Ændring i Styrelsen - Spillemandskredsen.dk

spillemandskredsen.dk

Ændring i Styrelsen - Spillemandskredsen.dk

Trin & TonerNummer 9 – September 2010 – 81. årgangIndholdUdgiverLandsforeningen Danske Folkedansere ogDanske Folkedanseres Spillemandskreds.RedaktionTrin & Toner, LDF’s Sekretariat, Enrumvej 6A,5270 Odense NTlf. 6618 5860, Fax 6618 5760,e-mail: trinogtoner@folkedans.dkLone Schmidt (ansvarshavende).Stof og annoncer til næste blad skal være redaktioneni hænde senest den 7. september 2010.Der kvitteres for modtagne indlæg.Hvis du ikke modtager en kvittering så ringvenligst til redaktøren.De i artiklerne fremførte synspunkter erforfatterens og deles ikke nødvendigvis aflandsforeningerne. Redaktionen forbeholdersig ret til at forkorte fremsendte indlæg.Bestilling af abonnementTrin & Toner, LDF’s Sekretariat, Enrumvej 6A,5270 Odense NBank: Nordea, kortart 73, kreditornr. 87284263Årsabonnement (10 numre)kr. 190,00 portofrit tilsendt.Udlandsabonnement: DK kr. 110,00 + porto.Adresseændring i årets løb skal meddeles detlokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsenskasserer samt sekretariatet.AnnoncepriserRubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr.for 50 kr.Foreningsannoncer for medlemsforeninger(7,5 x 5 cm) 250 kr.1/8 side (7,5 x 5 cm) 1.000 kr. (20% medl. rabat)1/4 side (7,5 x 10 cm) 1.900 kr. (20% medl. rabat)1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) 3.300 kr. (20%medl. rabat)1/1 side (15,5 x 22 cm) 5.400 kr. (20% medl. rabat)Faste annoncer for et helt år (10 numre) – kontaktredaktionen.Priserne er inkl. moms!Dette nr. er indleveret til postvæsenet den27.08.2010. Bladet udkommer den 1. torsdag imåneden.Grafisk produktion & lay-out:Jørn Thomsen/Elbo A/S. Svanemærket trykkeri,licens 541 601. Trykt med vegetabilske farver udenopløsningsmidler på officielt miljø godkendt papir.Forsidefoto:Åbning af Landsstævnet i Maribo.Foto: Jens Bang, Aalborg ReklamefotoStyrelsenDanmarksmesterskaberne i Folkedans 2011...................................... 3Ændring i Styrelsen...................................................................... 3Præsentation af Jeanne Hermann................................................... 4Nyuddannede instruktører............................................................. 4Præsentation Knud Thygesen......................................................... 5Sangbogen er nu trykt.................................................................. 5Præsentation Anne Kathrine Clausen.............................................. 6PR-butikken................................................................................ 6Præsentation Lone Schmidt........................................................... 7”Noget om Helte”...................................................................... 11LandsstævneTak fra stævneudvalgsformændene................................................. 8Gudstjenester ved folkedanserstævner............................................. 9Udtalelse fra den ansvarlige for nødcamping.................................... 9Tanker efter landsstævnet........................................................... 10Glemte sager............................................................................. 10SpillemandskredsenCD-anmeldelse: Abild.................................................................. 12DFS Nordjylland indbyder til spillemandskursus.............................. 13Oktobertræf 2010, Gå mere med i Lunden...................................... 13”De kunne ha’ brændt Berlin af”.................................................. 14CD-anmeldelse: Baltic Crossing.................................................... 15Husketavle................................................................................ 15Det sker i din regionNyt fra regionerne...................................................................... 16MedlemmerneBedre sent end aldrig................................................................. 19Folkedans kan føre til meget........................................................ 19Liv i de små klude...................................................................... 19B&UDansekursus for unge................................................................. 20Natbal for børn og unge.............................................................. 20Indbydelse til børne- og ungdomsspillemandskursus....................... 21Husketavle................................................................................ 21Det sjællandske B&U-stævne 2011............................................... 22B&U weekend region Sjælland..................................................... 22Quiz......................................................................................... 22AnnoncerAnnoncer.................................................................................. 23Aktivitetskalender.......................................................................... 242 Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010


St yrelsenDanmarksmesterskabernei Folkedans 2011LDF’s konkurrenceudvalg inviterer hermed for syvende gang tilDM i folkedans.Som beskrevet i augustnummeret af Trin & Toner vil DMi Folkedans 2011 blive kraftigt ændret i forhold til tidligere.Det nye er, at holdkonkurrence og pardansekonkurrencedeles op i 2 selvstændige konkurrencer. Det vil sige atder ikke indgår pardans i holdkonkurrencen. Desudendeles hver konkurrence op i 2 rækker. En åben rækkeog en seniorrække. Derudover er minimum-holdstørrelsensat ned til 4 par i holdkonkurrencen.Stedet for afholdelsen af DM 2011 er desværre ikke heltpå plads endnu, men det bliver centralt i landet.DM koncepterne 2011Danmarksmesterskaberne for hold kommer således tilat bestå af 2 discipliner.1. Et obligatorisk program, hvor der for begge rækkersvedkommende skal danses 4 obligatoriske danse.Tre af disse er fælles for alle deltagende hold i rækken.Den fjerde obligatoriske dans findes ved lodtrækningfredag aften, hvorefter holdene får stilletet lokale til rådighed i en time til træning af dennedans.2. Et frit program, der varer mellem 8½ og 10 minutter.I forhold til tidligere er det frie program blevet”mere frit”. Dvs. at man f.eks. gerne må bruge nykomponeretdans eller musik, hvis det genremæssigtsvarer til det, vi kender fra hæfterne og ”358”.Altså gerne en nykomponeret polka, men ikke enargentinsk tango.Holdets egne spillemænd skal stadig spille til både denobligatoriske del og det frie program.I Danmarksmesterskaberne i pardans skal deltagerne ibegge rækker danse 5 danse. Tre af disse vil være ”obligatoriske”danse, der skal danses som beskrevet i hæfterne,og de 2 sidste vil være ”typedanse”, hvor der fritkan koreograferes/bruges variationer efter eget valg.Hvis der melder sig 13 par eller derover til en række,vil der først blive danset en indledende runde, hvorefterde 10 bedst placerede par skal danse en finalerunde.DM-orkestret vil spille til pardansekonkurrencen samtdet efterfølgende DM-bal.Konceptet for DM i Folkedans 2011, hvor reglerneer nærmere beskrevet samt de obligatoriske dansetil holdkonkurrencen og dansene til pardansekonkurrencenkan læses og downloades fra www.folkedans.dkeller de kan rekvireres fra sekretariatet.InformationsmødeSom optakt til det kommende DM afholdes der som tidligereår et informationsmøde i Odense.Mødet finder sted fredag den 1. oktober 2010 kl.19.00 på sekretariatet, Enrumvej 6A, 5270 OdenseN.Alle med interesse i DM 2011 er selvfølgelig velkommen.Dog vil vi gerne af hensyn til kaffe/vand mv. haveen tilkendegivelse senest den 27. september til sekretariatetpå telefon 66 18 58 60 eller e-mail: folkedans@dif.dk.På informationsmødet vil vi bl.a. gennemgå de revideredekoncepter og hæftefortegnelsen. Du vil samtidigfå mulighed til at få klarlagt tvivl og få svar på eventuellespørgsmål.Kom op af stolen og lad os få et flot og spændende DMi Folkedans 2011!Egon AgerskovKonkurrenceudvalgetÆndring i StyrelsenAf tidsmæssige årsager er Kristian Johnsen eftereget ønske blevet fritaget for sine forpligtelsersom kasserer i Landsforeningen Danske Folkedansere.Kristian er samtidig udtrådt af Styrelsen.Styrelsen vil snarest konstituere en kasserer, ogposten vil blive endelig besat ved suppleringsvalgpå Årsmødet 2011.Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010 3


St yrelsenHvem er PR-damen?Hun er født en julenat i december 1955 i Brørup- er døbt i Gørding Kirke medens sneen dalede ned så smuktHun har trådt sine barnesko på en gård tæt ved Ribe- og er konfirmeret i Farup KirkeFritiden blev brugt på håndboldbaner i det sydvestjyske -samtidig blev hun student fra Katedral Skolen i Ribe i 1976Hun har arbejdet i køkkenet på Kongeådalens Efterskole i Foldingbroog i nærheden af skolen var en forening med folkedanseredejlige, humørfyldte mennesker -Hendes første danseinstruktør var Metha Ølgaard fra Føvlingen fantastisk quinde - ”skrap” – ja, et livstykke uden lige –Siden flyttede damen til Esbjerg, hvor på Teknisk Skolehun blev uddannet teknisk assistent med driftlinien som specialePraktikperioden i 1979 foregik i Ribe, i FredningsafdelingenEfter endt eksamen fortsatte arbejdet i Ribe i et vikariat –I februar 1981 blev hun ansat hos Statshavnsadministrationeni Esbjergde første 4 år i Sekretariatet som teknisk assistent –streger på kalke blev til kort (lejemål)Nogle år i Anlægsafdelingen hvor der blev arbejdet med ledningsplanerog konstruktionSiden år 2000 har hun været ansat i IT-afdelingen,som i dag kun består af én persontil at servicere brugere og computere –Hun har danset folkedans siden 1976 i forskellige foreningerdet organisatoriske arbejde (sekretær) blev indledti Varde & Omegns Folkedanserforening i 1989Fra medio 1994 fik hun sekretærposten i daværende Ribe Amtog i 1997 blev hun tilbudt formandsposten i amtet –I landsstyrelsen har hun været heldig at få følgende, spændendegøremål:Næstformand – formand for PR-udvalget –sidder med i, DIF-udvalget – Konkurrenceudvalget – Initiativpriskomitéen-kontaktperson til arkivudvalget – næstformand i Frk. KarenFischer Hansens RejselegatHun finder arbejdet i Styrelsen spændende og fascinerendetil tider næsten for spændende – og her tænkes på kalendersagenfra 2008.Kender du hende?Hun hedder Anne Kathrine Clausen- og har siden 1979 boet i Esbjergsammen med Anders.PR-butikkenPå PR-udvalgets vegne skal her bringes en STOR TAK for handlen iforbindelse med stævnet i Maribo. Der er fra butikken solgt varerfor over kr. 30.000.Husk, at du kan finde butikkens varer på nettet: www.folkedans.dk- vælg Netbutikken i venstre hjørne – vælg herefter Butik med LDFartikler.På glædeligt gensyn i Aabenraa i 2011.PR-udvalget6 Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010


LandsstævneLandsstævnei Maribo 2010Vi vil gerne sige tak til alle I, som deltog i landsstævneti Maribo.Tak til Stævneudvalget for et godt samarbejde, tak foralle jeres gode ideer til stævnet og tak fordi I gennemførtedem.Tak til alle hjælperne, som utrætteligt og med godt humørsørgede for at alle turene, kurserne, legestuerne,opvisningerne og øvrige arrangementer fungerede per-fekt. Vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger fradeltagerne. Takket være jer.Tak til alle deltagerne, fordi I valgte at tage til landsstævnei Maribo.Det er hårdt arbejde at arrangere et landsstævne, mendet er det hele værd, når man møder så mange gladefolkedansere rundt i byen og til arrangementerne.Mange hilsnerInge og Bent8 Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010Alle fotos fra Landsstævnet er taget af Jens og Kai, Aalborg Reklamefoto.


St yrelsenNoget om helteTekst: Halfdan RasmussenMelodi: Robert Normann1Livet er en morgengave.Sjælen er et pilgrimskor.Der står krokus i min have.Der står øller på mit bord.Under himlen hænger lærkensom et fjærnt bevinget frø,for en lærke tænker hverkenpå at kæmpe eller dø.4Jeg vil ikke slås med bisser.Jeg vil så og ikke slå.Selv de rødeste radiserkan man roligt lide på.Og de sølle penge rækkertil lidt mer end skattesjovNår ens kone går og trækkersådan lidt til husbehov.7Tiden går og tiden hververstore mænd til mandig dåd.Jeg, reserven blandt reserver,bryder ofte ud i gråd.Jeg får nerver og migræneblot jeg skær mig på en dolkog vil helre slå min plæneend slå løs på pæne folk.2Her er fredeligt og stille.Her er ingen larm og støj.Jeg har sået kruspersilleog et brev med pure løg.Lad alverden slå for pandenog bekæmpe spe med spot.Jeg vil enes med hinandenog mig selv og ha det godt.5Gulerødder kan hun trækkeop af jordens automat,hvor de står i rad og rækkemellem bønner og salat.Og hvis jeg er træt og gnaven,og det sker jo af og til,kan vor muldvarp grave haven,hvad den sikkert gerne vil.8Hvorfor skal man slå på tæveneller bruge tæveord?Jeg vil trykke folk på næven.Jeg er ingen Tævedor.Lad dem tæve på hinandender har tæv behov endnu.Jeg vil ikke klinke kanden,før jeg ser den er itu!3Der er nok som går og syslermed at sprænge kloden væk.Jeg vil ikke ha skærmydslerog kanoner bag min hæk.Mens de andre går og svederfor at gi hinanden lak,vil jeg pusle med rødbeder,selleri og pastinak.6Samson gik og styrted templer.Peter Freuchen knak sit ben.Ak, mod disse to eksemplerer min dåd en sølle en.Jeg har aldrig dræbt filistreeller haft et ben af træ.Og når stærke mænd blir bistre,går jeg fra Thermopylæ9Livet er en dejlig gave.Jorden er en herlig jord.Der er øller i min mave.Der står krokus på mit bord.Når reserverne skal stillefor at splitte kloden ad,skriver jeg med kruspersilleverdens mindste heltekvad.Fredensborg og Omegns Folkedansereholder 65 års fødselsdagsfest Lørdag den 25. september i Endruphallen, Endrupvej 32, 3480 Fredensborg tilspisning og efterfølgende legestue.Dansen varetages denne aften af instruktør Ole Martinsen. Musikken af Lars Panduro - Allan Thomsen - AndersØster. Det begynder kl. 17.30 og kl. 19.30. Entre med spisning og legestue kr. 225,00 (vin, øl og vand kan købes).Tilmelding senest den 18.september d.å. ved indbetaling på reg. 6301, konto 1721844, husk navn.Legestue kl. 19.30 kr. 70,00, hvor der serveres kaffe og lagkage. Vel mødt til en festlig og danseglad aftenBestyrelsenTrin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010 11


SpillemandskredsenAbild – MetheaDen fynske kvartet Abild CD-debuterer med denne fortællingom Methea fra det sydfynske.Orkesteret Abild består af:Anna Aagaard Hansen på violinTheis Juul Langlands på klaverJonas Kongsted Frederiksen på violin, bratsch og mandolinFrey Thyrré Klarskov på guitar og diatonisk harmonika.4 unge mennesker på vej på den danske folkemusikscenei det 21. århundrede med musik fra det 18. århundrede.Historien bag denne CD begynder helt tilbage i 1767,da den yngste datter af en driftig sydfynsk købmandblev født i Faaborg. Datteren hed Mette Marie Jacobseneller ”Methea”.Fem dage efter Metheas 16 års fødselsdag blev der henteten dansemester ved navn Bertram Schade fra Odensetil Faaborg for at lave en nodebog fortrinsvis medengelskdanse. Nodebogen var til Methea og har nok væreten dyr affære, men Metheas far, Poul Jacobsen ”kinafar”var efterhånden en rig købmand, der var kendt ihele området. Poul Jacobsen blev født som fæstebondei Svanninge, men søgte i en alder af 18 år lykken somsømand. Han rejste flere gange til Kina, hvor hans forretningergjorde det muligt for ham at bosætte sig påen stor gård i Faaborg. Her boede desuden musikerenRasmus Storm, som var en fætter til Poul Jacobsens hustru.Rasmus Storm spillede nok til dans, når der varMøllekvadrillen inviterer tilHøstbal i Ridemandsmølle, Ridemandsmøllevej 8,Godthåb, 9230 SvenstrupLørdag den 9. oktober 2010 kl. 14.00 - ?Bodil Madsen, Mia Ransborg og Ann Hansen spillerop til dans, ledet af Trine AndersenEntré kr. 65,00 incl. kaffe og kage.Der kan bestilles en menu til aftenMere info på www.moellekvadrillen.nordjyskeklubber.dkeller under LDF/region Nord/aktivitetskalender eller påtelefon 2463 3682/2841 4071Vi glæder os til at se jer.Bestyrelsenborgerbal på gården og tilføjede måske også melodiertil Metheas nodebog. Næsten 230 år efter Metheas nodebogblev lavet, fandt Abild nodebogen på FaaborgBymuseum. Selvom nodebogen var slidt, så var musikkenstadigvæk fyldt med energi. Abild vækker med denneCD, Methea, nodesamlingen til live igen, så historienkan fortsætte.Melodimaterialet på CD’en Methea er for de flestes vedkommendeknap så kendte og dog, så er der kendte strofer,der ligger tæt op af dansemelodier vi kender i dag.Abild har vækket det dejlige nodemateriale til live medderes indgangsvinkel til folkemusikken. Som vi kenderdet fra flere nodebøger fra den tid, var der ikke altid entitel på melodierne, men blot et nummer eller ingenting.I denne nodebog havde enkelte af melodierne entitel og resten af melodier har Abild døbt med referencertil Methea og hendes familie.Abild giver melodierne liv med lette krydderier af nyeharmonier og arrangementer. Orkesteret spiller dejligtvarieret med god energi og nerve. Der sker hele tidennoget nyt omkring det næste hjørne og det gør CD’endejlig at lytte til.Hvis du har fået lyst til mere om Methea, så kontaktGO’ Danish folk Music på www.folkshop.dk eller på tlf.7572 2486.Dorthe Linde Jørgensen12 Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010


SpillemandskredsenSpillemandskredsen Nordjylland indbyder tilSPILLEMANDSKURSUSLørdag den 6. november 2010kl. 10.30 - 17.30 på Ridemandsmølle, GodthåbInstruktør: Ditte Fromseier MortensenDitte er kandidat fra folkemusiklinien ved konservatorieti Odense, og har desuden MA i Irish Music Performancefra Irish World Music Centre i Limerick samt BAi musikvidenskab fra Københavns Universitet. Ved sidenaf flere CD-udgivelser har Ditte udgivet en nodesamlingmed 83 bornholmske melodier.På kurset skal vi beskæftige os med nogle af disse bornholmskemelodier ligesom vi nok lige skal snuse til lidtirsk musik.Dagen afsluttes med at vi spiller til Legestue kl. 19.30-23.30som arrangeres i samarbejde med Danske Folkedansere,Region Nordjylland.Pris:Kr. 250,- inkl. aftensmad samt eftermiddags- og aftenkaffemed brød.Tilmelding:Senest 25. oktober 2010 tilErik Vognsen Nielsen, tlf. 98 13 45 72,e-mail: 22brixnielsen@gmail.com ellerBjørn Kiilerich, tlf. 98 15 86 97,e-mail: bkiilerich@stofanet.dkOktobertræf 2010Gå mere med i LundenSpillemandstræf – Dansekursus – BalLørdag den 23. oktober 2010 afholder Silkeborg og OmegnsFolkedansere spille- og dansetræf i Lunden, Vestergade74, 8600 Silkeborg.Spillemandskurset foregår i tiden 13.00 til 17.00. Vibyder velkommen fra kl. 12.30.I år har vi fornøjelsen af at byde velkommen til JesperVinther Pedersen fra Odense, som med kyndig og kærlighånd vil tage sig af spillekurset.Jesper er kendt viden om for sit fantastiske spil – ikkemindst i gruppen Phønix, som har eksisteret i mangeår. Jesper skal helt sikkert få spillemændene til at ydederes bedste og til at få en sjov og god dag.Dansekurset er lagt i hænderne på Anette Bech Dalstrup.Anette er en dygtig og inspirerende danseinstruktørog har bl.a. undervist på Snoghøj-kurset. Anettekommer med et spændende program og det er helt sikkertat alle får noget med hjem til dansefødderne. DeSilkeborg Spillemænd leverer musikken til dansekurset.Kurset løber på samme tid som spillekurset – altså fra13.00 til 17.00.Der er bal fra 19.30 til 23.30 med Anette som instruktørog det store spillemandsorkester under ledelse afJesper Vinther Pedersen og Jens Kr. Jensen.Tilmelding:Spillemænd: Jens Kr. Jensen, Anemonevej 9, Silkeborg– tlf. 8680 1396Dansere: Teddy Schøler, Skægkærvænget 3, Silkeborg –tlf. 8685 5376Tilmelding spillemænd og dansere senest den 19. oktober2010.Dansere kan bestille aftensmad. Dette skal ske senestden 19. oktober 2010.Se www.totrin.dkYderligere oplysninger:Mona Mejlby, 8680 1396Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010 13


Spillemandskredsen”De kunne ha’brændt Berlin af”Indtryk fra spillemandsuddannelsen i Bjerringbro, nedfældet afen debutant, som drog af sted med store betænkeligheder.Pludselig havde man alligevel gjort det: Meldt sig tilårets spillemandskursus i Bjerringbro.Forud var gået måneders overvejelse med etapebeslutninger,hvor tommelfingeren vendte skiftevis op og ned.For jo - som en årgang 1950’er med spillemandsmusiksom passion bare den sidste halve snes år, trængteman til at teste formen uden for de vante reservater.Og her var så muligheden for i en overordentlig koncentreretform, fjernt fra andre daglige forpligtelser ogindbyggede overspringshandlinger at nørde en uge itræk – næsten i døgndrift.Men, helt ærligt – syv døgn i en delvis ukendt socialsammenhæng med folk, der for manges vedkommendekendte hinanden som Bjerringbro-veteraner gennemflere – ofte mange - år og dertil spillemæssigt måttebefinde sig på et noget højere niveau end én selv …Med andre ord: En uge på sidelinjen med luftviolinkunne blive en rigtig lang én!Vel var vi flere førstegangs-kursister på Nørgaards Højskole,men min egen oplevelse var dog, at jeg landedemidt i en fætter- og kusinefest. På den gode måde, hvorfolk med fælles tidligere oplevelser og erfaringer somen naturlig ting lukkede nye familiemedlemmer ind ikredsen og hjalp til rette, socialt såvel som spillefagligt.På vej til Bjerringbro nagede det nok lidt, at spillemandskursetkolliderede med fodbold-VM. Men selv engammel fodboldtosse måtte hurtigt erkende, at kampenom bolden tabte stort til kampen for scottish, polonaiseog sønderhoning. For som én sagde: ”Vi leversgu i en lukket verden – man kunne nok brænde Berlinaf, uden at vi ville opdage det.”Ja, en indkapslet højskoleverden med fælles morgensangså fuldtonet stemningsfuldt, at klumpen i halsenpressede sig på, fælles aftensang og der imellem fordybelsei niveaudelt instrumentundervisning, diskuterendekreativitet i gruppespil og dansespil. Rytmik-timermed øvelser, hvor voksne mennesker ”uvoksent” trampederundt, aktiverende pinde, bolde og trommer i sælsommetakter under afsyngelse af ”Højt på en gren enkrage” og ”Mariehønen Evigglad”. Pædagogflip? Nej,musikpædagogisk genialt og sjovt.Udfordringerne stod i kø for selv de dygtigste – tror jeg- og meningen med sådan et kursus er vel også, at kursisternemed et moderat pres tvinges til at hente desidste ressourcer frem fra instrumentkassen.Niveaudelinger – javel – men det tjener kursusledelsenog lærerkræfterne til stor ære, at de – set over kantenaf mine nodepapirer – formåede at udfordre og samlebåde de dygtigste og mindre øvede, så ingen følte sigfor god og ingen for dårlig.Samarbejdet med danseinstruktørkurset, dansepraktikken,som sideløbende blev afviklet, var stærkt inspirerendeog udviklende – for begge parter, tror jeg. Forhvem er det egentlig, der afgør, hvordan en dansemelodiskal spilles for at respektere både spillemanden ogdanselederen? Et spørgsmål, der traditionelt har væretkilde til uenighed i mange foreninger – men som bliverdet i mindre grad frem over, hvis forbilledlige kursuserfaringerfra Bjerringbro mellem spillemænd og danselederomsættes i praksis. For det indlysende svar er naturligvis:Samarbejde og gensidig respekt.Legestuerne, de fælles, de gruppevise - og de hen pånatten improviserede, akkompagneret af sang og bægerklang– sammenfattede for mig, hvad det hele drejersig om: At kunne levere brugsmusikken, skabe pulsen,så spillet bliver mere end bare toner fra et stykkenodepapir. Stort at kunne deltage i – og til tider baresuge til sig af! Og når pigerne og drengene fra ungdomslinjenså dukkede op til legestuerne og med legendevirtuositet gav den fuld skrue, var begejstringen komplet– også for udsigten til spillemandsmusikkens fremtid.De fælles orkester-øvninger for alle spillefolk med enafsluttende sveddryppende koncert for et stort publikuminkluderende mange gæster ude fra, var en særligoplevelse, hvor tre af de bærende lærerkræfter lagdearm med hver sit arrangement. Sværhedsgraden var forskellig,og for et enkelt værks vedkommende måske rigeligambitiøst lagt op tiden taget i betragtning. MenOK, vi kom igennem – måske med en indbygget indirekteopfordring til at komme igen næste år!Tak til Mogens, Bent, Johnnie, Christopher, Birgit, Jesperog sikkert flere, som i kraft af deres overskud, mu-14 Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010


Spillemandskredsensikalske forskellighed og fælles musikpædagogiske kikkertsigtekørte kurset sikkert i havn.Spillemandsmusikken får stedse større tilslutning i disseår, selv om antallet af dansere falder. Det siger formig noget om vigtigheden af udvikling og nytænkning,så vores musik bliver levedygtig i mange sammenhænge.Her anbefaler Bjerringbro-uddannelsen sig selv påfornemste vis.PS! Kurset var ikke én dag for langt, og luftviolinen blevder næsten ikke brug for!Dette indlæg er skrevet på opfordring af Spillemandskredsensledelse, som udbad sig nogle betragtninger fra undertegnededebutant på Bjerringbro-kurset, der i det dagligeer tilknyttet De Dysted Spillefolk og Ramsø Spillemandslaug.Skulle ovenstående medvirke til at endnuflere spillefolk tropper op næste år og dermed endnu engang slår deltagerrekorden, påtager jeg mig gerne et medansvar!Jens-Martin IpsenAbildhøj 12, 4700 Næstved, jema.ipsen@gmail.comBaltic Crossing – FiretourAndy May fra England på sækkepiber og klaverIan Stephenson fra England på guitar og toradet harmonikaEsko Järvelä fra Finland på violin, bratsch og trædeorgelAntti Järvelä fra Finland på kontrabas, mandolin og violinKristian Bugge fra Danmark på violinVelhjemkommet fra landsstævne i Maribo og Baltic Crossingi CD afspilleren – et déjà-vu, måske ikke helt også alligevel. Spillemandskredsens Årsudgivelse 2010med nodemateriale fra 1700-tals samlinger er identiskemed flere af melodierne på Firetour og vi spillede demi stort orkester til spillemandskoncerten fredag. Tempoeter måske ikke helt det samme;-) Nogle af jer hørtejo også koncerten med Baltic Crossing ved landstævneti Maribo, så lidt dejá vue kan der godt blive taleom.Hvorom alting er så er endnu en CD ude med musik fra1700-tallet. Et kæmpe dansk skatkammer af melodimaterialeser i disse år dagens lys takket være dygtige ungefolkemusikere og det store lokale bagland.Baltic Crossing har med stor respekt arbejdet med degamle melodier og har givet dem nyt liv, med frækkerytmer og harmonier. Samarbejdet omkring nodematerialettil denne CD har været med Frede Nielsen, der tildaglig leder Højreby Spillemandslaug fra Lolland.På denne CD, Firetour, er der kendte dansemelodier, somvi danser dem den dag i dag og også ukendte melodier.Kendetegnende for alle melodierne er, at de er megetiørefaldende med Baltic Crossings arrangement og engagement.Baltic Crossings enorme musikalske overskudbringer os ind i melodiernes univers og forfører voresører.På coveret til CD’en er der informationer om nodebøgerneog nodesamlingerne samt om slægterne bag nodebøgerne.Der er musik fra de lollandske 1700-talssamlinger, Ålholm, Bast og Reventlow, derudover er dermusik fra Adrian slægtens nodesamlinger fra Hillestruppå Falster, Niels Christian Andreasens nodebog fra Sandbypå Vestlolland og fra Hans Hansens nodebog på Torebypå Østlolland og der er også en nykomponeret polskaaf Frede Nielsen.Hvis du vil høre mere til Baltic Crossing, så hold øjemed deres koncert kalender på www.balticcrossing.comeller kontakt Go´folk på www.folkshop.dk eller tlf. 75722486.Dorthe Linde JørgensenSpillemandskredsens ForlagSpillemandskredsens Forlag har på generalforsamlingeni Maribo antaget ny forlagsdirektør fra 1. september2010: Else Egebjerg, Aalborg - tlf. 9831 8213.HUSKETAVLE FOR DFS:Region nordjyllandNærmere præsentation af Else og "farvel" til Nini ogVilly i næste nummer.06. november Spillemandskursus og legestue, RidemandsmølleTrin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010 15


Det sker i din regionRegion midtjyllandKreativ temadag med TambureringDa der var ventelister på efteruddannelsen i dragtsyningsteknikkeri år, har vi i dragtudvalget Region Midtvalgt at lave kreativ temadag over emnet tamburering,og har fået Karen Birgitte Hansen og Sonja Tind til atundervise i bl.a. den teknik, de også bruger i ”KirkeligKunst”.Tamburering kan bruges på tørklæder til egnsdragter ogtil nutidig beklædning.Tid: Søndag den 31. oktober 2010 kl. 10.00–16.00Sted: Vestervang Skole, Boghvedevej 26, 8800 ViborgUnderviser: Karen Birgitte Hansen og Sonja TindPris: Kr. 240,00 for ikke medlemmer af LDFKr. 120,00 for medlemmerPrisen er incl. formiddagskaffeTilmelding: Senest 24. oktober 2010 til: Conny Jakobsen,tlf. 8665 1059/2347 1359, cej@jakobsen.mail.dkRegion syddanmarkKreativ strikkedag i Region SyddanmarkSøndag den 7. november 2010 kl. 10.00 til kl. 16.00 ihåndarbejdslokalet på Højby Skole, Nørrelunden 20,Højby, 5260 Odense SHøstfest i Roskildehos Hjemstavnsforeningens folkedanserelørdag d. 25. september 2010 kl. 18.00 påØstervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde, festsalen.Tag mad og service med. Drikkevarer kan købes.Legestue kl. 19.30. Danseleder Anette Larsen, ogLeif og Gunnar m.fl. spiller op til dans. HUSK Sangbogen.Pris: 80,- kr. incl. kaffe og lagkage.Gerne tilmelding ved større grupper.kathe.larsen@trekantnet.dkP.b.v. Käthe Larsen, tlf. 5752 7647Årets tema er sjalerMed udgangspunkt i den mønsterrigdom, vi finder i voresfolkedragter, vil der blive arbejdet med sjaler strikketi let 1-trådet uldgarn med hulmønster.Der vil primært blive undervist i strikketeknik, men ogsåopbygning og beregning af selve sjalerne vil indgå.Underviser er Karen Birgitte Hansen fra Østbirk.Kurset er åbent for alle, så tag naboen og/eller venindenmed.Dragtudvalget byder på kaffe og rundstykker om formiddagenog kage om eftermiddagen. Deltagerne bedes selvmedbringe frokost samt service til hele dagen.Pris for deltagelse i kurset er kr. 100,00.Tilmelding senest den 24. oktober 2010 tilTove Jensen, evottove@galnet.dk, tlf. 6612 0869. KarinBecker, karinbecker@mail.dk, tlf. 7467 1720, mob.2624 2017. Ketty Weile, ketty.weile@c.dk, tlf. 65316996, mob. 2874 6996.Ved færre end 10 tilmeldinger vil kurset blive aflyst.Venlig hilsenDragtudvalget i Region SyddanmarkRegionsopvisning ved Landsstævnet iAabenraa 2011Region Syddanmark har jo flere gange stillet med detstørste samlede opvisningshold ved landsstævnerne,men det bliver der ændret noget på ved Landsstævneti Aabenraa næste år. Der er nemlig ikke plads til mereend allermax. 12 kvadriller på Storetorv, hvor opvisningerneskal finde sted.Derfor har vi besluttet, at vi næste år vil dele opvisningsholdeti tre: Én gruppe fra Fyn, én gruppe fra Ribe/Vejleog én gruppe fra Sønderjylland. Det betyderså også, at der ”kun” vil være træninger i de tre områderog ingen fællestræning et centralt sted i regionen.Tid og sted for træningerne vil selvfølgelig blive meddelti Trin & Toner, på regionens hjemmeside og i Polka-Posten.Mange hilsnerDanseudvalget Christian, Carlo og LoneRegion sjællandMidsommerdag i KøgeSøndag d. 20. juni 2010 afholdte Region Sjælland deresårlige midsommerdag i Køge Museums have. Denskønne have var et perfekt sted for et sådant arrangement.Selv om vi måtte ændre datoen til om søndagenog vejret var lidt lurende, så var der lidt over 150 mennesker,der besøgte museet, og mange af dem havdetaget deres frokost med, som blev spist i fællesskabetsgode ånd.Der blev trods en lidt stor regnbyge danset til BirteNielsens, Jonna Christensens og Hanne Troens danseledelseunder det store lindetræ i haven og danserennød den skønne musik, som blev leveret af 16 spillemændmk’er fra Region Sjælland. Det skal også lige nævnes,at der var bagt kage og der blev brygget kaffe.Alle fremmødte syntes, at det trods det lidt skumle vejrvar en rigtig god dag og i de rigtige omgivelser, så vivil uden tvivl afholde sådan en dag igen til næste år,men så skal det være en lørdag, hvor der er mange menneskeri byen. Vi vil naturligvis opfordre alle vores fol-16 Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010


Det sker i din regionkedanserforeninger til at møde op til arrangementet oggive byen en dejlig oplevelse af dans og musik.Knud E. Christiansen Formand for DanskeFolkedanseres Spillemandskreds Region SjællandStrikkedag på Køge MuseumStrik gennem tidenSøndag den 26. september kl. 10.00–16.00 holder RegionSjælland temadag om strikning på Køge Museum,Nørregade 4, 4600 Køge.Der vil blive instrueret i strikning af stjerner fra nogleaf de gamle nattrøjer samt udtagning på ærmer medstjernemønster.Museumsinspektør på Køge Museum, etnolog Inge Christiansen,holder et foredrag om strikningens historie.Vi får besøg af en indehaver af en strikkeforretning iHolbæk, som vil vise os lidt af butikkens varesortiment.Dragtudvalgets medlemmer har været i de gamle gemmerog fundet strikket tøj fra en svunden tid frem. Tingenebliver lagt frem til skue, og deltagere er velkommentil at bidrage til udstillingen. Så har du et ellerandet strikket, så kom og vis det og fortæl evt. genstandenshistorie.Medbring selv frokosten. Æblemost, kaffe og kage kankøbes på museet.Husk også at medbringe strømpepinde nr. 2-2½.Deltagelse i arrangementet koster 50,00 kr., og sidstefrist for tilmelding er 19. september.Du kan tilmelde dig hos Kirsten Emiland – 5643 4251,Jette Bang Hansen – 4636 5138, Hanne Hansen – 56142045, Kirsten Dengsø – 5486 9452, Kirsten Dahl Pedersen– 5470 5659 eller Lone Nielsen – 2556 3507.Lone NielsenFormand for Region Sjællands dragtudvalgStævnedanse 2011, samt Sjællandske pardanse(del 1), søndag den 26.09.2010 kl. 10-16Regionens Danseudvalg indbyder danseinstruktører oginteresserede dansere til denne dag i DagmarskolensFestsal, Vestervej 11, Ringsted (lige vest for stationen).Om formiddagen vil Niels Henning Akselbo gennemgåde danse, der i 2011 skal bruges til opvisninger vedLandsstævnet i Åbenrå 2011 (gratis adgang).Kl. ca. 12.45 fortsætter han med del 1 af temaet ”Sjællandskepardanse” (deltagerpris 40 kr. pr danser).Tag selv kaffe/the, mad og andre drikkevarer med.Sjællandske pardanse (del 2), søndagden 03.10.2010 kl. 10-16Regionens Danseudvalg indbyder til endnu et dansearrangement- stedet et endnu ikke fastlagt. Lisbeth Larsenog Arly Hansen fortsætter med del 2 af temaet”Sjællandske pardanse” (deltagerpris 80 kr. pr danser).Tag selv kaffe/the, mad og andre drikkevarer med.Ungdomsweekend den 13.-14.11.2010, OdsherredHøjby Ungdomsforening, B&U-udvalget m.fl. arbejderpå sagen. Sæt kryds i kalenderen og følg med på regionenshjemmeside, i Trin & Toner, samt i din lokalforening.Instruktøraspirantkursus en weekendi novemberRegionerne Sjælland og Hovedstaden arbejder på at fådet i foråret aflyste kursus op at stå i november måned- følg med på regionens hjemmeside, i Trin & Toner samti din lokalforening.Region hovedstadenRegion Hovedstadeninviterer til søndagsdansDen 3. oktober i Taastrup kulturcenter, B-salen, Poppelalle 12, 2630 Taastrup. Kl. 12.30–16.30.Tema: Svenske danse, Polska’er m.m.Kirsten og Hans er meget flittige til at tage til Sverigeog lære nye danse, så det bliver en spændendeeftermiddagInstruktører: Kirsten og HansPris: 50.00 kr.Kik ind på Regionens hjemmeside og se opslaget.Tilmelding til hele.madsen@comxnet.dk senest den28.september eller hvis i er lidt for sent ude såring på tlf. 3879 8283 – 2856 6477 – 2869 6205 og hørom dagen bliver afholdt.DanseudvalgetNordisk 1800-tals bal med kursus d. 21.,22. og 23. april 2011Indbydelse til kursus og stort bal i påsken 2011.1800-tallets selskabsdanse ifølge aftale med Forum forhistorisk dans.Kursus og bal afholdes i Gladsaxe som er en forstad tilKøbenhavn. Stævneområdet er beliggende 9 km fra City.Program for baldanse-stævnetTorsdag d. 21. aprilKl. 15.00-17.00 Indkvartering for gæster med overnatning.Kl. 18.00-19.00 Let aftensmåltid.Kl. 19.00-22.00 Åbent bal for alle.Fredag d. 22. aprilKl. 08.00-09.00 Morgenmad for overnattende gæsterKl. 09.00-12.00 Kursus i de store danse.Kl. 12.00-13.00 Frokost for alleKl. 13.00-14.00 Fortælling om 1800 tallets baller ogdanse, ved Ole Skov.Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010 17


Det sker i din regionKl. 14.30-15.00 KaffeKl. 15.00-18.00 Kursus i de store danse.Kl. 18.00-19.00 AftensmadKl. 19.30-22.00 Åbent balLørdag d. 23. aprilLørdag formiddag fri af hensyn til gæster fra Norden ogJylland. Evt. sightseeing eller shopping i city. Bus 250Sgår direkte fra stævneområdet til City.Kl. 14.00 Kaffe og umiddelbart derefter gennemgangaf store danse.Kl. 16.30 Omklædning til festtøjKl. 17.30 FestmiddagKl. 19.15 Polonæsen og det store bal til kl.23.30Søndag morgen morgenmad til de udenbys gæster, derefterhjemkørsel.Musik leveres af Jørgen Hanskovs store orkester.Danseinstruktører er Inge Schmeltz Aaberg og Per Jensen.Hvis der tilmelder sig mere end 160 deltagere, ansættesen ekstra instruktør.Stævnet arrangeres af folkedanserforeningerne i Gladsaxe,i samarbejde med LDF region Hovedstaden.Priser: Deltagelse i kursus og bal fredag og lørdag,(stævnemærke): Kr. 950,00.Beløbet dækker kursus og bal, undervisning og musikm.m. samt frokost, kaffe og aftensmad fredag + 2 x kaffeog festmiddag lørdag.Kursus og bal foregår på Aktivcentret, Telefonvej 8,2860 Søborg. Gratis parkering, bus 250S fra City. Hvisvi bliver flere end 120 deltagere, vil det store bal lørdagaften blive afholdt i Høje Gladsaxe Festsal på HøjeGladsaxe Torv, 200 m fra Sports Hostel.Ekstra betaling for overnatningOvernatning i 3 nætter i 4 sengs rum: Kr. 800,00Overnatning i 3 nætter i 2 sengs rum: Kr. 1100,00Høstfest og sensommerbalHøstfest og sensommerbal i Farum med ekstraordinærtgod musik!Glæd jer til at opleve spillemændene Michael Graubæk,violin, og Peter Eget Hansen, harmonika,lørdag den 25. september 2010, når Farum Folkedansereinviterer til sensommerbal i vores smuktpyntede lade. Desirée Ginnerup leder dansen.Kl. 18 spisning fra fælles buffet – medbring mad ogservice. Kl. 19.30 begynder dansen – alle er velkomne,uanset om man har deltaget i spisningen!Pris: 75 kr. incl. kaffe og kage.Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum, Bus 334Tilmelding 4448 3410 Erik Sørensen eller kom bare!Overnatningsprisen inkludere 3 x morgenmad og aftensmadved ankomst torsdag.Overnatning er på Gladsaxe Sports Hostel, ca. 300 mfra Aktivcentret.Hvis man ønsker at overnatte på et rigtigt hotel, måman selv bestille det, evt. på nettet.Deltagere fra Sjælland kan selvfølgelig overnatte hjemme.Alle priser er foruden drikkevarer. Vin, øl og vand kankøbes til dagspris.Tilmelding uden overnatningTilmelding skal ske til grolsted@post4.tele.dk mærket”Nordisk Bal påsken 2011.”Tilmelding senest 1 februar 2011.Betaling til Bank reg.nr. 3208, konto nr. 0010642345senest 1 marts 2011.Husk at skrive jeres navn ved betaling over netbank.Tilmelding med overnatningHvis man ønsker overnatning, er tilmelding og betalingsenest 1 december 2010.Betaling af både stævnemærke og overnatning. Hvisman er bosat i Sverige, Norge eller Finland er bankindbetalingenfølgende: IBAN nr. DK 4330 0000 1064 2345Husk at skrive jeres navne ved betaling over netbank.Kursus fredag: Her vil blive undervist i 7 danse: 3 storedanske: Kronprinsesse Ingrids kvadrille, Rondo og Pariserkvadrillen.1 svensk: Carolina-Kvadrilja. 1 norsk:Norsk Fransese. 1 dansk pardans: Anglo-Dane. 1 finskpardans: Cicapo.Til de små bal-aftener torsdag og fredag vil der desudenblive danset danse, som vil være så kendte, at de ikkebehøver undervisning, f.eks. Alexandrine kvadrillen, LesAllemande, Sønderborg Dobbeltkvadrille, Les Lanciers,Radetzskymarch og nogle pardanse, evt. cottilion dansem.m. De endelige programmer vil kunne læses påhjemmesiden www.gladdans.dkVenlig hilsenLDF Region Hovedstaden.Folkedanserforeningerne i GladsaxeRettelser til"Mødetider"Region sjællandTryggevælde Folkedansere (4302)Fmd. Jette K. Hansen, 4600 Køge, tlf. 5626 6600, mail:jethan@dbmail.dk. Danser i Hårlev (Hotherskolen).Første mandag i måneden danses danse indenfor et tema.Ring for nærmere oplysning.18 Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010


MedlemmerneMedlemmerFolkedans kan føre til megetHer i juli måned optages den nye ”Far til 4”film i Svanningebakker, her var der brug for mange statister. Vifik henvendelse en uge før optagelsen, de skulle bruge4 par til en svensk midsommerfest, så der blev travlhedved telefonen. Selv om det var ferietid, var der ikkeproblemer med at finde 4 par (Inge og Bent Just Larsen,Jytte og Peter Jocumsen, Bente og Svend Johansenog Britta og Ebbe Johansen)Vi var blevet bedt om at danse, men det blev til megetandet, midsommerstangen skulle rejses, der mangledeekstra folk ved festbordet osv. Vi skulle også synge, såalle fik lært ” helan går”, om det så var vores barnebarnpå 5 år, fik hun lært den, så hun underholdt med den ibilen hjem. Hvad mon de tænker i børnehaven, hvishun synger den for dem?Første dag vi kom, skulle alle smøres med solcreme, såvi ikke var røde sidst på dagen, det var sådan en dagmed op til 28-29 grader, og så til aften fik vi beskedpå, at vi skulle have samme tøj på næste dag, man kanjo ikke skifte tøj midt i en fest.Det var nogle lange dage, møde om morgenen, og såellers været parat hele dagen, optagelserne sluttedeførst ved 17-tiden, men vi fik fin forplejning hele dagen.Der blev danset om midsommerstangen sammen medskuespillerne. Danset i baggrunden under optagelserneaf enkelte scener.Musikken blev indspillet på forhånd af spillemændene,og vi skulle danse til disse optagelser.Til selve optagelserne blev musikken startet med et partakter (ikke altid samme sted), hvorefter vi skulle danseuden musik, mens der blev optaget scener med dialogaf skuespillerne.4 par der skal følges ad, det er svært og så på græs medskrående terræn og ujævnheder.Men et par gode dage og en oplevelse rigere.Nu venter vi spændt på at filmen kommer i biografen,så skal vi ind at se, hvor lidt eller meget vi er med.Britta og Ebbe JohansenBedre sent end aldrigForeningen Hylddalen, der stod for arrangementerne iHylddalen og i cirkusteltet i landsstævneugen, fik 11.august den glædelige meddelelse, at Fødevareministeriethar givet tilsagn om en støtte på kr. 75.000 af desærlige EU-midler til landdistrikter.Det betyder for det første en mildt sagt forbedret øko-Liv i de små kludeTil børnelegestue på Vestervangsskolen, Viborg var ingenaf deltagerne nær gamle nok til at eje nogle gamle af slagsen.Den yngste på 4½ op til 15. Alle kunne danse medalle og i en snæver vending kom nogle af ”de gamle” pågulvet, både fordi det var svært at sidde stille til MichaelBøjesens harmonika og fordi det jo gerne skulle gå op medkvadriller.Børnene var kommet fra nær og noget længere væk. Selvfølgeligen del børn fra det lokale børnehold, der er fællesmellem Viborg Folkedanser Forening og Gamle Danses Værn,men der var også besøg fra Århus, Skive, Klejtrup og Spentup.Under ledelse af Dorthe Bøjesen blev der danset afhjertets lyst, svedt, fniset og trampet, så taget var ved atlette. Især til Hamborg Sekstur var lydniveauet, uden overdrivelse,øredøvende. Denne dans er simpelthen et ”must”nomi for de pågældende arrangementer, men samtidighar den lille nystartede forening forpligtet sig til enrække initiativer de kommende 5 år.Så næppe havde man smidt sig i sofaen for at puste ud,før det er med at få arbejdstøjet på igen.Lars Boye Petersen pt. formand for Hylddalen- måske netop fordi der kan den ellers bare kan få på alletangenter. Ligeledes er Fætter Mikkel, både på række ogsom pardans, en af de faste gengangere. Det lokale børneholdsmaskot ”Fætter Mikkel” er nemlig opkaldt efterdenne dans og beundrede behørigt sine venner på gulvet(eller dens udkigspost på harmonikaen).Efter en kop sodavand og hjemmebagt kage, var der gangi tag fat og lidt boldspil ude på gangen. Glemt for en stundvar mobiltelefoner og Gameboys. Imens varmede vi andreos på lidt kaffe og nød hjemmebag.Mobiltelefonerne kom først frem igen på turen hjem. Nuvar det tid til at sende sms til dem man lige havde sungetfarvelsang sammen med. Tiden fra kl. 19-21 gik alt for hurtigog det er jo rart at holde kontakten indtil næste gang.Sonja Li TindTrin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010 19


Børn og ungeNYHED NYHED NYHED NYHEd NYHED NYHED NYHED NYHEdNye tiltag skal der til, så i år prøver vi kræfter medDANSEKURSUS FOR UNGEpå Sdr. Felding skole, Skolegadeden 13. – 14. november 2010 fra kl. 13.00Eftermiddagen er baseret på et dansekursus for ungeover 10 år, der nu har muligheden for at komme ogprøve nye og spændende danse …ja, måske også noglegamle ind imellem.Program lørdag13.00 - 13.10 Velkomst13.10 - 14.15 Dansekursus14.15 - 15.00 Pause, hvor vi laver „noget“15.00 - 15.30 Saftevand, kage og kaffe15.30 - 17.00 Dansekursus17.00 - 17.30 Fri17.30 - 18.00 Aftensmad og oprydning19.00 - 23.00 BAL - kl. ca. 21 er der kaffepause23.00 Farvel til dem, der ikke skal overnatte23.15 - 23.45 Natmad23.45 NatdansProgram søndag08.00 Morgenmad09.00 Oprydning / afskedssang09.30 Farvel og på gensynInstruktør: Ulla Madsen (Hvide Sande)Musik: Ib Hansen, Henning Andersen og Peter SmidtPris og tilmelding:Dansekursus med aftensmad, kaffe/the + kage OG overnatning+ morgenmad kr. 100,00Dansekursus med aftensmad OG sodavand eller kaffe/the og kage kr. 80,00Tilmelding senest den 31.10. 2010.Indbetaling på konto: 7604 1331810 eller ved checktil: Tina Hansen, Grøndahlsvej 15, 7400 Herning. Oplysalle deltagere ved indbetaling.HUSK: Liggeunderlag og soveposeSpørgsmål: Venligst kontakt Jens Jensen – tlf. 97188237 eller mail: friskolevej29@privat.dkVi glæder os til at se dig!B&U Region Midtjylland ogSdr. Felding Folkedanser ForeningRet til ændringer i programmet forbeholdes.I forbindelse med spillemandskursus for børn og unge afholder B&U Region Midtjylland isamarbejde med Sdr. Felding Folkedanser Forening:NATBAL FOR BØRN OG UNGEpå Sdr. Felding skole, Skolegadeden 13. – 14. november 2010 fra kl. 19.00Program lørdag19.00 - 23.00 BAL - kl. ca. 21 er der kaffepause23.00 Farvel til dem der ikke skal overnatte23.15 - 23.45 Natmad23.45 NatdansProgram søndag08.00 Morgenmad09.00 Oprydning / afskedssang09.30 Farvel og på gensynInstruktør: Bente Jensen (Sdr. Felding) og Kirsten Jørgensen(Herning)Musik: Alle kursister + instruktørerPris og tilmelding:BAL med sodavand, kaffe eller the og kage kr. 30,00BAL med sodavand, kaffe eller the og kage OG overnatningkr. 75,00Du skal tilmelde dig senest 31.10, HVIS du skal overnatte.Indbetaling på konto: 7604 1331810 eller ved checktil: Tina Hansen, Grøndahlsvej 15, 7400 HerningHUSK: Liggeunderlag og soveposeSpørgsmål: Venligst kontakt Jens Jensen – tlf. 97188237 eller mail: friskolevej29@privat.dkVi glæder os til at se dig!B&U Region Midtjylland ogSdr. Felding Folkedanser Forening20 Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010


Børn og ungeIndbydelse tilbørne- og ungdomsspillemandskursuslørdag/søndag den 13.-14.november 2010 på Sdr. Felding skoleSå er vi atter klar til at slå tonen an til en gang spillemandskursus- derfor indbyder B&U Region Midtjylland og Sdr. FeldingFolkedanser Forening til et kanonspændende kursus.Et kursus for børn og unge, der gerne vil lære at spille spillemandsmusikpå en lidt anden måde. Kort sagt et superkursuspå Sdr. Felding Skole, Skolegade. Vi har gjort lidt ekstraud af det, da vi ”hyret” KRISTINE SAND som instruktør.Igen i år får du mulighed for at overnatte !! Samme aftenafholdes der BAL for børn og unge.Hvor: Sdr. Felding Skole, SkolegadeHvornår: Lørdag og søndag den 13.-14. november 2010Program lørdag09.30 Velkomst og sang09.45-12.00 Gruppespil12.00-12.45 Frokost12.45-14.15 Gruppespil14.15-15.00 Pause, hvor vi laver „noget“15.00-15.30 Saftevand, kage og kaffe15.30-17.00 Gruppespil17.00-17.30 Fri17.30-18.00 Aftensmad og oprydning19.00-23.00 BAL. - Kl. ca. 21 er der kaffepause for alle.23.00 Farvel til dem, der ikke skal overnatte23.15-23.45 Natmad23.45 NatdansProgram søndag08.00 Morgenmad09.00 Oprydning / afskedssang09.30 Farvel og på gensynKurset: Den eneste betingelse for at deltage er, at du kanlæse og spille noder. Der bliver niveaudeling, så alle kanklare opgaverne. For de mindste vil der blive indlagt pauseri form af leg og anden aktivitet. Nodemateriale tilsendesca. to uger før kurset.Instruktører: Violin: Kristine Sand, Klarinet: Lene Sand Nielsen,Bas: Aksel Sand Nielsen, Harmonika: Jan IlsøeViolin: Peer Munkgaard, Fløjte/klarinet: Manny Skjærbæk,Harmonika: Vibeke SmidtKursusleder: Jens Jensen, Friskolevej 29, Fasterholt,7330 Brande, Tlf.: 9718 8237, Mail: friskolevej29@privat.dkPris: Spillemandskursus incl. mad og drikke hele dagen: Kr.90,00Spillemandskursus incl. mad og drikke hele dagen OG overnatning:Kr. 135,00Tilmelding: Tilmelding INDEN den 2. oktober 2010.Tilmeldingsskemaer kan rekvireres hos Jens Jensen - se tlf./mail adresse ovenfor.Skemaet findes også på www.folkedans.dk under RegionMidtjylland/ B&U udvalg. Her finder du også programmet.Husk navn og adresse på tilmeldingen. Penge indsættes påkonto: 7604 1331810 eller sendes på check til: Tina Hansen,Grøndahlsvej 15, 7400 HerningHUSK AT OPLYSE NAVN PÅ ALLE DELTAGERE VED INDBE-TALING !!Medbring: Nodestativ og tilsendte noder. Liggeunderlag ogsovepose hvis du skal overnatte.Vi glæder os til at se DIG til en kanon weekend.B&U Region Midtjylland ogSdr. Felding Folkedanser ForeningDB&U aktivitetskalenderHvornår: Hvad: Hvor: Se blad:29.-31.10.10 Ungdomsstævne Sdr. Felding 08/1013.-14.11.10 Spillemands- og dansekurser for børn og unge Sdr. Felding 09/1013.-14.11.10 B&U-weekend Højby 09/1007.05.11 Det sjællandske B&U-stævne RødovreTrin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010 21


Børn og ungeDet sjællandske Børne- og ungdomsstævnelørdag d. 7. maj 2011 i RødovreDet sjællandske børne- og ungdomsstævne afholdes næste år den 7. maj i Rødovre. Sæt allerede nu krydsi kalenderen. Yderligere oplysninger om program og tilmelding udsendes i løbet af efteråret.B&U-weekend Region Sjællandafholdes d. 13 og 14. november af Højby Ungdomsforenings Folkedansere. For yderligere information ogtilmelding – se vores hjemmeside www.huffolkedansere.dk eller e-mail huf@huffolkedansere.dk.æv...Her troede jeg, at jeg havde lavet en rigtig god gåde – og så er der ingen der gætter den!Er der virkelig ingen der kan regne ud, hvad der rimer på ”nok” og er på tre bogstaver?Det er også noget, der er fint strikket, som man kunne se i augustnummeret..I får ikke løsningen nu: Hvis nogen gætter og sender løsningen til mig – så ligger der stadig en præmieog venter.Til gengæld er jeg blevet sur, så I får ikke noget billede denne gang, men derimod et vers til – lad os såse, om det går bedre denne gang:I skal finde navnet på en dans. Navnet står i verset med prikker (og rimer altså på hals) og er på lige såmange bogstaver, som der er prikker.Hvert trin bliver lagtI fejende taktJo folk strækker hals,når Lisett’ danser ….Nå lad os så se om I kan rime!!Send løsningen til: Lars Boye Petersen, Bredgade 18, 4900 Nakskov.Og gerne med e-mail: lars.boye.petersen@mail.dkHusk man skal være under 12 år for at deltage i konkurrencen.22 Trin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010


AnnoncerBeskrivelseshæfterFolkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noderHåndbog over trin og udtryk i Dansk FolkedansHæfterne kan også købs i DF’s sekretariat.Åbent: Tirsdage kl. 10.00-16.00Telefon henvendelse 3314 1958(Telefonsvarer uden for åbningstiden)Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.1364 København KUdlejning af dragtkuverterLeje for tre uger kr. 225,- incl. moms + porto(heraf kr. 150,- i depositum).Mønstrene kan købes.Dragtliste kan fremsendes.Grupper modtages efter aftale.Åbent: Tirsdage kl. 10.00 – 16.00Telefon henvendelse 3314 1958Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.,1364 København KDanske FolkedanseresSalgsafdelingHørlærred og vadmel samtfoerstoffer i forskellige kvaliteter.Sort, blå, brun og grønt fløjl samt mønstredeog ensfarvede silkestoffer. Heluldnestoffer som uld-damask og kamgarn i flerefarver og kvaliteter samt sysilke i mangefarver. Meget sytil behør og strikkepinde.Dragtmapper, billedserier og bøger. Træffesnormalt mandag, tirsdag og onsdagmellem kl. 16.00 og 19.00.Besøg efter aftale.Lisbeth GreenVedbæksallé 75, 8700 HorsensE-mail: post@lisbeth-green.dkTlf. 7564 7564KLAVENESSArt. 2021Dame str.518,-998,-Folkedragter – udlejesVævestueKaren Birgitte HansenYdingløkke 1, 8752 ØstbirkTEGLBORGDANSKE FOLKEDANSESKOTræningssko med ægte lædersålHerre str. 518,- Dame str.Teglborg SkoVads Møllevej 23 · Sondrup8350 HundslundTlf. 8655 0830 · 8654 5450teglborgsko@mail.tele.dkSe alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dkTelefon 7578 2227Materialer tilFolkedragterSilkebånd, 100% silke.Hel- og halvsilkestoffer.Silkegarner i 150 farver.Håndtrykte tørklæder,forklæder, sjaler ogmetervarer. Håndvævede tørklæder ogforklæder.Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlærred.Smykker og knapper. Hatte, huer,sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæringog syning. Dragtlitteratur.Silke-AnnetTlf. 4495 0555v/ Annet Laursen SkjelsagerDorthesvej 2, DK-3520 FarumÅben efter aftale.E-mail: silke-annet@silke-annet.dkTinknapperBlanke – MønstredeMarjatta’s MetalværkstedSneserevej 73, Snesere,4733 TappernøjeTelefon 5596 5758, Fax 5596 5324Dragtsølv efterbestillingUdføres på eget værksted.GuldsmedHelle VienbergØstergade 956580 VamdrupTlf. 2564 0091www.helle-vienberg.dkTrin & Toner ∙ Nummer 9 ∙ September 2010 23


AktivitetskalenderArrangør Dato Arrangement StedSe iblad nr.Tilmeld.Danske Folkedansere 11.-17.09. Uddannelse i dragtsyningsteknikker Bjerringbro 05/10 01.06.Spillemandskredsen 17.-23.10. Forspillerkursus Brenderup 03/10 13.08.Region Midtjylland 31.10. Kreativ temadag, tamburering Viborg 06-07/10 24.10.Region Syddanmark 07.11. Kreativ strikkedag Odense 09/10 24.10.Region Sjælland 26.09. Temadag om strikning Køge 09/10 19.09.26.09. Kursus stævnedanse / sjællandske pardanseRingsted 09/1003.10. Kursus sjællandske pardanse13.-14.11. Ungdomsweekend Odsherred 09/10Region Hovedstaden 03.10. Søndagsdans Taastrup 09/10 28.09.21.-23.04. Nordisk 1800-tals bal Gladsaxe 09/10 01.12.Nordjylland, Midtjylland,Syddanmark05.-07.11. Instruktøraspirantkursus Viborg 05/10RubrikannoncerSælgesKvindedragt: Dræby Fed str. 40 (desværre manglertørklæde)Mandsdragt: Hedebo str. 52, liv 98 cm. Pris ca.kr. 1700,00 pr. stk.Henvendelse: Edith Olsen Nykøbingvej 44,4200 Slagelse, tlf. 2127 6132Mail: Edith@olsen.mail.dkSælgesEn serie med 23 folkedanserplatter - pris i alt1.000 kr.Ca. 30 folkedanserdukker i skab - pris 500 kr. ialt inkl. skab.Tlf. 3055 4520 (Fredensborg)Danske FolkedansereSekretariatetEnrumvej 6A, 5270 Odense NBank: Nordea, kortart 73,kreditornr. 87284263Tlf. 6618 5860. Fax 6618 5760E-mail: folkedans@dif.dkMandag-fredag kl. 11-13Torsdag endvidere kl. 15-17Formand: Niels Winberg Clausenhttp://www.folkedans.dkSælgesFlot kvindedragt i farverne rød, grøn og blå.Str.40-42. Sælges for 2.000 kr.Kontakt mig, hvis I ønsker foto.Kbh., tlf. 6021 1520 /Mail: mia.panvil@gmail.com.SælgesFynsdragt str. 40. En hel kjole med 2 huer. Broderetsjal, silkeforklæde, underskørt, særk ogstrømper. Sko str. 38-39. Pris 3.000 kr.Telefon 6595 5485.SpillemandskredsenSpørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes tilkassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9815 8697,e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup,tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dkSalg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApSElse Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf. 9831 8213spilforlag@gmail.com - www.spillemandskredsen.dkAl henvendelse til: Trin & Toner, LDF’s Sekretariat, enrumvej 6a, 5270 odense n, trinogtoner@folkedans.dk, tlf. 6618 5860.magasinpost-umm

More magazines by this user
Similar magazines