Screening for sukkersygeforandringer i øjets nethinde – nye ...

vos.dk

Screening for sukkersygeforandringer i øjets nethinde – nye ...

BaggrundDer er i dag ca. 250.000 personermed sukkersyge i Danmark. Det eren sygdom, som med tiden kan giveanledning til forandringer i øjets nethinde(diabetisk retinopati), som pålængere sigt kan være synstruende.Desværre vil personerne selv først opdageforandringerne, når de har ført tilvarige skader på synet. Det er derforvigtigt, at personer med sukkersygefår deres øjne kontrolleret regelmæssigt,så de synstruende forandringerkan opdages i de tidlige stadier, hvoren effektiv behandling er tilgængelig.Behandlingen består af laserstråler,som overvejende udføres på øjenafdelingerne,og optimering af den medicinskebehandling.Screening for sukkersygeforandringeri nethindenVed screening forstås, at en veldefineretgruppe i befolkningen tilbydesregelmæssige undersøgelser forat opspore en sygdom, som er udensymptomer, hvor der er gevinst vedtidlig behandling, og som kun findeshos en del af gruppen.Screening af personer med sukkersygeforegår ved at undersøgepatientens nethinde, enten ved enalmindelig øjenundersøgelse hos enøjenlæge, hvor øjenlægen selv ser pånethinden, eller ved en fotograferingaf nethinden og efterfølgende vurderingaf billederne. Ved begge undersøgelserkræves det, at patientens øjneforud for undersøgelsen dryppes medpupiludvidende øjendråber.Fremtidige udfordringerEn almindelig øjenlægeundersøgelseer ressourcekrævende, og der er oftelange ventelister hos øjenlæger. Ydermereer behovet for screening af sukkersygepatientersnethinder alleredeså stort, at det ville kræve 35 øjenlægerarbejdende fuld tid uden ferieeller fridage, hvis alle personer medsukkersyge i Danmark skulle screenesregelmæssigt 1 gang årligt af enøjenlæge. Til sammenligning skal detnævnes, at der aktuelt i Danmark er ca.150 praktiserende øjenlæger. I fremtidenmå man forvente, at behovet bliverendnu større, idet der bliver flereog flere mennesker med sukkersyge,hvilket vil medføre, at behovet for nethindescreening vil overstige den kapacitet,der er i sundhedssystemet pånuværende tidspunkt.Fotografisk screening har vist sigat være en mere effektiv løsning. Fotograferingenkan udføres af sygeplejersker,sekretærer eller optikere, menslægerne vurderer billederne efterfølgende.En del patienter finder dog denfotografiske undersøgelse ubehagelig,dels på grund af de pupiludvidendeøjendråber, som kan sløre synet op tilflere timer efter undersøgelsen, delsfordi de finder blitzen på kameraetmeget generende.Digitale kameraer, en muligløsning?Nye digitale kameraer er blevet tilgængeligeinden for de senere år. Disse kameraerer udstyret med en specialoptiksom gør, at man ikke behøver atdryppe øjnene med pupiludvidendeøjendråber før nethinden fotograferes(figur 1). De digitale kameraer har udoverdenne åbenlyse fordel, også andrefordele: Blitzen i digital kameraerer ikke så kraftig som i standard kameraer,dvs. mindre generende for patienterne.Billederne er tilgængelige meddet samme, dvs. øjenlægen kan kiggepå billederne sammen med patienten,hvorved patienten kan få en størreVOS · 1-20055

More magazines by this user
Similar magazines