Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

39§ 28.Såfremt der for barnets forældre er oprettet personblade, påhviler det føreren afpersonbogen at drage omsorg for, at fødslen bliver noteret der, jfr. kapital VI.Sker navngivelsen ikke samtidig med fødselsanrneldelsen, påhviler det føreren afpersonbogen at drage omsorg for, at der sker supplerende tilførsel om navngivelsen påforældrenes personblade, og hvis barnet er bortadopteret tillige på adoptanternes personblade,jfi. § 53 og § 45, stk. 2.Kapitel III.Senere ændring af eller tilføjelse til tilførslerne om fødsel og navn.§ 29.Ændring i tilførslerne angående tid og sted for fødslen og barnets køn kan kun skemed tilladelse fra justitsministeriet.§ 30.Angivelsen af forældrenes stilling og bopa^l kan ikke ændres, selv om forældrenesenere får anden stilling eller bopæl.§ 31.Opnår forældrene eller en af dem navneforandring, kan det nye navn anføres iforældrerubrikken efter begæring og mod forevisning af hjemmelen for navneforandringen.I anmærkningsrubrikken tilføres oplysning om, hvori den foreviste hjemmel består.§ 32.Viser det sig, at forældrerubrikken er fejlagtigt udfyldt med ukorrekt stavemåde afnavnene eller med fejlagtig angivelse af tid og sted for forældrenes fødsel eller vielse, kanføreren af personbogen foretage rettelse på grundlag af forevist fødselsattest, henholdsvisvielsesattest.§ 33.Såfremt der vedrørende et barn, der er tilført personbogen som ægtebarn, fremkommerdokumentation for, at ægtemanden ikke er fader til det, overstreges faderens navni forældrerubrikken, og der tilføjes en henvisning til anmærkningsrubrikken, hvor det anføres,hvilken dokumentation der er forevist.Dokumentationen kan bestå i en meddelelse fra overpræsidenten i København ellerfra en politimester eller i en domsudskrift.Samtidig ændres barnets familienavn i overensstemmelse med de for navngivelse afbørn uden for ægteskab gældende regler, jfr. § 21, stk. 3.Det påhviler derhos føreien af barnets personblad at drage omsorg for, at dersker ændring i tilførslen om fødslen og navnet på forældrenes personblade, jfr. § 55.§ 34.Modtager føreren af personbogen meddelelse fra overpræsidenten i Københavneller fra en politimester om, at faderskabet til et barn, der er indført i personbogen sombarn uden for ægteskab, er fastslået, indføres faderens fulde navn, stilling, bopæl, fødselsårog -dag og fødested i forældrerubrikken, og i anmærkningsrubrikken tilføres der oplysningom datoen for og udstederen af den pågældende meddelelse.

More magazines by this user
Similar magazines