10.07.2015 Views

stillingsbeskrivelse praksisadministration - Region Midtjylland

stillingsbeskrivelse praksisadministration - Region Midtjylland

stillingsbeskrivelse praksisadministration - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Stillingsbeskrivelse for sagsbehandlere i Praksisadministration i NæreSundhedstilbud.Kontoret for Praksisadministration varetager de samlede opgaver omkring yderne påpraksisområdet, således at stillingsindehaverne behersker både afregning og kontrol,yderadministration, overenskomstfortolkning og generel sagsbehandling.Det er vigtigt, at der er sammenhæng i opgaveløsningen, således at alle aspekter inddrages ogbrugerne oplever en ensartet og sammenhængende betjening. Stillingerne har dermed etvarieret og interessant indhold og med gode udviklingsmuligheder, hvilket dermed er med tilat fastholde og rekruttere medarbejdere.Det forventes, at medarbejderne behersker alle facetter i den pågældende stilling, erproaktive, og er villige til at udvikle sig.Som medarbejder indgår man i et team, der varetager opgaver inden for 1-3overenskomstområder samt derudover et antal tværgående opgaver.Afregningsfunktioner:• Forestå behandling af afregningsmateriale fra yderne – omfattendeindtastning/indlæsning af bundter, bearbejdning af henvisninger, validering, afstemningog honorarafregning.• Håndtering af honorarudbetaling via regionens eget afregningssystem, herunderfejlhåndtering og bogføring.• Kontrol og kritisk vurdering af honorarudbetalingen med henblik på at afklare evt.fejlregninger.• I fornødent omfang bestille eller evt. selv udtrække statistikker, herunderoverenskomstmæssige kontrolstatistikker, med henblik på nærmere vurdering afhonorarafregningen.Overenskomstforståelse og -fortolkning:• Være inde i overenskomsterne, d.v.s. have kendskab til indhold og være i stand til atfortolke dem og indgå i ligeværdig dialog med yderne.Yderadministration:• Administration i forbindelse med praksisændringer (ansøgning om ydernr., ændringer ipraksis m.v.), d.v.s. breve til yderne og tilretning af afregningssystemer.• Administrere åbne/lukke grænser (praktiserende læger)• Behandle klager fra borgerne over afslag på at blive tilmeldt lukket praksis(praktiserende læger).• Administrere aftaler vedrørende voldelige patienter (praktiserende læger)• Administration omkring lægevalg i forbindelse med ophør/opløsning/samling aflægepraksis i forhold til kommunernes borgerservice og praksis (praktiserende læger).Kontakten til yderne/lokalområdet:• Beherske dialogen med yderne omkring afregningsmateriale,overenskomstfortolkningen m.v.• Være så grundigt inde i sit sagsområde at man er i stand til at indgå i en konstruktiv ogligeværdig dialog med ydere og andre samarbejdspartnere.• Opfange og videreformidle udviklingstendenser (eksempelvis kommendepraksislukninger/rekrutteringsproblemer)Generelle sagsbehandlingskompetencer:• Modtage og journalisere breve/henvendelser/e-mails og her aktivt vurdere, om der erandre, der skal inddrages i sagen.


• Formulere og skrive breve.• Lave udkast til dagsordenspunkter til f.eks. samarbejdsudvalg, ledelsesmøder –fremstille en sag, så der kan træffes beslutninger• Følge med i beslutninger i samarbejdsudvalget (læse dagsordner og følge op påbeslutningerne)• Holde sig ajour med forhold inden for egne specialer, eksempelvis OK-nyt og andetbekendtgørelsesstof, herunder vurdere om der er forhold, der skal tages op i teamet, iforhold til ledelsen eller øvrige samarbejdspartnere.• Sikre en aktiv dialog med borgerservice (almen lægeteamet, EU-området,refusionsområdet)• Være indstillet på at bidrage til udvikling af kontorernes arbejdsgange, så de lever op tilkravene om effektivitet og kvalitet.• Fakturabetaling og –bogføringRollen som medlem af et team:• Være aktiv i teamet.• Løbende overveje forslag til emner/sager, der skal tages op i teamet.• Deltage aktiv i møderne og påtage sig opgaver• Selv tage initiativ til opfølgning på beslutninger, der er taget på teammøderne.IT-systemer:• Anvende og beherske ESDH, Outlook, afregningssystemet, Word, ØS2000 m.v.• Anvende og beherske diverse kontorprogrammer, herunder gerne regneark.Generelt:• Bidrage positivt til fremme af kontorets og afdelingens trivsel og velfærd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!