Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

17tilførslen til ministerialbogen få kundskab om, hvorvidt kan har indgået ægteskab, fåetbørn, eller om han er afgået ved døden. For at nå frem til oplysninger i kirkebøgerne omdisse forhold må man i forvejen vide, hvor og hvornår han må antages at have indgåetægteskab, hvor og hvornår hans børn må antages at være født, og hvor og hvornår han måantages at være afgået ved døden.3) Nogle oplysninger, der er af afgørende betydning for personens familieretligestilling, registreres ikke. Det gælder havnlig opløsning af ægteskaber ved skilsmisse elleromstødelse og afsigelse af dødsformodningsdomme.4) I de største af landets byer, der hver omfatter en del sogne, er det upraktisk,at registreringsdistriktet falder sammen med sognet, idet det jævnlig volder vanskelighedat få oplyst, i hvilket sogn i byen en tilførsel til ministerialbogen skal søges.De under 2) og 3) omhandlede mangler findes også ved den i de sønderjydske landsdeleanvendte personregisterføring.IV.Tidligere overvejelser af spørgsmålet om ændring af de gældende bestemmelservedrørende civilstandsregistrering.1. I 1904 anmodede ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet det i henholdtil lov nr. 89 af 15. maj 1903 nedsatte kirkelige udvalg om en udtalelse angående spørgsmåletom indførelse af civilstandsregistre eller sognebøger, „i hvilke alle sådanne forhold vedrørendeden enkelte person, som angive hans rent borgerlige plads i samfundet, og da navnligfødsel og navn, ægteskab, død og begravelse, ville være at indføre".Udvalget kom til det resultat, at kirken — når staten anser indførelse af sognebøgerfor ønskelig —• ikke kan rejse nogen indvending derimod, og at det principielt må ansesfor rigtigt, at de pågældende oplysninger optages i et sagligt register. Man fandt det imidlertidønskeligt, at der blev givet de præster, der ønskede det, adgang til at føre sognebøgernesom særligt hverv ved siden af førelsen af kirkebøgerne, og at der blev givet førerneaf sognebøgerne pålæg om at underrette sognepræsterne om de til dem indgåede meddelelser.Der blev ikke på grundlag af udvalgets udtalelse fremsat noget lovforslag omspørgsmålet.2. I rigsdagssamlingen 1911—12 fremsatte regeringen et forslag til lov om anmeldelseaf fødsler, dødsfald og ægteskaber m. m. I motiverne til lovforslaget hedder det indledningsvis,at det i de forløbne årtier gentagne gange havde været taget under overvejelseat ændre bestemmelserne om registrering af fødsler, ægteskaber og dødsfald m. v., og atman navnlig havde haft opmærksomheden henvendt på den borgerlige registrering, der vargennemført de fleste steder i udlandet. Hvor ønskelig en sådan ordning end i og for sig kunnevære, fandt man dog ikke i øjeblikket at turde fremkomme med forslag herom, bl. a. fordigennemførelsen af forslaget ville være forbundet med ikke ubetydelige omkostninger. Istedet for søgte man ved forslaget at forbedre kirkebogførelsen, således at den i højere gradblev bragt i overensstemmelse med den i udlandet praktiserede borgerlige registrering.Forslaget indeholdt navnlig bestemmelse om, at fødsler, dødsfald og vielser skulleindføres i folkekirkens ministerialbøger uden hensyn til de pågældende personers trosbekendelseog for vielsers vedkommende uden hensyn til, om ægteskabet blev indgået vedborgerlig vielse. For jødernes vedkommende foresloges den særregel, at der fortsat skulle

More magazines by this user
Similar magazines