Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

42Kapitel IV.Adoption.§ 43.Samtidig med udfærdigelsen af en adoptionsbevilling giver den myndighed, derudfærdiger bevillingen (justitsministeriet, Københavns overpræsidium eller vedkommendeamt) meddelelse herom til personbogen til indførelse på barnets og adoptantens elleradoptanternes personblade.Såfremt barnets navn ændres ved adoptionsbevillingen, indeholder meddelelsenoplysning herom.Ophæves et adoptivforhold, giver justitsministeriet tilsvarende meddelelse herom.§ 44.Efter modtagelsen af meddelelsen om adoptionen indføres på barnets blad i personbogeni rubrik 8 oplysning om adoptantens (adoptanternes) fulde navn, stilling ogbopæl og tid og sted for fødslen og i anmærkningsrubrikken oplysning om bevillingensdato og den bevilgende myndighed.Samtidig foretages der tilførsel til navnerubrikkerne, for så vidt barnets navnændres ved adoptionsbevillingen.§ 45.For så vidt adoptanten (adoptanterne) er født, efter at lov nr. ... afer trådt i kraft, indføres på hans (deres) blade i personbogen i rubrik 12 oplysning om barnetsfornavn efter adoptionen, såfremt det er navngivet, og om dets familienavn efteradoptionen samt om tid og sted for fødslen. I anmærkningsrubrikken indføres oplysningom bevillingens dato og den bevilgende myndighed.Er barnet ikke navngivet ved adoptionsbevillingens meddelelse, påhviler detføreren af personbogen på det sted, hvor barnets personblad føres, at drage omsorg for,at der, når barnet navngives, sker tilførsel til adoptantens eller adoptanternes personbladeom navngivelsen.§ 46.Modtager føreren af personbogen meddelelse fra justitsministeriet om, at et adoptivforholder ophævet, overstreges tilførslerne til rubrik 8 på barnets personblad, og derindføjes henvisning til anmærkningsrubrikken, hvor det anføres, med hvilken hjemmeloverstregningen er sket.Samtidig sker der tilførsel til rubrik 5, såfremt navnet ændres ved adoptivforholdetsophævelse.§ 47.Ophævelse af et adoptivforhold indføres på adoptantens (adoptanternes) blade ipersonbogen ved overstregning af tilførslen om adoptionen med henvisning til anmærkningsrubrikken,hvor hjemmelen for ophævelsen anføres.

More magazines by this user
Similar magazines