Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

22Er begge forældre til et ægtebarn eller moderen til et barn uden for ægteskab udeaf stand til at drage omsorg for anmeldelse af fødslen, påhviler pligten dem, der tager sigaf barnet og moderen.§ o-Ægtebørn bærer faderens familienavn, medmindre andet særligt er hjemlet.Om familienavn for børn uden for ægteskab gælder bestemmelserne i § 2 i lov nr.131 af 7. maj 1937 om børn uden for ægteskab. De i denne lovbestemmelse og i § 5 i lovnr. 132 af samme dato om ægtebørn omhandlede anmeldelser til ministerialbogen (personregistret)vil, for så vidt angår børn, der fødes efter nærværende lovs ikrafttræden, være atafgive til føreren af personbogen på det sted, hvor fødslen er anmeldt.Ethvert barn skal have et eller flere fornavne.Som fornavn må ikke vælges et navn, der må antages at kunne blive til byrde forbarnet.Ej heller må der tillægges barnet et navn, der er i brug som familienavn, medmindredet efter sin oprindelse er et fornavn.Uanset foranstående bestemmelse skal det dog være tilladt ved siden af et egentligtfornavn at tillægge et barn moderens eller en af bedstemødrenes pigenavn eller et navn,der er i brug som familienavn, men som bæres af en af forældrene eller bedsteforældrenesom fornavn.Pligten til at foretage navngivelse påhviler indehaveren af forældremyndigheden.Navngivelsen sker ved anmeldelse sammesteds som anmeldelsen om fødslen,enten i forbindelse med fødselsanmeldelsen eller ved særskilt anmeldelse senest 4 månederefter fødslen.Ved voksendåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund kan der tillæggesden pågældende et eller flere nye fornavne, hvorom anmeldelse vil være at foretage tilføreren af vedkommende personbog,iEthvert dødsfald skal senest den følgende søgnedag anmeldes for føreren af personbogenpå det sted, hvor dødsfaldet er indtruffet.Ingen præst må foretage jordpåkastelse eller anden begravelsesceremoni udenforud at have forvisset sig om dødsfaldets anmeldelse. Overtrædelse af denne bestemmelsestraffes med bøde, der tilfalder statskassen.§ 3, stk. 2, litra c i lov nr. 162 af 18. april 1950 om ligbrænding ændres derhen,at politiet, forinden det afgiver attest om, at der fra dets side ikke er noget til hinder foren ligbrænding, skal påse, at dødsfaldet er anmeldt til føreren af personbogen.§ 8.Såfremt afdøde efterlader sig en ægtefælle, med hvem afdøde samlevede, påhvileranmeldelsespligten denne og ellers afdødes børn eller andre livsarvinger.Findes der hverken en efterlevende ægtefælle eller livsarvinger, der er i stand tilat foretage anmeldelsen, påhviler pligten den, der drager omsorg for begravelsen ellerligbrændingen.

More magazines by this user
Similar magazines