Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

19ledes at der opnås retsenhed mellem de sønderjydske landsdele og den øvrige del af landetpå dette område, ligesom det alt tidligere er sket på næsten alle andre områder.Under sit arbejde med at finde frem til en sådan nyordning har udvalget været indepå den tanke at skabe et fælles register til varetagelse af såvel civilstandsregistreringens somfolkeregistreringens opgaver. Fordelene ved en sådan ordning er iøjnefaldende. Størstedelenaf de forhold, der sædvanligt indføres i civilstandsregistrene, registreres tillige i folkeregistrene;det gælder således tid og sted for et barns fødsel, køn, forældrenes navne, barnetsnavn, navneforandringer, adoption, ophævelse af adoptivforhold, ægteskabs indgåelse ogopløsning og dødsfald.Ved sammensmeltning af de to registre ville man undgå „dobbeltregistrering" afen række forhold, og den omfattende underretnings virksomhed fra kirkebogføreren tilføreren af folkeregistret kunne spares, ligesom et sådant system ville medføre iøjnefaldendefordele for borgerne.Et sådant fælles register kunne formentlig bedst indrettes efter følgende hovedlinier:Ved et barns fødsel anlægges der på fødestedet — eller på det sted, hvor moderen vedfødslen havde bopæl — i en fast protokol et folium, der indrettes til registrering af denærmere omstændigheder ved fødslen: tid og sted, barnets køn, forældre og navn, og senerede forhold, der sædvanligt indføres i civilstandsregistre: na-vneforandring, adoption, ægteskab,dødsfald. Samtidig oprettes der sammesteds for barnet et registerkort indrettet tilat registrere samme forhold som foliet samt de forhold, der har særlig betydning for folkeregistreringen,derunder navnlig oplysning om bopæl. Både foliet og kortet holdes å jour,og ved flytninger sendes kortet til tilflytningskommunen og indgår i dennes register. Alleoplysninger om en persons civilstand og alle attester kan meddeles på personens bopælsstedpå grundlag af det der beroende registerkort. Samtidig virker foliet på fødestedet ellermoderens bopæl ved fødslen som duplikateksemplar i forhold til kortet, og skulle kortetundtagelsesvis bortkomme under forsendelse, ville det let kunne rekonstrueres.Ved besøg i lensbureauet i Malmø og i en pastorsekspedition på landet i Skaanehar udvalgets medlemmer studeret den svenske folkbokföring, der har et fælles register,som fungerer både som civil Standsregister og som folkeregister. Dette studium har væretaf stor interesse og givet ideer til flere af de i udvalgets nedenstående forslag indeholdteenkeltbestemmelser; men udvalget har ikke fundet den svenske ordning i sin helhed egnettil indførelse her i landet. For det første bygger den på det i Sverige nedarvede forhold, atalle de til folkeregisterføringen hørende forretninger udføres af statskirkens præster. For detandet ville ordningens indførelse her i landet medføre større udgifter, end udvalget harment det forsvarligt at foreslå. Endelig forekommer ordningen også at medføre et meretungt virkende maskineri, end man ville finde praktisk her i landet.Overfor tanken om et fælles register for civilstandsregistrering og folkeregistreringer der rejst stærke indvendinger af kirkeministeriets repræsentanter i udvalget, idet deter anført, at registreringen fortsat bør foretages af sognepræsten, da det er af stor betydningfor hans arbejde i menigheden, at han beholder den kontakt med sognets beboere, som registreringengiver ham, da han ofte vil være den, der bedst kan udføre det ingenlunde lettehverv, da registreringen på denne måde kan foretages uden væsentlige udgifter for samfundet,og da denne ordning tjener befolkningen bedst, idet den, der skal anmelde et forholdtil civilstandsregistret (fødsel, død), ofte samtidig skal træffe aftale med præsten om enkirkelig handling (dåb, begravelse). Et fælles register ført af præsterne kan der ikke væretale om her i landet, da det må anses for udelukket at pålægge præsterne det meget betydeligearbejde med førelsen af et sådant register.

More magazines by this user
Similar magazines