Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

41overstreges da, og det nye familienavn anføres i stedet, medens der i anmærkningsrubrikkentilføjes en bemærkning om hjemmelen for ændringen.§ 39.For et barn, der er tilført personbogen som barn uden for ægteskab, vil familienavnetiøvrigt være at ændre i følgende tilfælde:1) når faderskabet fastslås efter barnets fødsel og den, der har forældremyndighedenover barnet, fremsætter skriftlig begæring om, at barnet skal føre faderens familienavn,(jfr. §§ 24 og 19 vedrørende dokumentation henholdsvis for forældremyndighed ogfaderskab),2) når forældremyndigheden over barnet, efter at faderskabet er fastslået, medoverøvrighedens godkendelse bliver overført fra den ene af forældrene tfl den anden, ogsidstnævnte skriftligt begærer barnet tillagt sit familienavn og foreviser dokumentationfor forældremyndighedens overførelse,3) når et barn, med hensyn til hvilket faderskabet er fastslået, efter sit 18. år,men inden sit 22. år fremsætter skriftlig begæring om at få ændret sit familienavn til denanden af forældrenes familienavn. Såfremt barnet er under 21 år, må der vedlægges skriftligtsamtykke fra den af forældrene, der før barnets 18. år havde forældremyndigheden,4) når moderen til et barn uden for ægteskab har indgået ægteskab med en andenend barnets fader, og stedfaderen ved skriftlig anmeldelse tillægger barnet sit familienavnsamt foreviser sin fødselsattest og vielsesattest. Er barnet over 18 år, skal anmeldelsenvære ledsaget af dets samtykke. Er barnet under 18 år, skal anmeldelsen være ledsaget afmoderens samtykke, og hvis hun ikke har forældremyndigheden, tillige af samtykke fradennes indehaver. Hvis barnet har fået faderens navn, må der endvidere foreligge samtykkefra denne eller tilladelse fra overøvrigheden på barnets opholdssted.Bærer barnet forinden navneforandringen moderens navn som familienavn, kandet bibeholde dette som fornavn, når der fremsættes begæring herom, i de under 1, 2og 4 nævnte tilfælde af forældremyndighedens indehaver og i det under 3 nævnte tilfældeaf barnet selv.Ved tilførsel til personbogen i henhold til foranstående bestemmelser anføres det ianmærkningsrubrikken, hvem der har fremsat begæringen om navneforandringen. I detunder 4 nævnte tilfælde anføres stedfaderens stilling og fulde navn sammesteds.§ 40.Bortset fra de i §§ 9, 33, 35, 36, 38 og 39 omhandlede tilfælde må familienavnetkun ændres med justitsministeriets samtykke.§ 41.Såfremt der ved voksendåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund tillæggesen person et eller flere nye fornavne, påhviler det føreren af dåbsstedets ministerialbogat underrette føreren af personbogen herom. De nye navne indføres i fornavnsrubrikken,og i anmærkningsrubrikken tilføjes der bemærkning om, at de er tillagt i dåben.§ 42.Får en person ved kongelig bevilling ret til at føre nye fornavne eller til at bortkasteet eller flere af de oprindelige fornavne, vil føreren af personbogen blive underrettetherom af den bevilgende myndighed. Tilførsel til personbogen sker i overensstemmelsemed reglerne i § 38.

More magazines by this user
Similar magazines