Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

47Kapitel X.Udskrifter og attester.§ 71.På grundlag af personbogen kan der udstedes fødselsattest, vielsesattest og dødsattestsamt fuldstændig udskrift af det tilførte.§ 72.Udskrifter og attester skal udfærdiges efter hovedeksemplaret af personbogen inøje overensstemmelse med bogens udvisende. De udfærdiges på trykte blanketter i overensstemmelsemed de vedføjede formularer og skal være maskinskrevne eller skrevne medså tydelig skrift, at der ikke foreligger mulighed for fejltagelser. Der må ikke forekommerettelser eller udstregninger. Fuldstændige udskrifter kan fremstilles som fotokopier afpersonbladene.§ 73.Udskrifter og attester underskrives af føreren af personbogen og forsynes medembedsstempel.Der må ikke til underskrift anvendes facsimilestempel.I de tilfælde, hvor personbogen føres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning,kan kommunalbestyrelsen autorisere en eller flere medhjælpere til at udstede og underskriveudskrifter og attester.§ 74.Udskrifter og attester til offentlig brug udfærdiges uden gebyr. De skal forsynesmed tydelig påtegning om, at de er udstedt gratis til offentlig brug.Den første fødselsattest, attest til brug ved optagelse i lægdsrullen og den førstedødsattest udfærdiges ligeledes uden gebyr. Det samme er tilfældet ved udstedelse af enny udskrift eller attest i anledning af, at en fejl i personbogen er blevet berigtiget eller ianledning af, at en tidligere udskrift eller attest har været fejlagtigt udfyldt.I andre tilfælde betales der for en fuldstændig udskrift . . kr. og for en attest . . kr.Gebyrerne tilfalder personbogføreren. I de tilfælde, hvor personbogen føres vedkommunens foranstaltning, tilfalder de dog kommunens kasse.§ 75.Begæring om fuldstændig udskrift af personbogen eller om en på grundlag af personbogenudstedt attest må kun efterkommes, når begæringen er fremsat af1) en offentlig myndighed,2) den, for hvem personbladet er oprettet. Er den pågældende under 18 år, kan begæringenfremsættes af forældremyndighedens indehaver, og er han umyndiggjort, kanbegæringen fremsættes af værgen. Er den pågældende afgået ved døden, kan begæringenfremsættes af en efterlevende ægtefælle eller af efterkommere, der er over 18 år,samt af den, der som værge for eller indehaver al forældremyndigheden over efterkommerevaretager disses interesser,3) den, der kan forevise skriftlig fuldmagt til at rekvirere den pågældende udskrift ellerattest fra en person, der i henhold til de under 2) nævnte regler er berettiget til at rekvirereudskriften eller attesten,4) den, der har opnået justitsministeriets tilladelse til at rekvirere udskriften eller attesten.

More magazines by this user
Similar magazines