Sikkerhedsdatablad - Beslaco

beslaco.dk

Sikkerhedsdatablad - Beslaco

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandørenPR-nummer: 309711Revideret den: 28-05-2002/ JRØErstatter den: 12-12-2001Anvendelse: Til rengøring og desinficering. Frostsikringsmiddel.SikkerhedsdatabladI henhold til 2001/58/EFLeverandør:Borup Kemi I/SBækgårdsvej 534140 Borup på SjællandTlf.: 57526335 Fax: 57522080Husholdningssprit 93%2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstofferEinecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note200-578-6 64-17-5 Ethanol F;R11 93 11) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynet´s liste over organiske opløsningsmidler.Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger3. FareidentifikationMeget brandfarlig.Yderlig informationLangvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.4. FørstehjælpsforanstaltningerIndåndingSøg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.IndtagelseSkyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.HudFjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe.ØjneSkyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation. Vis lægendette sikkerhedsdatablad.ForbrændingSkyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtagerbehandlingen.Øvrige oplysningerForholdsregler ved uheld/forgiftning: Medbring emballage eller produktdatablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen påBispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.5. BrandbekæmpelseSluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændtlager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.6. Forholdsregler over for udslip ved uheldAnvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Spild inddæmmes og opsamles medsand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Rygning ogbrug af åben ild forbudt.Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)1


Revideret den: 28-05-2002/JRØErstatter den: 12-12-2001Husholdningssprit 93%11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)AkutIndåndingProduktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt.bevidstløshed. Indånding af dampe virker irriterende på de øvre luftveje.IndtagelseVirker let irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal. . Forårsager beruselse og evt. bevidstløshed.HudkontaktAffedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.ØjenkontaktIrriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.LangtidsvirkningerRisiko for skader på nervesystemLangvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.12. MiljøoplysningerMiljøoplysninger for produktetUndgå udslip til kloak eller overfladevand.13. BortskaffelseSpild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skalmærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 03.13EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.14. TransportoplysningerTransporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods.Ved vejtransport skal afsenderen, enten i transportdokumentet eller i en særskilt erklæring, attestere, at vejtransporten af de afleverede stof er tilladt og atstoffets tilstand, dets indre og eventuelt ydre emballage samt mærkningen er i overensstemmelse med forskrifterne i ADR.UN11701170Proper shipping nameEthanol (ethylalkohol) opløsningETHANOL (ETHYL ALCOHOL)Klassificeringskode: F1 Fareseddel ADR/RID: 3 Farenummer: 33Flammepunkt: 16°C Fareseddel IMDG: 3 IMDG EmS.: 3-06Transport efter afsnit 1.1.3.6.3 (den undtagne mængde/frimængde):Faktor: 3. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 333 kg.Klasse33EmballagegrpIIIIADR/RIDIMDGBegrænsede mængderADR/RID: Max. 3 l pr. indvendig emballage og max. 12 l pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen max. 1 l pr. indvendigemballage og max. 12 l pr. kolli. Samlet max. 20 kg pr. kolli.IMDG: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli.Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)3

More magazines by this user
Similar magazines