Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

35§ H-Personbøgerne, fødselsanmeldelsesbøgerne (§ 13) og dødsanmeldelsesbøgerne (§ 63)er ikke offentligt tilgængelige.Førerne af personbøgerne, fødselsanmeldelsesbøgerne og dødsanmaldelsesbøgernemå ikke give oplysning om indholdet af bøgerne udover, hvad der er fastsat i kapitel Xi denne instruks. Overtrædelse heraf straffes i henhold til borgerlig straffelovs § 152.Såfremt førerne af personbøgerne udviser forsømmelighed eller uorden med hensyntil bøgernes førelse eller andre dem som personbogførere påhvilende pligter, kan der —såfremt strengere straf ikke er for skyldt efter den almindelige lovgivning — pålæggesbøder af indtil 200 kr., hvis sagen ikke afgøres med en advarsel.Kapitel II.Anmeldelse af fødsel og navngivelse.§ 12.Enhver fødsel skal, uanset om barnet er dødfødt eller død under fødslen, indenen uge anmeldes til føreren af personbogen på det sted, hvor moderen ved fødslen havdebopæl eller i mangel af bopæl ophold. Havde moderen ikke bopæl eller ophold her i landet,sker anmeldelsen til personbogen på fødestedet.§ 13.I de tilfælde, hvor personbogen føres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning,kan anmeldelse om fødsel ske til kordegnen i det sogn, hvor moderen ved fødslen havdebopæl eller ophold, eller — såfremt moderen ikke havde bopæl eller ophold her i landet —til kordegnen i fødesognet. Såfremt fødslen finder sted på et hospital, ved hvilket der eransat særlig kordegn, kan fødselsanmeldelsen afgives til denne.Kordegnen indfører straks anmeldelsen i en fødselsanmeldelsesbog.Med hensyn til tilførslen til fødselsanmeldelsesbogen gælder bestemmelserne i§§ 6—9 og 18—26.Samme dag indsendes anmeldelsen til føreren af personbogen.§ 14.Er barnet ægtebarn, påhviler det faderen at drage omsorg for, at anmeldelsenfinder sted. Er han ude af stand dertil, påhviler pligten moderen. For barn uden forægteskab påhviler pligten moderen.Er begge forældrene, eller ved barn uden for ægteskab moderen, ude af stand tilat drage omsorg for, at anmeldelsen finder sted, påhviler pligten dem, der tager sig afbarnet og moderen.§ 15.Anmeldelsen skal afgives på dertil fastsatte blanketter, der udleveres uden betaling.Såfremt anmeldelsen på noget punkt giver anledning til tvivl, eller hvis den ikkeer ledsaget af de foreskrevne attester, kan føreren af personbogen (eller kordegnen) tilsigeanmelderen til ved personligt fremmøde at berigtige forholdet.§ 16.Såfremt barnet er ægtebarn, skal forældrenes fødselsattester og vielsesattest forevisesved anmeldelsen.

More magazines by this user
Similar magazines