Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

26protokollen — i de sønder jydske landsdelei personregistrets fødselsregister •—,men derudover skal der i personbogenindføres nogle oplysninger, som efterden hidtidige ordning ikke har væretindbefattet under civilstandsregistreringen,og nogle oplysninger, som registreresandetsteds, men som tillige skalindføres på personbladet, således at allevæsentlige oplysninger om personensamles der.Det gælder således oplysning om:9) indgåelse af ægteskab, der tillige registrerespå indgåelsesstedet, enten i denborgerlige ægteskabsstiftende myndighedsægteskabsbog eller i folkekirkens- eller et anerkendt trossamfunds —kirkebøger,10) opløsning af ægteskab ved skilsmisseeller omstødelse eller ved den andenægtefælles død eller ved dødsformodningsdomvedrørende den anden ægtefælle.Endvidere skal der, når en person, forhvem der er oprettet personblad, får etbarn, på personbladet indføres oplysningom:11) tid og sted for fødslen og barnets fornavne,samt hvem den anden af forældreneer,og når en person får bevilling til adoption:12) adoptivbarnets navn og tid og sted forfødslen.Endelig registreres på personbladet13) den pågældendes død eller dødsformodningsdomvedrørende den pågældende.Dødsfald registreres tillige i en særligdødsanmeldelsesbog på stedet for dødsfaldetsindtræden.ad § 3:§ 3 fastslår, hvor anmeldelse af en fødselskal ske, og dermed hvor barnets personbladskal føres, samt fastsætter frist for anmeldelsen.Efter den hidtidige ordning skal anmeldelseaf en fødsel ske på fødestedet, selv omfødslen finder sted under moderens rent midlertidigeophold i sognet. Denne ordning hargivet anledning til nogen kritik, fordi der —efterhånden som det er blevet mere almindeligtat føde på fødeklinikker og hospitaler— i sogne, hvor der findes klinikker ellerhospitaler, forekommer uforholdsmæssigtmange tilførsler om fødsler, hvor barnet aldrigfår anden tilknytning til sognet end den,der ligger i selve fødslen.I forslaget har man valgt at lade moderensbopælskommune på fødslens tidspunkt væreafgørende. Der er her større sandsynlighedfor, at barnet gennem fortsat ophold i kommunenfår nærmere tilknytning til denne endtil en kommune, hvor fødslen er foregået undermoderens midlertidige ophold. Har moderenikke bopæl her i landet, anmeldes fødslenpå det sted, hvor hun har ophold, eventueltpå fødestedet.Efter forslaget skal fødslen anmeldes indenen uge. Efter den hidtidige ordning er fristen2 dage i købstæderne og 8 dage på landet; ide sønderjydske landsdele er fristen en uge,medmindre der er tale om et dødfødt barneller et barn, der er afgået ved døden underfødslen; i sådanne tilfælde skal anmeldelsenske senest den følgende søgnedag.Det må imidlertid anses for praktisk atindføre samme frist over hele landet og i alletilfælde, og man har fundet en uge for mestpassende.Anmeldelsen skal ske til føreren af personbogen,men under hensyn til de store afstande,der kan forekomme i de største byer,er det bestemt, at justitsministeren kan foreskrive,at anmeldelserne kan afgives til debestående kordegnekontorer i de tilfælde,hvor personbogen føres ved kommunalbestyrelsensforanstaltning, jfr. § 1. Kordegnenskal indføre anmeldelsen i en særlig bog ogstraks videresende den til føreren af personbogen.Da anmeldelsen skal ske skriftligt, jfr.instruksens § 15, er bestemmelsen vel ikkeså påkrævet, som den ville være under enordning, hvor anmeldelse skulle ske vedpersonligt fremmøde for registreringsmyndigheden;men den har den betydning, at deanmeldelsespligtige, der ønsker det, på detnærmeste kordegnekontor vil kunne få udlevereten anmeldelsesblanket og få bistandved udfyldelsen af den.Sker fødslen på et hospital, ved hvilketder er ansat en særlig kordegn, kan anmeldelsenafgives til denne til videre befordringtil personbogføreren. Denne bestemmelse vilhave betydning ved fødsler på rigshospitaleti København og på den jydske fødselsanstalti Århus.ad § 4:Denne paragraf indeholder bestemmelserom, hvem det påhviler at anmelde en fødseltil personbogen.

More magazines by this user
Similar magazines