Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

20Andre af udvalgets medlemmer ville foretrække en sammensmeltning af folkeregistreneog civilstandsregistrene efter de ovenfor pag. 19 skitserede linier eller i hvert fald enhenlæggelse af civilstandsregistreringen for hele landet til de samme myndigheder, somfører folkeregistrene, således at civilstandsregistreringen foretages af samme myndighederi hele landet. En sådan ordning ville desuden gøre særregler for de anerkendte trossamfundoverflødige, medens man, sålænge registreringen helt eller delvis skal foretages af sognepræsterne,må anse det for nødvendigt at opstille særregler for disse trossamfund.Der har imidlertid været enighed i udvalget om det ønskelige i at nå til et forslag,som kunne tiltrædes af samtlige udvalgets medlemmer, og som derfor skulle formenes athave større chancer for at blive gennemført.Udvalget har herefter udarbejdet det som bilag 1 vedføjede udkast til lov om registreringaf fødsler og dødsfald m. v., som vil afhjælpe de væsentligste mangler ved denhidtidige ordning, og som vil skabe den særdeles påkrævede retsenhed mellem de sønderjydskelandsdele og den øvrige del af landet, ligesom det vel også vil danne et grundlag,på hvilket der eventuelt kan bygges videre, hvis forholdene måtte gøre det ønskeligt.Efter dette udkast, der er tiltrådt af samtlige medlemmer, skal registreringen fortsatforetages af sognepræsterne, dog med en særordning for de større byer, men registreringenaf de rent borgerlige forhold skal for fremtiden ske i en særlig bog, personbogen, der føresved siden af kirkebøgerne. Det er derhos foreskrevet, at alle fødsler, vielser og dødsfald skalindføres i personbogen uden hensyn til vedkommende persons trosbekendelse. For medlemmeraf de anerkendte trossamfund er der truffet den særlige ordning, at de privatesanmeldelser om fødsler og dødsfald kan indgives til trossamfundets præster, som så skaldrage omsorg for, at føreren af personbogen underrettes, jfr. herom bemærkningerne til§ 9. Personbogen bliver desuden indrettet således, at alle registreringer vedrørende en personsamles på eet sted: moderens bopælssted på fødslens tidspunkt. Ved et barns fødselanlægges der i personbogen et folium for barnet, og her indføres efterhånden alle de oplysninger,der skal registreres. En del forhold, der tidligere ikke blev indført i kirkebøgerne,skal indføres i personbogen. Det gælder således oplysning om ægteskabs opløsning, om hvilkebørn en person har, og om dødsformodningsdomme. Endelig er der for København, Frederiksbergog Gentofte kommuner og de købstæder, der omfatter flere sogne, truffet den særligeordning, at registreringen foretages ved kommunalbestyrelsens foranstaltning undereet for hele kommunen. Der er i disse tilfælde større trang til at lade registreringen foretageaf kommunale registreringsmyndigheder, og de hensyn, der taler for at bibeholde sognepræsternesom registreringsmyndighed, har ikke samme vægt i de store byer som på landet.Med hensyn til ordningens detailregier henvises til lovudkastet (bilag 1) og udkastettil instruks om førelse af personbøger m. v. (bilag 2) og de dertil knyttede bemærkninger.Angående ordningens successsive ikrafttræden henvises til bemærkningerne til lovudkastets§ 15. Med hensyn til det i justitsministeriets skrivelse af 9. juli 1938 omhandledespørgsmål om indførelse af fødselsattester, der ikke indeholder angivelse af afstamningsforholdet,henvises til bemærkningerne til instruksens kapital X (pag. 60—63).

More magazines by this user
Similar magazines