Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

37Anmeldes barnet som. ægtebarn, skal anmeldelsen tages til følge, såfremt moderenved barnets fødsel var gift. Det samme gælder, når hun på avlingstiden eller senere harværet gift, selv om ægteskabet er opløst før fødslen.Anmeldes barnet som barn uden for ægteskab, skal det dog indføres i personbogensom ægtebarn, og moderen eller ægtemanden henvises til at anlægge faderskabssag, såfremtmoderen på avlingstiden var gift, medmindre det oplyses, at hun var separeret ellerlevede adskilt fra sin ægtefælle.Anmeldes barnet som barn uden for ægteskab i tilfælde, hvor moderen efter avlingstiden,men inden fødslen har indgået ægteskab, skal barnet dog indføres som ægtebarn,og moderen eller ægtemanden henvises til at anlægge faderskabssag.§ 21.Straks ved anmeldelsen af fødslen udfyldes rubrikken for familienavnet.Er barnet ægtebarn, skal det have faderens familienavn. Hvis det har ældre søskende,der før deres 18. år efter ansøgning fra forældrene har fået navneforandring vedbevilling eller øvrighedsbevis, skal barnet dog have samme navn som disse. Bevillingeneller øvrighedsbeviset skal da forevises, og det noteres i anmærkningsrubrikken, hvornårog af hvem bevilling eller øvrighedsbevis er udfærdiget.Er det et barn uden for ægteskab, skal deb have moderens familienavn (pigenavn).Er faderskabet fastslået, jfr. § 19, stk. 2, skal barnet dog have faderens familienavn, hvisbegæring derom fremsættes af den, der har forældremyndigheden over barnet, hvad modereni reglen har.§ 22.Som familienavn må kun anføres et enkelt navn, to navne forbundet med bindestregeller et navn i forbindelse med en præposition som „de", „von" eller lignende.§ 23.Er det ved anmeldelsen af fødslen bestemt, hvilket fornavn barnet skal have, udfyldesrubrikken for fornavne straks.I modsat fald skal navngivelse ske inden udløbet af 4 måneder fra fødslen. Førerenaf personbogen skal holde sagen i erindring, således at den opføres på en særlig erindringsliste,hvorfra den først udslettes, når anmeldelse af fornavnet har fundet sted. Har anmeldelseikke fundet sted inden den foreskrevne frist, og fremkommer den ikke efter påmindelse,sendes sagen til politimesteren — i København politidirektøren —, der foretager det fornødnetil anmeldelsens afgivelse.Anmeldelsen skal afgives på dertil fastsatte blanketter, der udleveres uden betaling.Barnedåb kan i almindelighed ikke finde sted, før barnet er navngivet til personbogen,og der kan ikke ved dåben tillægges barnet nye navne. I tilfælde, hvor det på grundaf barnets sygdom ville være uforsvarligt at opsætte dåben, kan dåben finde sted, uansetat barnet ikke er navngivet forinden. Føreren af ministerialbogen på dåbsstedet senderda snarest muligt føreren af personbogen, i hvilken barnets fødsel er indført, meddelelseom, hvilke navne barnet har fået ved dåben. Ved indførelsen af navnene i personbogen tilføresder anmærkningsrubrikken bemærkning om, at navnene er tillagt ved dåb. Der kanikke ved senere anmeldelse til personbogen foretages nogen ændring i de ved dåben tillagtenavne.

More magazines by this user
Similar magazines