Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 16 - Oktober 2009 - 4. årgang

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 16 - Oktober 2009 - 4. årgang

SFOHobbittenUdeværksted ved klynge 300Af Jan og Jens Ole - udepædagogerDet nye udeværksted er nu ved at værefærdigt. SFO havde rejsegilde den 26.august - traditionen tro med saftevand ogrøde pølser. Vi havde et par dejlige timer.Børnene fik til opgave at komme medideer til, hvad huset kunne hedde. Indtilnu er 25 børn kommet med deres forskelligeforslag.Børnene kan stadig komme og aflevereen seddel med navn og forslag til navn tilhuset.Når vi har ”indflytterfest”, afgør vi hvilketnavn, der er det bedste,Vi udepædagoger glæder os meget til detnye værksted. Det giver os flere muligheder,da der er varme i værkstedet til vinter, såbørnene kan blive ”ude” i værkstedet, ogsånår det er koldt. Vi får mere plads og vi fårstrøm og vand.Værkstedet har desuden en rigtig godplacering i forhold til selve udeområdet.I det år der er gået, har vi smedet, lavetforskellige træting, lavet lys, bygget en igloaf mælkekartoner, bygget et større uhyrei sandkassen, lavet mad og mange andrespændende ting.Allervigtigst har vi lavet ting, som børneneselv er kommet med ideer til. Vi glæderos til at forsætte dette daglige arbejde underbedre arbejdsforhold for os alle.My´ren i dag?My´ren er den nye afdeling af SFO hvor 3.og 4. klasserne er efter skoletid. My´renhar til huse i den fløj der før indeholdt voresskolebibliotek.I sidste nummer af Rosen fortalte jeg lidtom, hvad vi forventede My´ren ville blive– her er så lidt om, hvad den er blevet til.Vi flyttede ind i helt nye lokaler 1. augusti år – håndværkerne var der stadig. Ydermurenevar ikke færdige (men der var jo varmt,så det gjorde ikke så meget), køkkenet varikke sat op og vi havde ingen vand – endeligkom også ventilationsfolkene.Nu er alt næsten færdigt, der manglerkun lidt småting hist og her, men alt i alt,har vi fået nogle dejlige lyse lokaler. Fællesrummet,som ligger midt i det hele, er somventet blevet vores samlingssted. Her eralle børn forbi flere gange om dagen, ikkemindst fordi der altid er mindst en voksen,der har tid til at snakke eller spille et spil.Vi har 154 børn indmeldt fra 3. og 4.klasse, så langt de fleste af børnene på deto klassetrin går i SFO – vi er 11 voksne (6mænd og 5 kvinder), så der er hver daggang i mange forskellige aktiviteter.For tiden kører en større aktivitet, der gårunder navnet ”Sundhed, krop og bevægelse”.Flere medarbejdere er involveret, fordiaktiviteterne breder sig over mange områder- lige fra, hvordan vores krop fungererog hvordan vi bruger den, til hvad vi spiserog hvordan kosten indvirker på vores velbefindende.Blandt aktiviteterne er selvfølgeligogså indlagt en masse forskellige formerfor bevægelseslege, drama og sport.Børnene og en medarbejder laver madhver dag. Kl. ca. kl. 14.30 bliver der serveretet mellemmåltid. Børnene er med til indkøb,at tilberede maden og til at servere forhinanden. Det er en populær aktivitet. Børni 3.- 4. klasse er altid sultne!Har I ikke set, hvordan vi har det iMy´ren, er I velkomne til at besøge os.Med venlig hilsenFritidspædagogisk leder Herdis Holst


Modernisering afskolens fysiske rumAf Elisa Plejdrup, lærerEfter en festlig åbning af det nye kombibibliotek” Kom Forbi” er biblioteket blevet enintegreret del af skolens hverdag. Trappentil kælderen har gjort gangen mere lys ogdejligt at opholde sig i, og mange eleverbenytter biblioteket i hverdagen.Torvene omkring biblioteket, hvilket vilsige nederste halvdel af kantinen og rummetnedenfor og ovenfor trappen, er næsteskridt på vejen for at få nogle mere tidssvarendeog funktionelle rum.Der er nedsat et udvalg bestående afbåde elever og medarbejdere, som skalkomme med gode ideer til denne indretning.Udvalget er allerede på vej med flerespændende forslag, som er inspireret aftanker om læringsstile, rum, hvor der skalvære plads til både leg og læring samt hyggeog afslapning i pauserne..PS. Hvis der er en af forældrene på skolen,der forstand på indretning og har lyst tilat hjælpe os, vil vi meget gerne have goderåd og vejledning.PersonalenytAdministrativ lederskift1.august 1973 blev John ansat på skolensom lærer. I 1982 blev John ansat som viceskoleinspektør,en stilling som ændrede sigtil administrativ leder. John forlader os pr. 1.november for at gå på pension.Hans afløser på posten bliver Inger Barslund.Hun er 43 år og kommer fra en stillingsom personale- og administrationschef iAmitech i LystrupTorben Langballe – lærer1. september gik Torben Langballe på efterløn.Torben har været lærer på Skødstrup Skolefra 1979. De senere år arbejdede Torbenførst og fremmest på ældste trin. Torbenhar i mange år været ”mester” for skoleforestillingerne.Blandt de ældste elever varTorben kendt som en lærer, der involveredesig meget personligt i eleverne. Hanvar som lærer kontant, ærlig, engageret ogutraditionel. Torbens valgsprog er: CarpeDiem.Inger Møller Rasmussen– lærerEndnu en lærer, Inger, gik på efterløn 1.september. Inger var lærer i klynge 400 ogvar samtidig specialundervisningslærer istøttecenteret. Inger har været ansat påskolen siden 1. august 1977.Ingers var særligt engageret i at undervisebørn med læseproblemer. Det er lykkedesrigtig godt for Inger. At være sammenmed hende, har været et godt, trygt og hyggeligtpusterum for mange børn, der samtidighar lært en masse af hende.Tak for jeres tid på skolen og held oglykke med jeres ”nye liv”.


ROSENknoppenFakta om hashAf Anne Kathrine 9.xHash er et naturligt stof derudvindes af hampplanten. Detindeholder blandt andet detkemiske stof, THC. THC er detder giver en rus. Efter et langvarigtforbrug af hash bliver detsværere og sværere at opnå denønskede rus.I gennemsnit har 36% af de16-20 årige i Danmark prøvethash. 9% har brugt rusmidlet indenfor den seneste måned.Hash kan indtages ved rygning,eller ved en blanding i te,kager og konfekt.Hash hæmmer evnen til atopfatte, huske og handle. Regelmæssighashrygning gør en sløv,langsom, og gør at man får sværtved at koncentrere sig. Jævnligbrug af hash er fysisk og psykiskvanedannende.Hash kan også udvikle en psykosehvor man får svært ved atskelne mellem virkelighed ogfantasi. Videnskabens verden hardiskuteret, om hash og psykiskelidelser kan have noget at gøremed hinanden, og i de sidste årer der kommet utallige undersøgelser,der peger på en sammenhæng.Hash kan ikke give enforgiftning, der er dødelig. Hashforøger dog risikoen for at fålungekræft, mere end almindeligtobak gør. Bivirkningerne er ikkepermanente, og går væk, hvisman i en periode ikke har indtagetstoffet. Abstinenssymptomerneefter indtagelse af hash,kommer først når hashforbrugethar varet længere end en måned.- Man kan kende abstinensernepå irritation, rastløshed,koncentrations - og søvnbesvær.Det er forbudt at tage hashmed eller ud af Danmark. Dermeder det også forbudt atsælge, købe, udlevere, modtage,fremstille eller besidde hash.Straffen kan være bøde ellerfængsel.


VOXPOPVOXPOPI foråret fik elever og forældre på 4. og 9. klassetrin at vide, at deres klasserskulle sammenlægges. Fire 4. klasser skulle lægges sammen til tre 5. klasser,og tre 9. klasser skulle lægges sammen til to.Nu er vi lidt henne i skoleåret og eleverne har gået ca. to måneder i de nyeklasser.Vi, Rosenknoppens redaktion, har spurgt nogle børn og unge, hvordan de haroplevet sammenlægningen, og hvordan de har det i de nye klasser.Christian 5.z:Udover atdet er en godklasse, er dermere tid til atlave tingene,både medskole og venner,da vi harflere holddelingstimer.Magnus 5.y: Jeg sy-VOXPOPnes, det var bedre før,da jeg kendte alle.Men nu har man fåetnye venner, og deter godt. Jeg er stadigsammen med de andrei frikvartererne.Mine forældre varglade for idéen menogså lidt skeptiske.VOXPOPFrederik 5.x: JegKatrine 5.z:Klassen er bedrenu, end denvar før. Jeg harfået en størreomgangskreds,for nu har jegvenner fra treklasser i stedetfor kun én.Mine forældrevar glade for enforandring.synes, det er godt!Jeg har fået nyevenner, og jeglærer mere af denye lærere. Mineforældre synes,det var en god idé,fordi skolen sparerpenge ved det.VOXPOPAlexander 9.x: Jeghavde frygtet detværre, men jeg synesSigne 9.y: Indtil viderefaktisk, det fungererer det godt. Jeg harokay. Jeg synes godtfået nye venner og harnok stadig, det følesfået brudt nogle fordomme,mere som holddelingman havdeend en klasse. Lærerneom andre. Jeg kanhar ikke gjortgodt lide de nye læ-VOXPOPnok for at skabe sammenhold.jeg lærer mere. Menrere, og jeg synes, atselvfølgelig savner jegde dejlige menneskerfra min gamle klasse.


Det brænder! – heldigvis ikkeAf John VogtOnsdag den 23. september kl. 9.00 afholdtskolen den årlige brandøvelse.For at gøre øvelsen mere realistisk vareleverne i modsætning til tidligere år ikkeorienteret på forhånd, og det betød, atnogle af de mindre elever var i tvivl, omdet kun var en øvelse, eller om det virkeligbrændte et eller andet sted på skolen.I forbindelse med moderniseringen harvi fået flugtvejsdøre i klyngerne og de nye4. klassers lokaler. Det gør, at evakueringenforløber langt hurtigere i disse områder.Brandalarmen aktiverede tidligere skolensringeklokker, hvilket gjorde, at hverkenelever eller personale umiddelbart reagerede.Nu er alarmen en gentagen hyletone,der til gengæld ikke er tilstrækkelig høj, tilat blive hørt når musikken spiller i musiklokaletog maskinerne larmer i sløjdlokalet.På mindre end ti minutter var alle 800elever og 100 medarbejdere samlet påboldbanerne, hvorefter alarmen kunneafblæses. Vi evaluerer hvert år på brandøvelsenog justerer på de områder, hvor detikke fungerer optimalt.GodefterårsferieAlle børn og forældre ønskesen rigtig god efterårsferieVenlig hilsenskolens ledelseog personaleKalender9/10 Motionsdag12/10 Efterårsferie27/10 Skolebestyrelsesmøde29/10 Diskofest SFO for 3. og 4. klasserne9/11 - 12/11 Elevfotografering16/11 Sygefotografering19/11 Forældrekaffe SFO for klynge 50024/11 Markedsdag og forældrekaffe for klynge 40030/11 Skolebestyrelsesmøde22/12 Juleafslutning SFO22/12 Sidste skoledag inden juleferien4/1 2010 Første skoledag efter juleferien

More magazines by this user
Similar magazines