Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

15navne, hvis der er truffet bestemmelse om navngivelsen. Endvidere tilføres der bogen oplysningom forældrenes fulde navne, stilling og bopæl.En senere navngivelse, adoption eller ændring i tilførslen om navn eller afstamningsforholdtilføres fødselsregistret som randbemærkning. „Der henvises endvidere i fødselsregistrettil tilførslen til familiebogen om forældrenes vielse og senere om den pågældendesegen vielse og til tilførslen til dødsregistret om den pågældendes død.6. Familiebogen:Familiebogen er det centrale led i den tyske civilstandsregistrering. Foruden oplysningom ægteskabets indgåelse indeholder den en række oplysninger om brudefolkenesslægt.Familiebogen anlægges ved ægteskabets indgåelse på det sted, hvor vielsen foretages.Brudefolkenes fulde navne, stillinger og bopæle samt tid og sted for deres fødsel ogtid og sted for vielsen indføres straks i familiebogens første del.Senere indføres som randbemærkning hertil oplysning om ægteskabets opløsningved død, skilsmisse, omstødelse eller dom, der fastslår, at ægteskabet ikke er gyldigt indgået.Eventuelle ændringer i brudefolkenes fornavne eller familienavn indføres ligeledessom randbemærkning.I familiebogens anden del indføres der straks oplysning om brudefolkenes forældresfulde navne, stillinger og bopæle, samt om hvor og hvornår de har indgået ægteskab. Sammestedsindføres oplysning om brudefolkenes statsborgerforhold.Senere indføres i familiebogens anden del fornavne for eventuelle fællesbørn samttid og sted for deres fødsel og tilsvarende oplysninger om døtrenes uægteskabelige børn.Endvidere indføres der oplysning om adoptivbørn.Oplysningerne om børn og adoptivbørn holdes ajour, og tilførslerne afsluttes først,når der ved barnets ægteskab oprettes et selvstændigt blad i familiebogen for det nyeægteskab, eller når barnet afgår ved døden uden at have indgået ægteskab. Ved afslutningenaf tilførslerne foretages der henvisning til tilførslen til familiebogen om barnets ægteskabeller til tilførslen til dødsregistret om barnets død.c. Dødsregistret:Ethvert dødsfald anmeldes til registreringsmyndigheden på det sted, hvor dødsfaldeter indtruffet, og indføres i dødsregistret med oplysning om tid og sted for dødsfaldet,afdødes fulde navn, stilling og bopæl, tid og sted for fødslen samt oplysning om en eventuelægtefælles navn og forældrenes navne og bopæl.4. Schweiz.I Schweiz føres der som i Tyskland borgerlige civilstandsregistre. Hovedbestemmelserneom civilstandsregistreringen findes i den schweiziske Zivilgesetzbuch (§§ 39—51),der suppleres med bestemmelserne i en forordning af 18. maj 1928 om civilstandstj enesten.Enhver fødsel anmeldes til og indføres i fødselsregistret i den kreds, hvor fødslenhar fundet sted. Vielser indføres i vielsesregistret på vielsesstedet, og dødsfald indføres idødsregistret på det sted, hvor dødsfaldet er indtruffet.Der føres endvidere i hver kommune et familieregister, hvori hver familie, der harborgerret (Heimatsort) i kommunen, får tildelt et blad. Her samles oplysningerne omcivilstanden for hver af familiens medlemmer, og fra dette register vil man kunne findefrem til tilførslerne i fødsels-, vielses- og dødsregistret for de enkelte familiemedlemmersvprl Irnm m p.n ri p

More magazines by this user
Similar magazines