Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

25vende sognene som registreringsdistrikter. Ide større byer, der hver omfatter flere sogne,har den hidtidige ordning givet anledning tilulemper, idet det ikke sjældent har voldtvanskeligheder at få oplysning om, i hvilketaf sognene i en by en tilførsel skulle søges.Det vil her være praktisk at lade registretomfatte hele kommunen, og man har så fundetdet mest formålstjenligt også uden for destore byer at lægge den kommunale inddelingtil grund.Med § 2 i folkeregisterloven af 14. marts1924 som forbillede foreslås der truffet bestemmelseom, at to eller flere til hinandengrænsende kommuner med justitsministerenssamtykke kan slutte sig sammen om en fællespersonbog.§ 1 indeholder desuden bestemmelser om,hvem der skal føre personbogen.Hovedreglen er, at personbogen skal føresaf sognepræsten. I de tilfælde, hvor sognetsog kommunens grænser falder sammen, erder herefter ingen tvivl. Hvor kommunenomfatter mere end et sogn, eller kommuneogsognegrænserne ikke falder sammen, fastsættesdet, at kirkeministeren skal bestemme,hvem af de i betragtning kommende sognepræsterder skal føre personbogen.Indførelsen af den nye form for civilstandsregistreringvil betyde en væsentligarbejdsforøgelse for sognepræsterne set i forholdtil arbejdet med førelsen af ministerialbøgerne.Dels skal personbogen i mange tilfældeføres for et større område — kommuneni stedet for sognet — dels skal flere oplysningerindføres og flere meddelelser omtilførsler sendes til andre registreringsmyndigheder.I de største kommuner må arbejdetantages at være uoverkommeligt for ensognepræst, der skal passe sin egentlige embedsgerningved siden af. Det er derfor bestemti § 1, at personbogen skal føres vedkommunalbestyrelsernes foranstaltning i København,Frederiksberg og Gentofte kommunerog i de største af købstæderne. Grænsener i forslaget sat således, at det påhvilerkommunalbestyrelsen at føre personbogen iKøbenhavn, Frederiksberg og Gentofte og ikøbstæder, der omfatter mere end eet sogn.En tilsvarende generel ordning er ikketruffet med hensyn til andre kommuner, deromfatter flere sogne, men paragraffen indeholderhjemmel for, at justitsministeren i sådannetilfælde kan bestemme, at personbogenskal føres ved kommunalbestyrelsensforanstaltning. Det vil være rimeligt at træffesådan bestemmelse med hensyn til en del afde største kommuner, f. eks. Lyngby-Tårbækkommune.Endelig har man forudset, at der kan forekommetilfalde, hvor det vil være rimeligtat overlade hvervet til kommunalbestyrelsensforanstaltning også i tilfælde, hvor kommunenkun omfatter et enkelt sogn, og det erderfor bestemt, at justitsministeren kanoverlade registreringen til kommunalbestyrelsen,hvor særlige grunde taler derfor.Denne bestemmelse vil der bl. a. kunne bliveanvendelse for med hensyn til de købstæderi de sønderjydske landsdele, der kun omfatteret enkelt sogn, og hvor registreringenderfor normalt skulle foretages af sognepræsten.Da der til betjening af den tyskemenighed i købstæderne er ansat en særligsognepræst, der normalt udfører alle kirkeligehandlinger for menigheden, og da civilstandsregistreringenhidtil er foretaget afborgmesteren som fører af personregistret,forekommer det rimeligt fremdeles at ladede kommunale myndigheder foretage registreringen.Det forudsættes, at de bestemmelser, somjustitsministeren kan træffe i medfør af § 1,stk. 1 og 2, træffes efter forudgående forhandlingmed kirkeministeren.ad §2.Ved en.hver fødsel her i landet skal der ipersonbogen oprettes et blad for barnet,hvad enten det er levendefødt eller ikke. Foret barn, der fødes inden for de anerkendtetrossamfunds menigheder, oprettes der etblad på sædvanlig vis; kun med hensyn tilanmeldelsen af fødslen gælder der særregler,jfr. § 9.Personbladet trykkes efter et fastsat skema,jfr. bilag 3, og indrettes til registreringaf:1) fødestedet,2) det nøjagtige tidspunkt for fødslen,3) barnets køn,4) hvilket trossamfund barnet skal tilhøre,såfremt det er et anerkendt trossamfunduden for folkekirken,5) barnets familienavn,6) barnets fornavne,7) hvem forældrene er,8) om barnet er bortadopteret, og da hvemadoptanterne er.De nævnte oplysninger indføres medundtagelse af den under 4) anførte efterden hidtidige ordning i fødsels- og dåbs-

More magazines by this user
Similar magazines