Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

46§ 66.Når føreren af personbogen på det sted, hvor afdødes personblad føres, modtagerunderretning om dødsfaldet, indfører han i rubrik 13 a oplysning om tid og sted for dødsfaldet.Han må derhos, såfremt afdøde efterlader sig en ægtefælle, drage omsorg for, atder tilføres bemærkning om dødsfaldet i rubrik 10 på ægtefællens personblad.Kapitel VIII.Dødsformodningsdomme.§ 67.Bliver det ved dom bestemt, at en bortebleven skal anses for død, modtager førerenaf personbogen på det sted, hvor den pågældendes personblad føres, meddelelse herom frajustitsministeriet, når dommen er retskraftig.§ 68.Ved modtagelsen af sådan meddelelse indføres i rubrik 13 b oplysning om dommensdato, af hvilken ret dommen er afsagb, og fra hvilken dag dødsformodningen regnes.Såfremt den pågældende har en ægtefælle, drager personbogføreren omsorg for, atder tilføres bemærkning om dødsformodningsdommen på ægtefællens personblad.Kapitel IX.Anerkendte trossamfund.§ 69.Såfremt eb barn skal opdrages i et anerkendt trossamfunds lære, kan anmeldelseom dets fødsel og navngivelse ske til præsten ved eller forstanderen for vedkommendetrossamfunds menighed, forudsat at han har modtaget anerkendelse til at virke på detsted, hvor anmeldelsen skal finde sted, jfr. § 12.Det er pålagt præsten eller forstanderen snarest muligt efter modtagelsen af anmeldelsenat videresende den til føreren af personbogen.Når føreren af personbogen modtager sådanne anmeldelser om fødsler og navngivelser,foretager han på grundlag heraf tilførsel til personbogen i overensstemmelse medbestemmelserne i kapitel II, hvorhos det noteres i rubrik 4, hvilket trossamfund barnet skalhøre til.§ 70.Såfremt en person, der er afgået ved døden, har tilhørt et anerkendt trossamfund,kan anmeldelse om dødsfaldet ske til præsten ved eller forstanderen for vedkommendetrossamfunds menighed, forudsat at han har modtaget anerkendelse til at virke på detsted, hvor dødsfaldet indtrådte.. Det er pålagt præsten eller forstanderen straks at videresende dødsanmeldelsen tilføreren af personbogen på det sted, hvor dødsfaldet er indtruffet.Bestemmelserne i §§ 63—66 finder herefter anvendelse.

More magazines by this user
Similar magazines