Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

1. Sverige.10ILCivilstandsregistrering i udlandet.De nugældende regler om civilstandsregistrering i Sverige er trådt i kraft denI. januar 1947 og findes i förordning nr. 469 af 28. juni 1946 og kungörelse nr. 801 af 30.december 1946.Registreringen, der svarer til førelsen af såvel kirkebøger som folkeregistre i Danmark,sker sognevis og foretages af sognepræsten, ved større præsteembeder eventuelt medbistand af en kontorist. I hvert len findes der en overordnet registrermgsmyndighed: länsbyrånför folkbokföringen, og der findes endelig en centralmyndighed for hele landet: riksbyrånför folkbokföringen.A.Registreringen i sognene.Præsten fører for hver person, der er bosat i sognet, et løsblad (personakt), der ertrykt efter et fastsat skema. Endvidere fører præsten ligeledes for hver person, der er bosati sognet, en afdeling af et folium i en fast protokol: församlingsboken. Personakterne, dersamles i løsbladsbind, ordnes i reglen efter personernes bopæl indenfor sognet. I församlingsbokener personerne ligeledes almindeligvis ordnet efter deres bopæl. Der føres desudeneb alfabetisk ordnet register efter kartotekssystem over beboerne med henvisning til detsted i församlingsboken, hvor tilførslen om den pågældende findes. Kortene til dette registerfremstilles af länsbyrån ved hjælp af dettes „plåtregister", jfr. derom under B.De oplysninger, der indføres på personakten og i församlingsboken, er stort setidentiske. Følgende forhold registreres:1. Fornavne.2. Familienavn.3. Køn.4. Fødselsdato og fødselsnummer (jfr. om sidstnævnte nedenfor under B).5. Erhverv.6. Vaccination.7. Race, indfødsret.8. Födelsehemort, d. v. s. moderens bopæl på tidspunktet for personens fødsel.9. Legemlige eller sjælelige mangler. Herunder registreres:a. sindssygdom og åndssvaghed, b. blindhed, c. døvstumhed, d. epilepsi.10. Trosbekendelse.II. Dåb.12. Konfirmation.13. Barn i eller uden for ægteskab. Er personen i sidste tilfælde trolovningsbarn, eller harfaderen tillagt personen arveret som ægtebarn, anføres dette.14. Registreret i „sjömanshus".15. Værnepligtsforhold.16. Forældrenes fulde navne, fødested, fødselsdag, fødselsnummer. Såfremt personen erfødt uden for ægteskab, anføres der dog kun oplysning om faderen i tilfælde af, atfaderskabet er fastslået eller anerkendt.

More magazines by this user
Similar magazines