10.07.2015 Views

angst - Region Midtjylland

angst - Region Midtjylland

angst - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I de 4 klinikker for Angst- og Tvangslidelsebehandles patienter fra 18 årsalderenmed følgende fICD-10 diagnoser, hvis <strong>angst</strong>lidelsen er den primærerelidelse• F40.0 Agorafobi• F40.1 Socialfobi• F41.0 Panik<strong>angst</strong>• F41.1 Generaliseret <strong>angst</strong>• F42 Obsessiv kompulsiv tilstandKomorbiditet med andre <strong>angst</strong>lidelser og med depression accepteres,hvis <strong>angst</strong>lidelsen er den primære re lidelse25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Klinikkernes behandlingstilbudomfatter• Forsamtaler (3 – 5) mhp diagnosticering,vurdering og motivation for klinikkens tilbud• Primært rt kognitiv terapi i grupper á 6 personer12 - 18 sessioner af 2 timers varighed 1 gangugentligt• Ofte medikamentel behandling (SSRI)• Opfølgning over 6 mdr.25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Klinikkernes øvrige opgaver• Klinikkerne ved Århus Universitetshospital,Risskov er Kompetencecenter:• Undervisning og uddannelse• Forskning• Udvikling af koncepter• Konsulentvirksomhed• Praktikanter• Gæster• Supervision25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


HenvisningFra egen læge leller andrerelevante instanser25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Panik<strong>angst</strong> og agorafobi25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Panik<strong>angst</strong> og agorafobi –epidemiologi• Panik<strong>angst</strong> 12 mdrs prævalens: valens: 0,8livstidsprævalensvalens: : 2,1• Agorafobi 12 mdrs prævalens: valens: 0,4livstidsprævalensvalens: : 0,9• Alder hvor 50% har haft debut: 22-2424 år• Sværhedsgraden”svær” : 40-45%45%• Flere kvinder end mændmESEMed, Europa25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Panik<strong>angst</strong> og agorafobi• Behandlingskontakt i debutår:• Panik<strong>angst</strong>: 33,6%• Agorafobi : 15,1%• Middelvarighed inden behandlingskontakt hosøvrige:• Panik<strong>angst</strong>: 10 år• Agorafobi : 12 årESEMed, Europa25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Typisk forløb• Første panikanfald• Læge opsøges• Flere anfald• Angst for <strong>angst</strong>en• Angst for steder/stimuli, der menes at fremprovokere<strong>angst</strong>• Angst for steder, hvor hjælp er svær r at fåf• Agorafobi opstår• Ubehandlet: Tendens til kronisk forløb. Svensk us: : forover 80% med panik<strong>angst</strong>25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Karakteristikapanik<strong>angst</strong> og agorafobi• Katastrofetanker om fysisk sygdom, om ikke at kunnefå hjælp, om ikke at kunne klare sig selv• Forventnings<strong>angst</strong>, , der kan være vlige såsplagsom somselve <strong>angst</strong>en. Leder ofte til• Undgåelseaf steder med mange mennesker,soloaktiviteter, stimuli (kaffe, varme, sport, vrede)• Sikkerhedsadfærdrd (anvender ting og mennesker til atopnå tryghed, laver sikkerhedsforanstaltninger, fxestimering af afstand til sygehus25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Karakteristika (fortsat)• Vanskeligheder i personlige relationer. Deropstår r ofte dependens, begrænsninger iaktiviteter med familie (rejser, pligter etc.),overdreven optagethed af fysisk sygdom, læge, lsundhedsydelser• Vanskeligheder arbejdsmæssigtssigt• Rammer almindelige hverdagsfunktioner• Lav livskvalitet: Demoralisering, selvusikkerhed,tristhed/depression, selvmord25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


ModelBiologisk h sårbarhedGenerel psykologisk sårbarhed+Ængstelse+Specifik psykologisk sårbarhed+StressFalsk alarm: PanikanfaldSpecifikke <strong>angst</strong>lidelser25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Socialfobi25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Socialfobi• Frygt for at blive kritisk iagttaget af andreog/eller• Undgåelse af sociale situationer• Angstsymptomer (mindst 2, heraf mindst 1autonomt) samt• Rødmen• Frygt for at kaste op• Vandladnings- eller afføringstrang eller frygt for• Betydelig gene fra <strong>angst</strong> eller undgåelsesadfelsesadfærd25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Socialfobi –epidemiologi• 12 mdrs prævalens:valens: 1,2%livstidsprævalensvalens: 2,4%• Alder hvor 50% har haft debut: 13 år• Sværhedsgraden”svær”:: 30%• Behandlingskontakt i debutår: 3,4%• Middelvarighed inden behand-lingskontakt hos resten: 16 år25-11-2008 Nicole K. RosenbergSundhedsstyrelsen


Socialfobi karakteristika• Ofte meget tidlig debut• Generaliseret socialfobi vil sige global generthed– ofte medfødt/tidligt dt/tidligt dannet• Specifik socialfobi vil sige generthed begrænsettil særlige ssituationer – ofte opstået senere• Meget undgåelse• Meget sikkerhedsadfærdrd• Ensomhed25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Socialfobiske situationer• Samvær r med en overskuelig gruppe mennesker• Præstationssituationer (eksamen, tale)• Uformelle situationer (hygge, kaffepause,middagsselskab)• Ved specifik socialfobi er ikke alle dissesituationstyper ramt• Angsten er oftest tvedelt:• Angst for andres vurdering• Angst for synlige tegn påp<strong>angst</strong>25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Udvikling af socialfobi• Generel psykologisk og biologisk sårbarhed s• Specifik psykologisk sårbarhed, sfx oplevelser ellerkultur i familien• Stressor• Første anfald: Alarm: ægte, falsk, indlært, ringefærdigheder• Nervøsitet og øget fokus påpsig selv i sociale situationer• Social fobi25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Socialfobi modelPersonlighedstrækBasale antagelserSituationForventnings<strong>angst</strong>KatastrofetankerSelvfokus25-11-2008 Nicole K. RosenbergAngstSikkerhedsadfærdUndgåelse


Generaliseret <strong>angst</strong>25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Generaliseret <strong>angst</strong>• Mindst 6 måneders mvarighed• Bekymring og ængstelighed overfor almindeligdagligdags begivenheder• Mindst 4 <strong>angst</strong>-spspændings symptomer, heraf mindst 1autonomt• Autonome symptomer• Symptomer fra bryst og mave• Psykiske symptomer• Almene symptomer• Tensionssymptomer• Uspecifikke symptomer25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Depression25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Depression• Mindst 2 depressive kernesymptomer• Nedtrykthed• Nedsat lyst eller interesse• Nedsat energi eller øgettrætbarhedtbarhed25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Depression• Mindst 2 ledsagesymptomer• Nedsat selvtillid eller selvfølelselelse• Selvbebrejdelser eller skyldfølelselelse• Tanker om død d d eller selvmord• Tænke- eller koncentrationsbesvær• Agitation eller hæmningh• Søvnforstyrrelser• Appetit- og vægtvgtøgninggning25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Depression/<strong>angst</strong>lidelseDer er ofte <strong>angst</strong>symptomer til stede veddepression. Derfor bør b r <strong>angst</strong>diagnoseikke stilles, hvis den er debuteretsammen med depression eller kunforekommer under depressionsepisoder25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Specialklinik behandling25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Evidensbaseret behandlingjf. Sundhedsstyrelsens referenceprogramAngstlidelser hos voksne, 2007• For alle <strong>angst</strong>tilstande• Kognitiv adfærdsterapi (KAT)• Antidepressiv medicin• En kombination af ovenståendeende• Behandlingsindsatsen bør b r iværksrksættes såshurtigt sommuligt efter sygdomsdebut25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Generelt om valg af behandling• Effekten af antidepressiva og KAT ersammenlignelig, måske mlidt bedre for KAT• 2/3-3/4 3/4 har effekt af antidepressiva• Sjælden symptomfrihed ved antidepressiva• Effekten af KAT er mere holdbar• Start med en af behandlingstyperne (somhovedregel)25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Generelt om valg af behandling• Hvad er patientens ønske?• Hvilken behandling er tilgængelig?• Har patienten tidligere været vi behandling medmedicin el. KAT?• Hvilke erfaringer er der ud fra evt. tidligerebehandlingsforsøg g om effekt og bivirkninger?• Er der komorbiditet? – OBS DEPRESSION25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Psykoterapi25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Symptombehandling• Hvorfor tager behandling af <strong>angst</strong> fat i<strong>angst</strong>symptomerne?• Hvorfor er det ikke livshistorien, der er vigtigst?• Er symptombehandling ikke bare overfladisk?• Kommer symptomerne ikke igen med detsamme?25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Angstsituation og metoderPsykoedukationOmstruktureringSikkerhedsadfærdResponshindringSituationKatastrofetankeUndgåelseEksponring25-11-2008 Nicole K. RosenbergAngst


De fire vigtigste metoder ikognitiv <strong>angst</strong>behandling• Psykoedukation• Analyse/omstrukturering og andre<strong>angst</strong>kontrolmetoder• Eksponering• Responshindring25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


• Psykoedukation• Analyse/omstrukturering (<strong>angst</strong>kontrolmetoder)• Eksponering• ResponshindringOm <strong>angst</strong>lidelsenOm kognitive metoderVigtigt, da patientens teori om egen <strong>angst</strong> ofte erforvrængetVigtigt, da metoderne ellers er uforståelige25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Psykoedukation• Rationalet i kognitiv terapi• Diagnoser• Symptomer• Normalisering af <strong>angst</strong>reaktioner• Årsager til <strong>angst</strong>• Modeller25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


1.SELVANGST2.SELVANGST3.SELV25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


• Psykoedukation• Analyse/omstrukturering(<strong>angst</strong>kontrolmetoder)• Eksponering• ResponshindringPatienten lærer at adskille elementer i en<strong>angst</strong>voldende situation, at identificerenegativ automatisk tænkning og at ændredennePatienten lærer at tro på at han kan udholde<strong>angst</strong>enPatienten får sin ny viden om <strong>angst</strong> indunder huden25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Omstrukturering afkatastrofetænkning• Alternative tanker skal være valternative forpatienten; skal nedsætte <strong>angst</strong> og dermedundgåelse og sikkerhedsadfærdrd• Omstrukturering• kan være vobjektiv viden• kan være verfaring (jeg plejer ikke at besvime)• kan være venhver anden modifikation afkatastrofetænkningen• kan være vselvinstruktion25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Analyse og omstruktureringSituationFølelse/fysiskesympt.Negativeaut. . tankerAdfærdMandagmorgen ibussen.Angst (8)SvimmelÅndenødHjertebankenJeg falderomIngen vilhjælpe migJeg dørdMærkerefter hjertetRinger tilven påpmobil(90 %sikker)25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Analyse og omstruktureringSituationFølelse/fysisksympt.Negativeaut. . tankerAdfærdAlterna-tive tankerResultatMandagmorgen ibussen.Angst (8)SvimmelÅndenødHjertebankenJeg falderomIngen vilhjælpe migJeg dørd(90 %sikker)MærkerefterhjertetRinger tilven påpmobilDet erbare <strong>angst</strong>Hvis jegbliver,falder<strong>angst</strong>en.Jeg kangodt klaredetMindre<strong>angst</strong> (4)Tiltro tiln.a.t.falder til30-40 %25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


• Psykoedukation• Analyse/omstrukturering (<strong>angst</strong>kontrolmetoder)• Eksponering• ResponshindringPatienten udsætter sig for det han plejer atundgå pga <strong>angst</strong>Patienten kombinerer udsættelsen med de<strong>angst</strong>dæmpende metoderDer er flere rationaler bag eksponeringEksponering er behandlingensomdrejningspunkt25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Eksponering• Skal vække v<strong>angst</strong> eller trang til tvang• Skal være vmeningsfuld• Skal gennemføres hyppigt• Skal opleves som en villet indsats• Skal føre ftil ændring af katastrofetænkning• Skal ikke udøves med skjult undgåelse ellersikkerhedsadfærdrd25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Gradueret eksponeringMål: Kunne gågpå indkøb b alene i supermarkedAktuel <strong>angst</strong>:9Aktuel undgåelse: 101. Trin: GåGi Netto formiddag, købe ken vare2. Trin: GåGi Kvickly formiddag, 3 varer3. Trin: GåGi Netto eftermiddag, købe k5 varer4. Trin: GåGi Kvickly, 10 varer, lille køk25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Interoceptiv eksponeringEksponering for kropslige reaktioner:Symptom:SvimmelhedÅndenødUvirkelighedsforn.HjertebankenFleste symptomerØvelse:Snurre rundtTrække vejret gennem sugerørStirre påpneonlysLøbe påpstedet, sjippeHyperventilere25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Interoceptiv eksponeringTypiske katastrofetanker:Symptom:Tanker:SvimmelhedÅndenødUvirkelighedsforn.HjertebankenJeg besvimerJeg bliver kvaltJeg bliver sindssygDer er noget galt med mithjerte - jeg dørd25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


• Psykoedukation• Analyse/omstrukturering (<strong>angst</strong>kontrolmetoder)• Eksponering• ResponshindringPatienten bliver opmærksom påhandlinger, der opleves som om degiver sikkerhed, men som fastholderkatastrofetanker og <strong>angst</strong>fremmendeadfærd oglærer at eksponere uden disseØger selvtillid, mindsker <strong>angst</strong>25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Ubehag• Såvel eksponering som responshindring giverfysisk/psykisk ubehag• Pt i <strong>angst</strong>behandling forberedes påpubehag (som vedrygeophør)r)• Evt. rettes behandlingstiltag mod dette ubehag, der kanvære anspændthed, ndthed, søvnbesvsvnbesvær, bekymring,trøstespisning m.m.• I den forbindelse er tilbagefald og tilbagefaldsplanrelevant25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Leveregler og strategier• Jeg måmaldrig sige fra• Jeg bør b r altid have fuld kontrol over mig selv• Jeg bør b r klare alting selv• Påtager sig alle opgaver• Viser ikke andre, hvordan man har det• Søger ikke hjælp25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Øvrige vigtige metoder i <strong>angst</strong>-behandling• Problemliste• Bearbejdning af basale antagelser og skemata• Bearbejdning af forvrængning• Bearbejdning af OCD-logik• Færdighedstræning25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Situation/symptomProblemlisteAngstUndgå-elseMålsætningAlene hjemme 9-108 Kunne sove aleneKøre i bus 7 10 Bustur til Kbh.Uregelmæssig hjerte-rytmerytme 8 0 Hjertebanken uden <strong>angst</strong>Sport 9 10 Løbe 3x ugtl. aleneAndre problemerVanskeligt ved at kommunikere med morSvært ved at sige fra25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


OCDObsessive compulsive disorder25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


OCDObsessiv kompulsiv tilstand• Obsession = tv<strong>angst</strong>anke• Kompulsion = tvangshandling25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


OCD• Forekomst i befolkningen 1-3% 1 3%• 50% debuterer inden de bliver 19 år• 60-70% af alle med OCD har også andrepsykiske lidelser• Depression• Andre <strong>angst</strong>lidelser• Forløbet er forbigående, periodisk eller kronisk• Meget varierende sværhedsgradrhedsgrad25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Årsager til OCD• Arvelighed• Andre hjernesygdomme• Immunreaktion efter streptokokinfektion• Sociale forhold• Psykologiske belastninger25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


OCD• Ved OCD har man tv<strong>angst</strong>anker og/ellertvangshandlinger, hyppigst begge dele• Tvangssymptomerne er til stede af ensværhedsgrad rhedsgrad og af en varighed såsdet medførerlidelse eller nedsat funktion hos personen25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Obsessioner - tv<strong>angst</strong>anker• Tanke• Den dame ser tyk og irriterende ud• Tvivl• Jeg kan ikke huske at jeg låstedøren• Forestillingsbilleder• Ser sin kæresteblive kørtover af en bil• Impulser• Hvad hvis nu jeg stikker min mor I maven med kniven?25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Obsessioner - tv<strong>angst</strong>anker• Ukontrollable• Ubehagelige• Urimelige• Udløsertvangshandlinger25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Hyppige tv<strong>angst</strong>anker• Tanker om at noget frygteligt skal ske• Tanker om at skade sig selv eller andre• Overtroiske eller magiske tanker• Overdreven tvivl• Tanker om snavs og smitte• Tanker om sygdom• Tanker med sexuelt, etisk eller religiøst indhold• Tanker om perfektionisme eller symmetri25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Kompulsioner - tvangshandlinger• Udløsesoftest af tv<strong>angst</strong>anker• Ubehagelige• Urimelige• Udføresfor at• fjerne <strong>angst</strong>/ubehag• forhindre ulykker• det sker helt automatisk25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Hyppige tvangshandlinger• Vask eller rengøringring• Tjekning• Gentagelser• Symmetri og orden• Fortællelle, spørgerge, tilstå• Tanke- eller tælleritualer25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


”OCD-adfærd”• Tvangshandlinger• Søge bekræftelse fra andre• Sikkerhedsadfærdrd• UndgåelseOCD-adfadfærdmedvirker til at holdesygdommen vedlige!25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Typiske fejlvurderinger ved OCD• Overvurdering af• Risiko• Betydning af tanker og følelserf• Eget ansvar• Undervurdering af• Egen dømmekraftd• Egen evne til at klare problemer25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


”OCD-logik”• Overvurdering af• Risiko• Hvis der er den mindste risiko for en ulykke, såssker den• Betydning af tanker og følelserf• Hvis jeg tænker tpåpat gøre gnoget, kommer jeg helt sikkert til at gøre gdet• Hvis jeg tænker tpå, p , at noget sker, kommer det til at ske• Hvis jeg er bange, er det fordi det er farligt• Eget ansvar• Hvis jeg har tænkt tpå, p , at der kan ske en ulykke, er det mit ansvar atforhindre den• Hvis jeg er i tvivl, har jeg ikke gjort det godt nok25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Sara 16 år• Sara har altid været vmeget pertentlig. Som barngjorde hun meget ud af, at der var pænt pryddetop påphendes værelse. vNår N r hun havde pænt ptøj tpå, , ville hun ikke ud at lege• Da Sara var 13 år, blev moderen behandlet foren alvorlig kræftsygdom. Hun lever fortsat, menhar haft flere tilbagefald og er meget svag• Sara har siden moderen blev syg udviklet talrigetv<strong>angst</strong>anker og tvangshandlinger25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Saras tvangssymptomer• Hver gang hun træder over et dørtrin, dskal hun tænke tpå, p , at morbliver rask. Hvis hun ikke gør g r det påpden ”rigtige” måde, skalhun gentage det• Hvis hun hører heller læser lordet ”død”,, skal hun sige til sig selv 5gange ”det sker ikke for mor”• Hver gang hun kommer til at tænke t nke påpmoderen, skal hun krydsefingre og holde vejret ½ minut• For ikke at smitte moderen med farlige bakterier, skal hun skiftealt sit tøj t j og gennemføre langvarige vaskeritualer når n r hunkommer hjem. Hun kan kun bruge familiens eget toilet, og hunskal vaske hænderne hgrundigt 10 gange efter hvert toiletbesøg25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Saras aktuelle situation• Hun har svært ved at følge fmed i skolen, fordi hun heletiden er opmærksom påpom hun tænker tpåpsin mor ogderfor skal lave tvangshandlinger• Hun forsøger at skjule sin sygdom, for ikke at belasteforældrene. De bebrejder hende, at hun har såsmegetvasketøj j og bruger såslang tid påpbadeværelset• Er ved at miste kontakten til veninder, fordi hunisolerer sig og opfører sig mærkeligt m• Opholder sig efterhånden i nærheden naf moderen 24timer i døgnet d25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Henrik 14 år• Som 6-årig 6turde Henrik ikke røre r re ved knive eller sakse,han var bange for at komme til at gøre gskade med dem• Da Henrik var 12 år, blev forældrene skilt• Inden skilsmissen, skændtes forældrene ofte omaftenen. Henrik troede skænderierne handlede om ham• Da forældrene blev skilt troede Henrik at det var fordihan ikke havde opført sig ordentlig• Efter skilsmissen begyndte Henrik igen at fåftvangssymptomer.25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Henriks tvangssymptomer• Når r han er hos den ene forældre, skal han såstit sommuligt sige noget pænt pom den anden• Han er blevet meget perfektionistisk med sitskolearbejde. Han overforbereder sig til timerne og harsvært ved at aflevere opgaver, fordi han hele tiden synesde kan blive lidt bedre• Han bruger mindst ½ time påpat tjekke, at alt er lukketog slukket, og at døren der låst, lnår n r han går g r hjemmefra• Han bruger unaturlig meget tid påpoprydning og påpathjælpe forældrene med praktiske ting i hjemmet25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Henriks aktuelle situation• Han er blevet trist og indelukket og isolerer sig iforhold til kammeraterne• Han sover for lidt, fordi han bruger meget tid påpoprydning og lektier.• På grund af tjekkeritualer kommer han for sent iskole flere gange om ugen25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Model for situation med OCD-symptomerEksponeringUdløsendesituationTv<strong>angst</strong>ankeOmstruktureringKatastrofetankeResponshindringUbehagTvangshandlinger25-11-2008 Nicole K. RosenbergForstærkerrker tvangshandlingerneReduktion af ubehag


Kognitiv adfærdsterapi ved OCD• De vigtigste metoder• Psykoedukation• Eksponering og omstrukturering• Omstrukturering af katastrofetanker25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Psykoedukation• Vigtigste formål• Normalisering• At fåfviden om sygdommen; dens natur ogbehandling• At kunne identificere ”OCD-logik” og ”OCD-adfærdrd”• At fåfmod til at handle mod OCD25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Forholdet mellem person og OCDJEGJEGJEGOCDOCDOCD25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Eksponering og responshindring• Formål• At være vmindre begrænset• Opleve at <strong>angst</strong> og ubehag aftager• Afkræfte fte katastrofetanker25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Eksponering• Patienten udsætter sig for situationer somudløser tv<strong>angst</strong>anker, <strong>angst</strong>/ubehag og trang tiltvangshandlinger• Eksponering skal være vmeningsfuld og et skridtpå vejen til noget patienten gerne vil kunne25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Responshindring• Patienten ophører med, eller reducerer gradvist,de tvangshandliger som normalt optræder i denaktuelle situation25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Eksponering og responshindring• Skal startes i terapisession sammen medterapeuten• Skal udføres dagligt – helst flere gange• Skal have en passende sværhedsgradrhedsgrad• Skal medføre en vis grad af <strong>angst</strong>/ubehag• Skal ikke være vuoverkommelig25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Eksponering og responshindringAktuelt ubehag – uden tvangshandlingTvangshandlingANGSTForventet ubehag – udentvangshandlingEksponeringAktuelt ubehag – medtvangshandlingAktuelt ubehag – udentvangshandlingTID25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Gentagen eksponeringANGST1510Eksponering25-11-2008 Nicole K. RosenbergTID


Plan for eksponering og responshindring – SaraProblem: Kan kun bruge toilettethjemmeBruge toilet i SallingSubjektivtubehagBruge toilet på skolenBruge toilet hos mormorBruge toilet hos sin bedste veninde – kun 5 gange håndvaskDatoG:10110325-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Plan for eksponering og responshindring – HenrikProblem: Kommer for sent pågrund af tjekkeritualerMå gå en runde i huset højst 5 minSubjektivtubehagMå højst tjekke 30 min, ikke ringe til forælderMå højst tjekke 45 min inden han går i skole, ringer til forælderDatoG:10110325-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Omstrukturering af katastrofetanker• Formål• At identificere katastrofetanker• At forstå og udfordre ”OCD-logik”• At mobilisere alternativ tænkningt25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Omstrukturering af katastrofetanker• Metoder• Adfærdseksperimenter• Undersøge ved at spørge eller læsel• Finde alternative forklaringer• Eksponering og responshindring25-11-2008 Nicole K. Rosenberg


Evidensbaseret behandling ved <strong>angst</strong>• Kognitiv adfærdsterapirdsterapiog OCD• Førstevalg for børn bog unge• Antidepressiv medicin• Hvis der ikke er tilstrækkelig effekt af terapi25-11-2008 Nicole K. Rosenberg

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!