DanGrid Rapport: Smart grid i Danmark 2.0 - Dansk Energi

energinet.dk

DanGrid Rapport: Smart grid i Danmark 2.0 - Dansk Energi

10 | smart grid i danmark 2.02 // Kursen er satEnerginet.dk og Dansk Energi har sammen udarbejdet et smart grid koncept medfokus på inddragelse af kommercielle aktører og mobilisering af fleksibelt elforbrugog -produktion fra mindre kunderKonceptet skal ses som en videreudvikling af deteksisterende elsystem, hvor centrale og decentralekraftværker og større forbrugsenheder i dag bidragermed systemydelser og -tjenester for at styre og balancereelsystemet.Med etablering af et fælles smart grid koncept følgersamtidig en invitation fra elbranchen (Energinet.dkog netselskaberne) til leverandører og øvrige aktørerom at udvikle nye løsninger og produkter i retning afdette koncept.Elbranchen er enige om et fælles smart grid koncept¼ Med denne rapport udarbejdet i samarbejde mellem Energinet.dk og Dansk Energi præsenteres etkoncept for et dansk smart grid.¼ Konceptet indebærer, at de i dag uudnyttede og potentielt billigere ressourcer, dvs. fleksibelt elforbrugog –produktion, kan mobiliseres med en samfundsøkonomisk gevinst til følge. Mobilisering er atnyttiggøre elforbrugende og elproducerende ressourcers egenskaber til såvel styring af aktiv effekt,som nyttiggørelse af potentielle spændingsregulerende egenskaber.¼ Konceptet skaber rammerne for at alle de involverede aktører kan skabe merværdi ved at aktivere eni dag uudnyttet ressource, nemlig fleksibilitet i elforbrug og -produktion fra selv små kunder.Elbranchen inviterer aktører til at udvikle løsninger og produkter i retning afdet fælles koncept¼ Med det fælles koncept leverer elbranchen retningen for et dansk smart grid, og aktørerne i elsystemetinviteres hermed til at udvikle nye løsninger og produkter i retning af dette koncept.¼ Konceptet beskriver en markedsbaseret metode til at mobilisere de potentielle fleksible egenskaberfra både elforbrug og -produktion i elsystemet. Det prioriteres, at ressourcernes fleksibilitet stillesfrivilligt til rådighed i markeder og, i videst muligt omfang, til fastholdelse af elsystemets stabilitet ogforsyningssikkerhed.¼ Hvor deltagelse i markeder er frivilligt, er det fortsat nødvendigt at relevante tekniske forskrifter overholdes.Dette skal sikre, at enheder som teknisk set har mulighed for det, også reelt kan bidrage til fxfrekvensstabiliteten og spændingskvaliteten i elsystemet.

More magazines by this user
Similar magazines