C-nyt 2. udgave 2012 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

C-nyt 2. udgave 2012 - Konservative Folkeparti

- NytLars Barfoedsvarer på 5 skarpeSide 3GrundlovsmødeSide 7POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDINGNr. 2 juni 2012


Fortsat fra forrige sideReform af offentlige ydelser, flere skal klare sig selv).Flere frivillige C-hænder. Vækst- og erhvervspolitik(Færre og mindre erhvervsskatter. Aftalen omenergi. Afskaffelse af arveafgift og grundskyld).Uddannelse og uddannelsesinstitutioner (Mikeforeslog bl.a., at skoler delesom lærere, således at dissesarbejdstid og faglige viden udnyttesbedre. Eksemplet medClaus Meyers madkursus forstraffefanger brugte Mike tilat fastslå nødvendigheden afat huske retssikkerheden: Vi vilaltid i sådanne sager stå på ofrenes side. Værdipolitik(vi skal ville det her lidt mere end alle de andre!).Den efterfølgende debatSpørgelysten i forsamlingen var stor. Der blevspurgt til både Lars Barfoeds indlæg og om andreemner. Blandt andet kom spørgerne ind på problemetmed at flere kommuner privatiserer veje for atundgå vedligeholdelsesomkostningerne. Her svaredeLars Barfoed, at Konservative har dæmmet opfor kommunernes mulighed for dette allerede forår tilbage, mens vi stadig var i regering. Så dettebør ikke længere være et problem.Respekten forlærerne skal tilbage!Citat Mike Legarth.Udlændinge var også et debatemne, for flerespørgere. Lars Barfoed er fast besluttet på, atDet Konservative Folkeparti står ved sine beslutningerpå dette område, og at vi står ved de regler,vi har indført, mens vi var i regering. Vi skalmodtage folk i Danmark med åbne arme, menfortiden har helt tydeligt vist, at FOR mange indvandrereer et problem, for så kan vi ikke gørenok for den enkelte, der kommertil vores land. Derfor erde nuværende regler både godeog retfærdige.Dog var Lars Barfoed enigmed en spørger om, atvi sagtens kan lægge afstandtil Dansk Folkeparti,da vi ikke længere har behov for stramninger påudlændingeområdet.Mike Legarth blev også spurgt, blandt andet omideen om at gøre læreruddannelsen til enuniversi tetsuddannelse. Her er Folketingsgruppensholdning, at det vil give mere fokus på uddannelsenat gøre den længere og give merekvalitet. En anden ændring kunne være at gøredet muligt for lærerstuderende at tage en delaf uddannelsen i udlandet, ligesom mange andrestuderende har glæde af. Dette er ikke muligti dag.Definér begrebet ”grundlæggende konservativeværdier””At være konservativ er et spørgsmål om indstillingtil de grundlæggende værdier, for deter netop dem, der gør os konservative sådyna miske: Kærligheden til fædrelandet.Erkendelsen af, at har du evnen, har du ogsåpligten. Vi skal bevare miljø og natur. Ordentlighed.Respektover for andre. Frihed, menmed ansvar for den enkelte og over for fællesskabet.Vier liberale – men ikke liberalister.Altså går vi ind for at regulere, så de svage ivores samfund ikke lades i stikken, og så demmed de bredeste skuldre trækker de størstelæs. Vi er sociale – men ikke socialister. Altsåer det ok, at vi er forskellige, og det er ok atlette skatten for både virksomheder og private.Vi er nationale – men ikke nationalister. Altsåer vi åbne for, at udlændinge kan komme hertil.Men selvfølgelig ikke bare for at nyde godtaf vores sociale sikkerhedsnet.”Hvordan adskiller vi os fra regeringensførte politik og fra Venstre?”Vi adskiller os fra regeringens politik, men ogsåfra Venstre, ved at tegne en klar konservativprofil, der hverken er liberalistisk eller socialistisk,men – konservativ. Vi skal stå for enmindre offentlig sektor, der giver plads til merevækst og flere arbejdspladser i denprivate sektor, for det gør Danmark til etmere velstående land til gavn for alle. Også skal vi forsvare de danske værdier ligefra fx Dannebrogs fortrinsstilling som flag iSom bekendt stillede vi i detforrige C-nyt 5 skarpe spørgsmåltil Lars. Her er hans svar.skarpe til Lars BarfoedDanmark til undervisning i dansk litteraturog historie i skolen.”Hvordan sikres den private ejendomsret iekspropriationssagen i Roskilde?”Ejendomsretten sikres bedre ved at lovfæste,at man ikke kan ekspropriere til fordel forenkeltinteresser. Konkrete sager vil jeg ikkeblande mig i.”Hvad vil vi gøre for i fremtiden at sikreos mod meget store gager m.v. i statsligevirksomheder som hos DONG?”Gager og bonusordninger i statsejede virksomheder,der opererer på markedsvilkår, skalnaturligvis være konkurrencedygtige, men måpå den anden side ikke være lønførende på enublu og urimelig måde. Det må regeringen sikreover for de udpegede bestyrelser i disse selskaber.I det konkrete tilfælde har bestyrelsentilsyneladende da også reageret på det, daden blev opmærksom på det.”Din holdning til betalingsring/trængselsringomkring København og Aarhus?”Der er adskillige ret let tilgængelige mulighederfor at reducere disse problemer. At forbedreden kollektive trafik er en af dem, ogdet forekommer især nærliggende at spredearbejdstiden i både private og offentlige virksomhederover flere af døgnets timer.Og naturligvis skal skoler, børnehaver osv.tilpasses herefter. I Aarhus er man i fuld gangmed at bygge en letbane.”4 C-NYT Kolding juni 2012 C-NYT Kolding april 2012 5

More magazines by this user
Similar magazines