Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

44§ 53.Det påhviler føreren af personbogen på det sted, hvor fødslen anmeldes, umiddelbartefter anmeldelsen at foretage tilførsel til forældrenes personblade, såfremt de findessammesteds. I modsat fald giver han skriftlig underretning om fødslen og navngivelsen tilpersonbogførerne på de steder, hvor forældrenes personblade findes, hvorefter tilførselforetages til disse.Er barnets fornavne ikke bestemt ved fødselsanmeldelsen, drager føreren af barnetspersonblad omsorg for, at der sker supplerende tilførsel efter navngivelsen.§ 54.Modtager føreren af personbogen på det sted, hvor fødslen af et barn uden forægteskab er anmeldt, senere meddelelse om, at faderskabet er fastslået, jfr. § 34, dragerhan omsorg for, at der sker tilførsel til faderens personblad, og at faderens navn tilføjestilførslen på moderens personblad.§ 55.Er barnet tilført personbogen som ægtebarn, og modtager føreren af personbladetsenere meddelelse om, at det er fastslået, at ægtemanden ikke er fader til barnet, jfr. § 33,drager han omsorg for, at tilførslen om barnet overstreges på ægtemandens personblad,og at ægtemandens navn overstreges i rubrik 11 på moderens personblad.§ 56.Legitimeres et barn uden for ægteskab ved moderens ægteskab med en bidragspligtigi forbindelse med dennes anerkendelse af barnet, jfr. § 36, skal føreren af barnetspersonblad drage omsorg for, at der sker tilførsel om fødslen og navngivelsen på ægtemandenspersonblad, og at ægtemandens navn tilføjes i rubrik 11 på moderens personblad.Kapitel VII.Dødsfald.§ 57.Ethvert dødsfald skal senest den følgende søgnedag anmeldes til personbogførerenpå det sted, hvor dødsfaldet er indtruffet.Med hensyn til dødfødte børn og børn, der er døde under fødslen, gælder bestemmelsernei § 26.§ 58.Dødsfald, der indtræffer på et skib, medens dette er på rejse, bliver, såfremt afdødehavde bopæl eller fast ophold her i landet, at anmelde til personbogføreren på det sted heri landet, hvor skibet først anløber en havn.Den i § 57 nævnte frist regnes fra skibets ankomst. Dersom ingen nærmere anmeldelsespligtiger til stede eller den pågældende er forhindret, påhviler anmeldelsespligtenskibets fører.Såfremt der inden skibets ankomst her til landet fremkommer indberetning omdødsfaldet gennem en dansk repræsentation i udlandet, vil der på grundlag heraf ske anmeldelsetil personbogføreren på det sted, hvor afdøde havde bopæl eller fast ophold.Tilsvarende regler gælder om dødsfald i luftfartøjer.

More magazines by this user
Similar magazines