Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

43Kapitel V.Ægteskabs indgåelse og opløsning.§ 48.Når et ægteskab indgås mellem personer, der er født, efter at lov nr af ...er trådt i kraft, modtager føreren af personbogen på det sted, hvorhver af ægtefællernes personblad føres, underretning om vielsen fra den ægteskabsstiftendemyndighed.Når et ægteskab opløses ved dom eller bevilling til skilsmisse eller ved omstødelse,og når det ved dom bliver fastslået, at et ægteskab ikke er gyldigt indgået, giver vedkommendedomstol eller bevilgende myndighed underretning til personbogen for hver af ægtefællerne.Opløses et ægteskab ved den ene ægtefælles død, modtager personbogføreren pådet sted, hvor den efterlevende ægtefælles personblad føres, underretning fra føreren afafdødes personblad.§ 49.Når føreren af personbogen modtager meddelelse om en vielse, indfører han i rubrik9 oplysning om ægtefællens fulde navn, stilling, tid og sted for fødslen, tid og sted forvielsen, og om ægteskabet er stiftet ved kirkelig eller borgerlig vielse.Såfremt det af hustruens personblad fremgår, at hun har børn, som er blevet legitimeretved vielsen, skal føreren af hendes personblad drage omsorg for, at der sker tilførseltil børnenes personblade om legitimationen, jfr. § 35.§ 50.Når føreren af personbogen modtager meddelelse om, at et ægteskab er opløst,foretages der tilførsel til rubrik 10 i linien ud for tilførslen om ægteskabets indgåelse. Tilførslenskal indeholde oplysning om datoen for ægteskabets opløsning og om opløsningsmåden(dom til skilsmisse, dom til omstødelse, dom, der fastslår ugyldighed, bevillingtil skilsmisse, ægtefællens død, dødsformodningsdom vedrørende ægtefællen) samt oplysningom, hvilken myndighed der har udfærdiget opløsningsdekretet, eller fra hvilken myndighedmeddelelsen er modtaget.Kapitel VI.Tilførsel til forældrenes personblade om børn.§ 51.Om et ægtebarns fødsel skal der ske tilførsel på begge forældrenes personblade,forsåvidt sådanne er oprettede.Om fødsel af et barn uden for ægteskab skal der ske tilførsel på moderens personblad.Hvis faderskabet er eller bliver fastslået, skal der tillige ske tilførsel på faderenspersonblad, alt under forudsætning af, at der er oprettet personblade for forældrene.§ 52.Tilførslen skal omfatte oplysning om tid og sted for fødslen og om barnets fornavne.Såfremt barnet er et ægtebarn eller et barn uden for ægteskab, med hensyn til hvilketfaderskabet er fastslået, indføres desuden faderens navn på moderens personblad ogmoderens navn på faderens personblad.

More magazines by this user
Similar magazines