Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

13Enhver person, der kirkebogføres i Sverige, får tildelt et nummer — ulige numretil mænd og lige numre til kvinder —, der følger personen gennem hele livet. Nummeretbestår af 9 cifre, hvoraf de første 6 dannes af 1) de to sidste tal i fødselsårstallet, 2) fødselsmånedenstal, 3) fødselsdagen og de tre sidste cifre af et af tallene 001—999. Hvert aflenene har fået tildelt et antal numre mellem 001 og 999, og lenene tildeler de på hver dagi lenet fødte personer et af disse numre. Råder f. eks. et len over numrene mellem 200 og250, vil de børn, der er født i lenet den 10. februar 1949, få numrene 490210—200 (kvinde),490210—201 (mand) o. s. v.C.Riksbyrån för folkbokföring1. fungerer som øverste administrative myndighed på civilstandsregistreringens område;2. tildeler tilflyttere fra udlandet fødselsnummer., Riksbyrån råder selv over et antal afnumrene mellem 001 og 999 til dette brug og til brug i det tilfælde, at et len på endag med usædvanligt stort fødselsantal skulle få for få numre;3. udfærdiger personakter for tilflyttere fra udlandet og for personer, der har været forsvundet,såfremt de ikke tidligere har fået udfferdiget personakter;4. opbevarer personakter for alle døde i dødsregistret;5. opbevarer personakter for alle forsvundne i „register för obefintliga";6. opbevarer personakter for udvandrede i „register för utvandrare";7. opbevarer beskadigede personakter. Såfremt en personakt beskadiges, skal den omskrivesaf præsten og den beskadigede indsendes til riksbyrån;8. efter folkbokföringsförordningen skal der føres et register bestående af aftrykskort foralle i Sverige bosatte personer. Oprettelsen af registret, der væsentligst skulle tjenestatistiske formål, er stillet i bero.D.Medborgarkort.Efter folkbokföringsförordi)ingen skal enhver i Sverige bosat person over 15 århave udleveret et identitetskort, der, forsåvidt den pågældende er svensk statsborger,benævnes medborgarkort og ellers främlingskort, indeholdende navn, fødselsdag, fødselsnummer,fødselshjemsted og sognet, hvor han for tiden er tilført kirkebogen. Kortene skaludfærdiges af länsbyrån ved hjælp af pladeregistret, og det skal fornys, når der sker ændringi et af de forhold, det indeholder oplysning om, f. eks. ved flytning til et andet sogn. Bestemmelsensikrafttræden er udsat foreløbig til 1. juli 1953.Ved § 31, stk. 2, i folkbokföringsförordningen er det bestemt, at der administrativtkan fastsættes særlige bestemmelser om registreringen i Stockholm, Göteborg og Malmö. •Med hjemmel i denne bestemmelse er der ved kundgørelse af 19. december 1947fastsat særlige regler for Stockholm. Registreringen foretages også her i første instans sognevisaf præsterne, men de opgaver, der ellers varetages af länsbyrån, varetages her af „mantalsverket".Arbejdets fordeling mellem præsterne på den ene side og „mantalsverket" påden anden side svarer ikke ganske til fordelingen af arbejdet mellem præsterne og länsbyrånuden for Stockholm, idet en del af de funktioner, det ellers påhviler præsterne atudføre, er henlagt til „mantalsverket", som desuden fører nogle særlige registre.

More magazines by this user
Similar magazines