Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

Bilag 1.Udkast til lov om registrering af fødsler og dødsfald im. y.§ 1.Der oprettes for hver kommune til registrering af fødsler, navngivelser, adoptioner,ægteskabs indgåelse og opløsning og dødsfald m. v. en bog, der benævnes personbogen.Når særlige grunde taler derfor, kan justitsministeren dog bestemme, at der skal føres eenfælles personbog for to eller flere til hinanden grænsende kommuner.I København, Frederiksberg og Gentofte kommuner og i de købstadskommuner,der omfatter flere sogne, føres personbogen ved kommunalbestyrelsens foranstaltning.Justitsministeren kan bestemme, at det samme ska] gælde i andre tilfælde, hvor en kommuneomfatter flere sogne, eller hvor særlige grunde iøvrigt taler derfor. I de tilfælde, hvor personbogener fælles for flere kommuner, træffer justitsministeren efter forhandling medkommunalbestyrelserne bestemmelse om dens førelse ved kommunalbestyrelsernes foranstaltning.I alle andre tilfælde føres personbogen af sogneprassten. Såfremt der indenfor enkommune findes flere sogne eller dele af sogne, bestemmer kirkeministeren, hvem af sognepræsterneder skal føre personbogen.di*I personbogen tildeles der hvert barn, der fødes her i landet efter nærværendelovs ikrafttræden, et folium, der benævnes personbladet.På personbladet indføres der oplysning oni fødslen og efterhånden om de øvrigeforhold, der senere skal registreres.§ 3.Enhver fødsel skal inden en uge anmeldes til føreren af personbogen på det sted,hvor moderen ved fødslen har bopæl eller i mangel af bopæl ophold. Har moderen ikkebopæl eller ophold her i landet, sker anmeldelsen til personbogen på fødestedet.I de tilfælde, hvor personbogen føres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning,kan det af justitsministeren bestemmes, at fødsler kan anmeldes til kordegnen i det sogn,hvor moderen ved fødslen havde bopæl eller ophold, eventuelt til kordegnen på fødestedet.Såfremt fødslen finder sted på et hospital, ved hvilket der er ansat særlig kordegn, kanfødselsanmeldelsen afgives til denne.§ 4 -Pligten til at drage omsorg for anmeldelsen af fødslen påhviler, for så vidt angårægtebørn, faderen, eller — såfremt han er ude af stand dertil— moderen, og for så vidtangår børn uden for ægteskab, moderen.

More magazines by this user
Similar magazines