Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

38§ 24.Den eller de, der har forældremyndigheden over et barn, har ret til at bestemmedets fornavn og pligt til at foretage anmeldelse herom.Drejer det sig om et ægtebarn, tilkommer forældremyndigheden forældrene i forening,hvis de begge er i live, medmindre der af overøvrigheden eller med dennes samtykkeeller ved dom er truffet anden bestemmelse. Over et barn uden for ægteskab tilkommerforældremyndigheden moderen, medmindre der af overøvrigheden eller med dennes samtykkeer truffet anden bestemmelse. Er barnet bortadopteret, tilkommer forældremyndighedenadoptanterne. Er barnet under offentlig forsorg, tilkommer forældremyndighedenbørneværnet, der forinden navngivelsen vil forhandle med barnets forældre.Foretages navngivelsen af en af forældrene til et ægtebarn eller af moderen til etbarn uden for ægteskab, udkræves ingen dokumentation for den pågældendes ret til atbestemme fornavnet. Har den, der navngiver barnet, adopteret det, og er der tilført personbladetoplysning herom, gælder det samme. I andre tilfælde må den pågældende godtgøre,at han har forældremyndigheden, hvorved bemærkes, at en overdragelse af forældremyndighedentil andre end en offentlig myndighed eller en af de med offentlig anerkendelse virkendeforeninger for børneforsorg kun er gyldig, når den er godkendt af overøvrigheden.§ 25.Som fornavn må ikke vælges et navn, der må antages at kunne blive til byrde forbarnet. Der må således ikke gives en dreng et pigenavn eller omvendt, ligesom upassendeeller lattervækkende navne må undgås. Barnet må ikke få samme fornavn som en ældrebroder eller søster, der er i live, medmindre der tillægges det mindst et yderligere fornavn.Ej heller må der som fornavn tillægges barnet et navn, der er i brug som familienavn,medmindre det efter sin oprindelse er et fornavn. Det er dog tilladt i forbindelse medet egentligt fornavn at tillægge barnet moderens eller en af bedstemødrenes pigenavn elleret navn, der vel er i brug som familienavn, men som bæres af en af forældrene eller bedsteforældrenesom fornavn.I tvivlstilfælde vil spørgsmålet være at forelægge for justitsministeriet.§ 26.Er et barn dødfødt eller død under fødslen, sker der tilførsel om fødslen som forlevende født barn, og i rubrik 13 a anføres, at barnet er dødfødt eller død under fødslen.Ved anmeldelsen skal forevises en af en læge udstedt dødsattest eller på landet enaf en jordemoder udstedt anmeldelse om et dødfødt barn.§ 27.Føreren af personbogen modtager fra den jordemoder eller læge, der har assisteretved fødslen, en meddelelse om denne. Meddelelsen afgives inden en uge efter fødslen på endertil godkendt blanket.Såfremt enten anmeldelse fra forældrene eller anmeldelse fra jordemoder ellerlæge udebliver, og sagen ikke berigtiges efter påmindelse, sendes den til politimesteren -i København politidirektøren — til videre foranstaltning.Er der uoverensstemmelse mellem angivelserne i jordemoderens eller lægens anmeldelseog forældrenes anmeldelse, må forholdet søges nærmere oplyst, eventuelt ved politietshjælp.Såfremt der er uoverensstemmelse vedrørende angivelsen af, om barnet er ægtebarn,forelægges sagen altid politimesteren, i København overpræsidenten.

More magazines by this user
Similar magazines