Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

23§ 9 -Såfremt et barn skal opdrages i et anerkendt trossamfunds lære, kan anmeldelseom dets fødsel og navngivelse ske til præsten ved eller forstanderen for vedkommendetrossamfunds menighed, forudsat at han har modtaget anerkendelse til at virke på detsted, hvor anmeldelsen efter reglerne i § 3 skal finde sted.Det påhviler præsten eller forstanderen at foretage tilførsel om fødslen og navngivelsentil en særlig fødselsanmeldelsesbog og snarest muligt at videresende anmeldelsentil føreren af personbogen på det sted, hvor anmeldelse ifølge reglerne i § 3 skal ske.Tilsvarende regler gælder for anmeldelse af dødsfald i tilfælde af, at afdøde tilhørteet anerkendt trossamfund, der har en præst eller forstander, som er anerkendt til at virkepå det sted, hvor dødsfaldet er indtruffet.§ 10.Justitsministeren kan træffe bestemmelse om oprettelse af en personbog for helelandet omfattende personer, der er født i udlandet efter nærværende lovs ikrafttræden,men som har taget bopæl eller fast ophold her i landet.§ Il-Udgifterne ved anskaffelsen af de i denne lov omhandlede bøger og udgiften tilblanketter til udskrifter og attester og lignende afholdeiä af statskassen.Gebyrerne for udskrifter og attester tilfalder føreren af personbogen. Såfremtpersonbogen føres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning, tilfalder gebyrerne kommunen.§ 12.Justitsministeren træffer nærmere bestemmelser om personbogens indretning ogførelse, om hvilke forhold der skal registreres, om pligten til at foretage anmeldelser affødsler, navngivelser og dødsfald, om offentlige myndigheders pligt til at underrette førerenaf personbogen om forhold, der skal indføres i denne, om indberetninger fra førerne afpersonbøgerne til andre offentlige myndigheder og om tilsyn med førelsen af personbøgerne.Justitsministeren træffer desuden bestemmelser om udfærdigelse af attester ogudskrifter på grundlag af personbogen og fastsa^tter betalingen herfor.§ 13.Overtrædelser af bestemmelserne om anmeldelse af fødsler, navngivelser og dødsfaldstraffes med bøder, der tilfalder statskassen.§ U-Såfremt føreren af personbogen udviser forsømmelighed eller uorden med hensyntil bøgernes førelse eller anden ham som sådan påhvilende pligt, kan sagen —• såfremtstrengere straf ikke er forskyldt efter den almindelige lovgivning — afgøres administrativtmed en advarsel eller pålæg af en statskassen tilfaldende bøde af indtil 200 kr.Tilsvarende regler gælder, såfremt en kordegn eller en præst ved eller forstanderfor et anerkendt trossamfund udviser forsømmelighed eller uorden med hensyn til pligter,der påhviler ham ifølge denne lov.Bestemmelse om sådanne afgørelser træffes af indenrigsministeren, når det drejersig om en kommunal myndighed, ellers af kirkeministeren.

More magazines by this user
Similar magazines