Den mindre skibsfart, 2000 - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Den mindre skibsfart, 2000 - Søfartsstyrelsen

’Mulighedsundersøgelse’ år 2000Coasterne M/S Pegasus, M/S Marsus og M/S Dansus er klassificeret til sejlads med sprængstoffer ognukleart gods. Skibene er beskæftiget world-wide overvejende indenfor ovennævnte nicher.Rederiernes mission er ikke udtrykt skriftligt, men kan udledes af interviewet således:" Formålet er at operere coastere i trampfart indenfor nicheområder på et økonomisk sundt forretningsgrundlagi selskabsformen partrederi og med et minimum af risiko. "Det er selskabets målsætning at begrænse den økonomiske risiko og gennem out-sourcing at sikre, at allevæsentlige områder, befragtning, teknisk og administrativt management sker på en forretningsmæssigprofessionel måde.Rederiet beskæftiger 20 -25 personer.Rederiet Erik B. Kromann, MarstalRederiet Erik B. Kromann driver partrederier med 9 skibe, hvori ledelsen er økonomisk engageret i de 8.Derudover drives skibsmæglervirksomhed i Hermann C. Boye & Co., der har ansvaret for befragtningenaf alle skibene. Rederiet har eksisteret siden 1907 og skibsmæglervirksomheden siden 1880. Nuværendeledelse er fuld engageret i den daglige drift og repræsenterer 3. generation i virksomheden.Skibene er overvejende beskæftiget i trampfart, dels i Nordeuropa for de 2 mindre enheders vedkommende(Island, Færøerne/UK/Baltic osv.) og dels world-wide for de 7 større skibe med hovedvægt på Sydamerika,Caribien, Vestafrika og Middelhavet samt fart mellem Storbritannien og Falklandsøerne. I princippeter der ingen begrænsninger i operationsområder, så længe der er økonomi i de enkelte godstransporter.Der sejles med stykgods, projektlast, containere og bulk.Rederiernes mission er ikke udtrykt skriftligt, men kan udledes af interviewet således:”Formålet er at operere coastere world-wide i trampfart eller på faste ruter på et sundt forretningsgrundlagi selskabsform som partrederi eller aktieselskab og med et minimum af risiko. Derudover atdrive skibsmæglervirksomhed for skibe som rederiet har økonomiske interesser i, samt på ren management-basis.Det er selskabets målsætning at begrænse den økonomisk risiko og selv stå for befragtning, teknisk ogadministrativt management på en forretningsmæssig professionel måde.Økonomisk er det endvidere et mål at kunne generere tilstrækkelig kapital til fornyelse og vedligeholdelseaf tonnagen således, at det indenfor interessehorisonten er muligt at forny flåden med nyere tonnage.Rederiet beskæftiger 75 - 80 personer, heraf 8 på kontorerne i Marstal.Marstal Shipping, MarstalMarstal Shipping driver partrederier med to henholdsvis tre parter, hvor partrederne selv er helt eller delvisengageret i driften af selskaberne.Coasterne M/S ANTO, M/S CONTO og M/S JUTO er beskæftiget i trampfart overvejende med bulkvarer,men i princippet med alle typer gods, som findes tilgængeligt for transport indenfor farvandeneØstersøen, Nordsøen og Franske Bugten.12-03-01 11

More magazines by this user
Similar magazines