskov Plantage (JPL,JKL), 18/3 15 rst Trekanten (SDY), 20/3 27rst Elløv Småskove (LPJ), 26/3 15 rst Mårup Skov (SDY) og 11/5 15 fou Odder Dyrehave (PEØ).2. halvår: Større obs (lok.max >25): 7/10 50 Hinnerup (FDØ), 13/10 40 rst Sødringholm Skov (LTP) og14/10 34 fou Issehoved (SDY).Total: 627 (1080) Indsendere: 22 Observationer: 154 Lokaliteter: 69JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC74 38 92 47 65 8 9 7 66 189 17 15Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapillus) 13150Der indrapporteres et yngleforsøg: 1/5 1 par iagttages redebyggende ved Sostrup Slot, Gjerrild (CEM,OGJ,NØD). Parret ses i området til medio juli (GGU,JSC,FDØ). Desuden indberettes 4 forskellige fugle fra2 lokaliteter: 8/5 1 sy Issehoved (SDY) og 19/6 3 sy Sepstrup Sande (FDØ).Grå Fluesnapper (Muscicapa striata) 13350Sammenlignet med sidste år er der en fordobling af antallet af indberettede ynglepar og en pæn stigning afobserverede syngende fugle. I totalantallet er der dog stadigvæk en let faldende tendens. Fuglen oversesnemt på grund af dens svage sang.Ynglepar: 1-2 par Sødringholm Skov (LTP), 1 par Skærsø Plantage (FF), 1 par Sødringholm Park og By(LTP), 1 par Tøjhushaven Park (JPA), 0-3 par Hestehave Skov (PLA), 1 par Silkeborg Vesterskov(SFP) og 1 par Tarskov Mølle (PLA). 1 par med 4 unger ses ved Lushage, Samsø (SDY), og der indberettesdesuden 1 muligt ynglepar, Sønderbjerg, Anholt (HET) samt 10 syngende fugle: 15/5 6 sy FussingøGods, 17/5–25/5 2 sy Bidstrup Gods (alle SKA) og 20/5 2 sy Strandkær (PLA).Ankomsten er meget normal. De to første fugle ses 1/5: 1 fou Mols Bjerge (FDØ) og 1 Langør (SAM),dernæst 3/5 1 rst Gjerrild Nordstrand (OGJ). Større obs (>6): 11/5 10 rst Anholt, 17/8 15 rst Mols Bjergeog 26/8 8 fou Hinnerup (alle FDØ). Sidste obs er også til sædvanlig tid: 21/9 1 rst Sødringholm Skov(JPA), 26/9 1 rst Brabrand Nord (LB) samt 28/9 1 Universitetsparken (MER).Total: 129 (122) Indsendere: 21 Observationer: 63 Lokaliteter: 43JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 44 9 11 39 26 - - -86


Lille Fluesnapper (Ficedula parva) 13430I år er der igen et sommerfund: 15/6 observeres 1 sy Kirkeskoven, Højbjerg (OGJ,CEM).Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 13490Totalen er næsten fordoblet sammenlignet med sidste år, mender er kun oplysninger om et eneste ynglepar: 2/7 1 parHinnerup (FDØ) set med nyudfløjne unger. Desuden høresmindst 21 syngende fugle fra 12 lokaliteter, største obs (>2):11/5 4 sy Vallum Sø (UBM,ABL), 21/5 3 sy Fussingø Skov(BKR) og 24/5 3 sy Laurbjerg (SKA).De første fugle har deres indre kalender i orden: 22/4 2 rstStorring Præstegårdskov (JEL), 28/4 1 Esby (UBM,ABL)og samme dato 1 han Anholt, Engen (FSV).En enkelt større obs i efteråret, 5/9 7 fou Vesborg Fyr(SDY). Sidste obs: 8/9 1 fou Vesborg Fyr og 1 fou BrattingsborgSkov (begge SDY), 26/9 1 rst Høskoven (MJH)samt 29/9 1 fou Vesborg Fyr (SDY).Total: 73 (145) Indsendere: 21 Observationer: 53 Lokaliteter: 38JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 13 39 1 6 2 12 - - -Skægmejse (Panurus biarmicus) 13640En høj total, dermed fortsætter arten de senere års fremgange (se figur i sidste års rapport). Arten dukker nuogså op på mindre sædvanlige lokaliteter som Anholt, Skaføgård Sø og Silkeborg Langsø.Yngel: Ynglepar/fugle er maj–august især noteret på følgende lokaliteter (lok.max >2 par/4 ex): 5 parBrabrand Sø (JGR,MAN,SFP), 3 par Norsminde Fjord (OGJ), 6/5 6 ex Kragemosen (SAM), 14/5 8 exGrund Fjord (SKA) og 25/7 5 ex Anholt (FDØ). Derudover er arten i perioden noteret på 8 lokaliteter.1. halvår: Grundet det milde vintervejr ses arten hyppigt i januar–februar, og i det hele taget ses der mangesmåflokke i første halvår, flest (≥10): 13/1 11 Grund Fjord (SKA), 21/1 10 Bønnerup Strand (FDØ,NØD), 3/2 10 Brabrand Sø (ORY), 3/3 10 Grund Fjord (SKA), 16/3 11 Bjerregrav Mose (CSS) og 26/310 Skaføgård Sø (PHJ).2. halvår: Den første forekomst af 10 eller flere fugle noteres 12/9 10 + 14/9 19 Brabrand Sø (JSC,FDØ).Men det er usædvanligt nok de eneste større obs fra denne lokalitet. Efterårets største obs ses først ogfremmest ved Randers Fjord og Norsminde Fjord (≥10): 5/10 20 Grund Fjord (Kurt Behrens), 7/10 10Mellerup Enge (LPJ), 3/11 25 Dronningborg Enge (JPA) og 15/9 10 + 14/10 40 Norsminde Fjord(GGU) – et usædvanlig højt tal på lokaliteten, de 25 var måske trækrastende (fløj senere højt og langt væk).Herudover noteres 13/10 12 Silkeborg Langsø (FDØ) og 30/10 12 Bønnerup Strand (FDØ). En enkelttrækobs fra efteråret: 14/10 8 SV Sødringholm Strand (LTP).Total: 570 (318) Indsendere: 28 Observationer: 147 Lokaliteter: 31JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC57 35 53 57 46 28 30 6 54 133 50 21Halemejse (Aegithalos caudatus) 14370 (nordlig: 14371, sydlig: 14372)Der er blot indsendt 3-4 ynglepar fra 4 lokaliteter, men forekomsterne maj–juli indikerer ynglepar på andre10-15 lokaliteter. 142 fugle er bestemt til race, heraf 72 nordlig race (51 %). Det kunne være interessant atbelyse racernes udbredelse i amtet nærmere, så gør gerne en dyd ud af at bestemme dine Halemejser.87


Årets største forekomster (≥14): 14/1 14 Sondrup Plantage (OGJ), 27/1 15 nordlige Brattingsborg Skov(SAM), 30/6 14 Hesselholm (SDY), 14/7 19 Lysbro Skov (SFP), 26/11 18 Mols Bjerge (FDØ) og 17/1218 Ringelmose Skov (TEH). Der er ingen trækobs indsendt.Total: 477 (537) Indsendere: 31 Observationer: 104 Lokaliteter: 69JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC107 60 45 22 20 24 34 - 24 63 47 31Sumpmejse (Parus palustris) 14400Et usædvanligt dårligt år! Totalen er væsentligt under sidste års total, og den laveste siden 1987. Årsagen erdog især, at en fast indsender ikke længere er iblandt os. Men dette taget i betragtning er totalen alligevellav. I 2000 var ynglesæsonen kold og våd, formentlig med et dårligt yngleresultat til følge og følgelig etdårligt rekrutteringsgrundlag til ynglesæson 2001. Juni 2001 er atter en kold affære, så måske har artenendnu en dårlig ynglesæson? Det vil i så fald sætte sit spor på totalens størrelse. De nationale punkttællingerantyder desværre også en langsigtet tilbagegang for arten (Jacobsen 2001).Yngel: Der er blot indsendt 2 ynglepar og 17 sy fra i alt 17 lokaliteter. Sangen høres i år 18/2–21/5.De største obs (>5) er alle fra januar: Fussingø Skov dominerer med 3/1 7 (BKR), 7/1 18 (OEH) og 14/1 11(BKR,BRA). Herudover blot 6/1 8 Rugård Sønderskov (JKL,JPL).Total: 129 (262) Indsendere: 20 Observationer: 64 Lokaliteter: 46JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC61 6 10 16 9 1 2 9 4 3 3 5Topmejse (Parus cristatus) 14540En uhyre lav total, kun en tredjedel af niveauet i de glade atlasår! En væsentlig forklaring er dog frafald afen fast indsender (se Sumpmejse). Der er ingen ynglepar indsendt, men der er hørt 19 sy fra 14 lokaliteter,fortrinsvis i perioden 14/2–30/5.Årets observationer er generelt små, de største er (≥5): 7/1 5 Uldrup Bakker (CEM), 21/4 9 SkærbækPlantage (SHØ), 1/9 6 Gjern Bakker (HST) og 7/12 6 Emborg Odde, Mossø (FDØ).Total: 136 (279) Indsendere: 21 Observationer: 74 Lokaliteter: 51JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC19 14 13 26 16 - 3 4 19 8 1 13Sortmejse (Parus ater) 14610En flot total efter et par magre år – særlig flot set i lyset af frafaldet af en betydelig indsender (se Sumpmejse).Årsagen skal dog findes i de største trækforekomster i rapportens historie, for uden disse er efteråretsforekomster yderst magre!Yngel: Et enkelt ynglepar og 133 sy fra i alt 44 lokaliteter, flest 22/2 11 sy Løvenholm Skov (UBM,ABL)og 21/4 26 sy Sødringholm Skov (LTP). Sangen høres i år overvejende 6/1–30/5, heraf flere i januar.1. halvår: Udover de syngende fugle er første halvårs største forekomst 7/1 12 Fussingø Skov (OEH).2. halvår: Efteråret står i trækkets tegn! Der noteres i perioden 16/9–16/10 i alt 437 trk. SødringholmStrand dominerer med 4 obs/205 trk, flest 23/9 103 S – bl.a. én flok på 48 trk – og 6/10 92 S (alle LTP).Fra Sletterhage foreligger der 4 obs/180 trk, flest 16/9 22 trk + 18 trkf (JSC), 2/10 35 S + 75 trkf (FDØ) og5/10 25 S (FDØ). Herudover er der blot tre større obs af trækkende eller rastende fugle (≥20): 22/9 30 rstIssehoved (SAM), 14/10 20 rst Sødringholm Skov (LTP) og 16/10 30 trk Vesborg Fyr (SDY).Total: 764 (679) Indsendere: 27 Observationer: 123 Lokaliteter: 65JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC41 18 41 59 33 4 1 6 200 346 4 1188


Blåmejse (Parus caeruleus) 14620En meget lav total, hvilket først og fremmest kan tilskrives et svigtende træk (se dog Sumpmejse). Derforeligger 1 ynglepar og 37 sy hørt 9/1–26/5 fra i alt 35 lokaliteter, flest 7/5 7 sy Koed Skov (UBM,ABL).1. halvår: Der er ingen trækobs fra foråret. De største forekomster er (≥15): 14/1 45 Fussingø Skov (BKR,BRA,JPA) og 16/1 17 Kolskov (PLA).2. halvår: Træk: I perioden 16/9–4/11 foreligger i alt 41 trk, flest 6/10 12 S Sletterhage (JPL,JKL), 14/1015 SV Sødringholm Strand (LTP) og 4/11 12 V Vesborg Fyr (SAM). Hertil kommer et par rasteforekomsterpå træklokaliteten Vesborg Fyr 13/10 25 og 15/10 15 (begge SDY). Eneste større forekomster i øvrigt(≥15): 3/12 20 Brabrand Sø (HST) og 8/12 25 Sødringholm Skov (LTP).Total: 508 (1252) Indsendere: 25 Observationer: 146 Lokaliteter: 77JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC159 9 9 29 45 6 7 2 27 89 43 83Musvit (Parus major) 14640Som for de fleste øvrige mejser en meget lav total – se Sumpmejse for forklaringer herpå.Yngel: Der er indsendt 8 ynglepar og 58 sy fra i alt 38 lokaliteter, flest 11/5 5 sy Vallum Sø (UBM,ABL)og 27/5 5 sy Hevring Hede (SSi). Sangen høres i år 6/1–13/6. Som for de øvrige mejser er der hørt forholdsvismange syngende i januar.1. halvår: Der er ingen trækobs fra foråret. De største obs (≥20) er især fra Fussingø Skov: 7/1 41 (OEH),14/1 25 (BKR,JPA,BRA) og 10/2 20 (FNI). Endvidere 22/2 24 Løvenholm Skov (UBM,ABL).2. halvår: Der noteres 16/9–13/10 i alt 75 trk, de fleste ved Sletterhage: 16/9 28 trkf + 12 rst (JSC), 6/10 20S (JPL,JKL) og 13/10 24 S (JPL,JKL); i øvrigt herfra 7/10 20 rst (JSC). Den eneste øvrige større obs erogså fra trækket (≥20): 16/11 55 rmk Anholt By – sæsonens bedste ringmærkningsdag i haven (FSV).Total: 775 (1422) Indsendere: 29 Observationer: 202 Lokaliteter: 90JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC187 69 51 58 85 22 7 23 75 82 82 34Spætmejse (Sitta europaea) 14790Et magert år på linje med sidste års total. Igen er det efteråret, der svigter. Måske har arten haft en dårligynglesæson som følge af juni måneds kulde (se Sumpmejse)?Yngel: Der er indsendt 9-13 ynglepar fra 4 lokaliteter, flest 1-5 par Storring Præstegårdskov (JEL) og 4par Enemærket Skov v. Veng Sø (JKI). Hertil kommer 56 sy fra 19 lokaliteter, flest 14/1 25 sy FussingøSkov (BKR,BRA,JPA). Sangen høres overvejende 14/1–21/5.Året byder ikke på de store obs udover ovennævnte, de største er: 7/1 26 (OEH) + 10/1 20 sy FussingøSkov (BKR,JPA), 27/1 7 Tolløkke Skov (JPL,JKL), 22/2 8 Løvenholm Skov (UBM,ABL) og 25/3 7Sødringholm Skov (LTP).Total: 219 (423) Indsendere: 26 Observationer: 77 Lokaliteter: 52JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC100 32 32 23 22 4 2 1 1 2 - -Træløber (Certhia familiaris) 14860Igen en meget lav total, faktisk den laveste siden 1990! Dette til trods for et normalt antal indsendere.Efteråret er særdeles magert. En mulig forklaring er en dårlig ynglesæson (se Sumpmejse).89


Yngel: 1-6 ynglepar og 42 sy fra i alt 51 lokaliteter, flest 0-5 par Storring Præstegårdskov (JEL), 21/3 6sy Brattingsborg Skov (SDY) og 15/4 5 sy Mejlgård Overskov (JPL,JKL). Hertil kommer sommerobs på6 øvrige lokaliteter. Sangen høres overvejende i perioden 3/1–21/5.Arten er diskret, når ikke den lige synger, så derfor er de fleste og største obs typisk fra foråret. De størsteudover ovennævnte er 10/3 7 Langå Egeskov (SKA), 22/3 5 heraf 3 sy Mårup Skov (SDY) og 23/4 4Sofie Amaliegård Skov (LPJ).Total: 127 (242) Indsendere: 26 Observationer: 82 Lokaliteter: 51JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC20 10 33 18 17 4 4 1 6 6 3 5Korttået Træløber (Certhia brachydactyla) 14870Korttået Træløber er en succeshistorie, det er jo dejligt! Årets observationer tyder samlet set på op modcirka 43 potentielle ynglepar på 34 lokaliteter. Der savnes oplysninger fra skovene mellem Låsby og Lading,hvorfra der foreligger nogle ældre fund (se sidste års rapport). Tjek gerne disse skove!Yngel: I alt er der indsendt 2 ynglepar og 43 syngende fra i alt 19 lokaliteter (men en hel del gengangere).Fuglene høres overvejende i perioden 9/2–10/6, flest 22/4 3 sy Enemærket Skov v. Veng Sø (JKI) og 24/54 sy Moesgård Storskov (FDØ).Eneste øvrige større obs er 15/12 3 Brattingsborg Skov (SAM). Der er i år atter en observation fra Gjerrild18/2 1 Sostrup Slot, desværre lykkedes det ikke at genfinde fuglen senere på sæsonen (NØD). Endvidere erder obs fra tre nye lokaliteter, der alle har det tilfælles, at de ikke er umiddelbart sø-/kystnære: 5/6 1 syDyrby Krat (LTP), 16/7 1 Vellinggavl i Velling Skov, 17/7 1 syd for Velling Igelsø (begge TVI).Total: 93 (49) Indsendere: 24 Observationer: 77 Lokaliteter: 34JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC14 11 13 20 13 4 2 5 1 1 3 6Pungmejse (Remiz pendulinus) 14900Fra succes til fiasko. Det går skidt for Pungmejsen, totalen er kritisk lav.Yngel: De indsendte 5 ynglepar og årets øvrige observationer tyder på i alt 9-10 ynglepar fra lige så mangelokaliteter. Det er dog vanskeligt at afgøre antal par ved store lokaliteter som Brabrand Sø; skriv gerne ibemærkningerne mere præcist, hvor fuglene er set. Er arten forsvundet fra gammelkendte kernelokalitetersom Tåstrup Sø og (næsten fra) Bjerregrav Mose?Årets første er speciel: 18/3 1 Stavtrup (via HET) – på foderbræt! Det må være en desperat stakkel. Martsfunder usædvanlige; kun i 4 ud af de foregående 15 år er der set Pungmejser før april. De næste er merenormale 6/4 1 Brabrand Sø (FDØ) og 14/4 1 Bjerregrav Mose (CSS). Brabrand Sø byder også på destørste obs med 21/4 4 og 30/4 5 (begge FDØ). De sidste ses 10/6 1 Århus Å, Brabrand Sø-Trebroer(MAN), 19/6 1 Brabrand Sø (FDØ) og 5/8 1 Århus Å, Brabrand Sø-Trebroer (MAN).Total: 45 (78) Indsendere: 18 Observationer: 50 Lokaliteter: 13JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 1 18 21 4 - 1 - - - -Pirol (Oriolus oriolus) 15080Gennem de sidste 10 år har antallet af observationer varieret fra 1 til 16 obs pr. år med et gennemsnit på 7.Da Danmark udgør en del af artens nordvestgrænse, er det forståeligt med udsving fra år til år. I år er vi ibund med kun en enkelt obs (ligesom i 1995).14/7 1 sy Åsen, Silkeborg Sønderskov (MAN). Fuglen blev hørt kortvarigt, men ikke set. Usædvanligtmed sent syngende fugle, og også uvanlig lokalitet.90


Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) 15150Trods en fordobling af sidste års total, er materialet for spinkelt til at konkludere noget endegyldigt.Ynglepar: 19-24 sikre og sandsynlige par, hvilket ligger på linje med sidste års antal. Det ynglemæssigetyngdepunkt i amtet udgøres af den østvendte Kattegatkyst mellem Grenå og Hassensør, hvor 8 par erfundet ynglende ved henholdsvis Havknuden, Glatved Strand, Gravlev og Hassensør. En målrettetoptælling langs denne kyst vil utvivlsomt afsløre flere par, så hvis nogen mangler et sommerferie-projekt,er ideen hermed givet videre!Øvrige par er 3 Mols Bjerge (PLA,FDØ), 2 Anholt (FDØ), 2 Vrads Sande (MER), 1-3 Sødringholmområdet(LTP), 0-2 Kragemosen (JEL), 1 Gammel Estrup (PLA), 1 Rugård Nørresø (FF), 0-1 Storring(JEL), 0-1 Veng Sø (JEL), 0-1 Bjerre (FNI) og 0-1 Fjeld Skov (LPJ).1.halvår: De første fugle ses 3/5 1 Mols Bjerge (FDØ), 8/5 1 Armhoved (SDY) og 9/5 1 Brabrand Sø(MAN). Anholt tegner sig for hovedparten af forårets iagttagelser med 11/5 7, 12/5 13 og 27/5 12 (FDØ).Desværre er Gjerrild-materialet særdeles tyndt for denne art i år.2. halvår domineres af en stor obs 21/8 18 Glatved Strand (FDØ), der tidsmæssigt kan vedrøre både lokaleynglefugle med afkom og/eller trækgæster. Andre større ansamlinger (>6) er 8/8 6 Salten Langsø (FAJ),15/8 7 Vrads Sande (MER) og 16/8 6 Glatved Strand (FDØ). Årets sidste er 3/9 1 Kalsemade (TBR) og4–8/9 1 Hesselholm + 8/9 1 Vesborg Fyr (SDY,LEB).Total: 186 (157) Indsendere: 25 Observationer: 83 Lokaliteter: 55JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 83 26 21 53 3 - - -Stor Tornskade (Lanius excubitor) 15200På landsplan har Stor Tornskade gennem flere år vist en vigende tendens hvad angår både trækkende ogovervintrende fugle (se rapporter fra bl.a. NOK, Sjælland, Rørvig m.m.). Denne tendens er imidlertid ikkeslået så kraftigt igennem i Århus Amt, hvor antal rapporterede fugle faktisk har været svagt stigende gennemnu tre år. Materialet er dog ret lille, hvilket gør det vanskeligt at drage sikre konklusioner.Stationære vinterfugle (jan–feb) ses kun ved Årslev Enge (MJH) og Gjerrild Overskov (NØD). Derudoverer der enkeltstående vinterobservationer fra følgende lokaliteter: Gjerrild Nordstrand (NØD), Mejlgård(NØD), Skaføgård (FDØ), Granslev (FDØ), Funderholme (MER), Salten Langsø (FAJ) og BrabrandSø (IZN).I perioden marts–april ses 18 fugle på 13 forskellige lokaliteter. NØ-Djursland tegner sig for 6 fuglemellem 7/3 og 29/4 (NØD,JPL,JKL) og Kongsø Plantage gæstes af 2 fugle 9/4 (JBA). Ellers kun obs afenlige fugle. Fra maj er der 2 observationer af sandsynlige ynglefugle fra Vrads Sande (JBA), men detendegyldige bevis mangler desværre.Første nedtrækkere i 2. halvår ses 16/9 1 Sødringholm Skov (LTP,PHJ), 23/9 1 Salten Langsø (MER) og30/9 1 Østerhede, Samsø (SDY) og frem til og med november ses 18 fugle på 17 lokaliteter, alle enkeltvis.NØ-Djursland topper med 5 fugle 20/10–30/10 på 5 forskellige lokaliteter i området (CSS,JPL,AR). Idecember ses 7/12 1 Drastrup Enge (SKA), 12/12 1 Salten Langsø (GGU), 22/12 1 Knudå (FDØ), 25/121 Tåstrup Sø (FDØ), 27/12 1 Pindstrup (FDØ) og 1 stationær hele måneden Skindbjerg (AR).Total: 59 (31) Indsendere: 23 Observationer: 57 Lokaliteter: 35JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC5 8 11 7 2 - - - 3 12 5 6Skovskade (Garrulus glandarius) 15390Med en årstotal tæt på gennemsnittet for de sidste 10 år er 2001 et år på det jævne for arten. Der foreligger iår kun en enkelt observation (>3 fugle) af trækkende fugle.Yngel: Der foreligger ingen konkrete oplysninger om ynglepar. Arten er meget diskret i løbet af yngletiden,således foreligger der kun sammenlagt 9 observationer fra juni og juli.91


1.halvår: Største obs (>7) er 22/2 8 Løvenholm Skov (UBM,ABL) og 11/3 12 Bidstrup Gods (FDØ).2. halvår: Mols Bjerge gør næsten rent bord med en række observationer af 10-30 rastende fugle fra ultimoseptember til primo december (månedsmax): 24/9 13, 22/10 30, 6/11 15 og 6/12 20 (alle FDØ).Derudover blot to større observationer (>10 fugle) med 3/10 11 Højkol Skov (HST) og 5/10 19 SSV Studstrup(FNI). Sidstnævnte er også største træktal fra perioden.Total: 502 (517) Indsendere: 24 Observationer: 164 Lokaliteter: 79JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC45 17 36 28 25 8 2 4 70 168 53 46Husskade (Pica pica) 15490Dette års total er mindre end sidste års, der ellers var den laveste siden 1996! Hvad gør man med en art somHusskade, der er en af de allermest almindelige fugle i det østjyske landskab, og som vi alle sammen stortset ser hver eneste dag året rundt, men så godt som aldrig noterer, fordi den netop er så almindelig? Blot 8ynglepar er indrapporteret, flest Risskov Skov med 6 reder (OEH).1.halvår: Eneste større antal (>10) er 13/1 12 Spentrup (OEH) og 25/2 110 Damsbro Mose (SMJ). Sidstnævnteses i forbindelse med en kollektiv overnatningsplads, den eneste indrapporterede i år.2.halvår: Der noteres 3 større forekomster (>10), nemlig 11/11 19 Gubsø v. Sejling (MER), 18/11 20Skødstrup/Løgten (FNI) og 8/12 14 Hassensør (JPL).Total: 352 (697) Indsendere: 23 Observationer: 106 Lokaliteter: 58JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC52 116 16 24 39 6 1 2 9 13 48 26Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) 15570Årssummen på 19 ex er den laveste siden 1993, og på nær en enkelt fugl fra Samsø stammer samtligeobservationer fra Djursland i perioden september–december. Der er ingen obs fra den klassiske SilkeborgNordskov til trods for, at lokaliteten ifølge Grell (2002) i 2001 gemmer op mod 3-4 ynglepar, men i hvertfald 1-2 mulige par! Dem vil vi da gerne høre mere om her i rapporten.I alt 11 fugle ses omkring Grenå mellem 18/10 og 16/11, primært nordtrækkende, flest 22/10 4 (AR).Derudover 20/9 1 Glatved (FDØ), 23/9 1 Sælvig (FDØ), 25/9 1 Mols Bjerge (FDØ), 6/10 2 trkf Gåsehage(FNI), 27/10 1 Gjerrild Overskov (AR), 30/10 1 Ugelbølle (FDØ) og 15/12 1 Gjerrild (AR).Total: 19 (55) Indsendere: 4 Observationer 14 Lokaliteter: 8JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - - - - - 3 12 3 1Allike (Corvus monedula) 15600Ovenpå sidste års næsten 38.000 indrapporterede Alliker er vi tilbage på jorden igen med blot 4792 fugle.Denne dramatiske nedgang skyldes især den dårlige dækning af forårstrækket på NØ-Djursland. Der er kunoplysninger om 2 ynglepar fra Ryomgård (UBM).1. halvår: I år foreligger kun et enkelt større træktal, nemlig 15/3 1500 trk Skindbjerg (NØD). Til sammenligningblev der sidste år talt over 22.000 trk i samme område. Øvrige større trækobs (>100) er 6/3 293N Kysing Næs (FDØ), 15/3 1044 N Moesgård (FDØ) og 17/3–9/5 (10 obsdage) 108 N Issehoved (SDY).2. halvår er præget af en helt igennem ringe indrapportering, med kun 2 flokke over 100: 6/11 130 trkVesborg Fyr (SAM) og 17/11 100 rst Kalsemade (TBR).Total: 4792 (13.880) Indsendere: 27 Observationer: 93 Lokaliteter: 59JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC132 386 3419 67 64 104 51 - 29 184 343 1392


Råge (Corvus frugilegus) 15630Yngel: 9 indsendere melder om 2055-2269 ynglepar fordelt på 17 kolonier. De største (>50) er 635 RisskovSkov (HBP), 400-500 Skanderborg Dyrehave (PLA), 150-200 Kollerup Mølleskov (HET), 140-150Odder (PLA), 130 Bendstrup v. Termestrup (FNI), 120-130 Stavtrup Skov (OLI), 100-130 Lystrup/Elsted(PLA), 112 Hadbjerg (JKL), 110 Viby Renseanlæg (HET).Flere af de store kolonier nævnt i 2000-rapporten er desværre ikke blevet optalt i år, men alligevel er antalletaf ynglepar tæt på sidste års ciffer, idet der er kommet nye ynglesteder til. I flere af kolonierne er ungerneblevet skudt, eller som det mere fint og neutralt hedder fra officiel side, reguleret.1. halvår: Største obs (>350), der traditionen tro næsten alle er fra vinterperioden, er 5/1 1000 og 28/1 600Råsted (MAN,JPA,BRA), 13/1 550 Grenå Enge (SSi) og 19/2 1000 Selling (JKL). Fra juni to størreobservationer med 14/6 600 Herredsenge (PLA) og 26/6 350 Kalsemade (TBR).2. halvår: Kun tre større observationer (>400) indsendt med 4–10/7 500 Kalsemade (TBR), 24/7 450Ørting (PLA) og 27/12 500 Bjerregrav Mose (OEH).Total: 10.411 (13.387) Indsendere: 28 Observationer: 90 Lokaliteter: 66JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2539 1002 285 160 746 2098 2250 25 155 330 180 641Sortkrage (Corvus corone corone) 1567122 Sortkrager på en sæson er tæt på gennemsnittet for de sidste 10 år, og månedsfordelingen følger da ogsådet kendte mønster med flest fugle fra 1. halvår. Sødringholm-området står for hele 14 fugle mellem 27/1og 13/10 (LTP), men der gemmer sig utvivlsomt et vist antal gengangere i materialet herfra! Derimod er deringen fra NØ-Djursland i år, ligesom der ikke er meldt om ynglefugle.1. halvår: Alle >1 fugl nævnes: 27/1 2, 18/2 3, 25/3 2 og 31/3 2 Sødring-området (alle LTP).2. halvår: Kun tre obs: 11/10 1 og 30/10 1 Kalsemade (TBR), samt 13/10 2 Sødringholm Strand (LTP).Total: 22 (26) Indsendere: 8 Observationer: 16 Lokaliteter: 11JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2 3 9 2 2 - - - - 4 - -Gråkrage (Corvus corone cornix) 15673Yngel: Der er indsendt obs af 57-60 ynglepar, hvoraf en enkelt skal fremhæves: 50 par Anholt (FSV).1. halvår: I løbet af vinteren ses to større flokke (>250) 13/1 250 Sødringholm Strand (LTP) og 21/1 550Hulmade (JPA). Årets træktal er så lave som de næsten kan blive, specielt er den manglende dækning afforårstrækket over NØ-Djursland iøjnefaldende. Alt i alt ses 144 trk i perioden 23/2–31/3 med flest 15/3 76trk Moesgård (FDØ).2. halvår: Kun meget få oplysninger om træk med blot 80 fugle mellem 21/10 og 5/11, flest 27/10 20 +28/10 28 Risskov Strand (FDØ). Fra det sene efterår bør nævnes 25/11 120 Hesselholm (SDY), 25/11 178Lilleøre, Samsø (SDY) og 9/12 250 Råby Kær (JPA).Der foreligger to rapporter af hybrider Sortkrage/Gråkrage med 30/3 1 indtrk Vesborg Fyr (SDY) og 1 rstTøjstrup (FNI) (ikke med i totalen).Total: 3352 (6130) Indsendere: 23 Observationer: 204 Lokaliteter: 103JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1267 231 369 85 126 54 8 89 29 267 498 334Kragefugl sp. (Corvus sp.) 15749Fire observationer i denne kategori, heraf tre større med 4/3 500 Tjærby Enge (JPA), 28/11 1000 FloesSkov (FOL) og 29/12 800 Korupsø (JKL,JPL). Bemærk, nyt euringnummer for denne gruppe.93


Ravn (Corvus corax) 15720Fin indrapportering, selvom der igen i år mangler tal fra de overnatningspladser, som vel stadig findes iamtet, eller gør de?Yngel: I alt 35-41 par, fordelt med 14-16 par Djursland, 8-10 par Århus-Hammel, 6-8 par Skanderborg-Gylling, 3 par Silkeborg-området, 2 par Samsø og 2 par Randers-Mariager (NØD,LUR,SMJ,JEL,LEB,LTP m.fl.). Desværre mangler der meldinger fra adskillige af de gamle ynglesteder. Det ville være interessantat få kortlagt den østjyske bestand af Ravn lidt nøjere, så herfra skal lyde en opfordring til at indsendealt ynglemateriale om arten til Lokalrapporten.Ravnen er den kragefugl, der kræver det største yngleterritorium, ofte langt over 25 km 2 , og som regel erder mange kilometer mellem de enkelte pars reder. I Nørredjurs Kommune (areal=230 km 2 ) blev de førstesikre ynglefund gjort i slutningen af 80´erne, og siden er antallet af par vokset støt og roligt. I år er derfundet 7 sikre og sandsynlige par svarende til 1 par/33 km 2 , og det må antages, at bestanden efterhånden harnået sit maksimum. Der er simpelthen ikke plads til ret mange flere Ravne-territorier i kommunen (AR)!1. halvår: Største forekomster (>8) er 3/2 30 Klemstrup Skov (PHJ), 14/3 9 Skarresø (FDØ), 22/3 14,27/3 15 og 28/3 10 Mols Bjerge (FDØ), 2/4 28 Skindbjerg (NØD) samt 26/4 49 og 4/5 31 Albøge (NØD).Observationerne fra i hvert fald april og maj må gælde omstrejfende yngre (2K eller måske endda 3K-fugle,der endnu ikke har etableret sig på yngleplads).2. halvår byder på 29/7 28 Ryomgård (UBM,ABL), 4/8 8 Gammel Estrup (FNI), 16/9 19 Salten Langsøog 19/9 15 Mols Bjerge (FDØ) som de største.Total: 757 (545) Indsendere: 49 Observationer: Lokaliteter: 149JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC45 63 106 133 109 34 79 39 82 38 15 14Stær (Sturnus vulgaris) 15820Kun 40-46 par fra 6 lokaliteter. Ynglerapporteringen viser derfor langt fra noget reelt billede af Stærensstatus i amtet. Enhver egnet fuglekasse i have og park må være indtaget af Stære med jævne mellemrum.Der er ligefrem eksempler på, at landmænd inviterer Stære til at æde stankelbenslarver i deres økologiskegræsmarker. Som alternativ til sprøjtemidlerne sætter man i stedet stærekasser op rundt om i hegnene.Flest ynglepar i år er 20-25 par Skanderborg Dyrehave (PLA), hvor yngleparrene findes ved naturligeredehuller, 6 par Hjelm (5 par i klinten, 1 par fyret) (JKL) og 2-3 par Mesing Sønderskov (PLA). Flokkemed nyudfløjne unger, bl.a. 5/6 50 Søballe (PLA).1. halvår: Gennem hele januar ses større flokke overalt i amtet, hvilket må tilskrives det milde vejr, der fårmange fugle til at overvintre. Allerede ultimo januar ser der ud til at være et tiltræk af Stære, hvilket resultereri følgende første, store observationer, 26/1 5000 Silkeborg Langsø (MER), 28/1 1000 overnattendeGudenåen, Silkeborg-Resenbro (SFP) og 31/1 1000 Hornbæk Enge (LTP). Fra marts ses igen flere storeflokke i amtet i forbindelse med forårstrækket, bl.a. 6/3 2000 på aftentræk Hornbæk Enge (LTP), 14/32500 Eskeplet (FDØ), 19/3 2000 + 21/3 3000 Lading Sø (HET), 3/4 2000 på aftentræk Tebbestrup Kær(LTP) og 10/5 2000 overnattende Lading Sø (HET). Kun ganske få fugle i foråret ses på egentligt træk.2. halvår: I starten af halvåret begynder fuglene atter at samles. Flokstørrelserne overstiger dog ikke 500 førhen i midten af september, største flokke: 13/9 1500 Tebbestrup Kær (LTP), 22/9 5000 trk til overnatningDronningborg Bredning (JPA) og 27/9 2000 Hollandsbjerg Holme (LTP). Igen kun relativt få fugle påegentligt træk, største trækobs: Vesborg Fyr: 13/10 250, 14/10 390, 15/10 200 og 16/10 160 (SDY). Øvrigelokaliteter bidrager kun med små trækobs. I november og december ses bl.a. 3/11 1000 SødringholmStrand (LTP) og 8/11 1000 Tjærby Enge (LTP), ellers er flokkene gennemgående under 200.Total: 64.028 Indsendere: 41 Observationer: 392 Lokaliteter: 144JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC10.259 2748 14.351 3701 2794 2953 3491 2077 11.906 5463 3431 85494


Gråspurv (Passer domesticus) 15910En meeeget lav total. Bortfald af en fast indsender (se Sumpmejse) er en del af forklaringen, men i desenere år er det generelt gået tilbage med indrapporteringerne af arten. Der er indsendt 53-54 ynglepar,heraf 50 reder i en kostald i Farre (LUR).De største obs (≥20) er især fra vinterhalvåret: 8/1 20 Lading (HET), 13/1 30 Alrø (NHA), 8/2 21 Silkeborg(JLO), 30/8 60 Sødringkær (LTP), 18/12 40 Vorup By (BKR) og 23/12 20 Balle/Hoed (JPL,JKL).Total: 312 (1029) Indsendere: 18 Observationer: 35 Lokaliteter: 26JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC78 36 2 4 23 1 - 60 17 3 - 88Skovspurv (Passer montanus) 15980En hæderlig total efter fire magre år. Det er dog kun tomarkante obs, der løfter årets total op. I alt 12 yngleparer indsendt, heraf 10 par i en have i Ryomgård(ABL,UBM) samt 1 par Hesselholm som er førsteynglefund herfra siden 1963 (LEB,SDY)!Større forekomster (≥30): 1. halvår: 8/1 30 Lading(HET), 29/1 34 Horskær (LPJ) og 25/2 30 Fannerup(JKL). 2. halvår: 2/8 100 Dronningborg Enge (JPA),24/8 30 Ryomgård (UBM), 2/9 120 Nordby (SDY),20/12 33 Linå By (HST) og 30/12 35 Lading (HET).Træk: Sædvanen tro er der enkelte trækkende, alle fra efteråret: 16/9 3 trk + 16 trkf Sletterhage (JSC);herom noterer JSC: "Er muligvis de lokale der tumler rundt, men kommer meget målbevidst udtrækkende,men vender så typisk om i vandkanten igen". Endvidere 11/10 7 SV Risskov Strand (FDØ).Endvidere er der indsendt et par obs af blandede spurveflokke, som ikke er med i månedstabellen, bl.a. 22/960 Dronningborg Enge (JPA).Total: 737 (978) Indsendere: 22 Observationer: 64 Lokaliteter: 36JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC127 65 20 21 36 1 - 130 163 36 20 118Bogfinke (Fringilla coelebs) 16360Årets total er den laveste siden 1994. Der gemmer sig dog en del Bogfinker i det moderat store antal ubestemtefinker. Nedenfor gennemgås yngle- og rasteforekomsterne, mens trækket beskrives i næste afsnit.Yngel: Der er 3-5 ynglepar og 285 sy fra 65 lokaliteter (lok.max ≥15): 27/3 22 sy Ørbækgård Plt (LPJ),26/4 23 sy Vallum Sø, 7/5 17 sy Koed Skov, 9/5 16 sy Hemmed Plt og 14/5 18 sy Skummelvad småskove(alle UBM,ABL), samt 20/5 48 sy Sødringholm Skov (LTP) og 23/5 21 sy Brattingsborg Skov (SDY).1. halvår: Der ses kun få store flokke i dette halvår, og hovedparten ses i årets første to måneder (>50): 14/1100 Fussingø Skov (JPA,BRA,BKR), 3/2 100 Storring Præstegårdskov (JEL), 4/2 200 Moesgård Storskov(PEØ), 31/3 150 Gjerrild Overskov (JPL,JKL) og 8/4 75 Pinds Mølledalen (MAN).2. halvår: Efterårets første forekomst af mere end 20 fugle ses 13/9 30 V Mols Bjerge (FDØ). Også i dettehalvår er flokkene få (≥50): 24/9 150 Sletterhage (FDØ), 24/9 200 Fejrup, Helgenæs (FDØ), 28/9 150 +14/10 150 Kalsemade (TBR) og 13/12 100 Oldrup (NHA,JGR).Total: 5136 (23.916) Indsendere: 32 Observationer: 276 Lokaliteter: 114JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC430 423 1588 253 270 84 16 6 1254 540 97 175Tabellen er inkl. bogfinketrækket, som er beskrevet nedenfor.95


FinketrækketEfter to meget store finkeår er 2001 et mere beskedent år. Den samlede finketotal på ca 55.000 fugle erunder middel (ca 72.500). I forhold til sidste år er det især forårstrækket, der er magert. Hele finketrækketomtales samlet under denne rubrik (Bf = Bogfinke, Kf = Kvækerfinke, Bla = blandede flokke).1. halvår: Finkernes forårstræk ses 10/3–10/5 med totalt 15.253 trk, heraf 1279 Bf, 3297 Kf og 10.687 Bla.De største trækdage er 9/4 1800 trk, 10/4 6100 trk, 22/4 1760 trk og 28/4 2500 trk.Gjerrild Nordstrand noterer sig for hovedparten (70 %) 5 obsdage/10.654 trk, flest (≥500): 9/4 1800 trk,10/4 6100 trk og 28/4 2500 trk, alle blandede flokke (NØD).Issehoved bidrager med 9 obsdage/2766 trk, flest (≥200): 17/3 282 trk (280 Bf + 2 Kf), 31/3 534 (500 Bftrkf + 30 Bf N + 4 Kf trkf ), 21/4 248 N (233 Bla + 15 Kf) samt 22/4 1640 Kf N (alle SDY). Denne lokalitetstår også for forårets sidste trækkende finker 9/5 5 N og 10/5 2 trkf, alle Kvækerfinker (SDY).I øvrigt kan nævnes (≥100): 15/3 161 Bf N Moesgård Strand (FDØ), 31/3 225 SØ (212 Bf + 13 Kf) SødringholmStrand (LTP), 23/4 1100 Kf N Hesselholm (SDY) og 24/4 150 Kf N Mols Bjerge (FDØ).2. halvår: Efterårstrækket iagttages 2/9–11/11 med totalt 23.733 trk, heraf 1009 Bf, 3749 Kf og 18.975 Bla.De største trækdage er 2/10 2830 trk, 5/10 3455 trk, 11/10 2675 trk, 14/10 5064 trk og 15/10 2200 trk. Alletrækobs ≥200 nævnes:Vesborg Fyr: 6 obsdage/10.050 trk: 26/9 350 Bf S, 29/9 1680 trk (1200 Kf + 480 Bf), 30/9 1450 Kf S,14/10 3500 Bf trk, 15/10 2070 trk (370 Kf + 1700 Bf) og 16/10 1000 Bf trk (alle SDY).Risskov Strand: 5 obsdage/3280 SV, flest: 11/10 2200, 28/10 360, 2/11 380, alle blandede flokke (FDØ).Sletterhage: 5 obsdage/2249 trk, flest 2/10 330 S og 5/10 1800 S, alle blandede finker (FDØ).Studstrup: 12 obsdage/2095 trk, flest 5/10 1200 SSV og 11/10 200 SSV, alle blandede finker (FNI).Fra øvrige lokaliteter skal fremhæves: 23/9 210 S (199 Bf + 11 Kf), 28/10 262 S (55 Bf + 207 Kf) beggeSødringholm Strand (LTP), 2/10 2310 Bla S Mols Bjerge (FDØ), 5/10 395 Bla S Alrø Egehoved (FDØ)samt 14/10 1380 Bla S Issehoved (SDY).Finketrækket i Århus Amt 2001. Månederne er opdelt i første og anden halvdel. Nogle mindre, vejrbetingede trækbevægelserhos Kvækerfinke i januar/februar er ikke med i tabellen.Marts April Maj September Oktober NovemberBogfinke 172 1061 46 - - - 175 520 239 55 20 -Kvækerfinke - 30 - 3255 12 - 1 2815 666 267 - -Finke sp. - - 7954 2733 - - - 1080 15.975 1540 380 -Total 172 1091 8000 5988 12 - 176 4415 16.880 1862 400 -Finke sp. (Fringilla coelebs/F. montifringilla) 16388Indrapporteringer af uspecificerede trækkende finker er omtalt ovenfor under 'Finketrækket'. Her omtaleskun rasteflokkene: Der er i år indkommet 5 obs/2200 rst, flest: 20/1 1500 Silkeborg (JLO), 4/3 200 Sem(JPA,LTP), 7/4 200 Lysbro Skov (SFP) og 21/10 200 Hestehave Skov (FNI).Total: 31.862 (26.469) Indsendere: 11 Observationer: 36 Lokaliteter: 15JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1500 100 200 10.887 - - - - 1080 17.715 380 -Tabellen er inkl. finketrækket, som er beskrevet ovenfor.Kvækerfinke (Fringilla montifringilla) 16380Som en fortsættelse af sidste efterårs store forekomster, ses der dette forår en del Kvækerfinker. Efteråret ertil gengæld magert. Nedenfor gennemgås rasteforekomsterne, mens selve trækket er beskrevet ovenfor.1. halvår: De største observationer er især i januar. Fra midten af februar og frem til april er der lidt dødvande,men så ses der igen pæne flokke sammenfaldende med nordtrækket. Alle obs ≥300 nævnes: 6/11000 Gjerrild Overskov (NØD), 17/1 500 Fussingø Skov (HST), 18/1 1000 Ringelmose Skov (FOX),96


20/1 1000 Rye Nørreskov (HST), 21/1 300 Vilhelmsborg Skov/Dyrehave (DSA), 23/1 500 Pinds Mølledalen(CEM), 2/2 500 of V Hornbæk Enge (LTP), 4/2 300 Århus Midtby (FDØ), 4/2 300 MoesgårdStorskov (PEØ), 6/2 300 Marselisborg Slotspark (DSA), 14/2 400 Sødringholm Skov (LTP), hvorefterde næste store flokke først ses 12/4 325 Skramsø Plantage (JPL,JKL) og 25/4 300 Anholt By (FSV).Forårets sidste rasteflok >20 ex ses 29/4 200 Norring Vesterskov (SMJ). De sidste fugle er fra trækket ogalle fra Issehoved: 8/5 5 N + 9/5 5 N + 10/5 2 trkf (SDY).2. halvår: Arten dukker atter op sidst i september med 15/9 1 SSV+ 21/9 20 SSV Studstrup (FNI) og 21/95 rst Kalsemade (TBR) som de første. Efterårets forekomster af rastende fugle er yderst beskedne. Deeneste obs af mere end 20 fugle er således 25/9 50 Eskeplet (FDØ) og 13/12 50 Oldrup (NHA,JGR). Demange trækkende finker i september–oktober har åbenbart ikke gjort holdt her i amtet.Total: 18.501 (27.127) Indsendere: 42 Observationer: 192 Lokaliteter: 97JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC5626 2799 606 5479 14 - - - 2917 993 2 65Tabellen er inkl. kvækerfinketrækket, som er beskrevet ovenfor.Gulirisk (Serinus serinus) 16400Med 4 obs af 4 fugle er året helt på det jævne. Alle nævnes: 24/4 1 han Silkeborg Syd (SFP), 13/5 1 GjerrildNordstrand (NØD), 20/5 1 Sødringholm Strand (LTP) samt 25/7 1 of Åbyhøj (JSC). Ifølge Grell(2002) er der endvidere 2 mulige ynglepar i amtet i 2001 – dem vil vi da gerne høre mere om…Til den sidste knytter sig en lille 'solstrålehistorie': "Midt på en solskinseftermiddag lå jeg og læste i 25-30graders varme i haven, da jeg pludselig på god afstand hørte Guliriskens velkendte trillende kald. Heldigvisvar den så venlig lige at komme hen over min have efter ca 30 sek. venten", skriver JSC.Grønirisk (Carduelis chloris) 16490Et år helt på det jævne, dog uden trækforekomster i foråret.Yngel: Et enkelt ynglepar og 39 syngende fra i alt 23 lokaliteter, flest 26/5 7 sy Brabrandstien (PPR).Sangen høres i år fortrinsvis i perioden 22/2–19/6.1. halvår: Der ses kun få flokke af mere end 20 fugle, og alle i perioden januar–marts: 5/1 25 Spentrup(OEH), 7/1 52 Åbyhøj (JSC), 21/1 40 Bjerre/Byvejle (JPA), 26/2 55 Ryomgård (UBM,ABL) og 18/3 30Randers Østby/Dronningborg (JPA). Der er ingen trækforekomster noteret.2. halvår: Halvåret byder på ca 23 flokke á min. 20 fugle, hvor den første ses 7/8 100 Rugård Nørreskov(JKL). Men ellers er det først og fremmest fra oktober, at større flokke noteres (≥60): 1/9 60 Ryomgård(UBM,ABL), 21/10 225 Følle Strand (FNI), 26/10 75 + 7/11 150 + 18/11 72 + 28/11 85 Besser Rev(SAM), 2/11 180 Risskov Skov (FDØ), 27/11 75 Stavns Fjord (SAM), 2/12 150 Sødringholm Strand(CSS,OEH) og 7/12 150 Langør (SAM). Træk: I perioden 26/9–11/11 noteres 509 trk, hovedparten (357trk) ved Risskov Strand, flest 28/10 97 SV og 2/11 205 SV (+ 180 rst) (begge FDØ). Herudover skal blotnævnes 26/9 45 S Vesborg Fyr (SAM) og 28/10 58 S Sødringholm Strand (LTP).Total: 3008 (3142) Indsendere: 31 Observationer: 175 Lokaliteter: 82JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC204 99 48 35 74 19 6 110 226 603 1024 560Stillits (Carduelis carduelis) 16530Et meget flot år med den højeste total nogensinde trods et normalt antal indsendere! Arten har i mange årværet i støt og rolig fremgang. Der er indsendt 16-19 ynglepar samt 33 sy fra i alt 33 lokaliteter, flest 4 parKalsehoved Skov og 4 par Kalsemade (begge TBR).1. halvår: Forårstrækket er meget beskedent, kun 11/4 13 trk Gjerrild Nordstrand (JSC). Der ses i åretsførste tre måneder adskillige flokke rundt om i amtet, i alt ca 15 forekomster af mere end 20 fugle. De97


største (≥50): 2/2 50 Østerby Mose (DSA), 7/2 100 Grenå By (NØD) og 26/3 59 + 28/3 60 Hesselholm(SDY). Forårets sidste større forekomster ses 30/3 30 Tåstrup (FDØ) og 27/4 25 Engbakkerne (FFA).2. halvår byder på 13-14 flokke >20 ex, de første 31/8 25 Hornbæk Enge (JPA) og 1/9 25 Gudenåparken/Vasen(JPA). De største flokke ses dog først fra oktober (≥50): 4/9 77 Besser-Sildeballe (SDY), 23/955 Bønnerup Havn (FDØ), 23/9 70 + 2/10 100 + 4/10 120 + 8/10 110 + 22/10 100 + 23/10 110 MolsBjerge (alle FDØ), 16/10 80 Alrø Egehoved (FDØ) og 27/11 100 Kalø Gods (TEH). Trækket noteres3/10–2/11 med i alt 406 trk, flest 5/10 78 S (+ 25 rst) Alrø Egehoved (FDØ), 13/10 48 S Sletterhage(JPL,JKL), 14/10 69 S Sødringholm Strand (LTP), 27/10 70 SV Risskov Strand (FDØ) og 2/11 52 SVRisskov Strand (FDØ).Total: 3245 (1913) Indsendere: 42 Observationer: 355 Lokaliteter: 147JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC275 371 254 117 84 72 57 86 547 968 245 169Grønsisken (Carduelis spinus) 16540Grønsiskentotalen har det med at hoppe op og ned – alt afhængigt af trækkets omfang. I år er den såledesdet dobbelte af sidste års total.Yngel: Der er ingen ynglepar indsendt men 4 obs af syngende fugle, der dog kan være trækgæster: 26/3 1sy Issehoved (SDY), 27/3 11 sy Ørbækgård Plt (LPJ), 15/4 1 sy Emmedsbo Plt (LPJ) og 29/4 2 sy LinåBy (JKI). Fra sommermånederne endvidere 16/7 1 of Velling Skov (TVI) og 18/7 1 Slåensø (TVI).1. halvår: Træk: Der er 10/3–9/5 noteret i alt 830 trk, heraf Sødringholm Strand 5 obsdage/407 trk, flest10/3 53 SØ (LTP), 31/3 207 SØ (LTP) og 1/4 84 SØ (LTP,JPA), og Issehoved 7 obsdage/137 trk, flest 17/383 trk (SDY). Fra trækket kan i øvrigt nævnes: 15/3 52 N Moesgård Strand (FDØ), 8/4 50 trk Ryomgård(UBM,ABL), 11/4 52 trk Gjerrild Nordstrand (JSC) og 27/4 50 N Århus Midtby (OLI).Der ses pænt med småflokke rundt om, de største (≥100): 7/1 200 Uldrup Bakker (CEM), 7/1 500 SaltenLangsø nordside (GGU), 20/1 106 Ryomgård (UBM,ABL), 22/1 100 Mossø (CEM), 27/1 140 Gudenåparken/Vasen(JPA), 1/3 140 Mols Bjerge (FDØ), 3/3 100 Sødringholm Skov (LTP), 14/3 225 Eskeplet(FDØ), 14/3 400 Uldrup Bakker (CEM) samt 12/4 100 Skramsø Plantage (JPL,JKL). De sidste ses 16/51 Mols Bjerge (FDØ), 20/5 1 + 26/5 1 Sødringholm Skov (LTP); der er ingen observationer i juni.2. halvår: Efterårets første ses 26/8 20 Skramsø Plt (JPL,JKL) og 2/9 10 trk Sletterhage (JSC). Trækketobserveres 2/9–24/11 med i alt 1969 trk og kulmination pr. oktober: Sødringholm Strand: 5 obsdage/219trk, flest 13/10 87 SV (LTP). Studstrup: 11 obsdage/477 trk, flest 15/9 80 SSV (FNI) og 2/10 90 SSV(FNI). Risskov Strand: 7 obsdage/263 trk, flest 3/10 99 SV (FDØ). Sletterhage: 5 obsdage/448 trk, flest16/9 89 trk (+ 20 rst) (JSC), 2/10 266 S (FDØ) og 7/10 70 trk (+ 50 rst) (JSC). Vesborg Fyr: 6 obsdage/254trk, flest: 29/9 140 trk (SDY). Fra øvrige lokaliteter nævnes 25/9 70 S + 2/10 70 S Mols Bjerge (FDØ).Rasteforekomster: De trækkende fugle gør åbenbart ikke holdt i amtet, for efteråret/vinterens flokke er fåog små (>50): 6/9 60 Mols Bjerge (FDØ), 7/10 60 Gudenåparken/Vasen (LTP), 14/10 60 HestehaveSkov (FNI) og 28/12 85 Gudenåparken/Vasen (LTP).Total: 7542 (6336) Indsendere: 30 Observationer: 231 Lokaliteter: 85JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1557 453 1753 800 49 - 2 20 1033 1418 195 262Tornirisk (Carduelis cannabina) 16600En total væsentlig under middel, men Torniriskens årstotaler svinger meget op og ned. Det milde vintervejrgør sit til, at der ses fugle i alle årets måneder.Yngel: Der er indsendt 11 ynglepar og 45 sy fra i alt 19 lokaliteter, flest 8 par Birkesig råstofgrave (JPL,JKL), 31/3 15 sy Brokold (SDY) og 13/5 8 sy Sødringholm Skov (JPA). Sangen høres især 27/3–14/6.1. halvår: Fra vintermånederne foreligger to obs: 3/1 4 Brabrand (FDØ) og 10/2 1 Gudenåen, Silkeborg-Resenbro (SFP). Ankomsten sker medio marts med 13/3 1 N Moesgård Strand (FDØ), 14/3 4 Eskeplet98


(FDØ) og 15/3 8 N Moesgård Strand (FDØ). Det beskedne træk noteres 13/3–11/4 med i alt 115 trk, flest31/3 22 SØ Sødringholm Strand (LTP) og 11/4 36 trk Gjerrild Nordstrand (JSC). Der ses kun få storeflokke i foråret (>30): 31/3 210 Store Vorbjerg (SDY), 12/4 150 Skødstrup/Løgten (FNI). Forårets sidsteforekomst af mere end 10 fugle er 24/5 20 Kalsemade (TBR).2. halvår: Den første forekomst >10 fugle ses 18/7 15 Kalsemade (TBR). Trækket observeres 15/9–4/11med i alt 942 trk, kulminerende primo oktober. Heraf Vesborg Fyr 6 obsdage/260 trk, flest 26/9 69 S(SAM), og Studstrup 5 obsdage/170 trk, flest 2/10 55 SSV og 3/10 75 SSV (FNI). I øvrigt kan nævnes16/9 60 S Sødringholm Strand (LTP), 2/10 148 S Sletterhage (FDØ) samt 5/10 187 S Alrø Egehoved(FDØ). Heller ikke dette halvår byder på mange rasteflokke (>30): 10/8 150 Barnekold (SAM), 16/9 60Bønnerup Strand (JPL,JKL), 30/9 95 Torup Samsø (SDY) og 1/10 90 Skødstrup/Løgten (FNI). Desidste er 2/12 2 Norsminde Fjord (OGJ,CEM), 2/12 1 Issehoved (SAM) og 19/12 8 Brabrand (FDØ).Total: 2520 (3780) Indsendere: 24 Observationer: 167 Lokaliteter: 67JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC4 1 326 303 232 50 50 168 515 843 17 11Bjergirisk (Carduelis flavirostris) 16620En meget flot total og en fortsættelse af tendensen for de sidste tre år. Men der er tidligere set totaler påover 6000 fugle. 31 af årets 111 obs er fra Århus Havn; der er i månedstabellen kun medregnet månedsmaxfra den lokalitet. Der er to indlandsobs 3/2 11 of Nimtofte (FOX) og 12/2 1 død Lading (HET).1. halvår: Største obs fra de vigtigste lokaliteter: Århus Havn (18 obs): 7/1 150 (FNI), 22/2 150 (IZN), 3/3150 (SSi) og 4/3 225 (FNI), og Besser Rev (4 obs): 10/2 55 (SAM). Øvrige lokaliteter (lok.max ≥30): 8/155 Eskeplet (FDØ), 21/1 30 Nørrekær (JPA), 3/3 40 Sødringholm Strand (LTP) og 19/4 40 DronningborgBredning (LTP). Sidstnævnte er sammen med 22/4 1 N Møgelmosen-Ringebjerg (SDY) og 6/5 2Århus Østhavn (FF) forårets sidste. Der er ingen nævneværdige trækobs.2. halvår: De første fugle ses 25/9 50 Århus Østhavn (MAN) og 6/10 12 SV Sødringholm Strand (LTP).Efterårets træk noteres 6/10–24/11 med i alt 558 trk, flest 15/10 41 trk Vesborg Fyr (SDY), 17/10 210 trkFornæs (AR), 28/10 90 indtrk Sødringholm Strand (JPA) og 29/10 45 SV Risskov Strand (FDØ). Størsterasteflokke fra de vigtigste lokaliteter: Sødringholm Strand (8 obs): 27/10 250 (LTP) og 3/11 125(LTP,PHJ), Århus Havn (13 obs): 23/12 220 (HBP), 29/12 225 (TEH) og 31/12 450 (CEM,FNI), og BesserRev (5 obs): 26/10 290, 7/11 180 og 28/11 240 (alle SAM). Fra øvrige lokaliteter nævnes (lok.max≥30): 19/11 30 Alrø Poller (FDØ), 17/10 40 + 21/10 40 Bønnerup Strand (FDØ), 30/10 65 Kalsemade(TBR) samt 14/10 125 Issehoved (SDY).Total: 4103 (3941) Indsendere: 28 Observationer: 111 Lokaliteter: 321) Total 2) Århus HavnJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 309 236 406 46 2 - - - 50 1605 899 5502 150 150 225 5 2 - - - 50 50 100 450Gråsisken sp. (Carduelis flammea/C. cabaret) 16630/16631/16635Efter en bundskraber året før er arten i 2001 pænt med igen – dog særlig i kraft af to usædvanligt storeflokke. Gråsisken 16630 er nu opsplittet i to arter, Lille Gråsisken C. cabaret 16635 (dansk ynglefugl) ogNordlig Gråsisken C. flammea 16631 (alm. vintergæst). Indsenderne opfordres til i fremtiden at bestemmegråsiskener nærmere, så forekomsten af de to arter i amtet kan blive bedre belyst.Yngel: Der er indsendt 11-19 ynglepar og ca 53 syngende fra i alt 34 lokaliteter, flest 5 par HimmerigSkov (SMJ), 30/4 4 sy Hjelm (JKI), 3/5 5 sy Nordre Kirkegård (JPL) og 7/5 8 sy Feldballe (JPL,JKL).Sangflugten høres i år 4/3–29/7.1. halvår: Eneste trækobs er 11/4 7 trk Gjerrild Nordstrand (JSC). Halvårets største forekomster sesprimært også i april (>10): 9/1 25 (lille) Gjesinggård (BKR,JPA), 16/4 15 Gjerrild Nordstrand (JPL,JKL), 21/4 16 Skærbæk Plantage (SHØ) og 27/4 25 Kalsemade (TBR).99


2. halvår: Trækket iagttages primært 16/9–4/11 med i alt 919 trk, kulminerende ult. oktober. Halvdelennoteres ved Risskov Strand med 5 obsdage/497 trk, flest 27/10 139 SV, 28/10 139 SV og 29/10 133 SV(alle FDØ). Herudover kan nævnes (>30): 28/10 93 S Sødringholm Strand (LTP) og 30/10 70 S + 31/1060 V Mols Bjerge (FDØ). I dette halvår ses en del flere/større flokke, ca 18 flokke á min. 25 fugle, destørste (>75): 23/9 100 (lille) Grenå Strand (AR), 30/10 415 (nordlig) Grenå By (AR), 10/11 395 (nordlig)Grenå Strand (AR), 3/12 130 Mols Bjerge (FDØ) og 23/12 100 (nordlig) Skindbjerg (AR).Bestemte Nordlige Gråsiskener er iagttaget frem til 17/2 og igen fra 30/10. Lille Gråsisken er noteret 22/3–15/10, men med enkelte vinterfund: Fra januar ovennævnte, og fra december 16/12 3 Brabrand Sø (FDØ)+ 1 Alrø Strevelshoved (OGJ), 17/12 35 Brabrand Sø (FDØ) og 30/12 1 Brabrand Nord (LB).Total: 3351 (1830) Indsendere: 37 Observationer: 237 Lokaliteter: 100JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC37 14 25 123 67 37 34 79 259 1325 636 715Hvidsisken (Carduelis hornemanni) 16640Efter adskillige års fravær (sidst var i 1996) er arten tilbage igen. Dens optræden hænger tæt sammen medfluktuationerne i Gråsiskenernes forekomst.Alle nævnes: 24/11 2 Grenå Strand (AR), 2/12 1 1K Sødringholm Strand (CSS) – med Grønirisker,15/12 1 ad han Råby Kær (CSS), 16/12 2 Råby Kær (JPA,LTP,SKA,OEH) – med Gråsiskener, 17/12 1sands. ad Råby Kær (OGJ) samt 17/12 1 Råby Kær (SKA) – med Gråsiskener. I alt 6 observationer af 4-5fugle (afh. af om fuglen fra Sødringholm Strand regnes som en af de samme som ved Råby Kær).Lille Korsnæb (Loxia curvirostra) 16660Tredje år i træk uden invasion. Yngel: Der er indsendt ét ynglepar: 28/5 1 ad + 4 juv Hyllested Bjerge(FF). Herudover foreligger obs af en række syngende fugle, der dog nemt kan være trækgæster: 27/1 2 sySødringholm Skov (LTP), 28/1 1 sy Skramsø Plt (JPL,JKL), 28/1 6 sy Ørnbjerg Mølle (JPL,JKL), 3/2 8sy Strandplantagen v. Glatved (JPL,JKL), 12/2 1 sy Silkeborg Vesterskov (SFP), 17/2 1 sy Veng Sø(PLA) og 22/3 1 sy Mols Bjerge (FDØ).1. halvår: Der er intet nævneværdigt træk set i foråret. De største flokke (≥15): 20/2 25 Højkol Skov(CEM), 26/4 40 Mols Bjerge (FDØ) og 26/5 15 Sødringholm Skov (LTP). Arten noteres regelmæssigt imaj, men i juni er det småt: 4/6 5 Sødringholm Skov (LTP), 17/6 4 Sødringholm Skov (LTP), 20/6 3Stjær (PLA) og 27/6 11 Mols Bjerge (FDØ).2. halvår: Frem til midten af juli ses 1/7 24 Trekanten (SDY) og 13/7 6 Eskeplet (FDØ), men herefter erder hyppige observationer igen. Trækket noteres 2/9–28/10 med i alt 15 obsdage/206 trk, men det er genereltsmå obs, flest: 2/10 26 S Sletterhage (FDØ) og 6/10 43 SV + 28/10 20 S Sødringholm Strand (LTP).Efterårets eneste rasteflok af min. 15 fugle er 13/10 40 + 14/10 38 Sødringholm Skov (LTP).I Kategorien Lille/Stor Korsnæb er der i år 2 obs af i alt 6 fugle; de er ikke medregnet i månedstabellen.Total: 738 (2250) Indsendere: 27 Observationer: 110 Lokaliteter: 55JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC35 58 28 84 40 23 46 25 68 285 19 27Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus) 16680For tredje år i træk ses arten relativt talrigt i amtet. Tidligere sås Stor Korsnæb ellers mest talrigt i forbindelsemed invasion af Lille Korsnæb, men det mønster er med de seneste tre års forekomster brudt.1. halvår: Alle observationer nævnes: 27/1 2 Mejlgård Nederskov (NØD), 11/2 1 Salten Langsø (FAJ) og11/3 2 Gjerrild Overskov (NØD).2. halvår: Fuglene er tilsyneladende ikke særlig stedfaste, i hvert fald er der kun få obs fra samme lokalitet.Hele 60 % af efterårets fugle er noteret som trækkende! Alle nævnes: 6/10 5 rst Sødringholm Skov (LTP),100


7/10 9 Hårup Sande (FDØ), 14/10 6 trk Vesborg Fyr (SDY), 17/10 5 of syd f. Skovgårde (FNI), 19/10 4Sødringholm Skov (CSS), 22/10 1 rst Mols Bjerge (FDØ), 27/10 11 SV + 3 N Risskov Strand (FDØ),28/10 14 S Sødringholm Strand (LTP,CSS), 28/10 1 rst Kysing Næs (OGJ), 1/11 1 rst Mols Bjerge(FDØ), 4/11 5 V Vesborg Fyr (SAM), 7/11 1 Viby (GGU) og 9/11 4 Høje Kejlstrup by/skov (MER,SSi).Total: ca 71 (68) Indsendere: 12 Observationer: 17 Lokaliteter: 13JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2 1 2 - - - - - - 55 11 -Karmindompap (Carpodacus erythrinus) 16790På grund af en meget ringe feltaktivitet ved Gjerrild Nordstrand er der kun få observationer herfra i år. Tilgengæld har aktiviteten været høj på Issehoved. Der er få fugle efter midten af juni, et skidt tegn for ynglesuccessen?De få sene fugle gør det svært at vurdere mulige ynglepar, et gæt primært baseret på materialet ijuni/juli lyder på 11-21 par. Det kølige junivejr har dog desværre nok ikke været gunstig for ynglen.Ankomst sker tidligt med 10/5 1 + 14/5 2 sy Gjerrild Nordstrand (NØD,FDØ) og 16/5 2 sy Issehoved(SAM). Gjerrild Nordstrand 6 obs/9 fugle, flest 25/5 4 heraf min. 3 sy (NØD,HPI). Issehoved 21 obs/40fugle, flest 23/5 4 sy (SAM,SDY), 25/5 3 han + 1 hun (SAM,SDY), 13/6 4 heraf 3 sy (FDØ,SAM) og 18/64 han + 1 hun (SAM). Anholt 5 obs/ca 9 fugle, flest 26/5 2-3 mulige ynglepar (HET) og 28/5 3 sy (FDØ).Fra øvrige lokaliteter foreligger blot 1-2 obs, lok.max nævnes: 24/5 1 sy Stavnshoved (FDØ), 26/5 1 sySødringholm sommerhuse (LTP), 27/5 2 sy Kragemosen (SDY), 1/6 1 sy Bønnerup Strand (FDØ), 1/62 heraf 1 sy Ebeltoft Færgehavn (FF), 1–4/6 4 sy Elsegårde Strand (LB), 2/6 3 sy Øer, Hassensøre(LPJ), 4/6 1 sy Egsmark Strand (LB), 13/6 2 sy Lushage, Helgenæs (CSS) og 19/6 1 sy Fuglsø (FDØ).Sæsonens sidste er 8/7 2 + 10/7 3 sy Issehoved (JEL,SAM) samt 17/8 1 SV Mols Bjerge (FDØ). Det ersjældent med obs efter juli; i perioden 1986–2000 er der kun set 7 fugle i august og 1 i september!Total: 72 (66) Indsendere: 14 Observationer: 47 Lokaliteter: 16MAJ JUNI JULI AUGUSTpr. med. ult. pr. med. ult. pr. med. ult. pr. med. ult.1 4 31 16 12 2 5 - - - 1 -Der gemmer sig nok nogle gengangere i materialet fra Issehoved, selvom nogle er luget ud.Dompap (Pyrrhula pyrrhula) 17100En total lige på 10-årsgennemsnittet. Der er indsendt 3-4 ynglepar samt 31 sy fra 20 lokaliteter, flest 23/4 4sy Sofie Amaliegård Skov (LPJ). Sangen er overvejende hørt 17/2–23/7.1. halvår: Der er ingen trækobs, og der er kun tre flokke ≥10 fugle: 7/1 10 Fussingø Skov (OEH), 10/2 10Nimtofte (FOX) og 16/3 15 Mols Bjerge (FDØ). Sidste forekomst af mere end 5 fugle er 16/4 8 SilkeborgVesterskov (SFP).2. halvår: Det beskedne træk noteres overvejende 14/10–29/10 med i alt 48 trk, flest 27/10 12 SV RisskovStrand (FDØ) og 28/10 24 S Sødringholm Strand (LTP). Halvåret byder på flere flokke, heraf en megetstor (>10): 21/10 100 Anholt By (FSV), 23/10 13 rmk Anholt By (FSV), 26/11 11 Mols Bjerge (FDØ),29/12 13 Hornbæk Enge (LTP), 29/12 23 Barkær-Thomaskær (JPL,JKL) og 30/12 20 Sælvig (SAM).Total: 642 (640) Indsendere: 31 Observationer: 189 Lokaliteter: 94JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC59 60 52 43 29 15 9 17 19 179 49 111Kernebider (Coccothraustes coccothraustes) 17170Yngel: Der er indsendt beskedne 4-8 ynglepar og 2 sy fra i alt 5 lokaliteter. Hertil tyder observationer maj–august på yderligere 4-9 par på 8 lokaliteter.1. halvår: Der er intet nævneværdigt træk i foråret. De største forekomster er (>5): 6/1 25, 7/3 12, 10/3 12101


alle Gjerrild Overskov (NØD), 3/3 10 Sødring (LTP), 4/3 20 Skindbjerg (NØD), 17/3 9 SødringholmSkov (LTP) samt 1/4 6 Moesgård Strand (FDØ).2. halvår: Der er noteret 14 trk i perioden 15/9–16/10, flest 2/10 7 S Mols Bjerge (FDØ). De eneste øvrigeforekomster af mere end 5 fugle er: 23/8 10 Lisbjerg Skov (FDØ) og 27/9 8 Mols Bjerge (FDØ).Total: 247 (238) Indsendere: 31 Observationer: 96 Lokaliteter: 49JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC38 12 74 25 30 6 - 12 14 26 - 10Laplandsværling (Calcarius lapponicus) 18470Efter to rigtig gode år er vi tilbage under middel. Der er fire obs af tilsammen 6 fugle: 9/4 2 Gjerrild Nordstrand(NØD), 14/4 2 V Norsminde Fjord (OGJ), 5/10 1 S Alrø Egehoved (HLL) og 27/10 1 S KysingNæs (OGJ).Snespurv (Plectrophenax nivalis) 18500Efter tre gode år er totalen nede på 10-årsgennemsnittet. Det ydre Randers Fjord fra Råby Kær til Overgårdudgør i år blot 20 % af totalen (mod 40 % sidste år).1. halvår: De største flokke ses i januar, heraf årets eneste trecifrede flok (≥20): 4/1 110 Grund Fjord(SKA), 20/1 25 Fornæs (NØD), 20/1 55 Skindbjerg (NØD), 9/2 40 Råby Kær (CSS), 5/3 27 BønnerupStrand (FDØ,NØD) samt 17/3 23 Besser Rev (SDY). Der er en enkelt indlandsobservation 7/2 6 N Nimtofte(FOX). De sidste er 22/3 2 Ø Kalø Gods (PLA) og 27/3 1 Issehoved (SDY).2. halvår: De små snebolde dukker op igen 5/10 1 Alrø Egehoved (FDØ), 19/10 1 S Fornæs (FDØ) og26/10 1 Besser Rev (SAM). De største flokke (≥20): 7/11 42 Besser Rev (SAM), 8/11 50 Søledet strandenge(PHJ), 13/11 28 Besser Rev (SAM), 15/12 50 + 16/12 35 Råby Kær (CSS,JPA,LTP) samt 24/12 25Kalø slotshalvø (FDØ).Total: 684 (693) Indsendere: 19 Observationer: 59 Lokaliteter: 21JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC235 99 75 - - - - - - 4 146 125Gulspurv (Emberiza citrinella) 18570Efter en gyser sidste år er totalen atter oppe på det normale, men fuglene fordeler sig på mange små obs; derer kun få større flokke, og trækket er så godt som ikke-eksisterende. Der er ingen ynglepar indsendt men101 sy fra 46 lokaliteter, flest 11/3 8 sy Ryomgård (UBM,ABL). Sangen høres i år 10/3–26/7.1. halvår: Større flokke (≥40): 2/1 150 + 3/2 80 Hornbæk Enge (LTP) og 7/1 50 + 11/1 50 Kalsemade(TBR). Endvidere er der fra andre lokaliteter noteret 5 flokke á 20-39 fugle. Sidste forekomst af mere end10 fugle er 12/5 25 Kalsemade (TBR).2. halvår: Største flokke (≥40): 5/10 50 Kalsemade (TBR), 25/11 150 Nordby (SDY), 16/12 60 Råby Kær(LTP) og 23/12 150 Skindbjerg (AR). Derudover er der fra andre lokaliteter blot 2 flokke á 20-39 fugle.Total: 1614 (1703) Indsendere: 27 Observationer: 190 Lokaliteter: 99JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC413 129 143 111 146 30 17 1 16 127 191 290Hortulan (Emberiza hortulana) 1866010-årsgennemsnittet er 13 fugle, men i de senere år har forekomsten af Hortulaner i Århus Amt været lav. Iår således blot 5 fugle, alle fra foråret og fra klassiske lokaliteter: 3/5 1 Ø Gjerrild Nordstrand (OGJ), 8/51 N Issehoved (SDY), 9/5 1 trkf Issehoved (SDY), 12/5 1 han rst Anholt (Anders Østerby) og 31/5 1 ofAnholt (MDH).102


Rørspurv (Emberiza schoeniclus) 18770De senere års totaler har haft svært ved at nå op på 10-årsgennemsnittet, også i år.Yngel: Der er 7-13 ynglepar og ca 143 sy fra i alt 52 lokaliteter, flest 4-10 par Issehoved (JEL), 26/4 10 syGudenåparken/Vasen (JPA) og 17/5 20 sy Bjerregrav Mose (BKR). Sangen høres mest 10/3–21/7.1. halvår: Der ses i år overvintrende fugle på adskillige lokaliteter, flest 2/1 15 + 3/2 26 Hornbæk Enge(LTP) og 10/2 15 Dronningborg Bredning (LTP). Arten dukker for alvor op omkring 10. marts. Trækketnoteres 10/3–9/5 med 9 obs/53 trk, heraf 31/3 27 SØ Sødringholm Strand (LTP). De største observationeri øvrigt (≥15): 1/4 24 Gudenåen Resenbro-Porskær (HST) og 22/4 15 + 9/5 25 Kragemosen (SDY). Frasommeren endvidere 13/6 22 Gudenåen, Porskær-Sminge Sø (HST).2. halvår: Efterårstrækket ses 16/9–28/10 med i alt 23 obs/237 trk. Det registreres overvejende ved VesborgFyr med 5 obsdage/96 trk, flest 29/9 50 trk og 15/10 24 trk (begge SDY). Herudover kan nævnes (>15 trk):3/10 17 SV Risskov Strand (FDØ), 5/10 22 S Alrø Egehoved (FDØ), 11/10 18 SV Risskov Strand(FDØ) og 28/10 19 S Sødringholm Strand (LTP). Der er ingen rasteforekomster over 5 fugle i efteråret!Enkelte fugle ses helt frem til slutningen af december.Total: 835 (1103) Indsendere: 30 Observationer: 205 Lokaliteter: 86JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC25 45 106 119 150 73 30 5 78 195 6 3Kornværling (Miliaria calandra) 18820Sidste års total var den højeste i lokalrapportens historie, i år er den 20 % højere! De nationale punkttællingerindikerer, at mange års tilbagegang er ved at vende (Jacobsen 2001), måske det er det vi oplever her iamtet også? Det er især Enslev-området, der markerer sig med høje rastetal, men også Samsø gør sig bemærket;til gengæld svigter Randers Fjord. Et tilbageblik på de sidste otte år afslører, at der ikke er éneneste obs af arten i Langå Kommune! Det er også sparsom med obs fra Hadsten, Silkeborg, Them og Rykommuner, så hold øje med arten disse steder. I år en obs fra Them Kommune, 4/7 1 sy Vinding (JBA).Yngel: Der er indsendt ca 115 sy/ynglepar fra 43 lokaliteter, flest 11/3 8 sy Fornæs (FDØ), 5/5 8 sy Nimtofte(JPL,JKL), 20/5 8 sy Sødringkær/Under Bakken (LTP) og 10/7 10 sy Bjerre/Byvejle (LTP). Sangenhøres fortrinsvis 11/3–25/7.1. halvår: De største flokke ses på NØ-Djursland (≥100): Specielt Enslev og Kastbjerg markerer sig: 20/1150, 4/3 550 og 24/3 275 Enslev, og 21/1 140, 27/1 220 og 11/2 150 Kastbjerg. I øvrigt 25/2 165 Thorsøog 4/3 100 Gjerrild By, Marshøj (alle NØD). Randers Fjord m.m. (≥30): 14/1 50 Øster Bjerregrav(LTP). Sydlige del af amtet (≥30): 2/1 65 Gyllingnæs (FDØ), 7/1 50 + 11/1 50 Kalsemade (TBR) og 10/335 Norsminde Fjord (OGJ). Samsø (≥30): 29/1 76 Ballen/Ballehage (SAM), 17/2 225 + 17/3 87 Langemark(SAM,SDY). De sidstnævnte obs er store, men den største er næsten tre gange så stor som øenshidtidige rekord (80 ex i 1995)! Sidste forekomst af mere end 20 fugle er 6/5 70 Albøge/Svenstrup (NØD),hvilket er sent med så mange. Der er enkelte trækforsøgende fugle og én aktivt trækkende 9/5 1 N Issehoved– "så langt jeg kunne følge den, forsatte den med at flyve over vandet mod Helgenæs" (SDY).2. halvår: Den første flok af mere end 20 fugle er 8/10 20 Ring (FNI). Der er noget færre flokke i andethalvår (≥30): NØ-Djursland kan således kun byde på én flok, men den er til gengæld også stor: 15/12 425Kolindsund, Nørre Djurs (AR). Randers Fjord m.m.: 2/11 31 Ring (FNI), 15/12 50 Dalbyover (OEH) og15/12 60 Råby Kær (CSS). Sydlige amt: 24/11 35 Kalsemade (TBR), 8/12 78 Norsminde Fjord (OGJ,CEM) – hidtil største antal herfra, og 13/12 35 Oldrup (NHA,JGR). Samsø: 6/12 62 Ballen/Ballehage(SAM) og 18/12 156 Torup (SAM).Total: 3582 (1393) Indsendere: 32 Observationer: 150 Lokaliteter: 71JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC828 622 790 40 145 53 38 4 10 41 90 921103


LITTERATURAsferg, T. 2002: Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2000/2001. Faglig rapport nr. 393, DMU. Skov- ogNaturstyrelsen 2002. Vildtinformation.Ettrup, H. 2001: Fugle i Århus Amt 2000. Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Århus Amt.Grell, M.B. 1998: Fuglenes Danmark. G.E.C. Gad og Dansk Ornitologisk Forening.Grell, M.B. 2002: Truede og sjældne ynglefugle 2001. DOFT 96: 43-66.Hansen, T.H. 2002: Siden sidst. Fugle i felten 8: nr. 1, 33-35.Jacobsen, E.M. 2001: Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000. Naturovervågning. DanmarksMiljøundersøgelser. 78 s. - Arbejdsrapport fra DMU, nr. 153.Lange, P., R. Christensen & P. Lindballe 2002: Fugle i Danmark 1999 og 2000. Årsrapport over observationer.DOFT 96: 91-144.Lilleør, O. 2000: Ynglende måger på hustage i Århus og det øvrige Danmark. DOFT 94: 149-156.Meltofte, H. 1993: Vadefugletrækket gennem Danmark. DOFT 87: 1-180.Olsen, K.M. 1992: Danmarks fugle – en oversigt. Dansk Ornitologisk Forening.Pedersen, K. 1999: Sjældenhedsudvalget. DOF-NYT 5, nr. 2: 24-26.Sørensen, U.G. 1995: Truede og sjældne danske ynglefugle 1976-1991. DOFT 89: 1-48.Vildtinformation 2002. Skov- og Naturstyrelsen 2002.FORKORTELSERAlderpull: Pullus, fra klækning til flyveevne opnås.juv: Juvenil, fra første rigtige fjerdragt til førstevinterdragt.imm: Immatur, ikke-ynglende fugl fra førstevinterdragt til kønsmodenhed.subad: Subadult, ynglende fugl, der endnu ikkehar fuld udfarvet voksendragt. F.eks. kan de storemåger yngle med brune fjer i dragten.ad: Adult, kønsmoden fugl i fuldstændig voksendragt.1K, 2K, 3K…: Alder i kalenderår. En fugl er i sit1. kalenderår fra klækning til førstkommendenytår, derefter i 2. kalenderår hele næste år osv.Se også DOFT 74, 1980, s. 89 om aldersangivelseri foreningens publikationer.Tidsangivelserpri.: Primo, fra d. 1. til d. 10. i måneden.med.: Medio, fra d. 11. til d. 20. i måneden.ult.: Ultimo, fra d. 21. til d. 31. i måneden.AdfærdN, Ø, S, V, SV…: Trækretningfou: Fouragerende, fødesøgendeindtrk: Indtrækkendekrds: Kredsendeof: Overflyvenderet: Returtrækkenderst: Rastendesy: Syngendetrk: Trækkendetrkf: TrækforsøgØvrige forkortelserex: Eksemplar (-er)h: Hørtlok.max (>n): Lokalitetsmaksima, største obs pålokaliteten (større end det angivne antal n).medd: Meddelt, meddelerobs: Observationplt: Plantagermk: RingmærketDragtsdr: Sommerdragtodr: Overgangsdragtvdr: Vinterdragt104


MEDARBEJDERE VED RAPPORTENUrsula Burmann UBMAxel Munchs Vej 67, 8550 Ryomgårduburmann@mail.dkSangere, fluesnappereJørgen S. Christensen JSCCarl Plougs Vej 4, 8230 Åbyhøj, 86 25 45 26jorgen.staarup.christensen@arlafoods.comLappedykkere, Strandskade-Vibe, Alkefugle,Natravn, Sejlere, SkrigefugleHenning Ettrup HETUdgården 6, Lading, 8471 Sabro, 86 94 96 06heettrup@post6.tele.dkLommer, svaner, gæs, svømmeænder, falke,duer, redaktørOle Gylling-Jørgensen OGJEgehoved vej 32, 8340 Malling, 86 93 00 26ogylling@hotmail.comKorrekturCarsten Høeg CHØWilstersgade 26, 1.th., 8000 Århus C, 86 11 45 59carsten.hoeg@teliamail.dkRyler, kjover, terner, uglerErik Hørning EHØGodthåbsgade 17, 8000 Århus C, 86 13 51 94hoerning@privat.dkHønsefugle, TranePeter Lange PLAThujavej 16, 8464 Galten, 86 95 03 41peterlan@post6.tele.dkSkarv, storkefugle, måger, Vandstær, pattedyr,krybdyr, padderOle Lilleør OLIMageløs 4 st. th., 8800 Viborg, 86 62 80 32ole.lilleor@get2net.dkMejser, spurve-værlinger, sommerfugle, figurer,layoutLars Mogensen LMØstergårdsvej 221, 8355 Solbjerg, 86 92 89 80l.mog.od@post.tele.dkVejretFlemming H. Nielsen FNIHjelmagerparken 480, Løgten,8541 Skødstrup, 86 97 96 91flemming.holmslykke@get2net.dkDykænder, Brushane-Thorshane, Gøg, korrekturMari-Ann Nørgaard MANKolt Kirkevej 131, 8361 Hasselager, 86 28 40 83mari-ann@jubiimail.dkSpætter, drosler, Pirol, StærAnders Rasmussen ARAskehaven 8, 8500 Grenå, 87 58 02 56skindbjerg@wanadoo.dkTornskader, kragefugleLars Ulrich Rasmussen LURTinningvej 14, Foldby, 8283 Hinnerup, 86 98 63 76lur@psykiatri.aaa.dkRovfugle (excl. falke), SilkehaleJan Sielemann JSIHulvejen 21, Høbjerg, 8500 Grenaa, 86 33 14 49jan.sielemann@mail.dkVipstjerter, Gærdesmutte, Jernspurv, smådroslerArne Bo Larsen ABLAxel Munchs Vej 67, 8550 Ryomgårdabl@c.dkStormfugle, Suler, lærker, svaler, pibere105


BIDRAGYDERE 2001Sorteret alfabetisk efter første bogstav i initial. For bosiddende i Århus nævnes intet bynavn. * markerer, atobservatøren har indsendt via Dofbasen. Bidragydere, der kun har bidraget med obs via FDØ, NØD og SSioptræder ikke i indsenderlisten.ABL Arne Bo Larsen, Ryomgård*AMT Århus Amt, Natur & MiljøAR Anders Rasmussen, Skindbjerg*BGO Bjarne Golles, BrabrandBKR Benny Kristensen, Ø. Bjerregrav*BOG Obs-bøger i FugletårneBRA Birger Rasmussen, VenningeBSN Birgitte Skjold Nielsen, OnsbjergCEM Carl Erik Mabeck, HøjbjergCHØ Carsten Høeg, Højbjerg*CO Carsten Olsen, Grenå*CSS Carsten S. Sørensen, HobroDMU Danmarks Miljøundersøgelser, KaløDOF Turreferater m.m. DOFDSA Dubbeld Samplonius, TranbjergEBA Erik Balle, SilkeborgEHH Erik Ehmsen, FåborgEJJ Else Juul Jensen, BrabrandFAJ Finn A. JensenFDØ Hjemmesiden Fugle, Planter og Dyr i Østjylland:http://www.atalanta.dk/naturenews.htmlFF Finn FrandsenFFA Flemming Falk, Floes*FNI Flemming H Nielsen, Løgten*FOL Frede Olsen, FloesFOX Tony Fox, Nimtofte*FSV Frank Svenson, AnholtGGU Georg Guldvang, HøjbjergHBP Hans Jørgen Bruun Pedersen, RisskovHBØ Henrik Bøhmer, BarritHET Henning Ettrup, Lading*HLL Henning Lykke Larsen, RisskovHLÆ Henrik Læssøe, OdderHPI Hans Pinstrup, HorsensHSK Hans Skov, Randers (DOF's storkegruppe)HST Henrik Stenholt, Silkeborg*IBG Inge B. Gudnitz, MariagerIZN Ivan Zink-Nielsen, HøjbjergJBA Jørgen Ballegård, Bryrup*JCN Jalmer C. Nielsen, SilkeborgJEL Jens Elm Sørensen, GaltenJGR Jens Gregersen, VorsøJKI Jens Kirkeby, Ry*JKL Joy Klein, Balle*JLO Jørgen Lodberg, Silkeborg*JLY Jørn Lykkegård*JPA Jørgen Pagter, Randers*JPL Jens Peter Lomholt, Feldballe*JSC Jørgen S. Christensen, Åbyhøj*JSI Jan Sielemann, Grenå*KEH Keld Henriksen, ÅbyKAA Kim Aaen, RisskovLB Lars Borup, Brabrand*LBØ Lars Bøgh, Århus NLEB Leif Brauer, SkodsborgLFT Lene Fogh Tanderø, BederLM Lars Mogensen, SolbjergLPJ Lars P. Johansson, Ommestrup*LTP Lars Tom-Petersen, Randers*LUR Lars Ulrich Rasmussen, Foldby*MAN Mari-Ann Nørgaard, HasselagerMER Mogens Erlandsen, SilkeborgMDH Morten D.D. Hansen, RisskovMJH Morten Jenrich Hansen, Viby J*NHA Niels Hannow, SøvindNØD Hjemmesiden Fugle på NØ-Djursland:http://djursland.homepage.dk*OEH Ole Emil Hansen, SpentrupOGJ Ole Gylling-Jørgensen, Malling*OJE Ole Jensen, HasselagerOLI Ole Lilleør, Viborg*ORY Ole Rygaard, UggelhusePC Preben Clausen, HøjbjergPEØ Poul Erik Østergård, Beder*PGH Per G. Henriksen, GaltenPHJ Peter Hjeds, UggelhusePLA Peter Lange, Stjær*PPR Phillipe ProvencalPST Peter Styrbæk, Ålum*RDA Rolf Danielsen, RisskovSAM Team-Samsø (C. Bruun, M.W. Heinen m.fl.)SDY Svend Dybkjær, København NV*SFP Stig Frøjk Pedersen, Silkeborg*SHØ Søren Højager, MundelstrupSKA Søren Kaas, Langå*SMJ Svend Møller Jensen, SøftenSSi 'Siden Sidst' (Fugle i felten) og 'Fra felten'(Søravnen)TBR Thorkild Brandt, GyllingTEH Thomas Eske-HolmTNI Torben Nielsen, Hadsund*TVI Thomas Vikstrøm, FarumUBM Ursula Burmann, Ryomgård*VFR Verner FrandsenØBF Turreferater og Naturglimt i Gejrfuglen,medlemsblad for Østjysk Biologisk ForeningAAS Århus Stiftstidende106


ARTSINDEXFuglearter og racer omtalt i rapporten. Ved øvrige arter omtalt i de seneste 10 år angives et årstal for, hvornåren observation senest har været omtalt (ved SU-arter kun godkendte observationer, undslupne burfuglefrasorteret). Se også artslisten på DOF-Århus Amts hjemmeside http://home6.inet.tele.dk/peterlan/dof/.Aftenfalk 35Agerhøne 37Alk 61Alkefugl sp. 61Allike 92Almindelig Gul Vipstjert 74Almindelig Kjove 53Almindelig Ryle 45Almindelig Skråpe 13Amerikansk Skarveand 31Atlingand 25Biæder 66 (2000)Bjergand 26Bjergirisk 99Bjerglærke 69Bjergpiber 73Bjergvipstjert 75Blisgås 19Blishøne 38Blå Kærhøg 32Blåhals – se Nordlig BlåhalsBlåmejse 89Bogfinke 95Bomlærke – se KornværlingBramgås 20Broget Fluesnapper 87Brushane 46Bynkefugl 79Bysvale 71Canadagås 19Damklire 51Digesvale 69Dobbeltbekkasin 47Dompap 101Drosselrørsanger 83 (2000)Duehøg 33Dværgfalk 35Dværgmåge 54Dværgryle 44Dværgterne 60Ederfugl 27Engpiber 72Engsnarre 38Enkeltbekkasin 46Fasan 37Finke sp. 96Fiskehejre 15Fiskeørn 34Fjeldvåge 34Fjordterne 58Fjordterne/Havterne 59Flodsanger 82Fløjlsand 29Fuglekonge 86Fuglekongesanger (1996)Gransanger 85Gravand 22Græshoppesanger 82Grønbenet Rørhøne 38Grønirisk 97Grønsisken 98Grønspætte 67Grå Fluesnapper 86Gråand 24Grågås 19Grågås x Canadagås 20Gråkrage 93Gråmåge (1997)Gråsisken 99Gråspurv 95Gråstrubet Lappedykker 12Gul Vipstjert 74Gulbug 83Gulhovedet Gul Vipstjert (1993)Gulirisk 97Gulspurv 102Gærdesanger 83Gærdesmutte 77Gøg 63Halemejse 87Halsbåndstroldand (2000)Havesanger 84Havlit 28Havterne 59Havørn 32Hedehøg 33Hedelærke 68Hjejle 41Hortulan 102Huldue 62Husrødstjert 78Husskade 92Hvepsevåge 31Hvid Stork 16Hvid Vipstjert 75Hvidbrynet Løvsanger 85Hvidklire 51Hvidnæbbet Lom 11Hvidsisken 100Hvidvinget Korsnæb (1999)Hvidvinget Terne (1999)Hvinand 29Hærfugl 66Hættemåge 55Høgesanger (1995)Indisk Gås (2000)Isabellatornskade (1994)Isfugl 66Islandsk Ryle 43Islom 10Jagtfalk (1997)Jernspurv 77107Karmindompap 101Kernebider 101Kirkeugle 64Klyde 40Knarand 23Knopsvane 16Knortegås 20Kongeederfugl 28Kongeørn 34Kornværling 103Kortnæbbet Gås 18Korttået Lærke 68Korttået Træløber 90Kragefugl sp. 93Krikand 23Krumnæbbet Ryle 45Kuhls Skråpe 13Kvækerfinke 96Kærløber 46Kærsanger 82Landsvale 71Laplandsværling 102Lille Flagspætte 68Lille Fluesnapper 87Lille Kjove 54Lille Kobbersneppe 48Lille Korsnæb 100Lille Lappedykker 11Lille Præstekrave 40Lille Regnspove 48Lille Skallesluger 30Lille Skrigeørn (1999)Lille Stormsvale (1997)Lomvie 60Lunde 62Lundsanger (1998)Lysbuget Knortegås 21Lærkefalk 36Løvsanger 85Mallemuk 13Mandarinand 22Markpiber 72Mellemkjove 53Mellemkjove/Alm. Kjove 53Middelhavssølvmåge (1999)Misteldrossel 81Mosehornugle 65Mudderklire 52Munk 84Mursejler 65Musvit 89Musvåge 34Mørkbuget Knortegås 21Nathejre (1998)Natravn 65Nattergal 78


Natugle 64Nilgås (1997)Nordisk Lappedykker 12Nordlig Blåhals 78Nordlig Gul Vipstjert 74Nøddekrige 92Odinshane (2000)Perleugle (1999)Pibeand 22Pibesvane 17Pirol 90Plettet Rørvagtel 38Pomeransfugl 41Pungmejse 90Ravn 94Ride 58Ringdrossel 80Ringdue 62Rosenstær (1997)Rovterne (2000)Rustand 22Rød Glente 31Rødben 50Rødhals 77Rødhovedet And (1999)Rødrygget Svale (1997)Rødrygget Tornskade 91Rødstjert 79Rødstrubet Lom 10Rødstrubet Piber 73Rødtoppet Fuglekonge 86Rørdrum 15Rørhøg 32Rørsanger 83Rørspurv 103Råge 93Sabinemåge 55Sandløber 44Sangdrossel 81Sanglærke 69Sangsvane 17Savisanger 82 (2000)Sildemåge 57Silkehale 76Silkehejre (1997)Sivsanger 82Sjagger 80Skarv 14Skeand 25Skestork 16Skovhornugle 64Skovpiber 72Skovsanger 85Skovskade 91Skovsneppe 47Skovspurv 95Skråpe sp. 13Skægmejse 87Skærpiber 73Slangeørn (1996)Slørugle 64Smålom sp. 10Snespurv 102Sodfarvet Skråpe 13Solsort 80Sort Glente 31Sort Ibis (1995)Sort Stork 15Sortand 28Sortgrå Ryle 45Sorthalset Lappedykker 12Sorthovedet måge 54Sortklire 49Sortkrage 93Sortmejse 88Sortrygget Hvid Vipstjert 75Sortspætte 67Sortstrubet Bynkefugl 79Sortstrubet Lom 10Sortterne 60Spidsand 24Splitterne 58Spurvehøg 33Spætmejse 89Stenpikker 79Stenvender 53Steppehøg (1999)Stillits 97Stor Flagspætte 67Stor Hornugle 64Stor Kobbersneppe 48Stor Korsnæb 100Stor Præstekrave 41Stor Regnspove 49Stor Skallesluger 30Stor Stormsvale (1995)Stor Tornskade 91Storkjove 54Stormmåge 55Storpiber 72Strandhjejle 42Strandskade 39Stribet Ryle (2000)Stær 94Sule 14Sumpmejse 88Svaleklire 51Svartbag 57Sædgås 18Søkonge 62Sølvhejre (1998)Sølvmåge 57Taffeland 25Tamdue 62Tejst 61Temmincksryle 44Thorshane (1997)Tinksmed 52Toplærke 68 (1999)Topmejse 88Toppet Lappedykker 11Toppet Skallesluger 30Tornirisk 98Tornsanger 84Trane 39Tredækker 47Triel 40Troldand 26Træløber 89Tundrasædgås 18Turteldue 63Tyrkerdue 63Tårnfalk 35Vagtel 37Vandrefalk 36Vandrikse 37Vandstær 76Vendehals 66Vibe 43Vindrossel 81108


HVOR LIGGER DET?Et udpluk af amtets fuglelokaliteter: 1) Anholt 2) Mariager Fjord, Treskelbakkeholm,Pletten 3) Overgårds marker/dige, Bjerre Byvejle, Hulmade4) Eskeplet, Sødringholm Strand, Mellempoldene 5) RåbyKær/Odde, Demstrup Vase 6) Grund Fjord 7) Drastrup Enge, DronningborgBredning 8) Randers, Gudenåparken/Vasen 9) BjerregravMose 10) Fussingø 11) Bønnerup Strand 12) Gjerrild Nordstrand 13)Dystrup-Ramten Søer 14) Skindbjerg, Emmelev Kær 15) Fornæs, Karlby/SangstrupKlint 16) Kolindsund 17) Grenå Enge 18) Glatved Strand,Rugård 19) Stubbe Sø 20) Ebeltoft, Ahl Hage, Hassensør, Gåsehage21) Helgenæs, Sletterhage 22) Mørke Kær 23) Lading Sø 24) Kasted-Geding Mose 25) Egå Enge 26) Århus, Risskov 27) Brabrand Sø, DødeåEnge, Årslev Enge 28) Moesgård 29) Sminge Sø 30) SilkeborgVesterskov, Ørnsø 31) Salten Langsø 32) Julsø 33) Mossø 34) SkanderborgSø, Ringkloster 35) Åkær, Amstrup Enge 36) Alrø 37) LerdrupBugt, Gyllingnæs, Kalsemade, Kalsehoved 38) Assedrup Enge,Norsminde Fjord, Kysing Fjord, Kysing Næs 39) Issehoved, Kragemosen40) Stavns Fjord, Hesselholm, Barnekold, Besser Rev, Øster-Hedekrog 41) Vesborg Fyr, Brattingsborg Skov 42) Tunø.

More magazines by this user
Similar magazines