Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

12Nogle begivenheder skal foruden i församlingsbok, personakt og eventuelt församlingsregisterindføres i særskilte bøger. I det sogn, hvor en moder har bopæl ved barnetsfødsel, indføres således i födelse- och dopsboken oplysning om fødslen, navngivelse eller dåb,afstamningsforhold, derunder om barnet er trolovningsbarn, eller om faderen har tillagt etbarn uden for ægteskab arveret. Endvidere tilføres der oplysning om adoption, ophævelseaf adoption, om barnet er dødfødt og om dødfødt barns begravelse.I en lysnings- och vigselsbok indføres oplysninger om lysninger og vielser, menikke om en senere ophævelse af ægteskabet.I en döds- och begravningsbok indføres der i det sogn, hvor afdøde havde bopæl,oplysning om dødsfaldet og begravelsen uden hensyn til, hvor dødsfaldet og begravelsenhar fundet sted.Der føres endvidere en særlig infiyttningsbok over dem, der i årets løb flytter tilsognet, og en bog over borteblevne (obefintliga).Ved en årlig folketælling sammenholdes oplysningerne på mandtalsskemaerne medförsamlingsboken, og eventuelle fejl berigtiges.B.Länsbyrån för folkbokföring.På grundlag af indberetninger fra præsterne fører länsbyrån et register over allepersoner, der er bosat i lenet. Registret består af metalplader til adresseringsmaskiner, eenplade for hver person i lenet. Pladerne ordnes sognevis og inden for sognene efter personensbopæl. Ved hjælp af pladerne fremstiller länsbyrån til eget brug to aftryk, og disse aftrykskortordnes i to kartoteker henholdsvis alfabetisk efter familienavn og efter fødselsdato.Et aftryk sendes til præsten, hvor det indgår i församlingsregistret.Når bestemmelsen om et centralregister over hele landets befolkning gennemføres,jfr. herom under C, skal det dannes af aftrykskort fra samtlige länsbyrån.Pladen oprettes på grundlag af sognepræstens indberetning om barnets fødsel ognavngivelse, og præsten skal holde länsbyrån underrettet om senere forhold, der registreres,og om ændringer i de forhold, der er registreret. De oplysninger, der skal optages på pladerne,er følgende:1. familienavn,2. fornavne,3. fødselstid, fødselsnummer,4. ægteskabelig stilling,5. fødested (sogn og len),6. statsborgerskab, hvis ikke svensk statsborger,7. erhverv,8. sognet, hvor personen er „kyrkobokfört",9. postadresse,10. værnepligtsbetegnelse,11. tiden for ægteskabs indgåelse og opløsning,12. fødselsdato og -nummer for ægtefælle (eventuelt fraskilt ægtefælle),13. om personen modtager alders- eller invaliderente.En anden funktion, der varetages af länsbyrån, er tildelingen af „födelsenummer".

More magazines by this user
Similar magazines